1956 – A magyar dráma – VIII.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


Magyarország felkelt, és a titkosrendőrségtől, meg a szovjetektől elkobzott fegyverekkel harcolt.

OKTÓBER 30. KEDD

Nagy Imre bejelenti az egypártrendszer megszüntetését, a visszatérést az 1945. utáni politikai helyzethez, és hogy megkezdi a tárgya­lásokat a szovjet csapatoknak az ország területéről való kivonásáról. Új, koalíciós kormány alakul, a miniszterelnök Nagy Imre, a három nem kommunista tag: Kovács Béla, Tildy Zoltán és Erdei Ferenc.
Bejelentik, hogy Kós Péter ENSZ-megbízottat visszahívták.
Tildy Zoltán felszólít a Kisgazdapárt újjászervezésére, Erdei Ferenc a Parasztpárt újra alakulását hirdeti meg; Kádár a Kommunista Párt tagjainak a tudomására hozza, hogy egyetért mindkét párt visszatérésével.
Mindszenty bíborost kiszabadítják.
A Magyar Légierő kilátásba helyezi a szovjet tankok bombázását, amennyiben azok nem hagyják el Budapestet. A felkelők támadást intéznek a titkosrendőrség pesti székháza ellen, és felgyújtják a párt irodáit Budán. A titkosrendőrség felhívással fordul az írószövetséghez, hogy járjon közben 10 000 tagjuk érdekében: megadják magukat, ha garanciát kapnak az amnesztiára

06.33. h. – Kossuth rádió (Nagy Imre kor­mány) [Kossuth és Petőfi rádió Budapest] A Belügyminisztérium közlése szerint mára virradóra nyugalom volt az országban. Néhány szórványos lövésen kívül sem rend­bontásról, sem összetűzésről nem érkezett hír.

07.20. h. – Ugyanaz az adó
A Honvédelmi Minisztérium közli: mint már előbb jelentettük, folyik a fegyveres cso­portokkal szemben álló szovjet erők kivonása Budapestről. A magyar honvédség és a ren­dőrség alakulatai, valamint a munkások, s az ifjúság fegyveres osztagai veszik át a rend­fenntartást. A még ellenálló fegyveres csopor­tok reggel 9-kor, a harc beszüntetésével egy­idejűleg részt vesznek a rend és nyugalom helyreállításában.

14.28. h. – Ugyanaz az adó
Kedves hallgatóink, a nemzeti kormány miniszterelnöke, Nagy Imre és a kormány tagjai szólnak a magyar néphez: […] Az ország életének további demokratizá­lása érdekében az egypártrendszer megszün­tetésével a kormányzást az 1945-ben újjászü­letett koalíciós pártok demokratikus együtt­működésének alapjaira helyezzük.
Ennek megfelelően a nemzeti kormányon belül szűkebb kabinetet létesítünk, amelynek tagjai: Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János, Losonczy Géza és a Szociáldemokrata Párt által kijelölendő személyiségek. […] A nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok kivonását Bu­dapest területéről. Egyidejűleg a nemzeti kormány közli az ország népével, hogy a szov­jet csapatoknak az egész ország területéről való kivonására haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat a Szovjetunió kormányával.
Tildy Zoltán államminiszter beszél:
[…] A nemzet akarata, a nemzeti forra­dalom győzött! […] Ezzel az akarattal szemben hiábavaló volt minden néven nevezendő erőszak és ellenállás. […] szívem túláradó örömével köszöntöm, ölelem a drága magyar ifjúságot […] a nemzeti kormány a felkelés hősi halottait katonai tiszteletadással fogja eltemetni, gondot visel a sebesültekre, és gondoskodik meggyógyításukról. Gondoskod­ni fog a hozzátartozókról a nemzet minden ál­dozatkészségével. […] A kormány, illetve a szűkebb kabinet ami­kor arra az álláspontra helyezkedett, hogy megszünteti az egypártrendszer uralmát Magyarországon, ezzel azt is kinyilvánította, hogy az ország népének magának, szabadon, beavatkozás nélkül kell döntenie az ország jövőjéről. Tehát elő kell készítenünk a szabad választásokat. […] Most Erdei Ferenc, a Minisztertanács el­nökhelyettese szól: […] A forradalom győzelmét most meg kell védeni azoktól elsősorban – és ezt félreért­hetetlen elszántsággal -, akik vissza akarnák téríteni, de meg kell védeni azoktól is, akik anarchiába süllyeszteni, vagy népünk életér­dekei és kivívott jogai ellen akarnák fordítani. […] Felhívom hát Parasztpárti barátaimat, hogy e történelmi napokban emeljék fel újra azt a zászlót, amit a Rákosi-rezsim idején letettünk […] Részletek Kádár János államminiszter be­szédéből:
[…] kijelentem, hogy azokban a döntések­ben, amelyekben a minisztertanács elnöksége ma határozott, a Magyar Dolgozók Pártjának elnöksége minden egyes tagja egyetért! […] Elvtársaink, munkástársaink! Pártunkra az elmúlt évek rossz vezetése következtében nagy, súlyos terhek árnyéka vetődött. Ezektől teljes mértékben tiszta lelkiismerettel, bátor, egyenes elhatározással meg kell szabadulni. Külön kérek minden egyes kommunistát, hogy mutasson példát, ténylegesen, frázis nélküli példát. […]


