“Pentele… a’ rómaiaknak lakó helyek vala…”


Élet és Irodalom – 1997. június 27.

Pongrácz Zsuzsanna

“Pentele… a’ rómaiaknak lakó helyek vala…”

Az alább olvasható dolgozat egy sorozat második darabja. A sorozat első darabját Vicze Magdolnától közöltük.

Dunaújváros bronzkora

Az írások Dunaúj­város és a Vasmű, valamint kapcsolt részeiről szólnak. Az időszámí­tás előtti évezredekben már lakott terület, az ötvenes évek lázas ipa­rosítási idején városalapítás és nehézipari létesítmény célzott terüle­te lett, Dunapentele községből pedig Sztálinváros, utóbb Dunaújvá­ros nevű településsé változott. S az, hogy a szocialista város túlélte az 1989-es fordulatot, visszaigazolta, hogy már Széchenyi István is ipart és várost álmodott a Duna jobb partjára Budapest és Mohács között valahol. Sorozatunk ezt a történetet beszéli el. Következő szá­munkban Bóna István írását adjuk közre.

Az első szocialista város építésé­nek hevületében örömest feledték volna Sztálinvárosban, amit Dunapentelén már emberemlékezet óta tudtak: hogy a szőlőskertek, kukori­cások alatt régi korok emlékeit, em­bereit őrzi a föld. A leletmentések és feltárások ugyanis hol itt, hol ott lassították a munkálatokat. S az ása­tások, leletek s legendák sokaságát hagyták ránk.


A. Munatius és családjának sírköve Dunapenteléről a Magyar Nemzeti Múzeumban

  Duna-Pentele

A régészek kutatásai révén sike­rült megismerni a katonai tábor, castellum egy részét, a polgári tele­pülés, vicus jelentős területeit, vala­mint a kivezető utak mentén né­hány temetőt. Ma már több mint 3500 római sír sokszor meglepően gazdag leleteit (üveg- és kerámia­edényeket, nemesfémtárgyakat, ék­szereket, hétköznapi használati tárgyak egyszerűbb vagy díszesebb vál­tozatait), majd’ 7000 római pénzt is­merünk innen, a feliratos és fara­gott kőemlékek száma meghaladja a félezret – “hazánkban ennél több je­lentős római emlék csak Aquincum­ból került elő”.
Ezen egykori római település ma­radványai a középkorban is álltak még. Az erre utazók megjegyzései­ből következtethetünk a romok las­sú pusztulására. Amikor Luigi Marsigli 1686 és 1704 között elkészí­ti két madártávlati térképét, valószí­nűleg már csak a tábor árkának nyomai látszanak: “azokat is csak a… római régiségekhez szokott sze­mű mérnök tudta felfedezni…”. Bél Mátyás vastag humuszréteg alól – földmunkák során – előbukkanó falmaradványokról ír. Egy XIX. szá­zad eleji német utazó pedig arról számol be, hogy a penteleiek nagy “ásatásokat” végeznek – a római ro­mokat kőbányának használva. Mire a látható maradványok végképp el­tűntek, Schoenwisner István, a mai Budapest Flórián terén előkerült nagy fürdő feltárója megfogalmazza Pentelének és Intercisának első, ha­tározott azonosítását 1780-ban (!).
Szőlőtelepítési munkák során – a XVIII. század végén – Pentelén (az Öreghegyen) előkerült leletekkel kezdődik meg Intercisa emlékeinek előbb inkább módszeres rablása, majd jó évszázaddal később rendsze­res tudományos kutatása. A XIX. század folyamán a hely kincskeresők és sírrablók zsákmányszerző terüle­tévé válik (gyakran akadunk mai ásatások során is rablóásatások – he­lyi szóhasználattal – ragázások nyo­maira). Ezek révén kerültek leletek külföldre, szerencsés esetben múze­umokba, közülük azonban sok nyomtalanul tűnt el a fokozatosan élénkülő falánk műkincskereskede­lemben. Valójában e fosztogatások megakadályozása indította el Intercisa tudományos kutatását.

Ásatás Dunapentelén 1931-ben

A XX. század első felében a leletek ásatásokból és vásárlás útján elsősor­ban a Magyar Nemzeti Múzeumba és a székesfehérvári Szent István Ki­rály Múzeum gyűjteményébe kerül­tek. A második világháború után Dunapentele, későbbi nevén Sztá­linváros (az eredeti tervek szerint múzeum nélküli!) városának feszí­tett tempójú építkezésével új lendü­letet vettek a régészeti kutatások. A vasmű területén előkerült hatal­mas mennyiségű és legalább akkora jelentőségű bronzkori anyag sok há­nyattatás után végül kikövetelte egy városi múzeum megalapítását. Így a 60-as években épített lakótelep alatti római nagytemető régészeti lelet­anyaga már a városban maradt.
Hívják azonban bárhogy a telepü­lést (Pentele, Dunapentele, Sztálin­város, Dunaújváros), Intercisa-lelőhely ismertsége a nemzetközi szakirodalomban majd egyidős a ré­gészettudománnyal. “Nincs a vilá­gon még egy határmenti római ka­tonai település, amelyről ennyi s ilyen nagyszabású albumméretű könyv jelent volna meg…”

Intercisa

Pannonia meghódítása a birodal­mi expanziós politika része volt. Au­gustus a birodalom optimális hatá­raként a Dunát és az Elbát (később a Rajnát) jelölte meg, “nem mintha ezek a folyók mint látható határvo­nalak különösen kedvére lettek vol­na, vagy pedig mint déli származású ember különösebben becsülte volna a vizeket, vagy más efféle dolgok mi­att, amire a modern történetírás gondolt, azért sem, mintha ezek a folyók az ő korában átkelhetetlennek számítottak volna (a Rajnán és a Dunán át történt ide-odavándor­lásról a kelta és a germán észak leí­rásai bőven szólnak).” Augustus vilá­gosan látta, hogy a római uralom konszolidálása az Alpoktól északra, illetve a birodalmi határok biztosítá­sa csakis folyami határokkal valósítható meg, ugyanis a szállítás, a had­sereg folyamatos ellátása, a biztos összeköttetés kizárólag vízi úton volt megteremthető. A birodalmi határ­vonal (megkülönböztetve aszerint, hogy tengeri vagy folyami volt-e) – ma általánosan limesnek mondjuk – Magyarországon tehát a Duna folya­mát követte.


Castellum makettje az Intercisa Múzeum várostörténeti kiállításán

Mikor alapították Intercisát?

