A Sztálinvárosi Általános Gimnázium Évkönyve V.

Ifjúsági mozgalom iskolánkban


írta: NAGY JENŐNÉ KISZ vezető tanár

A DISZ 1953-ban alakult meg iskolánkban. Titkára Andócs Mária, szervező titkára Horváth László volt. A város részéről Papp László volt az iskolai szervezet instruktora. A DISZ szervezte meg az első iskolai klubdélutánokat, valamint az első és azóta hagyományossá váló álarcos bált. A DISZ tanulmányi és tisztasági versenyt hirdetett az osztályok között, és a győztes osztálynak vándorzászlót adott.

 

Gyakoriak voltak iskolánkban a vasárnapi kirándulások a dunapartra és a környékre.

A II. b. osztályban társadalmi bíróságot szerveztek a DISZ tagok. Ez a bíróság felelősségre vonta a rosszul tanulókat és a fegyelmezetlen magatartású tanulókat.
Gidai Gyula kéthetenként rendszeresen kollektív mozilátogatást szervezett. Szentmiklósi Csaba és Horváth Tamás minden nagy ünnepre szépkivitelű faliújságot szerkesztettek.

Az ellenforradalmi események megszakították ezt a munkát, de később az új ifjúsági szervezet vezetésével tovább folytatódott.
Iskolánkban 1957-ben alakult meg a KISZ. Az ellenforradalmat követő időkben a taglétszám alig tett ki 7-8 tanulót, akik akkor főleg IV. osztályos tanulók voltak. Komoly szervezeti élet nem volt még akkor iskolánkban. A KISZ tagjainak fő feladata és munkája abban állt, hogy egyéni, sokszor elszigetelt vitákban kellett meggyőzniük osztálytársaikat. A viták kizárólag az 1956-os ellenforradalmi eseményekből folytak, valamint a Szovjetunió szerepéről hazánk életében. Az iskolai kommunista tanulók vezetője Biró Teréz volt.

Az 1957-58-as tanév elején a szervezet vezetője Lőwei Jenő volt. Ebben az időben számbelileg megerősödött a szervezet. A taglétszám 28 főre emelkedett. A szervezet befolyása az iskola életére még nagyon elenyésző volt. A tanév második felében kezdődött meg a szervezeti élet fokozatos feljavulása. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az új KISZ tagok között voltak az akkor III. osztályos közszeretetnek és megbecsülésnek örvendő növendékek, mint Bars Ruth, Kasszián Anna, Bánkúti Éva, Kiss Júlia, Szabó Ferenc és még többen mások. Ez a kis csoport, ha munkája nem is volt kifogástalan, játszotta a legnagyobb szerepet eddigi szervezeti életünkben. Különösen fellendült a munka, amikor a taggyűlés Szabó Ferencet, akkor I. b. osztályos tanulót választotta meg a szervezet titkárává. Az új titkár nagy lendülettel és energiával kezdett el dolgozni. Társai hallgattak rá, becsülték őt komoly és szerény magatartásáért. Megerősödött a vezetőség több új taggal is, akik közül ki kell emelni Bars Ruth és Kiss Júlia tanulókat.
Ebben az évben több jelentősebb eredményt értünk el. Ekkor jelent meg a debreceni középiskolák “Útmutatója”, amely a középiskolás próbázások bevezetését javasolta konkrétan kidolgozott terv formájában. Bár szervezetünk erre központi utasítást nem kapott, mert kísérletképpen csak néhány iskolában indult meg először a próbamozgalom saját hatáskörünkben vállalkoztunk beindítására a mi iskolánkban is. Több hibát követtünk el, ez igaz, de ezek közül néhányat menetközben felismerve, igyekeztünk kijavítani. Az 1958/59-es tanévre minden középiskolában beindult ez a mozgalom. Igyekeztünk a legjobb KISZ tagokra bízni a próbacsoportok vezetését. Mint csoportvezetők Almási Bálint, Bánkúti Éva és Kasszián Anna dolgoztak jól. Ők nemcsak a csoport foglalkozásait vezették jól és érdekesen, hanem a csoportjukba tartozók iskolai munkáját és egyéni magatartását is figyelemmel kísérték.

Ugyanebben a tanévben, a tanév második felében indult be nálunk a KISZ tagok számára kötelező Ifjú Kommunista próba. A próbázások szervezését Kiss Júlia végezte. A legszebb csoportnaplóért könyvjutalmat kaptak a szervezettől Pálfi István és Bartha Emőke csoportjai. A tanév végén a próbáztatásokat a tantestület kommunista tanárai vállalták magukra.
Ugyancsak ebben a tanévben született meg az azóta is jól működő KISZ faliújságunk, a “Diáktarisznya”. A szerkesztő bizottság vezetője Bars Ruth volt. Minden héten új szám jelent meg, amelyben az iskolai diákélet problémáit, nevezetesebb eseményeit, egy-egy kis epizódot a diákélet örömeiről és nehézségeiről igyekeztek megörökíteni a szerkesztő bizottság tagjai. Ezen az állandó jellegű faliújságon kívül minden nevezetesebb nemzeti és nemzetközi ünnep alkalmával ünnepi faliújság jelent meg. Bars Ruth nagyon becsületesen és lelkesen végezte ezt a munkát. Munkájában elsősorban Horváth Dénes és Tóth Éva segítettek sokat.
Szabó Ferenc titkársága alatt először 1958, majd 1959 nyarán legaktívabb kiszeseink részt vettek a Hanságban szervezett ifjúsági építő munkában. Mindkét alkalommal igen jól dolgoztak ezek a fiúk, amit bizonyít az is, hogy kitüntetett csoporttá váltak. (Horváth János, Horváth Sándor, Rutai Ottó, Martonyi Zoltán és még többen mások.)
1958-ban nagy ünnepi taggyűlésen emlékeztünk meg a MKP születésének 40. évfordulójáról. Az ünnepi előadást Ágotái Emma IV. a osztályos tanuló tartotta.

A 40. év, valamint a Magyar Tanácsköztársaság évfordulója alkalmából szervezetünk nagyszabású kulturális megemlékezést szervezett iskolánkban. Ez alkalommal tartottuk meg szervezetünk zászlóavató és névádó ünnepélyét is. A zászlót a Sztálinvárosi Kiskereskedelmi Vállalattól kaptuk. A KISZ tagság Geisler Eta ifjú kommunista mártírt választotta névadójául. Ez volt az első nagyszabású rendezvényünk, amelyet KISZ tagok és Kilián próbások közösen rendeztek.
1958 decemberében ismét nagy ünnepünk volt. Ideiglenes tagkönyvünk helyett megkaptuk az állandó, piroskötésű KISZ tagsági könyvet. Az ünnepélyen jelen volt iskolánk igazgatója, valamint Komáromi István veterán kommunista, a Dunai Vasmű erőmű részlegének dolgozója, aki ünnepélyesen kiosztotta az új tagsági könyveket.
Az 1958-59-es tanév második felében taggyűlésünk Horváth Jánost választotta meg titkárnak. Tanulva az előző tapasztalatokon, időben kijelöltük a próbázó csoportok vezetőit. Horváth Jánoson kívül több új vezetőségi tag került be a vezetőségbe, így pl. Horváth Sándor, Tóth Éva, Ágotái Ildikó. Sok új felvételt tárgyalt meg az évvégi taggyűlés a lepróbázott Kilián csoportosok közül. Ekkor küldtünk először ifjúgárdistákat a városi Ifjú Gárda csoportba. (Pálfi István, Dévai Júlia, Erdélyi József és mások).
Az új tanév elején megkezdődtek az előkészületek az MSZMP VII. kongresszusára. A párt által közzétett tézisekről a KISZ taggyűlésen Nagy Jenő, a Sztálinvárosi Hírlap munkatársa tartott előadást.
Hazánk felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából a KISZ Központi Vezetősége megindította az “Ifjúság a szocializmusért” mozgalmat, amelynek szervezését iskolánkban Horváth Sándor szervezőtitkár végezte. 233 tanuló jelentkezett a mozgalomban való részvételre.
1959 novemberétől a titkári teendőket Ágotai Ildikó látja el. A régi Diáktarisznya szerkesztését már év elejétől fogva Tóth Éva vezeti, továbbra is igen sikeresen.
Ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg a KIMSZ 41. évfordulójáról. Megnövekedett ifjú gárdistáink létszáma, és közülük Martonyi Zoltán és Erdélyi József tanulókat javaslat alapján felvették a munkásőrségbe is. Szervezetebbé váltak taggyűléseink is. A vezetőség munkájának javulását bizonyítja, hogy most már nemcsak szervezi a mozgalmi munkát, hanem ellenőrzi is. Különösen az úttörő vezetőkként dolgozók munkáját kérik számon, hogy ezzel is közvetett úton segítsék az úttörő munkát.
Bekapcsolódott szervezetünk a József Attila olvasómozgalomba is, melynek keretén belül 31 résztvevő bronz, 8 pedig ezüst jelvényt kapott. Nagy lendülettel folyik a társadalmi munka szervezése is, amelyben Nagy Pálné tanárnő segíti a szervezetet.
Nyilvános taggyűlés keretén belül értékeltük ki az “Ifjúság a szocializmusért” mozgalom iskolai eredményeit, és kiosztottuk a jelvényeket is, amelyet a jó eredményért kaptak. Ugyanitt osztottuk ki a Hazafias Népfront által kiadott emléklapokat 15 éves tanulóinknak, akik egyidősek népi demokráciánkkal. Az újonnan felvett KISZ tagok ezen a taggyűlésen tették le az ünnepélyes KISZ esküt és kapták meg tagsági könyvüket.
Rendszeresen résztvettek a KISZ tagok ebben az évben a városi KISZ Bizottság által szervezett Ifjúsági Akadémián.
Nagy eredmény szervezetünk életében, hogy ebben a tanévben 110 tanuló jelentkezett Kilián próbára, és azt sikeresen be is fejezték. A próbázások alkalmával különösen jól szerepeltek Simon Attila, Kökény Mária és Abaffy József csoportjai, ahol főleg első osztályos tanulók voltak. A próbázás befejezése előtt 62 KISZ tag volt iskolánkban. Most az év végi taggyűlések után, ahol megtárgyaltuk a próbázók tagfelvételi kérelmét, taglétszámunk 150-re emelkedett. Szervezetünk életében először haladtuk meg a 100-as létszámot, ami a menet közben elkövetett hibák ellenére is arról tanúskodik, hogy szervezetünk befolyása iskolánk tanulóifjúságára megnőtt. A jövő tanévre megválasztott vezetőségi tagjaink: titkár: Ágotai Ildikó, szervező titkár: Virág Mihály, kultúrfelelősök: Roósz Éva és Sólyom Sándor, sportfelelős: Dévai Júlia, faliújságszerkesztő: Horváth Ákos, gazdasági felelős: Heszberger Márta, jegyzőkönyvvezető: Horváth Sára.

Sok sikert aratott énekkarunk. Vezető: Székely István

Folytatás hamarosan!

A Sztálinvárosi Általános Gimnázium Évkönyve

Eredeti megjelenése: 2014. július 26. – szig-dujv.hu

Dunaujvaros
Previous
VASKOR