“Mi leszel, ha nagy leszel”…


Népszava 1979. december 8.

“Mi leszel, ha nagy leszel”…

a Dunai Vasműben?

Pontosabban megfogalmazva: leszel-e… a Dunai Vasműben? Választod-e hivatásul valamely kohászati vagy vasipari pályát? E kérdésekre adott igent remélő válaszok érdekében folyamatosan és tervszerűen végzi a Dunai Vasmű a fiatalok pályaválasztási döntést előkészítő munkáját.
A kohászati nagyvállalat mintegy 13 ezer főt foglalkoztat, ebből 54%-ban szakmunkást. Legtöbben a gépszerelő, villanyszerelő, vas- és fémszerkezeti lakatos, gépiforgácsoló, hegesztő, központi fűtés- és csőhálózatszerelő szakmákban dolgoznak, bár kisebb számban, de a vállalat számára létfontosságú az olvasztár, öntő, kovács és hegesztő -, az ún. nehezen beiskolázható – szakmákat művelők száma.
A nyugállományba vonulók, a fluktuációból adódó, a katonai szolgálatot teljesítők és a fejlesztési és beruházási igények megvalósítása, az ifjúsági forrásból állandó szakember utánpótlást követel.
Az évente 13 szakmában folytatott szakmunkásképzést 1975-ig az olvasztár és a hegesztő szakmák kivételével a Vasmű sikeresen oldotta meg. Ezután azonban egyre nagyobb gondot jelentett már a beiskolázás. Szerepet játszott ebben a Dunaújvárosban létesített új ipari üzemek – Hullámpapír Vertikum, “FÉKON” Fehérneműgyár, Duna Cipőgyár stb. – és a szolgáltatóipar, kereskedelem, egészségügyi szolgálat fejlesztésének létszámigénye, mely egy időben jelentkezett az általános iskola 8. osztályát végző tanulók számának erőteljes csökkenésével. Ehhez kell még hozzászámítani azt a tényt, hogy a vállalat kohászati jellegéből következően főleg fiúknak – lányoknak csak két szakmában – ajánlhat szakmatanulási lehetőséget.
Ilyen körülmények között a korábbi beiskolázási tevékenységgel a vállalat szakember utánpótlását képtelenség volt biztosítani, ezért az 1029/1971. (VII 3.) számú kormányhatározat, valamint a vállalat érdekei alapján a fiatalok pályaválasztását előkészítő munka kiterjesztését, tervszerűbbé, tételét kellett megvalósítani. Ennek érdekében olyan megoldás került kiválasztásra, amely lehetővé teszi az iskolák és a Dunai Vasmű – kölcsönösség elvén alapuló – együttműködését és a fiatalok pályaválasztásában tervszerű, tudatos kapcsolattartást eredményez. Ez az együttműködés egyrészt jelenti az iskolák patronálását, az oktató-nevelő munka objektív és szubjektív feltételeinek vállalati segítését, másrészt a pályaválasztási, pályaismertetési tevékenységbe való bekapcsolódást.
Az ily módon új alapokra helyezett pályaválasztást előkészítő munkához a vállalat felmérte és biztosította az anyagi – filmek,tablók, kiadványok stb. készítéséhez – és személyi feltételeket – 1976-tól főállású pályaválasztási megbízottat alkalmaz.

Színvonalas szakmunkásképzés a Dunai Vasműben

Az általános iskolákkal való kapcsolatokat területileg is kiterjesztve, ez évben már 40 általános és 5 középiskolával van együttműködés, mely a városi és járási iskolák mellett az illetékes megyei tanácsok engedélyével a megyehatáron túl, az ún. vonzáskörzetbeli iskolákra is vonatkozik.
Szükségessé vált a pályák, szakmák bemutatására pályaválasztási propagandaanyagok bővítése és továbbfejlesztése. Színes kiadványként jelent meg a “Tájékoztató a Dunai Vasműről a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára” című képes album, mely ismereteket nyújt a Vasmű legfontosabb termelési ágazatairól, a munkakörülményekről, a szakmákról és a különböző továbbtanulási lehetőségekről. Ismerteti Dunaújváros lakóinak életkörülményeit, kulturális- és sportlehetőségeit.
– Időszakos és vándor jelleggel Pályaválasztási Kiállítás készült, mely a szakmákat és a fiatalokat képző bázisintézeteket 26-28 tablón mutatja be, ezenkívül bemutató tárgyakat és a szakmunkástanulók által készített működő maketteket is tartalmaz.
– “Melyiket válasszam?” címmel a vállalat megbízásából a MAFILM-nél 11 szakmáról (acélolvasztár, öntő, hegesztő, hengerész és forrósztár, gépszerelő, vas- és fémszerkezeti lakatos, gépi forgácsoló, villanyszerelő, irányítástechnikai műszerész, központi fűtés és csőhálózatszerelő, víz- és gázvezeték szerelő) készült egyenként 12-15 perces színes, 16 mm-es film.
– A szakmákat ismertető filmeket, a “Dunaújvárosi fiatalok” című 30 perces szintén színes film követte, mely főleg a vidéki iskolák tanulói körében mutatja be a vállalatot, a munka- és szociális körülményeket, a város kulturális- és sportlehetőségeit, a szakközépiskola és a szakmunkásképző intézetben folyó tanulóképzést, a kollégiumi életet stb.
Az ötéves vállalati oktatási tervből lebontva a képzést végző intézettel egyeztetve készül el az éves beiskolázási terv, mely alapja a pályaválasztást előkészítő munkatervnek. Bevált gyakorlat, hogy a pályaválasztási munkatervet, mely tartalmazza az előadások (ill. előadássorozat) tematikáját és javasolt időpontját, valamint az üzemlátogatások, vetélkedők, pályaválasztási osztályfőnöki órák, javasolt időpontját, az iskolák igazgatóival, pályaválasztási felelőseivel való egyeztetése után alakul ki az operatív munkaterv. Ez a 8. osztályos tanulók körében kerül realizálásra, mely lehetővé teszi az iskolák számára a megfelelő tantervi ütemezést, a vállalatnál pedig a folyamatosságot.
Az éves beiskolázási létszámkeret korántsem szolgál egyetlen meghatározónak a vállalat munkájában. Az iskolákkal való kapcsolatokat az “Egy üzem – egy iskola” mozgalom célkitűzéseiben megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósítását gyáregységek – mint gazdasági egység – és az iskola – mint oktatási intézmény – által megkötött együttműködési szerződések biztosítják. Az együttműködés keretében már az általános iskola 5. osztályában kialakulnak a vállalat és az iskola kapcsolatai. Az együttműködési szerződésen belül kerülnek meghatározásra az iskolai osztályok – brigádok; rajok – KISZ-alapszervezetek; úttörőcsapat – gyárrészlegek között a részletesen kidolgozott kapcsolatok területei, formái, melyek az anyagi támogatáson túl az egymás rendezvényein való részvétel, rendszeres munkahely-látogatások, sport és kulturális együttműködés stb. mind hatékony segítői a pályaválasztásnak. A kapcsolattartó iskolák tájékozottsága a vállalat életéről még az “ÜST” c. üzemi lapon keresztül is rendszeres, melyben a tanulók többször “szerepelnek”.

