Ünnepel és avat a tízéves város


Szolnok Megyei Néplap – 1960. július 19.

ÜNNEPEL ÉS AVAT A TÍZÉVES VÁROS

Kádár János látogatása Sztálinvárosban

Zászlódíszbe öltözött vasárnap reggel a tizedik születésnapját ünneplő Sztálinváros. Ezrek és ezrek érkeztek ide az ország minden részéből, emlékezni és avatni. Emlékezni a szocialista város születésének első mozzanataira – és felavatni az ország egyik legnagyobb ipari létesítményét, a Dunai Vasmű meleghengerműjét
Eljött ünnepelni Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára is. Szívélyes üdvözlések után megtekintették az ország legnagyobb hengersorát, működés közben. A három, párhuzamosan elhelyezett csarnokban évi 500 ezer tonna öntecset hengerelnek majd meg.


Meleghengermű avatása 1960. július 17-én
fotó: MTI/Mezõ Sándor

Az I. számú gépházban Kádár János és a vendégek melegen üdvözölték J. J. Blagovescsenszkij szovjet mérnököt a Novo-Krematorszki gyár főkonstruktőrjét. Ez a gyár szállította az új hengerműhöz a gépek legnagyobb részét. Szerelésüknél is szovjet tanácsadók segítettek a magyar munkásoknak és mérnököknek.
A Dunai Vasmű előtti hatalmas téren hatvanezer ember gyűlt össze – a nagygyűlés közönsége. Kádár János az ünneplő tömeg közé érkezve elismeréssel szólt az üzemben látottakról.
– A Vasmű és ez a fontos üzemrésze új győzelme népünknek. Új győzelem, amely azoknak a magyar mérnököknek és munkásoknak köszönhető, akik itt dolgoztak és azoknak a szovjet embereknek, akik az építést segítették. A mai ünnep közös szovjet-magyar ünnep.


Első sorban balról: Csergõ János kohó- és gépipari miniszter, Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elsõ elnökhelyettese, Kádár János a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának elsõ titkára és Borovszky Ambrus a Dunai Vasmû igazgatója a Meleghengermű avatásakor. 
Fotó: MTI/Mező Sándor

Néhány perccel tíz óra után kezdődött meg az impozáns nagygyűlés. Az elnökségben helyet foglalt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Apró Antal, a Minisztertanács első elnökhelyettese, a Politikai Bizottság tagja, Csergő János kohó- és gépipari miniszter, Czottner Sándor nehézipari miniszter, Nagy Józsefné könnyűipari miniszter, Sándor József és Friss István, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetői, Cseterki Lajos, a Fejér megyei pártbizottság első titkára, Veres József, a Fővárosi Tanács végrehajtó bizottságának elnöke, Földes László a belügyminiszter első helyettese, Török István, a Vasas Szakszervezet főtitkára, Borka Attila, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság alelnöke, Martin Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai, Bújdosó Imre, a Fejér megyei tanács VB elnöke, a város és a vasmű legjobb építői és dolgozói, a nagyüzemek képviselői. Ott voltak Sztálinváros testvérvárosainak, Nova Huta, Ostrava, Orasul Stalin és Stalinstadt képviselői.

A Himnusz hangjai után, Juhász János, a városi párt bizottsága titkára nyitotta meg a nagygyűlést.
Nagy taps közepette kezdte meg beszédét Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára.

