1956 – A magyar dráma – X.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


Ez a november 1-je, vagyis Halottak Napja volt a legfájdalmasabb a magyar történelemben…

NOVEMBER 1. CSÜTÖRTÖK

Nagy Imre bejelenti Magyarország kilépését a Varsói Szerző­désből, kinyilvánítja Magyarország függetlenségét, és felkéri az ENSZ-t, hogy vegye napirendre Magyarország ügyét. Először jelenik mega Nép­akarat, a szabad magyar szakszervezetek országos szövetségének lapja. Petőfi Párt néven újjászerveződik a Nemzeti Parasztpárt. Kádár támogat­ja a kommunista MDP vezetőit és politikáját, és bejelenti a párt újjászer­vezését Magyar Szocialista Munkáspárt névvel.
Szovjet alakulatok körülzárják Magyarország repülőtereit, állítólag a szovjet csapatok Budapestről való kivonulásuk biztosítására. Budapestet szovjet tankok gyűrűje veszi körbe. A magyar néphadsereg utasítja állo­mányát, hogy maradjon fegyelmezett, és kerülje az összecsapást a szovjet csapatokkal.

12.00. h. – Szabad Kossuth Rádió Buda­pest! (Nagy Imre kormány)
/Lapszemle/
A Paraszt Függetlenség, a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány lapja pontok­ban ismerteti, mit követel a magyar földmű­velő nép. Lássuk tehát:
1. A sztálini parasztpolitika teljes elvetését és felszámolását. Adjanak ki olyan rendeletet, amely kimondja, hogy a gyenge és erősza­kosan szervezett termelőszövetkezetek feloszlanak. Továbbá az a paraszt, aki ki akar lépni bármelyik szövetkezetből, nyugodtan kiléphessen. Visszakapja az oda bevitt ingó és ingatlan vagyonát, sőt állami támogatás­ban is részesül, hogy szétzilált gazdaságát rendbe hozhassa. […] 6. Állítsák vissza a föld régi adásvételét.
7. Osszák fel azokat az állami gazdaságo­kat, amelyek gyengén dolgoznak és nem termelnek rentábilisan. […] Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma, november 1-én este 19 órakor a ha­lottak napja és a magyar nemzet szabadság­harcának hősi halottai tiszteletére Mozart Requiemjét közvetítjük.

15.00. h. – Ugyanaz az adó
A Csepel Vas- és Fémművek Acélmű­veinek és Csőgyárának munkástanácsa megkért bennünket, hogy olvassuk fel a rádió­ban követeléseiket, melyekkel Nagy Imre miniszterelnökhöz fordulnak. A követelések a következők:
A szovjet csapatok haladéktalanul vonul­janak ki hazánk területéről. Elhatároztuk, hogy míg ez meg nem történik, a munkát nem kezdjük el.
A politikai foglyok és szabadságharcosok azonnali szabadon bocsátását, a Tüzet szün­tess! rendelet maradéktalan betartását köve­teljük.
A nemzeti kormány a legsürgősebben készítse elő az általános titkos választást, több párt részvételével.
Teljes nemzeti függetlenséget, politikai, gazdasági és katonai téren. – A Varsói Szerződést azonnal hatálytalanítsák. […]

17.02. h. [19.02. h.] – Ugyanaz az adó
A londoni magyar követségről kaptuk a következő táviratot:
A londoni magyar követség minden egyes tagja csodálattal és aggódó együttérzéssel kísérte az egész magyar nép harcát a sokat szenvedett ország igazi függetlenségének és szabadságának kivívásáért. Szívből üdvözöl­jük magyar népünk győzelmét és az új, demokratikus, koalíciós kormányt. […] A londoni magyar követség összes dolgozói

20.33. h. – Ugyanaz az adó
[…] Most a Szociáldemokrata Párt ideig­lenes vezetősége képviseletében Kelemen Gyula főtitkár áll a mikrofon előtt: […]

Magyar munkás testvéreim! A Magyar Szociáldemokrata Párt nevében szólok hoz­zátok, amelyet 1948-ban eltemetett az erő­szak. Vezetőink százait börtönbe, ezreit pedig internálótáborokba zárta a lelketlen önkény, árulónak bélyegezve azokat, akik egész éle­tüket az emberiesség szent ügyének és a szegények igazságának szolgálatában töl­tötték el.

A magyar dolgozó milliók, akiket a legke­gyetlenebb tőke sem zsákmányolt ki olyan alávaló módon, mint az utolsó nyolc esztendő uralkodói, azt hazudva, hogy a dolgozók nevé­ben kormányoznak. […]

22.02. h. – Ugyanaz az adó
/Hírek/
Kovács Béla államminiszter, a Független Kisgazdapárt főtitkára megérkezett Buda­pestre, és bekapcsolódott a nemzeti kormány munkájába. Holnap rádiószózatot intéz a ma­gyar néphez.

23.30. h. – Ugyanaz az adó
Kedves hallgatóink, most egy közleményt olvasunk fel:
A budapesti szovjet követség közölte, hogy a magyar légierő repülőtereit a szovjet hadsereg páncélos erőkkel körülvette abból a célból, hogy biztosítsa a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok állománya hoz­zátartozóinak és sebesültjeinek légi úton történő elszállítását. […]


…de remény csillant fel…

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros
Previous
Temetés