Felavatták a dunaújvárosi műjégpályát


Népsport – 1973. november 12.

Felavatták a dunaújvárosi műjégpályát

Műjégpálya

Egy éve még csak gondolat volt

Vasárnap délután felavatták Dunaújvárosban hazánk első vi­déki műjégpályáját. A város már napok óta készült a nagy eseményre és a megnyitó kezdetére zsúfolásig megtelt a jégpálya kör­nyéke. Mintegy 8-9000 ember előtt dr. Sápi Tibor, a Duna­újvárosi Kohász SE elnöke kö­szöntötte a megye, a város, a Dunai Vasmű és a Magyar Jégsport Szövetség nagy számban megje­lent vezetőit. Ezután Borovszki Ambrus, a Dunai Vasmű vezérigazgatója emelkedett szólásra. Beszédében többek között a kö­vetkezőket mondotta:

“Ebben a városban számtalan bizonyítéka van annak, hogy a vá­ros vezetői élnek az Ifjúsági Tör­vény adta lehetőségekkel és annak szellemét a gyakorlati életben lé­pésről lépésre megvalósítják.”

Megköszönte továbbá a Magyar Jégsport Szövetség. valamint a dunaújvárosi társvállalatok segít­ségét. Ezután kitüntetéseket ad­tak át az építésben helytállt dol­gozóknak. Várfi Ferenc, az OTSH osztályvezetője Bezzeg Károlynak a Testnevelési és Sportfejlesztésért emlékérmet adományozta, ugyan­ezt a kitüntetést kapta Kecskés Pál is. Kővári Csaba és Frakkói Béla a Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta. Nagy taps fogadta azt a bejelen­tést is, hogy a KISZ KB két tel­jes garnitúra jégkorongfelszerelést ajándékozott a dunaújvárosiaknak.
Ezt követően megkezdődött a műkorcsolyázók műsora. Először a Dunaújvárosi Papírgyár fiatal­jai mutatták be tudásukat. Majd a budapestiek, a magyar élvonal kiválóságai következtek. Többek között Varga Vera, a Regőczi, Sallai, a Kazal, Győri páros, Böröcz János, Erős Ágnes, Segesdi Ildikó és Nagy Sándor, valamint Omboly Attila, Szabó Gyöngyi és Attila futott csodálatos kűröket. A bemutató végére a nézők egé­szen belemelegedtek, és nemegy­szer tapsvihar kísérte a gyakorla­tokat.

Ezután kezdődött a Volán—FTC barátságos bemutató mérkőzés. Az első harmadban ismerkedtek a jéggel a játékosok, a Fradi fölény­ben játszott, de gól nem esett. A második harmadban emberelőny­ből szerezte meg Gogolák révén az FTC a vezetést. A harmadik harmadot remekül kezdték a közle­kedésiek, előbb Szöllősi, majd Császár, később Pápai talált a zöld-fehérek kapujába. A harma­dik harmad 6. percében közvetle­nül a Volán harmadik gólja után, tömegverekedés tört ki a pályán. A játékvezetők képtelenek voltak megfékezni a 60×30 méteres pá­lyán kergetőző és verekedő játé­kosokat. Gilián súlyosan megsé­rült. Olyan botütések és ökölcsa­pások érték, hogy kórházba kel­lett szállítani. A verekedésnek csak a rendőrök megjelenése ve­tett véget. A Volán játékosai nem voltak hajlandók folytatni a mér­kőzést, melyet a játékvezetők (Schell, Messinger) aztán lefúj­tak.

ÜNNEPRONTÓK

Az ország első vidéki műjégpályájának avatását fővárosi vendégek meghí­vásával kívánták még ün­nepélyesebbé tenni Duna­újvárosban. Úgy gondol­ták, a két fővárosi csa­pattól mégiscsak lehet tanulni, s ott, ahol még nem honosodott meg a jégko­rong, a fiatalok is nagyobb számban kapnak hozzá kedvet a neves vendégek sziporkázóan szellemes, lendületes, a sportág szépségeit bemutató játéka láttán. Az efféle ünnepi, barátságos találkozók kü­lönben is arra valók, hogy a játékosok tét nélkül, felszabadultan adják tudá­suk legjavát.
A szeretettel várt kedves fővárosi vendégeknek azonban nem a játékuk vált felszabadulttá. Felsza­badult bennük a brutali­tás, a sportemberhez, em­berhez méltatlan legalantasabb ösztönök egyike, a pályán vér folyt, a barát­ságos mérkőzés botrányba fulladt.
Az FTC és a Volán já­tékosai így tették emléke­zetessé a dunaújvárosi sportélet ünnepnapját. De ez az ünneprontás – s ezt nyomatékkal mondjuk – nem maradhat büntetlenül!


Visszaéltek a vendégjoggal


Az utolsó pofon

Dunaujvaros