A PÁLYAISMERTETÉSI FORMÁK AZ ALÁBBIAKBAN FOGLALHATÓK ÖSSZE:

 • Pályaismertető, pályairányító előadássorozatok, melyek szakmát bemutató filmek felasználásával 5-8. osztályban az iskolában, a DV-klubban, és a vállalatnál kerülnek megrendezésre.
 • Üzemlátogatás előkészítése, oly formában, hogy a javasolt pályaorientációs üzemlátogatási program útvonalán, pedagógusok “bemutató üzemlátogatáson” vesznek részt, majd az észrevételeik alapján alakul ki a végleges üzemlátogatási program, mely szerint a tanulókat fel tudják készíteni.
 • Pályaorientációs üzemlátogatás lebonyolítása: az iskolákkal egyeztetett ütemterv szerint történik, évente 1500-1700 tanuló (8. osztályos) ebből 800 fő a vállalat autóbuszával utaztatva vesz részt pályaválasztó szemmel az üzemlátogatáson, mely alkalommal helyileg a Vasmű mellett levő 316. sz. Makarenko Szakmunkásképző Intézetbe (Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.) is ellátogatnak.
 • Pályaválasztási vetélkedők: a Vasmű-centrikus vetélkedők programjának öszszeállításában való részvételen a díjak biztosításán túl fiatal szakmunkások révén a szakmákat játékos formában mutatja be a vállalat.
 • Pályaválasztási kiállítások rendezése:
  – Az időszaki kiállítás központi helyen – Dunai Vasmű Klub, Gyártörténeti Múzeum, Dózsa Filmszínház – 2-3 hónapig tart nyitva a látogatók számára.
  – A vándorkiállítás vidéki iskolák részére készült, mely olyan ütemben vándorol, ahogyan a pályaismertető előadásokra sor kerül.
 • Szülői értekezletek:
  A fiatalok és a pedagógusok körében végzett pályaismertetési, pályairányító tevékenységen túl igen fontos a fiatalok pályaválasztását döntően befolyásoló szülők tájékoztatása. Ennek érdekében rendszeresen tájékoztató előadások és konzultációk formájában informálódnak a szülők a vállalat szakmánkénti beiskolázási tervéről, a tanulók juttatásáról, az ifjú szakmunkások továbbtanulási lehetőségeiről.

Dunai Vasmű dolgozói – mint szülők – a vállalaton belül rendezésre kerülő “Szülők fórumán” a Fejér megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a középiskolák vezetői közreműködésével a vállalat által ajánlott pályaválasztási lehetőségeken túl is kapnak tanácsot gyermekeik továbbtanulásában.
A fiatalok pályaválasztását előkészítő vállalati tevékenységet kívántuk röviden, összefoglalva bemutatni és nem a pályaválasztás egészét, melynek részeként nem nyert ismertetést a pályára nevelés és a beilleszkedés területén végzett tevékenység.
A Dunai Vasmű felismerte, hogy szükséges volt legalább ennyit a szakember-utánpótlás érdekében tenni.
Az 1976-os évtől a szakmunkás beiskolázási létszámterv a csökkenő végzős tanulólétszám ellenére 80, 85, 90, 95%-os arányban valósult meg. Ez a szám a nehezen beiskolázható öntő, hegesztő, valamint a négyéves képzési szünet után – acélolvasztár szakmákban is átlag 70%.
A munka eredményességéhez tartozik, hogy a Bánki Donát Szakközépiskolában 5. éve folyamatos a kohászképzés.
Az 1980/81-es tanév előkészületei a fentiekben írtak szerint újabb és újabb, a szakmák, pályák mélyebb ismeretét kereső módszerekkel történik.

MI LESZEL…?

Lehetsz – szakmunkástanuló a 316. sz. “Makarenko” Ipari Szakmunkásképző Intézetben: vasolvasztár, hegesztő, villanyszerelő, gépszerelő, vas- és fémszerkezeti lakatos, központi fűtés- és csőhálózatszerelő, esztergályos, marós, irányítástechnikai műszerész szakmákban.
– Szakközépiskolai tanuló a Bánki Donát Szakközépiskolában (Dunaújváros, Bercsényi út 2.), kohó- és öntőipari, gépgyártástechnológiai, gépészeti, acél- és fémszerkezeti szakon.

 Dunai Vasmű – Tájékoztató pályaválasztás előtt álló fiataloknak

Dunaujvaros