Színvonalas szakmunkásképzés a Dunai Vasműben


Fejér Megyei Hírlap – 1980. február 28.

Szakmát tanulni a legnagyobbaknál

Színvonalas szakmunkásképzés a Dunai Vasműben

Nagy munkasikerekkel zárta a múlt évet az ország legkorszerűbb kohászati nagyüzeme, a Dunai Vasmű.
Javították termékeik minőségét, korszerű új ötvözeteket, magas minőségi igényeket kielégítő anyagokat gyártottak – dollár elszámolású exportjuk megközelítette a 100 millió dollárt.
A Dunai Vasmű nemcsak termelő berendezéseit tekintve korszerű nagyüzem, munkásaik, technikusaik, mérnökeik alkotó kedvét, lendületét is a kor követelményeinek megfelelően magasra értékelik, tudják a jó hangulat, az alkotó légkör, szaktudás is a nyereség forrása, a fejlődés egyik záloga.
Egy-egy üzem jövője attól is függ, hogyan képes kialakítani szakembergárdáját, majd hogyan tud ehhez a kollektívához utánpótlást szerezni.
A fiatal, amikor szakmát választ, a jövőjéről dönt, s mert ezt a meghatározóan fontos döntést élettapasztalatok nélkül kell meghoznia, a döntésben segít a szülő és segít a társadalom.
A több mint tizenkétezer embert foglalkoztató kohászati kombinát, a Dunai Vasmű a kollektíva utánpótlására, a szakmunkások nevelésére mindig is nagy gondot fordított. Mivel a vasmű jövőjéről is szó van, már az első lépés, a pályát választók, az érdeklődők korrekt tájékoztatása is rendkívül fontos.
A Dunai Vasmű a környék legnagyobb ipari létesítménye, mind eszközeinek értékét, mind pedig termelését tekintve. Ipartörténeti mértékkel mérve fiatal üzem – ebben az évben ünnepük a városalapítás és a vasműi építkezések kezdetének 30. évfordulóját. Az üzem berendezései korszerűek, magas technikai színvonalat képviselnek és ez a színvonal a konverteres acélmű üzembe állításával tovább növekszik.
Ezeken a berendezéseken dolgozni nemcsak felelősséget, hanem rangot is jelent. De hogyan juthat el egy fiatal addig, hogy jó ismerője, értő mestere legyen a munkának, a technikának a Dunai Vasműben?


Korszerű műhelyben ismerkednek a szakmával a tanulók

A szakmunkásképzés természetesen az arra hivatott intézményekben történik, de az üzem és az iskola kapcsolata döntő mértékben befolyásolja a képzés színvonalát.
A Dunai Vasmű és a szakmunkásképző intézet olyan mély és eleven kapcsolatokat alakított ki együttműködésük csaknem negyedszázada alatt, ami országosan is egyedülállónak és követendő példának tekinthető. A vállalat nemcsak egy – a kor műszaki színvonalának megfelelő – tanműhelyt tart fenn, amelyben a munkaszervezés tudományának legfrissebb vívmányait is alkalmazzák, hanem a gyár fejlődési üteméhez igazítva fejleszti is ezt a kisebb üzemnek is beillő műhelyt. A vasmű vezető mérnökeiből, az egyes szakmák elismert képviselőiből oktatásfejlesztési csoport alakult, ez a csoport a tanműhelyi képzést segíti.
A korszerű követelményeknek megfelelően átszervezték a tanműhelyt, mérőszobákat alakítottak ki, új mérőműszereket, új forgácsológépeket szereztek be – a költségeket a Dunai Vasmű állja. Így biztosították, hogy a tanulók az üzemben élenjáró technika szakmai fogásait sajátítsák el.
Közismert, hogy a Dunai Vasműben épül a konverteres acélmű, a hazai beruházások közül a legnagyobbak közé tartozik ez a fejlesztés. Hamarosan egy új, szinte teljesen automatizált kokszolómű felépítése és a távlati tervek között szerepel a nyersvasgyártás fejlesztése is.
Azok a fiatalok, akik most választanak pályát már a legkorszerűbb acélgyártó technikával fognak dolgozni, jó munkakörülmények között – ugyanakkor a szakmát is magas szinten kell majd érteniük. Ez a fejlődés útja. A vasműben folyamatban lévő fejlesztések nyomán egyre könnyebbé válik a jól fizetett melegüzemi munka – de egyszersmind nőnek a szakmai követelmények is az ott dolgozókkal szemben.


