This is Hungary calling! The last remaining radio station!

A MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

A HAZAI RÁDIÓADÁSOK TÜKRÉBEN
1956 október 23 – november 9

/részlet/

1956 október 23.-án délután indult el a magyar nép történelmének talán legjelentősebb eseménye. Diákok látszólag békés felvonulásával kezdődött, de a magyar szabadságharc szele már a levegőben volt, hiszen anélkül, hogy bárki is tudta volna, mi fog történni, munkások, tisztviselők, villamosvasúti és autóbuszkalauzok, ifjúmunkások otthagyták munkahelyüket és rohantak a Parlament elé. És amint az akkor már többszázezres tömegből kiemelkedett egy nemzetiszínű zászló – sarló és kalapács nélkül – az eget-földet betöltő harsogás már a szabadságharcot jelentette. – Utána nem volt megállás. Páratlan gyorsasággal zajlott le a szabadságharc, hiszen a kommunista párt (ami egyet jelentett a kormánnyal) hivatalos lapja október 28-án már bejelentette, hogy itt nem valami lázongásról van szó, hanem a nemzet minden tag­ját átfogó nagy megmozdulásról. – Nagy Imre elismerte a szabadságharc győzelmét, kormányát átala­kította, a Vasfüggönyt felhúzta és Magyarországot semlegesnek nyilvánítva, felmondta a varsói katonai szerződést és Magyarországot az Egyesült Nemzetek védelme alá helyezte.
A római katolikus, református és evangélikus egyházak, valamint az izraelita hitfelekezet vezetői lelke­sen üdvözölték a szabadságharc győzelmét. Sorra alakultak meg az életet újjáalakító forradalmi tanácsok. Elsősorban a munkástanácsok kezdték meg működésüket, de ott találjuk a kisiparosok, a művészek, az írók, az ifjúság, a honvédség, a bírák és ügyészek, valamint az ügyvédek, a parasztság, a tisztviselők, stb., szinte minden vállalat, üzem, hivatal, intézmény napok alatt újjáalakított tanácsait, olyan emberek kerültek a vezetésbe, akik nemcsak képességükkel, de becsületükkel is kiérdemelték a nép bizalmát.
Újjáalakultak a politikai pártok. Elsősorban a második világháború utáni koalíciós pártok – a kisgazdapárt, parasztpárt (Petőfi párt névvel), szociáldemokrata párt-, sőt a kommunista párt is újjáalakult. Megala­kult az egységes Keresztény Demokrata Párt. – Mind-mind boldogan üdvözölték a visszanyert szabadságot, hitet téve a forradalmi vívmányok mellett.
Az 1956. októberi szabadságharcnak magyar szempontból nemcsak az a történelmi jelentősége, hogy a nemzet saját erejéből, külföldi segítség nélkül visszanyerte szabadságát és függetlenségét, hanem az is, hogy a történelmünk folyamán hasonló egységben népünk nem lépett fel és egy­ségesebb álláspontot még nem foglalt el. – A nép legkitűnőbb elemei kerültek az élre, ők lettek az ország vezetői, megszűnt a kiváltságokon felépülő társadalmi tagozódás.
A budapesti rádió november 3-án vidám zenével búcsúzott hallgatóitól, jelezve, hogy november 5-én hétfőn reggel vidám élet kezdődik. Hogy megnyugtassa a magyar hallgatókat, azt is közölte, hogy a szovjet tényezők elkezdték hivatalos tárgyalásukat csapataiknak Magyarországról kivonása tárgyában…
November 4-én a 200 milliós Szovjet hatalom alattomos támadást intézett a 10 milliós magyarság ellen. A szabad világ megdöbbent, számos soha nem tapasztalt szimpátia nyilvánult meg a magyarság mellett, de a szovjet mészárlást megállító jelentős politikai beavatkozás elmaradt. A szabad világ iszonyatára, de mégis szemelattára gyilkolta az Egyesült Nemzetek egyik tagja – a Szovjetunió – hadserege annak egy másik tagját – Magyarország népét. Erre nem volt példa az Egyesült Nemzetek történetében.
A magyar nép hősi ellenállása nemcsak az egész világ osztatlan bámulatát vívta és vívja ki, de a Szov­jet is ki nem heverhető vereséget szenvedett, mert világossá vált, hogy “a népek és a munkásság barátja”, “a szocializmus nagy védőjének” jelszavai mögött egy durva, ázsiai, barbár imperializmus rejtőzik. Alig­ha akad ezentúl valaki, aki a Szovjetunió képmutatásának hitelt adna. A világ nagy kommunista pártjainak számos tagja és a velük rokonszenvezők nagy tömegei hátat fordítottak a Szovjetuniónak. – A magyarság tehát óriási szolgálatot tett a világnak. Ezzel szemben nem kapta meg távoltról sem azt a támogatást, ame­lyet elvárt és megérdemelt volna.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete eddig tizenegy határozatot hozott a magyar ügyben, a deportálások megállítását kivéve, minden eredmény nélkül.
A magyar néppel szemben a magyar békeszerződést aláíró hatalmaknak is van kötelezettségük. A magyar békeszerződést többek között aláírták Anglia, az Egyesült Államok, India, Kanada, Ujzéland. Az aláíró fe­lek arra kötelezték a magyar kormányt, hogy biztosítsa az emberi jogokat és az alapvető szabadságot a fennhatósága alá tartozó minden személynek. – Nagy Imre és kormánya eleget tett ennek, amikor a nép aka­ratát követve tette meg intézkedéseit és mindenki szabadon gyakorolhatta emberi jogait és élvezte az alap­vető szabadságokat. Ezt az állapotot a magyar békeszerződést aláíró egy másik hatalom, a Szovjetunió hi­úsította meg, amikor a szabadságát és függetlenségét élvező magyar népet ismét jogtalanságba és rabszol­gaságba taszította.
A magyar békeszerződést aláíró fenti hatalmaknak tehát nemcsak joguk, de kötelezettségük, hogy a ma­gyar békeszerződés szóbanlévő rendelkezéseit meghiúsító Szovjetuniót folyamatosan és szünet nélkül em­lékeztessék a szerződésszegésre és hívják fel annak felhagyására, mindaddig, amíg a Szovjetunió fegyve­res erői nem hagyják el Magyarország területét, mert ottlétük egyedüli oka annak, hogy a magyar békeszer­ződés felhívott rendelkezése nem tud átmenni a valóságba.
A szabad világ magyarságának nem lehet más kötelessége, mint fáradhatatlanul dolgozni annak érdeké­ben, hogy a szabad világ illetékes tényezői teljesítsék Magyarországgal szemben fennálló kötelezettségü­ket és a magyar nép nyerje vissza azt a szabadságát, amit saját erejéből visszaszerzett, de hibáján kívül egyelőre elvesztett.