Nem a veteránok, hanem a fiatalok emelték fel a forradalom zászlaját.

15.05. h. – Ugyanaz az adó /f./

Új fejezet kezdődött a magyar rádiózás történetében. Sok éven át egészen mostanáig a rádió nem volt más, mint propaganda és hazugságok terjesztésére szolgáló eszköz. Legfőbb feladata az volt, hogy fentről szárma­zó utasításokat hajtson végre, hogy éjjel és nappal arcátlan propagandát terjesszen min­den hullámhosszon. Még az elmúlt napokban is, azokban az órákban, amikor az ország újjá­született, ennek a rádiónak folytatnia kellett a hazugságok terjesztését még akkor is, ami­kor az épületben ugyanúgy folyt a harc, mint az utcán a nemzet szabadságának és füg­getlenségének kivívásáért.

Mindenkit elbocsátottak, aki a múltban hazugságokat közvetített ezen az adón, már semmi közük a Magyar Rádióhoz; mostantól fogva ennek az adónak a műsoraiban csak az igazságot hallhatjátok.

16.45. h. – Ugyanaz az adó
Tildy Zoltán államminiszter fogadott egy munkásküldöttséget, előttük kijelentette, hogy kívánatosnak tartaná, ha Mindszenty József hercegprímás visszatérne Eszter­gomba, és a prímási teendők ellátásával részt venne abban a nemes küzdelemben, amely hazánknak ebben a történelmi napjaiban minden igaz hazafira vár.

17.55. h. – Ugyanaz az adó
Kedves hallgatóink, felhívást olvasunk fel a hadsereg alakulataihoz.
Magyar testvéreink, bajtársak!
A hadsereg vezetésének forradalmi kato­nai tanácsa megalakult. A forradalmi katonai tanács a hadsereg valamennyi honvédje, tiszthelyettese, tiszti iskolása, tisztje, táborno­ka nevében csatlakozik a munkásifjúság és értelmiség forradalmi tanácsai határozataihoz és követeléseihez, azokat magáévá teszi. A hadsereg a nép mellett áll dicső forradal­munk vívmányainak megvédésében. E forra­dalmi vívmányok megvédésének érdekében:
Először: Követeljük a szovjet hadsereg azonnali kivonását Budapestről és a legrövi­debb időn belül hazánk területéről. […] Negyedszer: Az ÁVH megfélemlítésben tartotta a honvédséget is. A hadseregvezetés forradalmi katonai tanácsa elhatározta a még fegyverben lévő ÁVH azonnali lefegyverzését.


Még a gyerekek is harcoltak.