Tanműhely

A Dunai Vasmű – a távlati fejlesztési tervek ismeretében – a szeptemberben induló tanévre is a szakmatanulás rendkívül széles lehetőségét kínálja részben a nyolc általánost végzettek, részben pedig az érettségizett szakmát választók részére.
Népszerű oktatási intézmény a Bánki Donát Acél- és Fémszerkezeti és Öntőipari Szakközépiskola. Ebben az iskolában a majdani középszintű vezetők ismerkednek a szakmával.
Általános iskolát végzett fiatalokat kohó- és öntőipari szakra, gépészeti szakra; acél- és fémszerkezeti szakra; gépgyártástechnológiai szakra vesznek fel az 1980-81-es tanévben. Mind a négy szakon 20-20 fiatallal tud szerződést kötni és nekik társadalmi tanulmányi ösztöndíjat fizetni a Dunai Vasmű.


MÜM 316 kitűző (saját gyűjtés)

Gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségivel rendelkező fiatalokat iskoláz be irányítástechnikai, műszerész szakra a 316. számú Makarenkó Szakmunkásképző Intézet. A 316-osban a nyolc általánost végzettek vasolvasztás; hegesztő; gépszerelő; vas- és fémszerkezeti lakatos; villanyszerelő; központi fűtés- és csőhálózatszerelő szakmákra jelentkezhetnek.
Talán nem haszontalan itt felfrissíteni a jelentkezés módját, hiszen ezekben a hetekben válik esedékessé sok fiatalnak a pályaválasztás.
A jelentkezés az erre a célra kibocsátott és az iskolákban kapható nyomtatványon történik. A nyomtatványon a szükséges adatokon túl fel kell tüntetni a tanulás támogatását vállaló gyár nevét is. – Ez – tévedések elkerülése végett – nem azt jelenti, hogy az iskola elvégzése után feltétlenül annál a vállalatnál kell dolgozni. Ez csupán azért szükséges, mert a tanuló fiatalok támogatását erejük szerint megosztják egymás között a város vállalatai. Ezért szükséges előre tájékozódnunk, hogy mennyi munkaruhát, étkezési kedvezményt stb. készítsenek elő a tanévkezdés zavarmentes indításához.
Más a helyzet, ha a szakmunkástanuló ösztöndíjszerződést köt valamely vállalattal.
Nézzük, milyen juttatások illetik meg a középiskolai tanulókat! Elsősorban tanulmányi ösztöndíj, amit a szakmai kategóriáknak megfelelően, évfolyamonként az előző tanév végén elért tanulmányi eredmény alapján kapnak a tanulók. Egységes ösztöndíj-rendszer érvényesül, amely a tanulmányi eredményen túl az egyes szakmák nehézségi fokát veszi figyelembe. Az ösztöndíj természetesen ösztöndíj marad, a tanítási szünetek, fizetett munkaszüneti napok, gyógyüdülés, oktatási szünnap és betegség idején is.
A tanulókat megillető juttatások egy másik, a tanulmányi eredménytől független formája az ösztöndíj-kiegészítés, amely a kiemelt acélolvasztás, hegesztő, esztergályos, valamint vas- és fémszerkezetes szakmákban jár, mégpedig a tanulóidő egész tartamára.
A társadalmi ösztöndíj amit a Dunai Vasmű a tanulmányi idő elejétől végéig fizet – ellentétben a többi vállalattal – a második évfolyam kezdetétől kérhető szerződésben. A társadalmi ösztöndíjat a Dunai Vasmű a tanulmányi ösztöndíjon felül fizet, ha a tanuló tanulmányi szerződést köt a vállalattal. Ebben az esetben szakmától és évfolyamtól függően a szakmunkásképző intézetben tanulók 250-500 forint havi ösztöndíjat, a szakközépiskolában tanulók hasonló feltételek mellett 250-450 forint havi ösztöndíjat kaphatnak.


