14 óra 53 perc – Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk!

1956 november negyedike után a szo­cialista építőmunka szimbóluma, Sztálinváros (Dunaújváros) né­hány napig sikerrel őrizte a forradalom szellemét. A helyi rá­dió, a Rákóczi adó pár napig még – egyedül az egész ország­ban – szabadon sugározhatott. Ebben a városban teljesített sor­katonai szolgálatot Tajti Ferenc, rádiós rajparancsnoki beosztás­ban. Rehabilitálása után tartalé­kos őrnaggyá léptették elő.

Rákóczi adó


Tajti Ferenc

– November harmadikán tud­tuk meg, hogy jelentős szovjet erők nyomulnak be az országba. Nálunk a laktanyában minden­kinek azonos volt a véleménye: együtt kell maradnunk, és be kell rendezkednünk védelemre. A város határában ki is építettük a védőállásokat: tüzérségi alaku­lat voltunk, könnyű és közepes lövegekkel voltunk felszerelve. Elálltuk a bekötőutakat, de ne­gyedikén még semmi sem tör­tént. A rádióból értesültünk ar­ról, mi történt a fővárosban. November harmadika után he­lyeztük üzembe a Rákóczi adót: honvédségi, R-40-es készüléket szereltünk be egy Ikarus buszba, amely körbe-körbe járt a város­ban, hogy a szovjetek ne tudják bemérni. Nemcsak műsort su­gároztunk, hanem rádiós kap­csolatba is kerültünk a Szabad Európával. Onnan is kaptunk híreket, amelyeket azután sugá­roztunk – több nyelven is. Ezeknek az adásoknak az anyaga külföldről visszakerült hozzám, ma is őrzöm ezt az értékes do­kumentumot.

This is Hungary calling! The last remaining radio station!

November hete­dikén megindult a támadás: csaknem ötszáz páncélos vette körbe a várost. Tudtuk, hogy a civil lakosságot komoly veszély fenyegeti, és ekkora túlerővel szemben nincs is sok esélyünk. Rövidebb tűzharc után el is dőlt a kilátástalan küzdelem. Engem fél év múlva, 1957 februárjában tartóztattak le, tízévi börtönre ítéltek, ebből öt évet és két hó­napot le is ültem. Sokan meg­kérdezték már: hogy lehet az, hogy nem ítéltek halálra, hiszen én még a parancsnokomat is őrizetbe vettem. Ennek talán az lehetett az oka, hogy a laktanyá­ból nem adtuk ki az ott őrzött ávósokat, pedig hatalmas tömeg követelte. Személyesen én aka­dályoztam meg, hogy azt a tizenegy embert meglincseljék. Való­színű, hogy én és társaim ennek következtében menekültünk meg a kötéltől.

  “Segítsetek! Segítsetek!”

Megjelent: Kurir 1991. november 4-i lapszámában


R-40 rádióadó

Itt Rákóczi adó, Magyarország!

10.35
Becsületes emberek nevében. Becsületes magyar emberek nevében a világ becsületes millióihoz szólunk! Hadd kiáltsunk még egyszer! Nektek kedves a szabadság? – Ó, nekünk is kedves. – Van feleségetek, gyermeketek? Vannak nekünk is. – Vannak betegeitek? – Vannak nekünk is száz sebből vérző sebesültjeink, akik a szabadság szent ügyéért hullatták vérüket. De nincsen sebesültjeink számára kötszer, hogy sebeiket bekötözzük és nincsen gyógyszerünk, hogy fájdalmaikat csillapítsuk. És vajon mit adjunk kenyeret kérő gyermekeink kezébe, ha elfogyott az utolsó darab kenyér is? Mindenre, ami kedves nektek, kérünk benneteket, hogy segítsetek rajtunk! Nem gondoljátok, hogy a szabadságért meghalt szeretteink elhallgatott szíve vádolja mindazokat, akiknek alkalma lett volna segíteni és nem segített? Nem gondoljátok, hogy az ENSZ-nek még mindig alkalma van arra, hogy a további vérontást és kegyetlenkedést megakadályozza? Vagy azt akarjátok, hogy az emberi becsületbe és lelkiismeretbe vetett hitünk örökre kialudjon akkor, amikor az egész világ szabadságeszméjéért küzdünk? Ez az üzenetünk ma, amikor tudomásunk szerint ma este összeül az ENSZ rendkívüli közgyűlése, hogy a magyar ügyben döntsön. És ez a köszönetünk Eisenhower elnök úrnak, mai megválasztása alkalmából hozzáfűzve még azt, hogy újbóli megválasztása után elnöksége idején az elnyomottaknak, a szabadságért küzdőknek pártját fogja, áldás kíséri minden lépését. Rákóczi adó, Magyarország!

11.12
Felhívás az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez! Felhívás az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez! Egyiptomban sikerült az ENSZ határozatának érvényt szerezni. Tűzszünet van és a kérdéses övezetbe az ENSZ-nek rendfenntartó csapatai …. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedést kérünk! Hangsúlyozom: a magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedést kérünk!

Szabad Európa! Kérjük, közöljétek a Magyarországon lévő szovjet csapatokhoz intézett felhívásunkat orosz nyelvre fordítva: Katonák! A ti államotokat azért hoztátok létre véres küzdelmek árán, hogy szabadságotok legyen. Annak a forradalomnak ma van a 39. évfordulója. Miért akarjátok, a mi szabadságunkat eltiporni? Látjátok, hogy nem a gyárosok, földesurak és egyéb burzsoázia veszi föl a küzdelmet ellenetek, hanem a magyar nép, amely kétségbeesetten harcol azért a jogért, amelyért ti harcoltatok 1917-ben. Szovjet katonák! Megmutattátok, Sztálingrádnál, hogy hazátokat hogyan tudjátok védeni az idegen betolakodók ellen. Miért csodálkoztok azon, hogy …. országunkat. Ma egész Magyarország egy nagy…. Katonák! Ne harcoljatok a magyar nemzet ellen! Szabad Európa! Szabad Európa! Kérjük hogy a most elhangzott felhívást fordítsátok le orosz nyelvre és a Magyarországon lévő szovjet katonákhoz … adjátok le.

14.05
Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak! Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhöz, kérjük továbbítani Kéthly Annának. Nagy túlerővel harcolunk! Nagy túlerővel harcolunk! Lehet, hogy rádiónkat is nemsokára meg fogják semmisíteni. Partizánharcban tovább fogunk harcolni! – Lehet, hogy híreinket nem fogjátok többé tovább venni. Partizánharcban tovább fogunk harcolni. – Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk, fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak!
Figyelem, figyelem! Kérjük az előbb elhangzott segélyhívásunkat Eisenhower elnöknek és Kéthly Annának továbbítani. Sürgős beavatkozást kérünk! Sürgős beavatkozást kérünk! Sürgős beavatkozást kérünk! – Adásunkat tovább is figyeljétek. Mihelyst lesz egy kis idő, hogy a tüzelőállásból visszajöjjünk a rádióhoz, ismét adunk tovább! Figyelem, figyelem! Sürgős beavatkozást kérünk! – Vége. –

14.53
Rákóczi adó, Magyarország! A szovjet tankok és légierők támadják Dunapentelét! A szovjet tankok és légierők támadják Dunapentelét! A harc változatlan hevességben továbbra is folyik! A harc változatlan hevességben továbbra is folyik! Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk! Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk! Itt Rákóczi adó, Magyarország! Rákóczi adó, Magyarország!

Dunaujvaros