1956. november 3. szombat

(…)
10.00 h. ITT A SZABAD EGER RÁDIÓJA!
(Üzenetek, majd szemelvények Amerika Hangja legutóbbi jelentéseiből.). Utána:
A szovjet csapatok vonulása …. nagyteljesitményű …. lövészegységekkel, tábori konyhákkal felsze relve érkezik. A szovjet csapatok tovább vonultak Nyugatmagyarország felé. Lezárták a legfontosabb útvonalakat és Budapest köré újabb erősítéseket vontak….
A magyar uránium bányáról azt terjesztették, hogy bauxit-bánya. – Budapesten kiújultak a fegyveres harcok. Magyarok és a vonuló szovjet harckocsik között ….
Kéthly Annát a szovjet csapatok nem engedték vissza….
A Szabad Kossuth Rádió ma reggel jelentette Tildy Zoltán nyilatkozatát. A varsói szerződés értelmé­ben itt tartózkodó szovjet csapatok …. amelyek azóta jöttek, nem tekinthetők a szerződés értelmében ittlevőknek ….
Most jelentik, hogy újabb orosz csapatok jöttek az országba ….
A személyi igazolványok megszerzése, pótlása: Egerben …. a városi forradalmi tanács illetékes.
Az utóbbi időben több hír is elterjedt arról, hogy Farkas Mihály és Farkas Vladimír a börtönből megszök­tek. – A forradalmi tanács közli, hogy mindketten őrizetben vannak és nincs semmi akadálya, hogy a ma­gyar nép bírósága előtt is feleljenek aljas tetteikért.
Adásunkat befejeztük.

14.00 h. ITT A DUNAPENTELEI NEMZETI BIZOTTSÁG SZABAD RÁDIÓJA! (36 m hullámhosszon)
Hírek: Megismételnek több, a Kossuth rádión korábban elhangzott jelentést és közleményt. Majd:
Fontos hirt közlünk: – Dunai Vasmű dolgozói! A Dunai Vasmű munkástanácsa a kormány és a győri nem­zeti tanács felhívására elhatározta, hogy november 4-én 22 órától a munkát felveszi!
Intézkedést kértünk a dolgozók beszállításáról. Munkaidő a régi beosztás szerint.

Dunai Vasmű Munkástanácsa.

*

A Dunapentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiójának felhívása az összes szabad magyar rádióállomások­hoz:
Olyan értesüléseknek jutottunk birtokába, melyek azt igazolják, hogy a szovjet rádióknak és szovjet ka­tonáknak szolgáltatott propagandairatok fasiszta vérengzésről beszélnek Magyarországon. Mivel félő, hogy nagyon sok szovjet katona hitelt ad ezeknek a rágalmaknak, melyek a magyar szabadságharc tisztaságát mocskolják be, javasoljuk minden szabad magyar rádióállomásnak, hogy rendszeres orosz és magyar nyel­vű adásban ellensúlyozza ezeket a rémhireket. Helyes lenne tehát, ha a most megalakult Szocialista Mun­káspárt vezetői a mikrofon előtt cáfolnák meg azt a hírt, hogy Magyarországon az MDP volt tagjait és funk­cionáriusait kivégzik. Szükséges, hogy a további vérontások elkerülése érdekében …. a rosszul tájékoz­tatott szovjet katonákat felvilágosítsuk a való helyzetről.
Kérjük a rádióamatőröket, akik adásunkat hallották, hogy tudassák közleményünket a közvetlen közelükben lévő szabad magyar rádióadókkal.

A Dunapentelei Nemzeti Bizottság szabad rádiója a 36 m-es rövidhullámon.

*

Fontos közleményt olvasunk fel:
A 26/1-es sz. gyárépítő ipari vállalat igazgató tanácsa értesíti a budapesti munkahelyen dolgozókat, hogy 5.-én reggel a munkát a rendes időben megkezdik. Ugyancsak hétfőn a dolgozók fizetése is megtörténik.

*

AZ MTI jelenti a vidéki helyzetről: (Megismétlik Tóth békésmegyei alezredes korábban már ismertetett tá­jékoztatóját a Békéscsaba körül felvonult orosz csapatok tisztjeivel folytatott megbeszélésekről, melyek eredményeként ez utóbbiak megígérték volna, hogy nem ló’nek a magyar lakosságra. – Szerk.)

*

18.00 h. Megismételnek néhány korábbi jelentést. Utána:
Közöljük hallgatóinkkal, hogy a dunapentelei nemzeti bizottság ma, november 3-án délután 4 órakor há­rom parlamentért küldött a Dunaföldvár irányába vonuló, szovjet katonai egység elé, hogy tárgyalásokat folytassanak a szovjet egység parancsnokával céljukat illetően.
A parlamenterek megérkeztek. A tárgyalások eredményéről rövidesen hírt adunk.

*

Műsorunkat reggel 8 órától este 10 óráig két óránként sugározzuk a 36 méteres rövidhullámon.

*

Üzenetek.

*

18.30 h. Dunapentele:
Figyelem! Rendkívüli hirt közlünk:
(A délután folyamán Dunaföldvárra küldött három parlamenter visszaérkezett – mint már jelentettük. – Cihó Pál, a nemzeti bizottság elnökhelyettese vezette a parlamentereket Dunaföldvárra. Dunaföldvaron túl találkoztak a felvonuló páncélos szovjet egységekkel.
A szovjet páncélosok három őrségből álló parlamenter küldöttel jöttek küldöttségünk elé és a kérdésre, hogy miért járnak erre, a következőket mondották:
Minket úgy tájékoztattak, hogy Magyarországon fasiszta ellenforradalmárok német és nyugati tisztek veze­tésével véres ellenforradalomban a rendszer megdöntésére törnek. Úgy tudjuk, hogy a magyar kormány kér­te a szovjet csapatok beavatkozását a fasiszta ellenforradalom fegyveres leverésére.
Küldötteink elmagyarázták nekik, hogy ez Gerő és Hegedűs aljas rágalma volt a magyar forradalom ellen. Elmondották Rákosi és bandájának hazaárulását, megmagyarázták a szovjet vezetőknek a magyar forrada­lom jelenlegi helyzetét , a magyar nép függetlenségi és semlegességi akaratát.
A szovjet tisztek ezt megértve megegyeztek parlamentereinkkel abban, hogy egyik fél sem kezdeményez tűzharcot. A szovjet páncélos egységek nem jönnek be a városba, se fegyverrel, sem fegyvertelenül, sem támadó, sem békés szándékkal. Megértették, hogy a város lakóinak nyugalma ezt megköveteli.
Elhatározták, hogy holnap november 4-én délelőtt 10 órakor a dunaföldvári laktanya hivatalos helyiségé­ben a szovjet csapatok parancsnoksága és a dunapentelei nemzeti bizottság, valamint a dunapentelei for­radalmi katonai parancsnokság kompromisszumot köt. A megegyezés részletes ismertetésére holnapi 14.00 órás híreinkben visszatérünk.

Megismétlik magyar és orosz nyelven a szovjet katonák felvilágosításáról szóló felhívást.

1956. november 4. vasárnap

5.20-kor Nagy Imre bejelenti, hogy a szovjet csapatok támadást inditottak a főváros ellen s, hogy “csapataink harcban állnak … a kormány helyén van.”
5.56-kor kérik, hogy Maiéter Pál, Kovács István és a katonai küldöttség többi tagjai térjenek vissza és vegyék át hivataluk vezetését.
6.45-kor közlik, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa tárgyalja a magyar ügyet.
7.57-kor a Magyar írók Szövetsége felhívást intéz a világ minden írójához, tudósához, szellemi élet vezetőihez.
8.07-kor a Szabad Kossuth rádió elnémul.
Dunapentele Nemzeti Bizottsága közli, hogy Pécsett, Székesfehérvárott, Dunaföldváron, Veszprémben áll a harc.
Ismeretlen magyar adó a világ segítségét kéri. Rákóczi és Csokonai adó segítséget kérnek. Az utóbbi az ENSZ főtitkárához fordul segítségért.
A Kádár-féle csoport összeverődik Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány címét magára öltve, az orosz haderők támogatásával.

Napi összefoglalók – 1956 november 5-9.- ig.

November 5:
A magyar nép harcban áll a Szovjetunió hadseregével. A fővárosban áll a harc, Veszprémben utcai harcok folynak, a Mátravidék és Inota a szabadságharcosok kezén van.
Róka néven új rádióállomás jelentkezik.
A szabadságharcosok a szabad világ segítségét kérik.

November 6:
A Rákóczi rádió az ENSZ-hez és a Nemzetközi Vöröskereszthez fordul. -Dunapentele kéri, hogy nyilvánítsák a helységet a Nemzetközi Vöröskereszt elosztóhelyének.
A Rákóczi rádió kéri, hogy “hallják meg egy kicsiny nép segélykiáltását…”
Dunapentelét délután 4 óra tájban szovjet tankok közelítik meg.

November 7:
A harc tovább tart. Heves harc folyik Dunapentele térségében, Kecskeméten, Kalocsán és az ország egyéb részein is.
A Rákóczi adó drámai hangon fordul a szabad világhoz: “Mindenre, ami kedves nektek, kérünk benneteket, segítsetek rajtunk! Nem gondoljátok, hogy a szabadságért meghalt szeretteink elhallgatott szíve vádolja mindazokat, akiknek alkalma lett volna segíteni és nem segítettek?”

November 8:
A Szabad Róka rádió jelenti, hogy “a forradalmárok nem adják fel a harcot, nem teszik le a fegy­vert, hanem kűzdenek, amíg az utolsó töltényüket ellőtték.”

November 9:
Egy névnélküli állomás közli, hogy Budapesten a szabadságharcosok az óriási túlerővel szemben is to­vább folytatják kűzdelmüket. Különösen erős a harc Kőbánya külső részeiben és Csepelen, továbbá Dunapentelén, Kalocsán, Pécsett és környékén.

(…)

Szabad Dunapentele Rádiója ugyanazt adja, mint a Szabad Kossuth Rádió.

*

(A Kossuth Adó Budapest kb. 8 óra 07 perckor zene közben abbahagyja az adást. 8 h 18-kor egyházi ének hallatszik ugyan, de a lehallgatóállomáson nem tudni biztosan, hogy ez a Kossuth-adó műsora-e. – Mon.).
A Kossuth-adó rövidhullámon tovább sugároz műsort: váltakozva a Himnuszt és a Szózatot.

*

(A Szovjet bábkormány rádiója):

Figyelem! Figyelem! Figyelem!
Dr. Münnich Ferenc a mikrofonnál:
Nyílt levél a magyar dolgozó néphez! Honfitársaink, munkás és paraszt testvéreink:
Alulírottak, Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc miniszterek, Nagy Imre kormányának volt tagjai bejelentjük, hogy 1956. nov. 1.-én, megszakítva ez­zel a kormánnyal minden kapcsolatunkat, kiléptünk a kormányból és kezdeményeztük a Magyar Forradalmi Munkás-Parasz kormány megalakítását ….
(Utána felhívást olvasnak be.)

08.30 h. ITT A DUNAPENTELEI NEMZETI BIZOTTSÁG SZABAD RÁDIÓJA a 36 m-es rövidhullámon!
A hitszegő megszállók megtámadták Budapestet és több más vidéki városunkat. Pécsett, Székesfehérvá­ron, Dunaföldváron, Veszprémben áll a harc. A magyar honvédek egy embreként állnak ellen a betolakodók­nak és utolsó csepp vérükig kitartanak a magyar forradalom szent ügye mellett. Nemzetünk helyzete tragikus, de nem reménytelen. Légvédelmi tüzérségünket minden vonalon bevetették. A harc a betolakodottak ellen mindenütt áll.
Magyarok! Ne hagyjátok, hogy az orosz csapatok drága hazánkban mészároljanak! Vonuljatok fegyverbe és álljatok egy emberként a haza védelmének szent ügye mellé. Még áll a harc, de győzni kell, mert ezt köve­teli minden becsületes magyar hazafi. Dunapentele helyőrsége az utolsó emberig kitart. Halál a szovjet megszállókra!
(Hazafias vers.)
A dunapentelei forradalmi katonai tanács felhívja Dunapentele dolgozóit, hogy akik megfigyelőszolgálatot kívánnak teljesíteni, azonnal jelentkezzenek a dunapentelei volt tanácsháza előtt. (Megismétlik.)
Akik lövegkezeléshez értenek, azonnal jöjjenek a Bartók Béla kulturházba. Orvosok, ápolók, elsősegély­nyújtó személyzet, a kórházak minden dolgozója azonnal menjen szolgálati helyére a kórházba.
Azok a katonák és polgári személyek, akik lövegek kezeléséhez értenek, azonnal jöjjenek a Bartók Béla kulturházba!
A forradalmi katonai bizottság parancsolja, hogy a város lakosságának felesleges csoportosulásait azon­nal oszlassák fel. A 18 éven aluliak és a 61 éven felüliek azonnal menjenek haza!
Figyelem! Figyelem! Felhívás a motorszerelőkhöz! – A vegyesipari vállalat Óváros, Magyar u. 51. sz. mű­helyébe azonnal jöjjenek azok a motorszerelők, akik az 120-250 köbcentiméteres motorokhoz értenek, hogy a nemzeti bizottság és a forradalmi katonai tanács részére javításokat végezzenek. Alkatrész elegendő mennyiségben áll rendelkezésre.
A forradalmi katonai tanács megparancsolja a város minden gépkocsivezetőjének, hogy gépkocsijukat azonnal hozzák ki és jelentkezzenek velük szolgálati helyükön.
Itt a Dunapentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója!

*

09.06 h. (A Szabad Dunapentelei adó bejelenti, hogy adását technikai okokból megszakítja, de rövid idő múlva jelentkezik és közleményeket olvas fel!)

(A budapesti Kossuth-adót 8 h 07 perctől sem középhullámon, sem rövidhullámon nem lehet hallani.)

10 h 45-kor sem Kossuth, sem Dunapentele, sem a bábkormány adója nem sugároz műsort.

*

12.23 h. Egy ismeretlen magyar adó. (Valószinüleg amatőr adó.) 7285 kc/s.
Figyelem! Figyelem! Figyelem! Mindenkinek! Segítséget kérünk a magyar forradalomnak! Szovjet tankok százai támadják a magyar főivárost! Segítséget kérünk a magyar forradalomnak!
Figyelem! Figyelem! Figyelem! Szovjet harckocsik támadják a magyar fővárost!
Kérünk segítséget az egész világtól! Figyelem! Figyelem! Figyelem!
Mindenkinek! Mindenkinek! Mindenkinek! Szovjet harckocsik támadják a magyar fővárost!
A világ segítségét kérjük!

*

13.12h. Dunapentelei Adó
Figyelem! Figyelem! Figyelem!
Felhívás az ENSZ szervezetéhez!
Ma reggel fél három órakor az orosz csapatok általános támadást intéztek a magyar nép ellen. Kérjük az ENSZ szervezetét, hogy azonnal küldjön segítséget Magyarországnak!
ENSZ ellenőrzőket kérünk a Dunántúlra!
A világ becsületes millióihoz fordulunk: Segítsetek! Segítsetek!
A Független Szabad Magyar Adó. (Műsorunkat megszakítjuk. Rövidesen újból jelentkezünk!

*

13.15 h. Ismeretlen amatőr:
Szabad Európa Rádió figyelem! A váckörnyéki adóállomás átállt a hét és fél megaciklusra negyven mé­teren. Adásainkat ezentúl is fogjátok és nyugtázzátok.

13.03 h. Dunapentele:
…. Újra és újra a világ lelkiismeretéhez fordulunk! A kultúrvilág nem nézheti tétlenül ezt a borzal­mas pusztulást és öldöklést …. akik egy maroknyi nemzetet a békés egymás mellett élés …. világha­talom a Szovjetunió …. katonáinak tömegével …. pusztulásra, újabb rabigába. Testvéreink, az álarc lehullott. Tizenkét év után ez volt az utolsó keserű lecke. Minden erőnkkel azon legyünk, hogy megvédjük …. újra és újra a világ népeinek lelkiismeretéhez emeljük a tiltakozó szavunkat.
…. a világ szabad nemzeteihez! Fejtsetek ki minden erőt szabadságharcunk megsegítésére! ……………
Az utolsó csepp vérünkig harcolunk. A magyarok Istene velünk van.
Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Szabad Európa rádió! Ha veszitek adásunkat, értesítsetek! (Megismétlik.)