A MüM 316-os számú intézet

A tanulmányi szerződés olyan megállapodás, amelyben a vállalat kötelezettséget vállal a tanuló rendszeres anyagi támogatására, a szakmunkásvizsga letétele után pedig a képzettségnek megfelelő munkakörben történő foglalkoztatására.
A tanuló ezért nem tesz már, csak eredményesen tanult, és ha megszerezte a képesítést azt a Dunai Vasműben kamatoztatja.
Ha a juttatásokról beszélünk, nem szabad a forintoknál kiküzdeni és befejezni a felsorolást. Figyelemre méltó kezdeményezés ugyanis, hogy a kiemelt és nehezen beiskolázható szakmákban a szakmunkástanuló évekre történő felkészítés céljából a beiratkozott tanulókat a vállalat teljesen térítésmentesen kétheti balatoni nyaraláson látja vendégül, ahol valóban módjuk nyílik a szakmunkás tanulójelölteknek megismerkedni az iskola rendjével, az idősebb diákokkal, az intézet csehszlovákiai és NDK-beli testvériskolájának tanulóival is.
A vállalat által szervezett bel- és külföldi tanulmányutak évről évre megismétlődnek. Csereegyezmény értelmében a 316-os számú Makarenkó Szakmunkásképző Iskola két csoportja NDK-beli, illetőleg csehszlovákiai csereüdülésen vesz részt.
Aki a tanulmányi idő alatt jól megfelel az iskolai követelményeknek az utolsó félévben, kiemelt szakmák esetében pedig a teljes utolsó tanévben, kezdő szakmunkásbért kaphat.
Említettük, hogy a gimnáziumi érettségi után irányítástechnikai műszerész szakmát tanulhatnak az érdeklődők. E képesítés megszerzésére a Dunai Vasmű a 316-os számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben biztosít lehetőséget.


A mester és tanítványai

A fejlődő technika egyre inkább kizárja az ember közvetlen beavatkozását a termelési folyamatokba. Ezeket a műveleteket, az ellenőrzést, az utánállítást elektronikus áramkörök, bonyolult automaták, műszercsoportok veszik át. Ezeket az embert kímélő berendezéseket kell a műszerészeknek megismerni, irányítani oly módon, hogy azok valóban betölthessék szerepüket.
A tanulók nappali tagozaton – hetente két napon – elméleti ismereteket szereznek, a hét többi napján pedig gyakorlati tudásukat bővítik. Az első évben az intézet tanműhelyében, a második évben pedig már a vállalat műszerészüzemének munkaterületén gyakorolnak.
Az érettségi után jelentkezőknek hasonló pénzbeni juttatásokat biztosít a vállalat mint azoknak a szakmunkástanulóknak, akik a nyolc általános után jelentkeztek. Az érettségizettek az első évben havi 250, a másodikban pedig havi 380 forint tanulmányi ösztöndíjat kaphatnak. A másodikos tanulók – ha
a vállalat állományába kerülnek – megkaphatják a kezdő szakmunkásbér kilencven százalékának megfelelő összeget.
A társadalmi ösztöndíj rendszere szintén megegyezik a fiatalabb szakmunkástanulók társadalmi ösztöndíjrendszerével: ha a tanuló kétoldalú szerződést köt a vasművel akkor a tanulmányi ösztöndíj mellé havi ötszáz forint társadalmi ösztöndíjat is kaphat, így például egy elsőéves tanuló havi nyolcszáz forintot kap a vállalattól.
Ezen túl még számos kedvezmény teszi színessé a szakmunkástanuló életét, tekintet nélkül arra, hogy általános iskola vagy érettségi után jelentkezett az illető.


Az oktatást korszerűen berendezett termek, technikai segédeszközök segítik

A tanulókat a dolgozókkal azonos munkaruha, védőruha és tisztálkodási eszközjuttatás illeti meg. A vidéki tanulók kollégiumi elhelyezést is igényelhetnek. A kollégistáknak – ha szerződéses viszonyban állnak a Dunai Vasművel – a vállalat kollégiumi díjat térít, melegítőt, tornacipőt, tízórait, uzsonnát biztosít. A bejáróknak útiköltségtérítést fizet a Vasmű.
Az érettségi után szakmát tanulóknak lehetőségük van oktatási intézményen kívül is szakmunkás-bizonyítványt szerezni. Ebben az esetben a vállalat a tanulni kívánt szakmában – olvasztár, hengerész, hegesztő, gépi forgácsoló, géplakatos, vas- és fémszerkezeti lakatos, villanyszerelő és forgalmi szolgálattevő – foglalkoztatja a jelentkezőket.
Másfél éves szakmai gyakorlat után jelentkezhetnek munka melletti továbtanulásra és tízhónapi elméleti képzés után szakmunkásvizsgát tehetnek. Aki ezt az utat kívánja járni, az a vállalat munkaerő-gazdálkodási osztályán személyesen jelentkezhet. A többiek azonban a gimnáziumok részére biztosított “Jelentkezési lap továbbtanuláshoz” című nyomtatványon jelentkezhetnek, amire feltétlenül rá kell írni a választott szakmát, a vállalat és a Makarenkó Ipari Szakmunkásképző Intézet nevét és címét.


Fogás… előtolás, fordulatszám. .. Lányok is tanulják az esztergályos mesterséget

A szakmunkásképző iskolát járó fiatalok a harmadik évben a tanműhely helyett a vállalatnál kezdenek dolgozni. Olyan munkahelyekre kerülnek, ahol feltehetően az iskola elvégzése után is dolgozni fognak.
Ha a fiatal szakmunkás tanulmányi szerződést kötött iskolaideje alatt a vállalattal, akkor a tanulóévek a törzsgárdatagságba is beleszámítanak.
A pályaválasztás azonban nem minden esetben jelent életre szóló elkötelezettséget. A vállalat támogatja a szerződéses viszonyban álló szakemberek továbbtanulását: a munkába lépéstől számított egy év múlva bárki jelentkezhet egyetemre vagy főiskolára. Ha a választott szak a Dunai Vasmű igényeivel is egybeesik, akkor egy sor további kedvezmény jár a magasabb szakképzettség megszerzéséhez.
A dolgozók szociális ellátását a vállalat kiemelt feladatának tekinti. Egyedülálló fiatalok korszerű munkásszállókban kapnak elhelyezést. A vállalat a fiatalok lakáshoz jutását támogatja, segítségével évente átlagosan mintegy 150-180 “vasműs” lakás épül a városban. Rácalmás határában új munkáslakótelep építését tervezik. A vállalat nagy gondot fordít a dolgozók üdültetésére is. Balatonszéplakon és Gyopárosfürdőn üdülővel rendelkezik, ezenkívül a tassi “horgászparadicsom”, az alsóörsi úttörőtábor és az ország különböző vidékei – szakszervezeti beutalóval -, továbbá külföldi csereüdülések biztosítják a dolgozók és hozzátartozók kikapcsolódását, pihenését.


Hogyan kell hegeszteni?

A szabad idő hasznos, kultúrált eltöltésére, szórakozásra, művelődésre lehetősége van a Munkás Művelődési Központ, a Bartók Béla Művelődési Ház és a Vasmű Klub által szervezett igen színes programok keretében.
A sportolási igények kielégítését versenyzői és tömegsport jelleggel egyaránt biztosítja a tömegsporttelep, a tornacsarnok, a műjégpálya, a fedett uszoda, az ifjúsági sziget, a szabadstrand és az erdei tornapálya. A város Kohász Sportegyesületének Sportiskolájában labdarúgás, kézilabda, atlétika, röplabda, birkózás, kajak-kenu, úszás, jégkorong és torna szakosztályokban nyílik lehetőség sportolásra. Az MHSZ vállalati szervezetében búvár, lövész, gépjárműtechnikai, rádiós és repülős szakosztályokban tevékenykedhetnek a fiatalok.
Pályaválasztással kapcsolatos kérdésekben Dénes Ferencné vállalati pályaválasztási megbízott (telefon: 15-252/28-27) ad felvilágosítást. (Személyzeti és oktatási főosztály, tanulmányi és oktatási osztály.)

(x)

Korszerű nagyüzem – biztos jövő

Dunaujvaros