Felépült a Sztálinvárosi Tűzállótéglagyár


Szabad Nép – 1952. november 8.

Az Októberi Forradalom ünnepére felépült a Sztálinvárosi Tűzállótéglagyár

November 7-én reggel ünnepélyesen fel­avatlak a Sztálinvárosi Tűzállótéglagyárat Az avatás az egész város, az egész vasmű ünnepévé vált. Az alagútkemence hatalmas térsége megtelt a város dolgozóival. A ka­bátokon sűrűn csillogtak a kitüntetések, sztahanovista jelvények – mutatták, mennyi hős van ebben a városban. A dísztribün mellett kocsi állt, rajta a határidő előtt el­készült új gyár első terméke. Minden egyes téglába belevésték: “Sztálin Vasmű Tűzálló téglagyára első égetéséből, 1952 november 7”.
Az átadási ünnepségen megjelent Kossa István kohó- és gépipari miniszter, Szíjártó Lajos építésügyi miniszter és Köböl József, az építők szakszervezetének főtitkára.
Tóth István, a 26/1. Gyárépítővállalat igazgatójának megnyitó beszéde után Kossá István kohó- és gépipari miniszter emelke­dett szólásra:
– A termelésbe ma belépő üzem határ­idő előtti felépülése az egész magyar mun­kásosztály együttes erőfeszítésének ered­ménye – kezdte beszédét.
– Az üzemek tucatjai járultak hozzá időelőtti szállítással ahhoz, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom idei évfordulóján új üzem megindítá­sával tegyük méltóvá a vasművet név­adójához, a nagy Sztálinhoz.
Kossa elvtárs ezután elmondotta, milyen korszerű technikai berendezéssel dolgozik az új gyár. Ebben az üzemben minden gépi erővel történik, az emberi erőt itt már csak irányításra, gépkezelésre hasz­nálják fel.
– Külön feladatként tűzzük ki a gyár műszaki vezetői és dolgozói elé a minőségkérdését – folytatta. – A jobb, tartósabb, nagyobb szilárdságú tűzállóanyag egyik feltétele a vas és acéltermelés növelésének, a minőség megjaví­tásának. Éppen ezért elvárjuk ezen új gyá­runk vezetőitől, dolgozóitól, hogy a szovjet tapasztalatok alapján célul tűzzék ki a nagyszilárdságú, jóminőségű – a szovjet szabványnak megfelelő – kohó-, kokszoló- és martin tűzálló-téglák gyártását.
Üdvözölte a Nehézvegyipari Kutatóinté­zet és Grofcsik professzor elvtárs által kezdeményezett szocialista, versenyszerző­dést, mely nagy segítséget nyújt az új üzemnek. Felhívta a Sztálin Vasmű to­vábbi építéséhez szükséges gépeket, felsze­reléseket, berendezéseket szállító üzemek vezetőinek és dolgozóinak a figyelmét: tekintsék szívügyüknek, becsületbeli kötelességüknek, hogy a Sztálin Vasmű szállításait határidőre, megfelelő mi­nőségben és hiánytalanul teljesítsék.
A vasmű határidőre történő felépítése egész népgazdaságunk érdeke, éppen ezért lett belőle nagy nemzeti ügy.
– Új szocialista hazát építő dolgozóink­nak – mondta befejezőben – a mai ket­tős ünnepen, amikor egyrészt a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 35. évfordu­lóját ünnepeljük, másrészt a Sztálin Vas­mű új gyáregységének üzembelépését, a mai ünnepen is emlékezetükbe idézem, hogy sikereinknek, győzelmeinknek kezde­ményezője, hajtó motorja, irányitó kormá­nyosa a mi nagy pártunk és a mi nagy tanítónk, népünk szeretett vezére, Rákosi Mátyás elvtárs.
Kossá István beszéde után Gere János brigádvezető, a tűzállótéglagyár építke­zésének DISZ-titkára szólalt fel a dolgo­zók nevében s átadta a gyárat Szíjártó Lajos építésügyi miniszternek. A miniszter melegen üdvözölte a tűzállótéglagyár hős építőit, megköszönte a dolgozóknak, hogy határidő előtt befejezték a nagy mun­kát. Beszélt arról, hogy az építkezés folya­mán milyen nagyszerű együttműködés jött létre a fizikát és műszaki dolgozók között.
Hangsúlyozta, hogy a siker egyik tényezője a dolgozók önfeláldozó munkája mellett a tervfelbontás alkalmazása volt. Ez a munkamódszer ma már országos méretű és más nagy építkezéseinken is ragyogóan bevált.


Felhősi Ferenc, a Tűzállótéglagyár építkezésének főmérnöke átveszi az első téglát Gere János élmunkástól

Szíjártó Lajos elvtárs beszéde után dörgő taps közepette adta át az első tég­lát – a gyár átadásának jelképeként – Kossá István elvtárs, kohó- és gépipari miniszternek.
Az ünnepi beszédek után Sebestyén Já­nos, a Nehézipari Beruházási Vállalat igazgatója számos kiváló dolgozónak nyújtotta át a Sztálin Vasmű-emlékérmet és a pénzjutalmakat.


A november 7-én felavatott Sztálinvárosi Tűzállótéglagyárban készült első téglákból Matola József sztahanovista (balról), Partizán-brigád vezetője átnyújt egyet Sztálinváros egyik sokszorosan kitüntetett építőjének

 

Üzembehelyezték a Tűzállótéglagyárat

Arcképek a Tűzállótéglagyárból

Dunaujvaros