Intercisa neve arra utal, hogy ezt az erődöt azután alapították (Aquincumtól mérve) a 47. és 48. római mérföldkő között, amikor északra és délre már álltak castellumok (inter­cisa = kettévágott [határszakasz]). Helyőrsége fennállása során mind­végig kisegítő hadászati egység volt. A római hadsereg fő erejét a legio-k adták, ezt segédcsapatok (auxiliák; cohors-ok és ala-k) egészítették ki. A 25 esztendei szolgálat után az el­bocsátott katonák, veteranusok föld­birtokot vagy pénzt kaptak. A nagy csapatáthelyezések megszűnésével az auxiliák legénységét a környékről toborozták: a veteranusok visszatér­hettek falvaikba, de sokszor táboruk mellett maradtak, ahol fiaik szolgál­tak tovább. Valóságos katonacsalá­dok alakultak ki, ahol a “szaktudás” apáról fiúra szállt. Néhány sajátos harcmodorú csapatba azonban to­vábbra is az eredeti toborzás helyé­ről újoncoztak. Így például Intercisában a 180-as évek elejétől, a markommann-szarmata háborút kö­vető közel 100 esztendőben mindvé­gig Hemesa városából származó (a túlparti szarmaták harcmodorát jól ismerő) szír katonák állomásoztak (cohors I milliaria Hemesenorum).
Hogy közülük hányán tértek vissza Kisázsiába, s hányán telepedtek le itt, arra vonatkozóan természetesen nincsenek statisztikai adataink. De a táborban és a vicusban feltárt, vala­ha gazdag belső díszítésű lakóépüle­tek és a romjaikban is impozáns köz­épületek, valamint a néhai lakóinak tehetősségét bizonyító, ritkaság­számba menő sírmellékletek utalnak a település különleges rangjára. Mindez nehezen magyarázható más­sal, mint a hemesai helyőrség politi­kai prioritásával.
Intercisa csapatait 92-től ismerjük név szerint, de már Vespasianus uralkodásától kezdve feltételezhető itt katonai egység. Ennek táborhe­lyét még nem sikerült teljes bizton­sággal lokalizálnia a kutatásnak. A ma ismert tábort (a ma alig dombnyi Öreghegy löszplatóján) a 90-es években építették, s az V. szá­zad elejéig állt fenn. A többször is átépített erőd először ún. palánktábor volt: falait földsánc alkotta, me­lyet külső oldalán kettős cölöpsor közé rakott gömbfa- vagy gerenda­palánkkal erősítették meg, a tábort árok vette körül. A tábor mindig egy-egy nagyobb, többnyire megsemmisítő erejű barbár betörés után korszerűsödik – ilyenkor az újonnan iderendelt csapat próbálja meg felkészíteni az erődítményt. A 117-119-es szarmata háború ta­pasztalatai nyomán a Birodalom ha­tárainak stabilizálására törekvő Had­rianus kezdeményezte a palánktáborok kőerőddé átépítését. A III. szá­zad elején kettős tornyú kőkapukat emeltek a korábbi fakapuk helyére, majd a IV. században modernizálják a tornyokat is: a négyszögalakú bel­ső tornyokat átépítik a táborfalból kiugró, ún. legyező alakú tornyok­ká, a “hátsó”, a nyugati kaput pedig patkó alakú toronnyal zárják el.
A castellum belső szerkezetét is a birodalomszerte használt normák határozták meg. Két fő útjának csomópontjában emelkedett a tá­bor központi épülete, a principia. Kövezett udvarán hatalmas, mint­egy 100 m3-es ciszterna állt, két ol­dalát 4-4 raktárhelyiség zárta. A nyugati oldalon a császárkultusz szobrai álltak. Intercisa minden bi­zonnyal legragyogóbb napjait 202-ben és 214-ben élte: először Septimus Severus császár és fiai, majd Caracalla tett látogatást itt. A tiszteletükre állított szobrok el­pusztultak, de a talapzatuk felira­tos kövei – különböző helyekről bár – előkerültek. A szobrok mö­gött lehetett belépni középen a tá­borszentélybe, két oldalt pedig 4 fűtött irodahelységbe. A parancs­noki rezidencia, praetorium a déli kapu körzetében állt. A reprezen­tatív építmény középső csarnokát 6 oszloppár tagolta 3 hajósra, padló­ja nagyméretű téglákkal és terrazzóval volt burkolva. Nyugati végén a középső “hajó” emelt apszissal záródott. A két oldalról fűtött he­lyiséggel övezett apszist hatszögű téglácskákkal borították. A bazilikális alaprajzot kisebb helyiségek egészítették ki. A legénységi szállá­sok épp csak éjszakai menedékül szolgálhattak, a hosszú cellasoro­kat tornác igyekezett barátságosab­bá tenni. A késő római tábor belső falához helyiségsort építettek: szükséghelyzetben az intercisai castellum is refugiumként, mene­dékként működött.
A tábort körülölelte a polgári tele­pülés kelta bennszülöttek, veteránok, családtagok, kereskedők és iparosok házaival. Ezek korábban szerény, fa­lusiasan egyszerű, favázas, sártapasztásos épületek voltak, később tága­sabb, falfestéssel és stukkókkal díszí­tett kőalapozású, vályogfalú házak. Intercisa városias fejlődésének hátte­rében is a szír katonaság hatását le­het látni: a keleten megszokott körül­ményeket próbálták megteremteni új környezetükben is, s ehhez nagy segítséget jelentett a Severus-dinasztia Pannonia- illetve hadseregbarát politikája. Így a település mind mére­teiben, mind jelentőségében városias jegyeket mutat, annak ellenére, hogy a szó (római) jogi értelmében soha nem kap városi rangot. A település virágkorában sorra emelkedtek a többhelyiséges, olykor fényűzően be­rendezett lakóépületek. Közülük az alaprajzi struktúrája után ikerháznak nevezettet az 1970-es évek első felé­ben helyreállították.

Rómaikori épület bemutatása

A legutóbbi évek intercisai ásatásainak eredmé­nyeként előkerült a katonai fürdő: a II. század utolsó éveiben készült el a katonai tábor északi kapujától mint­egy 50 méterre a castellumon kívül. Intercisában – elsősorban keleti ha­tásra – több kultuszhely is épült. A bi­rodalomszerte tisztelt római istenek (Jupiter, Juno és Minerva) mellett nagy szerepet kapott Mithras tisztele­te is. A keleti Napisten barlangszen­télyének központi helyén mindig egy liturgikus dombormű áll a szakrális bikaölő jelenettel. Intercisából né­hány kisebb ilyen töredék mellett Pannonia provincia legszebb Mithras-domborműve került elő.


Mithras-dombormű /Intercisa Múzeum

Mithras-domborműről az Intercisa Múzeum oldalán

Sok fo­gadalmi tárgy és oltár árulkodik Deus Sol Elagabalus, Hemesa város istenének tiszteletéről is. A szenté­lyek minden bizonnyal valahol a tele­pülés központjában, a castellum kör­nyékén állhatták. Sajnos egyik helyét sem sikerült még meghatározni. Egy feliratról következtethetünk az inter­cisai zsidóság zárt kis csoportjára: Cosmius praepositus stationis, a vám­állomás vezetője egyszersmind a zsi­nagóga kántora is volt. A lakóépüle­tekhez sokszor gazdasági udvar és jobbára fából és vályogból készült melléképületek, olykor pince is tarto­zott. Az ásatások tanúsága szerint tár­sadalmi rang alapján szerveződött a lakóterület, s a különböző műhelye­ket elővigyázatosan elkülönítették (több fazekaskemencét, vas- és bronzfeldolgozó, valamint üveggyár­tó műhelyt lokalizáltak eddig a kuta­tások). A löszfennsíktól északra eső völgy dunai végénél kikötő állt, nyu­gati részén pedig villaépület marad­ványai kerültek elő. A késő római vicus építkezései közül a castellum tengelyére tájolt palota emelkedik ki. Ettől nem sokkal távolabb kis, apszi­sos záródású épület került elő. Alap­rajza és szerkezete alapján sejthetően ókeresztény templom volt. A telepü­lés IV. századi lakosságáról, annak összetételéről kevés adatunk van: csupán egy-egy ritka sírkőlelet árul­kodik s bizonyos jellemző lelettípu­sok.

Elpusztult római erődök

A 260 táján bekövetkezett, a szír katonaságot is gyakorlatilag elsöprő barbár betörés nem tette lakatlanná a környéket. Az ittmaradottakhoz az­után részben az új csapattesttel ró­mai elemek, részben a megkezdődő betelepítésekkel barbárok: előbb szarmaták, majd germánok költöz­tek. A korszak egyik érdekes lelete egy tegula (római peremes tetőfedő tégla). A még kiégetetlen agyagba két (talán szándékosan torz) alak és egy vadászjelenet alá Diocletianus-nak, Maximilianusnak és Constantinusnak dedikált feliratot karcoltak. Pannóniában páratlan az Intercisában előkerült keresztény emlékek sora. A legjelentősebb egy aranyfóliá­val díszített üvegedény aljának töredéke, ún. fondo d’oro. A Rómában készült darabon valószínűleg egy csa­lád: férfi, nő és gyermek mellképe látható. Az V. századi, földbe mélyí­tett házak, valamint az erőd topográ­fiai rendszerét figyelmen kívül ha­gyó, kőalapozású épületek arra mu­tatnak, hogy a castellum és környéke sokáig lakott volt.
A római kori hagyatékot az Intercisa Múzeum, valamint a múze­um tragikus hirtelenséggel elhunyt régészéről elnevezett Vágó Eszter Alapítvány gondozza.


Az Intercisa Múzeumban

Dunaujvaros