18.30. h. – Ugyanaz az adó
Kedves hallgatóink, felolvassuk a honvé­delmi miniszter parancsát:
Társadalmi és nemzeti megújhodásunkat kiharcoló hősi forradalmunk eredményeként megállapodtam a szovjet fegyveres erők pa­rancsnokságával csapataik Budapestről való kivonásának rendjéről. Eszerint az összes Budapesten lévő szovjet csapatok kivonulásu­kat 1956. október 31-én virradatig befejezik. […] Most egy fontos közleményt ismertetünk:

Magyarok! Mindnyájunk fájdalma, mind­nyájunk szégyene, a szenvedélyek felkorbácsolója két rendelet volt, amelyek miatt százak és százak vére hullt. A szovjet csapa­tok Budapestre hívása volt az egyik, a sza­badságharcosok fejére kitűzött gyalázatos statárium volt a másik.

A történelem színe előtt, felelősségünk teljes tudatában jelentjük ki, hogy Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke erről a két elhatá­rozásról nem tudott. A Minisztertanács szov­jet katonai segítséget kérő határozatán és a statáriumot kihirdető rendeletén nincs rajta Nagy Imre kézjegye. Ez a két intézkedés Hegedűs András és Gerő Ernő lelkén szárad. Ők viselik érte a felelősséget a nemzet és a tör­ténelem előtt.

19.00. h. – Ugyanaz az adó
[…] Megalakult az első keresztény szerve­zet, a Keresztény Ifjúság Szövetsége. A KISZ az egész magyar keresztény ifjúságot csatla­kozásra szólítja fel. Az ifjúság egységének megőrzése céljából a Keresztény Ifjúság Szövetsége a legsürgetőbb teendők tekinte­tében magáévá teszi az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság követeléseinek valamennyi pontját. […]

20.03. h. – Szabad Kossuth Rádió
Kádár János, az MDP elnökségének elnöke közli, hogy a párt újjászervezésének munkája megindult. Az újjászervezés azt a célt szolgálja, hogy a megújhodó párt szellemében, prog­ramjában, szervezetileg és vezetőségének személyi összetételében is kifejezze a múlt hibáival való gyökeres szakítást. A megújhodott pártnak csak azok lehetnek tagjai, akiket a múlt bűneiért felelősség nem terhel.

VIDÉKI RÁDIÓK

13.00. h. – A Szabad Győr rádiója /f./
A magyarországi olajipari dolgozók kül­döttsége a következő üzenettel fordul az országhoz és a kormányhoz:
Kijelentjük, hogy a szovjet tankok számára nem termelünk, és nekik nem adunk át egyet­len csepp üzemanyagot sem. Nem adunk ki benzint, amíg a kormány, vagy inkább maga Nagy Imre nem válaszol arra a kérdésre, hogy ki kapja meg az általunk termelt benzint.
Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy a székes­fehérvári ezred parancsnokát a nép elkergette, elmondjuk, hogy a székesfehérvári rádió is a szabadságharcosok kezére került, és rövidesen elkezdi adását.

10.15. h. – Rádió Miskolc
[…] A Szovjetunió vezetői az elmúlt na­pokban többször is hivatkoztak a Varsói Szer­ződésre. […] Hogy a Varsói Szerződés létrejöttének idején kik vezették ezt az országot, arról könnyen meg­győződhetünk a Szabad Nép 1955. május 26-i számából. Ennek első oldalán egy nagy fénykép látható, amelyen Rákosi, Gerő és Hegedűs virít, első sorban, a parlament üléstermében. Ezek az emberek elég jó cégér ahhoz, hogy tisztán láthassuk ezeket az időket.

Szabad Nép – 1955. május 26.

Kérjük erre való tekintettel a Varsói Szer­ződés haladéktalan revízióját! […]

11.00. h. – Ugyanaz az adó
Felhívás az ENSZ-hez!
A magyar nép kéri az Egyesült Nemzetek Szövetségét, hogy ne fogadja a hazaáruló Kós Pétert, a volt és a jelenlegi magyar kormány nevében tett nyilatkozatait. Ezzel felkéri egy­ben a Biztonsági Tanácsot, hogy a Varsói Szerződés 4., 7. és 8. pontjai értelmében hala­déktalanul lépjen közbe a szabadságért küz­dő Magyarország érdekében!
Ezen kívül kéri a Biztonsági Tanácsot, hogy a magyar ügyek képviselőjéül egy sem­leges államot kérjen fel! […]

12.00. h. – Borsod megyei Tanács Rádiója, Miskolc
A szatmár megyei Csaroda községből az alábbi közleményt juttatták el hozzánk: […]

A szovjet haderő az október 24-ére virradó éjszakától kezdve számos alakulattal vonul hazánk területére!

Mindez Beregsuránynál, a szemünk előtt történik! A legutóbbi kormány-nyilatkozat szerint a tűzszünet beálltával a szovjet csapatokat kivonják Budapestről. Miért van hát akkor szükség újabb szovjet csapatok bevonulására? Azonnali intézkedést követe­lünk, amely megakadályozza a szovjet hadse­reg alakulatainak további bevonulását, és amely elősegíti azt, hogy a szovjet haderők azonnal megkezdjék kivonulásukat Buda­pestről! […]


A hősies harcban sokan elestek.

21.40. h. – A Borsod megyei Munkásanács rádiója, Miskolc
Figyelem, figyelem!
[…] Mi, Borsod megye Munkástanácsa örömmel jelentjük, hogy a megye különböző területeiről érkező jelentések alapján az orosz csapatok ma elkezdték kivonulásukat orszá­gunkból.
Kérjük a megye egész, a harcok alatt fegyelmezetten viselkedő dolgozóit, hogy ezt az örömünnepet fegyelmezetten tartsák meg! Kerüljünk minden provokációnak magyaráz­ható cselekményt, igyekezzünk meggátolni azokat! Minden erőnkkel, az utak szabadon hagyásával is segítsük elő a szovjet csapatok minél gyorsabb kivonulását.

22.15. h. – A Szabolcs-Szatmár megyei Munkástanács rádiója
[…] Felelősséggel mondjuk tehát: a hír, amit már előzőleg közöltünk, hogy a szovjet csapatok záros határidőn belül, mit még meg nem erősített forrásból 12 órának ismerünk, el fogják hagyni az országot!
[…] Nincs szükség izgalomra, várjuk ki fegyelmezetten, míg elmennek, míg az utolsó katonának átadhatjuk a virágcsokrot, amit szabadságharcosaink sírjáról küldünk a szov­jet népnek! […]


Gyógyszerek híján [még] több sebesült [meghalt].

11.25. h. – A Szabad Szombathelyi Rádió
[…] Azonnal tegyen eredményes és erélyes intézkedéseket a magyar kormány, hogy a sokszoros túlerő, egy idegen hatalom ma­gyar földön a magyar kormány által is elismert, szükségesnek tartott reformokért fegyverrel a kézben harcoló magyar testvéreinket el ne tiporja. […] Ezek a hős magyar testvéreink még azt látják, hogy az idegen haderő katonái még mindig nem hagyták el Budapest területét, még mindig lőnek és nem kaptak parancsot a kivonulásra Budapest területéről. […] Legyen vége az őrült és lelketlen vérontás­nak! Senki sem kételkedik benne, hogy ma, holnap vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva bár, de végül is az idegen haderő harckocsijai át fognak dübörögni az utolsó harcoló magyar testvéreink … tetemei fölött. Egy maroknyi törpe harcol már csupán – de hősiesen – a mérhetetlen óriással szemben.
Meddig vár kormányunk a tűzszünetet elrendelő és egyidejűleg a fővárosból az idegen csapatokat kiparancsoló utasítás kiadásával?

18.15. h. – A Borsod megyei Munkás­tanács rádiója
[…] az előbb Kisvárdáról jelentették, hogy a hatodik napon sok ezer tank, könnyű- és nehézfegyverekkel özönlik hazánkba! Gépko­csikon gyalogosok jönnek Nyíregyháza felé! Újabb orosz harci egységek!

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros