1956 – A magyar dráma – V.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


A magyar nép kétségbeesett kiáltásai az égig hatoltak…

OKTÓBER 27. SZOMBAT

Bejelentik az új kormány megalakulását. A Minisztertanács elnöke Nagy Imre. A kormány nem kommunista tagjai között van Tildy Zoltán és Kovács Béla.

06.14. h. – Kossuth rádió (Nagy Imre kormány)
Felolvassuk a belügyminiszter felhívását:
Miután tegnap este a kormány amnesztiarendelete alapján a harcolók többsége letette a fegyvert, sikerrel folyik Budapest megtisztítása a fegyveres harcot továbbra is provokáló elemektől. […]

11.18. h. – Ugyanaz az adó
(Ismertetik az új kormány névsorát. Nagy Imrén, a Minisztertanács elnökén kívül sze­repeltek benne a kommunizmus előtti időkből ismert nevek, mint a kisgazda Kovács Béla, Bognár József és Tildy Zoltán, valamint a parasztpárti Erdei Ferenc.)

12.25. h. – Ugyanaz az adó
Kedves hallgatóink, a SZOT két közle­ményét olvassuk fel:
Munkások! Megvalósult a munkásosztály kívánsága, az üzemeket munkástanácsok fogják vezetni. Ez betetőzése a gyárak népi tulajdonba vételének. Munkások és műsza­kiak! Most már teljesen magatokénak érezhetitek az üzemeket, melyeket ezentúl ma­gatok irányítotok. Meg fog szűnni az üzemek eddigi túlzott központi irányítása. Meg fognak szűnni az ezzel kapcsolatos hibák. A munkás­tanácsokra nagy felelősség hárul. Ezért nagy körültekintéssel, a legtapasztaltabb, legde­rekabb dolgozók közül válasszátok a munkás­tanácsok tagjait! Az új kormány fel fogja emel­ni a kisfizetésűek bérét! Minél hamarabb megkezditek a termelést a gyárakban, annál nagyobb mértékben lehet majd a béreteket emelni. […]

A SZOT elnöksége

17.00. h. – Ugyanaz az adó
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A Lengyel Népköztársaság kormánya a magyar nép megsegítésére nagy mennyi­ségű gyógyszert küldött Budapestre. […] A Vöröskereszt Egyesületek Ligája érte­sítette a Magyar Vöröskereszt, hogy népi demokratikus és más országok vöröskereszt szervezetei segítséget ajánlották fel Budapest lakosságának. A lakosság nevében a Magyar Vöröskereszt köszönetét fejezi ki. […] A Magyar Vöröskereszt kéri a külföldi rádió leadó állomásokat, vegyék át, és továbbítsák a közleményt.

17.00. h. – Honvéd rádió (a magyar had­sereg rádiója) /f./
A gödöllői kormányt elfogták a szovjetek, és a nem kommunista vezetőket félholtra verték. A kalocsai érseket szintén fogva tart­ják a szovjetek. Kérjük a lakosságot, ne enge­delmeskedjen a Gödöllői kormány rendele­teinek; ez a kormány az ország háromnegyed részének nem ura. Az új kormányt (a Nagy kormányról van szó) nem a magyar nép vá­lasztotta, hanem egy idegen hatalom.

18.47. h. – A Szabad Győr Rádiója /f./
Polgártársak! Elvtársak!
Ma, 1956. október 27-én megalakult a Győr-Sopron megyei munkások Adminisztratív Bizottsága.
A további vérontás elkerülése; a béke, a rend és a békés építőmunka megindulása… Szerintünk azonnal véget kell vetni a fegyve­res harcnak. Ennek érdekében… az ÁVH-t az egész országban fel kell oszlatni. Az Állam­védelmi Bizottságot le kell fegyverezni, és fegy­vereit át kell adni a magyar honvédségnek. (A kiadó megjegyzése: A rossz adás miatt hiányzik néhány szó.)
Másodszor: A Párt Központi Vezetősége és a kormány tegyen intézkedéseket annak ellenőrzésére, hogy a Magyarországon állo­másozó felfegyverzett szovjet katonák szüntes­sék be a harcot, biztosítsa kivonulásukat az országból.

20.10. h. – Ugyanaz az adó /f./
Röviden értékeljük a nap eseményeit. A nép igazságos harca hatalmas léptekkel halad a végső győzelem felé. Ha csak a mai helyzetet vizsgáljuk meg, a rádiók helyzetét, máris láthatjuk a haladást. Tegnap egyedül voltunk az éterben egészen estig…, amikor Magyaróvár lakossága elfoglalta az ottani rádiót, és a mosonmagyaróvári rádió csatlako­zott hozzánk. Így két nagy teljesítményű adó állt rendelkezésünkre a Szabad Győr Rádiója adásainak közvetítésére. Bárki, aki figyelem­mel kísérte adásainkat, hallhatta, hogy tegnap este milyen nagy örömmel köszöntöttük a Szombathelyi Munkástanács nagy teljesít­ményű adóját, mely ma este csatlakozott hozzánk, és közvetíti műsorainkat. Ennek következtében elmondhatjuk kedves hallgató­inknak, hogy a Szabad Győr Rádiója majdnem az egész Dunántúlon (Nyugat-Magyarország) fogható.
Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy ott is nagyon hamar győzni fog a szabadságharc. A nap legfontosabb eseményei közé tartozik a szovjet csapatok viselkedésének meg­változása az egész ország területén. A szov­jet katonák, látva, hogy itt a nép igazságos harca folyik a szabadságért, kijelentik: “Ne sebesítsenek meg minket, és mi sem sebesítjük meg önöket. Örülünk, hogy végre haza­mehetünk.”
Sok kisebb és nagyobb jelentőségű ese­ményről beszámolhatnánk még, kedves hallgatóink, elemezve azokat… Nemcsak Győrben, hanem az egész térségben, Nyugat-Dunántúlon, rettenthetetlen honvédeink őrködnek, fegyverrel a kezükben vigyázva éjszakai nyugalmukat. Amíg teljesen helyre nem áll a rend, meg kell védenünk az eddig elért eredményeket.


…de nem térítették észre azokat a nyugati politikusokat, akiket a szovjetek a “békés egymás mellett élés” szólamával kábítottak el.

21.35. h. – Miskolci rádió /f./
A Borsod Megyei és a Nagymiskolci Munkástanács kéri az összes üzemet és vállalatot, hogy minél előbb szervezzenek a munkástanácsok és a munkások képviselő­inek javaslata szerint munkástanácsokat, biztosítva az üzemek és vállalatok működését a saját biztonságuk érdekében.

22.40. h. – Ugyanaz az adó
[…] a közhangulat megnyugtatása szem­pontjából közöljük […] hogy a brutalitások és … intézkedések és cselekedetek elkövetői csak a megyei főosztály Államvédelmi Munkás­tanács bizottsága azonnal indítsa meg! […] Most felolvassuk Miskolc dolgozói és diákjai felhívását a szovjet hadsereghez:
Katonák, tisztek! Felhívunk benneteket, hogy ne harcoljatok testvéreitek, a magyar munkások, diákok, az ifjúság ellen. Népünk nem ellenetek kelt fel, hanem jogos követelé­seinek kivívásáért. Érdekeink azonosak, mi is és ti is egy jobb szocialista életért harco­lunk. Ne legyetek eszközök a magyar nép jogos harcának elfojtásában!

Miskolc dolgozói és diákjai

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros