Dunaújvárosi képeslap


Szórakoztató Zenészek – 1983. január

DUNAÚJVÁROSI KÉPESLAP

Középkorú, vagy annál idő­sebb olvasóink még emlékez­nek arra, hogy az “egyutcás” Dunapentele szomszédsá­gában, valóban szinte egyik napról a másikra nőtt ki a földből első szocialista váro­sunk. E korszak pozitív hatásai máig hatnak, ma is érződnek. Milyen hatásokra gondolok? Egyértelműen arra, hogy a városban élő valóság az egy­fajta újtípusú lokálpatriotiz­mus. Ennek, a várost gyámolító aktív szeretetnek sok je­lével találkozhatunk a duna­újvárosi zenészek, vendéglátó­sok körében is. Ebben a riportban két olyan szórakoztatózenész ne­vét írom le elsőként, akikkel jóllehet, személyesen nem ta­lálkoztam, de szinte valaimennyi dunaújvárosi zenész meg­említette őket. Mohos István­ról és Mukli Istvánról van szó, akik átmenetileg külföl­di szerződést vállaltak. Termé­szetesen a két több-hangsze­res, univerzális zenészt nem érdemtelenül dicsérték.

Für György

A megyei kirendeltségveze­tő, Für György, azonban nem “ragadhat” le néhány névnél, neki zenészek, együttesek tucatjaival kell gazdálkodnia. Így beszélt munkájáról:
– Székesfehérvár szórakoz­tatózenei élete kissé elszür­kült. Amíg 1970-ben, 1971-ben még rendszeresen voltak mű­sorok az Amigó-ban, nótaes­tek a Velencében, addig ma­napság már zenés hely is alig akad itt. Dunaújvárosban élénkebb, pezsgőbb az élet. Mintha ott a vendéglátóipar is könnyebben vészelné át a nehezebb éveket. Talán kez­deményezőbbek…
Valóban, a megyeszékhely­től mintegy ötven kilométer­nyire levő Duna menti város­ban a vendéglátósok házatáján jó a hangulat. Ezen be­lül is talán legjobb, a Dunavidéki Vendéglátó Vállalat kezelésében működő Hangulat presszóban. Négy tagú együt­tes dolgozik itt Soós László – becenevén “Ceka” – gitá­ros vezetésével. A dobos Vollman László, a billentyűs Malácsik Ágoston, a basszusgitá­ros Tóth Róbert.


Hangulat presszó együttese

Malácsik, akinek még csak ideiglenes működési engedélye van, így filozofálgatott:
Ebben a négyesben nagyon jól érzem magam… és elő­ször gondolkodtam el azon, hogy bizony kell, és kellene a “rendes” működési enge­dély. Hiszen amíg nincs meg, nem nyílhat meg számomra a külföldi szerződés lehetősé­ge sem.
A Hangulat zenekara meg­lépően sokoldalú zenét ját­szott. Euródiszkós szám után valódi rock and rollos hang­zásra váltottak (Tutti frutti), majd érett muzsikusokra jellemző blues improvizációk csendültek fel. “Ceka” nem csupán zenei­leg hanem emberi vonatko­zásban is jól tartja össze a tagokat. Az együttest viszont egy tágabb közösség, a Han­gulat presszó Petőfi Sándor szocialista brigádja ötvözi fi­gyelemre méltó kollektívába. Ezt a közösséget, egy közéleti érdeklődésű ember, a brigád­vezető Hankovszki Péter ösz­tönzi, ösztökéli újabb és újabb nemes feladatokra. Mivel a brigádnak szerves része a ze­nekar, semmiféle művészkedő elszigetelődés, különállás nem tapasztalható. A Hazafias Népfront körze­ti bizottságával közösen, iro­dalmi esteket rendeznek, dél­utánonként mopresszóként üzemel a presszó. Ezek után talán mondanom sem kellene, hogy a Hangulat zenészein ízléses formaruha feszül és sem a napi munkakezdés pontos idejével, sem a zene­szünetekkel nem akad prob­léma.
Az egyen-, illetve formaru­ha kérdésében Dunaújváros­ban is az országos kép tük­röződik. A törekvés az egyön­tetűségre népi zenekaroknál általában tapasztalható, tánczenészeknél kevésbé. Reklám úgyszintén sehol. Sajnos.
A Vigadóban, a Raduly At­tila által vezetett népizene­kar, tömör és puha hangzásá­val lepett meg. Mintha hétta­gú bandát hallottam volna, pedig csak négyen vannak. A prímás mögött Malácsik Gusz­táv cimbalmozik, Kovács Kál­mán nagybőgőzik és Budi Jó­zsef brácsázik. A szépen meg­szólaló zenekar élménye után, meglepő volt hallanom a prí­mástól, hogy neki is csak ideiglenes működési engedé­lye van.
– A KISZ Központi Mű­vészegyüttesében végeztem el középiskolai tanulmányaimat négy évvel ezelőtt – mondja az egyik zeneszünetben Ráduly Attila -, de azóta bi­zony kiestem a lapról olvasás gyakorlatából és egyszerűen nem volt merszem jelentkez­ni a kategóriaszerző vizsgára.
Megnyugtattam, hogy ke­rékpározni sem lehet elfelej­teni, jelentkezzék bátran, leg­később 1984 tavaszán.
A Mezőfölde étteremben a látogatottság – valószínűleg a hiányos fűtés miatt – meg­lehetősen gyér volt azon a té­li estén, amikor a nagy, “ifi­presszós” hangulatú hodályban Galányi Péter dobgépes orgonista és Farkas József gitáros duóját hallgattam. Melankolikusan “cikis” szá­mokkal próbált a két zenész életkedvet csiholni a csende­sen üldögélő fiatalokba. Ki tudja vajon, hogy miért vet­ték elő valamilyen zenei lom­tárból a “Vallomással küldöm neked, ezt a csokor orgo­nát” … kezdetű meghatároz­hatatlan eredetű dallamot?
A város központjától távo­labb, a Dunához közel talál­ható a Halászcsárda. Az üz­let szerződéses, a Hungar Ho­tels keretein belül. Gazsi Ist­ván öttagú zenekara játszik itt, már hosszú évek óta. A zenészek szeretik városukat, jóllehet nem is e tájékon szü­lettek. Mégis sajátjuknak ér­zik itteni kialakult életmód­jukat, közönségüket, a dunaújvárosi életformát. Nyaranta vagy a nagyobbik teremben, vagy a kerthelyiségben játsza­nak. A zenekari dobogót az igé­nyeknek, forgalomnak meg­felelően más-más pontra he­lyezik. Munkájuk ellen nincs és nem is lehet kifogás. A kánikulai hetekben sok kül­honi vendég is betér ide, akik elismerően nyilatkoznak a ze­nekarról.
A prímás Gazsi István B-kategóriás. Napi bére 135 fo­rint. A szintén B-kategóriás brácsás gázsija 105 forint, míg a másodhegedűs, a cimbal­mos és a bőgős napi bére nem éri el a 100 forintot. Igaz, hogy az utóbbi három muzsikus ideiglenes engedéllyel zenél, mégis indokolt, ha már most hangot adunk an­nak a jogos igénynek, hogy ez a fegyelmezett, összeszokott együttes nagyobb figyelmet kapjon a legközelebbi prolon­gálás tárgyalásokon.


Gazsi István és zenekara a dunaújvárosi Halászcsárdában

A Sörkertben tánczene van: az orgona és a dob mögött Éberhardt Ferenc és Hajós Jenő ül. Mindketten B-kategóriások. Műsoruk, ott létem­kor, kissé avíttnak tűnt, de lehet, hogy csak nekem. Az Oh Donna Clara, a Tangolita és a Féltékenység, meg a töb­bi örökzöld tangó melódiája ellen zeneileg semmi kifo­gásom nem lehet, csak mint­ha a húszas évekbe csöppen­tem volna vissza. A két ze­nész egyébként ez év tava­szán elválik egymástól. Nincs harag, de céljaik különbözők. Úgy emlékszem, ők ketten voltak csupán, akik a többi dunaújvárosi muzsikushoz vi­szonyítva kissé szkeptikusab­ban nyilatkoztak… és vala­hogy így is zenéltek. Mintha nem túlságosan hinnének a vendéglátóipari szórakoztató­zene szépségeiben és csak a negatív jelenségeket látnák és tartanák számon.
Az Arany Csillagszálló bár­jának két muzsikusa viszont hisz a muzsika világot-jobbító szerepében.
Gergely István billentyűs és Kovács Géza dobos, im­ponáló lelkesedéssel beszélt zenei stílusokról, az emberek szórakozási igényeiről… és mindenekelőtt a méregdrága hangszerekről.
Amikor egy jól összeállított tánczenei egyveleg közben el­elgondolkodom azon, hogy bár minden duó ilyen optimális egyensúlyban tudná tartani a hangerőt és a határozott elő­adásmódot, akkor vajon miért nem népszerű az Arany Csillag manapság a dunaújvárosiak körében?
Az biztos, hogy nem a ze­nében van a hiba. Ez a sok­oldalú zenét játszó, munkahe­lyét szerető, ízléses formaru­hában dolgozó duó, bizonyára kialakítja majd az Arany Csillag bárjának új és stabil közönségét.
Meg kell említeni a Hóvirág presszót, a maga nagyvárost idéző atmoszférájával. Ehhez a légkörhöz nagymértékben járul hozzá Bali Zoltán orgo­nával és dobgéppel dolgozó zenés? Úgy tűnt azonban, hogy Bali túlságosan is bízik a közönség többségének 2-30 számra korlátozódó repertoárigényében.
Nem felejthető ki a sorból az Arany Hordó duója sem. Hosszú János hegedül itt és Berki Lajos kíséri cimbalom­mal. Őszinte aggódással vár­ják vissza mindketten az eredeti cimbalmost, Horváth Ká­rolyt, aki hosszantartó beteg­séggel kórházba került és ha visszatér, Berki újból eredeti hangszerén, brácsán játszhat majd.
– Semmi pénzért nemmennék el innen – mondja meggyőződéssel Hosszú János. Valóban érződik, hogy a két muzsikus nem “dolgozni” jár az üzletbe, hanem szórakoztatni. A környezet kulturált és a vendégek jóleső mosollyal honorálják, amikor a he­gedűs a mikrofonhoz lépve kissé érdes hangon, kedvesen eldúdolgatja a közkedvelt operett dalokat… Dunaújvá­ros vendéglátós zenéjéről ki­alakítható összkép minden­képpen pozitív. Ha figyelem­be vesszük, hogy több ven­déglátó egységben találkozha­tunk olyan igénnyel, mely szerint szeretnének együttmű­ködni a szárnyait most bon­togató OSZK Műsorirodával, akkor a jövőben nemcsak szórakoztatózenészek, hanem a könnyűműfaj sok művésze ér­zi és tapasztalja majd e vá­ros sajátos vonzó hangulatát.

Krizsik Ali

Dunaujvaros