A városparancsnok vesszőfutása


Magyar Honvéd – 1991. október 4.

A városparancsnok vesszőfutása

– A börtönévek megtanítottak arra, hogy szembenézzek a halállal és szeressem az életet – ezt a tanulságot vonta le élete legnagyobb megpró­báltatásáról Izinger Gyula, nemrég rehabilitált nyugállo­mányú alezredes, aki 1956 őszén öt napig Dunaújváros megbízott városparancsnoka, a Nemzeti Bizottság kulcsembere volt. Huszonnégy éves főhadnagyként, mint Nagy Imre meggyőződéses híve, kapott bizalmat a város új vezetőségétől és éjt nappallá téve a legjobb tudása szerint mindent megtett a rend megőrzéséért, az újabb vérontás elkerüléséért. Öt nap után pattanásig feszült idegei kezdték felmondani a szolgálatot, s ezért a felmentését kérte. Az őt felváltó parancsnok újabb intézkedéseket tett az egykori Sztálinváros védelméért, ezért 1956. november 7-én a nagy erőkkel érkező szovjet alaku­latok erre kijelölt tisztjei őrizetbe vették.

Ekkor kezdődött Izinger Gyula harminchárom évig tartó vesszőfutása. Hat évig börtönben sínylődött, s utána pedig – miután a munka­könyvén ott volt a megbélyegzettséget jelző szó csak segédmunkásként dolgoz­hatott. Az “illetékmentes” kulcsszó jelentette, hogy ebben a hazában ő és sok ezernyi 56-os társa csak másodrendű állampolgár le­hetett.
– Pedig szépen indult a katonai pályafutásom, hiszen árvagyerekként már 17 éves koromban magamra ölthettem az angyalbőrt. Két év múlva – 1951-ben – a Dózsa György Lövésztiszti Iskola elvégzése után – megkaptam a hadnagyi csillagokat – mesélte takarosan berendezett budafoki otthonában Izinger Gyula a pályakezdését. A családi relikviák közül elővarázsolta a tiszti iskola kiváló elvégzését tanúsító oklevelet és a házasságkötésekor készült képeket. Felesége négy évti­zede jóban-rosszban mellette van, bár a börtönévei idején átélt izgalmak és a sok nél­külözés aláásták a hű társ egészségét.
-Hogyan került a sztálinvárosi ese­mények középpont­jába?
– Az esztergomi légvédelmi tüzé­rezredtől kerültem 1955-ben a sztálin­városi járási kiegé­szítő parancsnok­ságra nyilvántartási és meghagyási tiszt­nek. Megszerettem ezt a munkát, mert én nem csak a papírmunkával, hanem elsősorban az em­berekkel foglal­koztam.
1956 nyarán már sok jel érzékeltette, hogy politikai vihar van készülőben. Akkor már sokat tudtam a Vasmű dolgozóinak elégedetlenkedéseiről és rendszeresen részt vettem a Petőfi-kör helyi vitáin is. Őszintén hittem abban, hogy ha Nagy Imre lesz az ország első embere, akkor jobb világ köszönt ránk. Huszonnégy éves fejjel még tele voltam reményekkel és bíztam abban, hogy a katonacsaládok életkörülményei is javulni fognak. A város másként gondolkodó emberei közül sokan megismertek és októ­ber 30-án, amikor megalakult a helyi Nemzeti Tanács, engem is beválasztottak. Amint elmondták jobban bíztak bennem, mint az addigi helyőrségparancsnokban, aki október 25-én a laktanyához vonuló tömegbe lövetett. Több halottja volt ennek a véres inci­densnek.

 Elsinkófált sortűz

– Megbízott városparancs­nokként mi volt a teendője?
– Ekkor már miniszteri uta­sításra a hadsereg különböző szintű parancsnokságain is megalakultak a Forradalmi Katonai Tanácsok, de én hiá­ba kérdeztem az elöljáróimat, hogy ebben a helyzetben mi a teendő, rendszerint azt a vá­laszt kaptam: “Cselekedjen a legjobb belátása szerint”. Jó egyetértésben a Nemzeti Bi­zottság helyi elnökével – Pa­dos István volt bencésrendi tanárral – elsősorban a közrend megőrzésére törekedtem. A lelkes helyi diákokból például fegyveres őrséget szerveztem s gondom volt arra is, hogy a közeli pálhalmi börtönből nehogy kiszabaduljanak a köztörvényes bűnözők. Egy jogászokból álló bizottság az én utasításomra innen csak a politikai elítélteket engedte szabadon. Gondoskodtam a városba vezető utak ellenőr­zéséről, utasítást adtam a tar­talékos katonák behívására, és intézkedtem arra is, hogy friss kenyeret szállítsanak ki a közelben állomásozó szovjet alakulat katonáinak. Megü­zentem nekik, hogy mi nem rájuk haragszunk, csak a moszkvai nagyfőnökeikre.
– Tudomása volt arról is, hogy a nemzeti bizottság kü­lön, rádióadót működtetett, amely még a Szabad Európa Rádiót is tájékoztatta a sztálinvárosi eseményekről?
– Igen, tudtam arról, hogy Boros István főhadnagy ilyen megbízatást kapott, az ő tevé­kenységét azonban nem én irányítottam. A bírósági tár­gyaláson hangzott el az a képtelen vád, miszerint a “Sztálinvárosi Nemzeti Ta­nács a rádióadón követelte, hogy a nyugati hatalmak re­pülőgépekkel csapatokat és fegyvereket juttassanak a vá­ros védelmezőihez”.

Rákóczi adó

Izinger Gyula a beszélge­tés során nem titkolta, hogy még ma is beleremeg, ha rá­gondol: milyen felelősség nyomta 1956 őszén a vállát. Huszonnégy éves fejjel öt napig helytállt, tette azt, amit a lelkiismerete és emberi tisztessége megengedett, de ami­kor november 3-án arról érte­sült, hogy a Nemzeti Bizot­tságban az ellenállás fokozása érdekében többen a városi víz megmérgezését javasolták, elsötétült előtte a világ. Lel­kileg, idegileg összeroppant, és kérte a városparancsnoki te­endők alóli felmentését.
Dunaújvárosba miért csak november 7-én vonultak be a szovjet csapatok?
Széles körben elterjedt az a hír, hogy az első “szocialista városban” nagy előkészületek történtek a fegyveres ellenál­lásra. A november 4-én engem felváltó Nagyéri Károly szá­zados valóban légvédelmi ágyúkkal erősítette meg a főbb támaszpontokat és kiadta a tűzparancsot is. Ekkor azon­ban már értelmetlen dolog volt a sokszoros túlerővel szem­beni ellenállás s ezt nem csak én, hanem a helyőrségben szolgáló tisztek is felismerték.
Amikor a szovjet katonák őrizetbe vették, milyen remé­nyei voltak az életben mara­dásra?
Először azt hittem, hogy napokon belül végeznek ve­lünk, de aztán reménykedni kezdtem. Egy pincébe voltam bezárva a Nemzeti Bizottság tagjaival, és ők a kenyér mellé rendszeresen megkapták a napilapokat is. Emlékszem, hogy milyen nagy bizakodás­sal olvastuk a Kádár-kormány első dekrétumát, amely szó szerint azt hangsúlyozta: “Senkit sem lehet felelősség­re vonni azért, mert az októ­beri események idején részt vett valamilyen demonstráci­óban, bizottságban, de nem követett el súlyosabb megíté­lés alá eső ellenforradalmi cselekményt. A szükségessé váló eljárások során maximá­lisan érvényesíteni kell a tör­vényességet”. Én nagyon bíz­tam Kádár Jánosban, és nagyot csalódtam benne. Másfél hó­napnyi fogvatartás után sza­badon engedtek, s akkor akár Nyugatra is szökhettem volna, de én hittem az ártatlanságomban, s abban, hogy nem ismétlődnek meg a tör­vénytelenségek. Az én lelki­ismeretem tiszta volt: katona­ként tettem, ami az adott hely­zetben jónak látszott, és egyetlen vércsepp sem tapadt a kezemhez. Február végén Uszta Gyula parancsára is­mét letartóztattak és májusban ahogy, a korabeli lapok írták “ítélkeztek a sztálinvárosi ellenfonradalmárok és hazaáru­tisztek fölött”. Az egyik tudósítás így idézte a “gaztet­teket”: Izinger Gyula főhad­nagy a nemzeti bizottság uta­sítására szervezte meg a város védelmét. Katonának öltöz­tette be a börtönökből és a rabmunkahelyekről kiszaba­dult közönséges bűnözőket”. Ilyen és ehhez hasonló kohol­mányokért 10 évi börtönbün­tetésre ítéltek, s bár 1963-ban amnesztiával szabadultam, még sokszor az orrom alá dörgölték: Ugye ötvenhatban maga volt Dunaújvárosban a ellenforradalmár.
Most már, harmincöt év után, becsületemben helyreál­lítva, katonatisztként rehabili­tálva, felemelt fejjel mondha­tom: öt napig a szabadságharc egyik városparancsnoka vol­tam.

“Segítsetek! Segítsetek!”

Kacsó Lajos
Fotó: Galovtsik Gábor és archív

 

Dunaujvaros