Kádár elvtárs ünnepi beszéde

A Központi Bizottság és a kormány tagjai nevében köszönetet mondott a meghívásért, a baráti fogadtatásért. Mint mondotta, a párt- és a kormány vezetőinek megtiszteltetés, hogy együtt ünnepelnek a jubiláló város dolgozóival:
– Az ember szíve örömmel van tele, s valahogy úgy vagyunk, hogy szeretnénk kezet fogni mindenkivel, a kohó, a martin, a kovácsműhely, a gépgyár, a kokszolómű, az erőmű és a többi üzem dolgozóival. A Központi Bizottság és a kormány nevében szívből gratulálunk mindnyájuknak ehhez a nagy szocialista győzelemhez. (Lelkes, nagy taps.)
– Ezt a várost körülbelül 28 000 ember építette, s a munkálatokba több mint hat és félmilliárd forint értéket fektettünk be. Azt mondjuk, ez a munka és ez az érték mind a nép boldogulását szolgáló befektetés volt.
Sztálinváros szocialista város – mindenekelőtt azért, mert olyan öntudatos dolgozói vannak, akik helytállnak a termelésben. Büszkék vagyunk arra is, hogy a város ipara két százalékkal, a vasmű 4,5 százalékkal túlteljesítette első félévi tervét.
A város fejlődésének fontosabb állomásairól szólva Kádár János elmondotta, hogy 10 év alatt körülbelül 5200 új lakás épült – 80 százalékuk távfűtéses -, a szántóföldek helyén általános gimnázium, kohó- és gépipari technikum, ipari tanulóintézet működik, 100.000 kötetes könyvtára van, a fővárosi színvonalú színházterem, mozi, sporttelep, kulturpark szolgálja a lakók művelődését.


Éljen a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság! – jelvény – saját gyűjtés

– Sztálinváros jelképe a megbonthatatlan szovjet – magyar barátságnak. (Nagy taps.) Sztálinváros a magyar dolgozók munkájának eredményeképpen született, de szovjet vasérccel dolgozik, a gépeket, terveit szovjet testvéreinktől kaptuk és a ma hivatalosan felavatott meleghengermű szerelésénél is olyan szovjet emberek segítettek nekünk, akik itt vannak gyűlésünkön is.
– Központi Bizottságunk és kormányunk véleménye az, hogy az eddigi eredményekkel nem elégedhetünk meg.
Meg kell és meg is fogjuk csinálni a hideghengerművet az új ötéves tervben és amikor elkészül, megnézzük, hogyan fejlesszük tovább a vasművet és Sztálinvárost is – úgyhogy a Vasmű és Sztálinváros dolgozói erre építhetnek.
A Központi Bizottság első titkára ezután a belpolitika néhány időszerű kérdésével foglalkozott. Idézte a Központi Statisztikai Hivatal most közzétett jelentését, amely szerint szocialista iparunk az első félévben 104 százalékra teljesítette tervét, s valamennyi fontos termékből, szénből, kőolajból, villamos energiából, acélból, bauxitból, alumíniumból, műtrágyából, cementből, pamutból, gyapjúszövetből, lábbeliből többet termeltünk a tavalyinál.
– A mezőgazdasági termelés idei eredményeiről még nem beszélhetünk, ez mindig csak az évi számvetésnél derül ki. Annyit azonban mondhatunk: a szeszélyes időjárás ellenére kedvezőek a kilátások. Búzából előreláthatólag 9 mázsa felett lesz az országos termésátlag, az egyik legfontosabb mezőgazdasági munka, az aratás az egész országban folyik. Az őszi árpa aratása országosan befejeződött, a rozs aratása 60 százalékban megtörtént, a búza 40 százalékát learatták. – A termeléssel párhuzamosan megfelelően fejlődött a fogyasztás is, emelkedett a dolgozók összkeresete, nőtt az életszínvonal.


Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára beszél
fotó: MTI/Fényes Tamás

Szocialista mezőgazdaságunk fejlődéséről szólva Kádár János kiemelte a mezőgazdasági munkák további gépesítésének fontosságát. Tavaly traktorállományunk 20 százalékkal növekedett, s az idén további 30 százalékos emelkedést érünk el. A szövetkezetek az idén 40-42 százalékban géppel aratnak, arra kell törekedni, hogy néhány esztendő múlva országszerte 100 százalékban géppel végezzék el az aratást. Az idén és jövőre is komoly mezőgazdasági beruházásokat kell eszközölni. Ez biztosítja, hogy három-négy esztendő múlva azok a mezőgazdasági termékek is bőséggel álljanak rendelkezésre, amelyeknél ma még az ellátásban itt-ott nehézségek mutatkoznak.
Kádár
János ezután hangoztatta, hogy tovább kell javítani a vezetést, a gyárak, üzemek dolgozói körében pedig szilárdítani kell a szocialista munkafegyelmet, növelni kell a szocialista öntudatot.
Beszéde
befejező részében a Központi Bizottság első titkára a nemzetközi helyzet alakulásáról beszélt.
Ha a legutóbbi három év mérlegét nézzük, azt látjuk, hogy minden szocialista ország erősödött a Magyar Népköztársaság is erősebb ma, mint három évvel ezelőtt.
A
népek egész sora szabadult fel a gyarmati járom alól. Az egész világon erősödtek a kommunista és munkáspártok, a nemzetközi munkásmozgalom, a világbéke-mozgalom.
Az
imperializmus viszont gyöngült, az imperialisták hidegháborús politikája válságba jutott. Az egész világon, Dél-Koreában, Japánban, rökországban, Olaszországban megmozdultak a népek és az imperialisták egész maszpontrendszere inog.
Nekünk változatlanul az a véleményünk, hogy ma a nemzetközi helyzetben olyanok az erőviszonyok, hogy a háború elkerülhető és a béke kiharcolható.
– Pártunk Központi Bizottsága és kormányunk teljes meggyőződéssel, teljes szívvel támogatja a szovjet békekezdeményezéseket.
Támogatjuk az atomkísérletek megszüntetésére, az atomfegyverek betiltására vonatkozó törekvést. Úgy érezzük, hogy kötelességünk az általános és teljes lefegyverzésért harcolni és helyes, jó, ha az egész világon tudják az emberek: a kommunisták, a szocialista tábor országai igenis az általános és teljes leszerelés hívei.
– Népköztársaságunk dolgozó népének kifejezésre kell juttatnia békeszándékát és eltökéltségét, szembeállását az imperialista, agresszív törekvésekkel. Ha ezt tesszük, akkor helytállunk posztunkon önmagunkért, s békében fogunk élni, dolgozni.
– A munka és a harc évei vannak előttünk, de jobb feltételek között fogunk dolgozni és harcolni is, mint az elmúlt években. És e munka, e harc eredményeként lerakjuk a szocializmus alapjait, felépítjük a szocialista Magyarországot, könnyebben, jobban és vidámabban fogunk élni!
– A szocializmus, a béke erői hatalmasabbak a reakció és háború erőinél és győzni fognak. Szocializmus és béke lesz az egész világon! – fejezte be viharos tapssal fogadott beszédét Kádár János.
Kádár János beszédét a sokezer dolgozó mindvégig nagy figyelemmel hallgatta meg, bár a beszéd közben zápor vonult át Sztálinváros felett. Kádár János beszédét többször szakította meg lelkes helyeslés és hosszantartó taps, és a beszéd végén az egybegyűltek hosszan éltették a pártot.
A nagygyűlés végeztével a különböző társadalmi szervezetek, üzemek és termelőszövetkezetek ajándékait adták át a párt vezetőinek. Ezután Kádár Jánost meghívta Lehoczki Mihályné, Salgótarjánból Sztálinvárosba költözött munkásasszony. A párt első titkára, a szíves meghívást elfogadta és a lakásán elbeszélgetett a Lehoezki-családdal. 


Kádár János a strandon fiatalokkal beszélget.
fotó: MTI/Mezõ Sándor

A vendégek részt vettek a Dunai Vasmű igazgatósága részéről adott ünnepi ebéden. Ebéd után megtekintették a jubileumi úszóversenyt, meglátogatták a helyiipari kiállítást és ott voltak az ünneplő város több más kultúreseményén is.


Kádár János, a hazánkban tartózkodó guineai labdarúgókkal beszélget
fotó: MTI/Fényes Tamás

Sztálinvárosi Kohász – Guineai válogatott
8:5

 Más országban, de mégis otthon – Képes sport cikke

 A nagykohók tövében – Látogatás a 10 éves jubileumát ünneplő Sztálinvárosban

 

Dunaujvaros