Boldogan készülünk Sztálinvárosba


Vasmegye – 1953. június 21.

Boldogan készülünk Sztálinvárosba

Nagyon gyorsan telt el ez a tanév. Most, az év végén, érzi igazán a diák, hogy mennyit tanult és mű­velődött egy esztendő alatt. Szép munka a tanulás, a kötelességteljesítés. De milyen jó is az eredménnyel zárult esztendő után ki­lépni ebből a légkör­ből, s néha egy kis fi­zikai munkát is végezni.
Emlékszem, egy év­vel ezelőtti brigádokat szerveztünk iskolánkban a nyári munkákra – én a Sztálinvárosba induló brigádhoz csat­lakoztam. Nemcsak a kíváncsiság fűtött, hi­szen az előző évben már jártam ott. Lát­tam gyönyörű fekvését, az alatta elterülő végtelennek látszó sík­ságot, a hömpölygő Dunát, amint mossa a 110 méter magasan fekvő dunántúli part oldalát, amelyen ez az uj, modern város épül. Hanem érdekelt, hogy az a pár utca hánnyá szaporodott, az akkor megépült 32 házhoz hány épült, s mekkora a gyár, amelyből az első évben jóformán semmi sem látszott – csupán az alapok. S az erdősáv, amely mindenki figyelmét megragadja változatos, tervszerű ültetésével, vajjon mennyit növe­kedett. Ilyen kérdések tömkelegével ültem fel a vonatra egy évvel ezelőtt. Budapestet el­hagyva mindenki izga­tott lett az ablakok megteltek kiváncsi gyermekfejekkel. Akik először tették meg ezt az utat, azok arra vol­tak kiváncsiak, milyen az uj város, minket pedig az a gondolat izga­tott, mennyit épült az eltelt egy év óta.

Matuss Lászlóné – A sztálinvárosi DISZ-táborok története

Hamarosan választ kapott valamennyi kérdés. Megérkeztünk Sztálinvárosba. Első meglepő felkiáltásom az volt, hogy itt el fogunk tévedni – s ez később valóban, meg is történt velem. A vá­ros egy év alatt hihe­tetlenül megnagyobbo­dott. Két víztorony ékeskedett, bár egy évvel ezelőtt egy sem állott. És a gyár! Azok a magas állványok! Hihetetlen! Hiába dör­zsöltem a szememet, mert a valóság csak valóság. Az erdősáv gyönyörűen zöldelt a gyár és a város között ez is sokat nőtt az elmúlt egy esztendő alatt.
Amikor megérkez­tünk a városba, motorkerékpárvereeny volt. Ösztönszerűn jött aj­kamra a kérdés: “Hát ilyen nagy ez a várost?” “Igen”, mondotta az egyik vezetőnk, aki közvetlen mellettem állt.
Most, hogy visszaemlékszem erre a nyárra, érzem, nagyon is szép volt. A nap bar­nára cserzette bőrünket, a talicska, lapát megedzette ceruzáhozszokott kezünket, a munkából lepihenve sokszor lapoztuk az ottani könyvtár köny­veit is.
Unatkozni sohasem “értünk rá”. A fővá­rosból jöttek kulturcsoportok és szép elő­adásokkal gyönyörködtettek bennünket. A “Csínom Palkó”-t a “Szabad szél”-t s eh­hez hasonló szinműveket adták elő. Balett­estet is tartottak, amely feledhetetlen maradt mindannyiunk számá­ra.


Zója brigád női tagjai földet lapátolnak az épülő Sztálin Vasműnél. /1953
fotó: MTI/Zinner Erzsébet

Sok leírhatatlan és feledhetetlen él­mény között érkezett el a harmadik hét vé­ge. Nem kérdeztük egy­mást, de mindannyiunk arcán látszott, hogy szorongással gondolunk a búcsú perceire. Diák­ságunk az ország min­den részéből került fel Sztálinvárosba. nem ismettük egymást köze­lebbről, s mégjs, mint­ha már évek óta együtt lettünk volna, úgy segítettük egymást a munkában. Ez az összetartás hozta meg azt az eredményt, ame­lyet joggal várt el pártunk és Rákosi elv­társ az ifjúságtól. Én jómagam is szorongva vártam a napot, ame­lyen búcsúzni kell. Fájt elválni a megszokott társaságtól a ked­ves várostól, a munkahelytől. Vonzott az al­kotóerő, amelynek három hétig én is szerves tagja lehettem. S elérkezett az utolsó nap is. Többen a brigádok közül még három hétig ott maradhattak, s ők kísértek ki bennünket az állomásra. Kissé szégyenletes a mi ko­runkhoz képest, de a bucsu  pillanatában könny lepte el a sze­münket.
A vonat megindult, az ablakok megteltek bucsuzkodó diákokkal, nekem is helyet szorí­tottak és én csodálkozva néztem mégegyszer az ember alkotó erejé­nek gyümölcsét. A vo­nat nem várta meg, hogy a végtelenségig gyönyörködhessem az elém tárult képben…
Ez történt egy évvel ezelőtt. Most ismét befejeződött egy tanév. Boldogan készülök ujra Sztálinvárosba, hogy egy hónapot ott tölthessek. Mivé lett egy év óta büszkesé­günk?
S az elkövekező iskolaévben sokat gondolunk majd ezekre a hetekre, amikor aktivan vettem ki részemet Sztálinváros építéséből.

Schreiner Piroska

Dunaujvaros