*

13.51 h. Dunapentele hullámhosszán! Figyelem! Figyelem!
Az utolsó magyar rádióállomás! (Olasz nyelven ezeket adta:)
Ma reggel 2 óra 30-kor szovjet katonák megtámadták a magyar nemzetet. Kérjük az ENSZ-t, hogy azonnal küldjenek fegyveres segítséget. Kérjük segítsék azonnal a magyar népet fegyveres csapatokkal.. Le­hetséges, hogy rövidesen megszűnnek adásaink és nem hallhatják többé. Csak akkor hallgatunk el, ha meg­ölnek bennünket.
Mi vagyunk az utolsó szabadon maradt rádióállomás. Ma reggel 3.30 órakor a szovjet csapatok általános támadást intéztek a magyar csapatok ellen. Nem tudjuk, mikor gyilkolnak le bennünket.
(Fenti közleményt állandóan ismétlik magyar, német és francia nyelven is. – Mon.)
Figyelem! Figyelem! – Nem megerősített értesülésünk szerint csehszlovák harckocsik is beavatkoztak a harcokba!
Figyelem! Csak fontos híreket közlünk.

14.00 h. Figyelem! Szabad Európa Rádió, figyelem!
Adjátok tovább híreinket! Csak fontos híreket közlünk! (Többször megismétlik.)

*

Magyar lányok, magyar anyák, magyar asszonyok! Figyelem! – Akik elsősegélynyújtási kiképzésben ré­szesültek, jelentkezzenek a kórházakban. Figyelem, figyelem! (Megismétlik.)
(Olasznyelvü felhívás.)
Utána:
This is Hungary calling! This is Hungary calling! The last remaining radio station! To the United Nations!
Early this morning the Soviet troops …. a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops over the Transdanubian provinces. It is possible that our broadcast will soon come to the same fate as the other Hungarian broadcasting stations. In this case …. to continue our fight for the grace of God and ? freedom. Help Hungary!
(Fenti szöveget megismétlik franciául, németül és magyarul egymásután többször.)

*

15.21 h. Figyelem! Figyelem! (Angolul, olaszul és franciául segélyhívást olvasnak be. Utána magyarul:)
Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió! Azonnali fegyveres segítséget kérünk! Ha tudunk újra je­lentkezünk! Adásunkat most megszakítjuk. Ha tudunk, újra jelentkezünk!

*

15.35 h. Itt Rákóczi Adó! (Dunapentele hullámsáván jelentkezik:)
Innen hívunk, innen hívunk Szabad Európa, Szabad Európa, nyugtázzuk adástokat. Vettük, köszönjük.
Itt a magyar független adó, Rákóczi Adó a neve. Ha veszitek adásainkat, nyugtázzátok a Rákó­czi adó nevére. Adásunkat megszakítjuk, mert közvetlen veszélyben vagyunk. Sürgősen azonnali segítséget kérünk!
Szabad Európa, Szabad Európa! Nyugtázzátok a Rákóczi adó adását!

16.20 h. Itt a Szabad Magyar Rádió beszél! CSOKONAI RÁDIÓ!
Felkérjük a Szabad Európa Rádióját, hogy a következő üzenetünket azonnal juttassa el az ENSZ-hez, az ENSZ főtitkárához, illetve annak kiküldötteihez.
Figyelem! Figyelem! Következik a bejelentés! Közöljük azokat a bejelentéseket, amelyeket kérünk azonnal elküldeni az ENSZ-hez.
Először: A szovjet katonai hatóságok bejelentették, hogy rövidesen bombázni fogják Budapestet. (Meg­ismétlik.)
Másodszor: Kérjük a Szabad Európa Rádiót, azonnal közvetítse, illetve küldje el az ENSZ főtitkárához alábbi üzenetünket: Figyelem! Figyelem! Felhívás az ENSZ főtitkárához!
Az egész magyar nép nevében szólunk Önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csa­patok. Embert és nemzetünk értékeit nem kímélve, hadszíntérré változtatták hazánkat.
Első alkalommal a néptől idegen kormány hívására? avatkoztak belügyeinkbe, melyet a magyar nép fegyverrel a kezében határozottan és félreérthetetlenül visszautasított. Fegyveres harccal elértük, hogy Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki a magyar nép legfőbb óhaját, a semlegességet és függetlenséget bejelentette. Ezzel az egész magyar nép Nagy Imre mögé állt és áll jelenleg is. – Bár a semlegességet csak két na­pig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
Kormányunk a varsói szerződést felmondta, a szovjet vezetők a csapatok kivonásáról tárgyaltak. Vádoljuk a Szovjetuniót:

  1. Külső fegyveres támadással,
  2. A Kivonulásról tárgyaló Maléter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával;
  3. az egyedüli és törvényes magyar kormány, a Nagy Imre kormány elfogásával és fogvatartásával. .

Mint az egyetlen szerv, amely a magyar kormány hivatalos álláspontját képviseli, kérjük hazánk nevében, hogy az ENSZ minden lehetséges eszközzel hozzon végleges és megdönthetetlen határozatot az egyszer már kivívott, szabadságunk visszaállítására és biztosítására.

*

Figyelem, figyelem! Szabad Európa figyelem! Az előbb elhangzott felhívást kérjük, hogy azonnal juttas­sák el az ENSZ főtitkárához, esetleges vételi hibák miatt rövidesen megismételjük.

*

Most közöljük az ENSZ tagállamainak képviselőihez szóló üzenetünket!
Figyelem! Figyelem!
Kérjük, hogy ezt is az egyes ENSZ tagállamok képviselőihez sürgősen juttassa el a Szabad Európa Rádió! Figyelem, figyelem! Olvasom a közleményt!
Valamennyi ENSZ megbízottnak és küldöttnek! Valamennyi ENSZ megbízottnak és küldöttnek!
ENSZ küldöttek! Népek küldöttei!
Az elkövetkező órákban döntötök e nemzet életéről, vagy haláláról. – Miközben hazátok fiai boldogan és békében élnek, a magyar nép fiai a szovjet harckocsik és bombázók gyilkos tüzétől hullanak el. Hazánkat külső fegyveres támadás érte. Utolsó mentsvárként hozzátok fordulunk! Éljetek nemzetetek adta lehetőség­gel, mentsétek meg hazánkat a pusztulástól és rabszolgaságtól! Azonnal és hathatós intézkedéseket kérünk, mely megment a további vérontástól és visszaadja semlegességünket!
Mutassátok meg, hogy az ENSZ meg tudja valósítani akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk ismét szabad lesz! Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre!

*

Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió figyelem!
Kérjük, hogy a fent elhangzott három üzenetet azonnal küldjétek el az ENSZ főtitkárához, illetve tagálla­maihoz! A tagállamok képviselőihez!
Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió figyelem! Az első hirt újra beolvasom:
A szovjet katonai hatóságok bejelentették, hogy rövidesen bombázni fogják Budapestet …. (Ismétlik.)

*

17.15 h. CSOKONAI ADÓ!
Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió figyelem!
Itt a Csokonai Rádió beszél.
Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk.
Az ENSZ főtitkárához küldött üzenetek nyugtázását köszönettel hallottuk.
Figyelem, figyelem! Bizonytalan időre adásunkat megszakítjuk!
Itt a Csokonai Rádió, Csokonai Rádió!
Egyelőre nyugalom és rend van! Itt a Csokonai Rádió! Egyelőre nyugalom és rend van. Adásunkat bi zonytalan időre megszakítjuk. Viszonthallásra. Éljen a szabadság, éljen a szabad magyar nép!

1956. november 5. hétfő

14.48 h. Itt Rákóczi Adó, Magyarország, itt Rákóczi adó Magyarország! Hier ist der Rákóczi Sender Ungarn!
……… Forderung des ungarischen Volkes, aus der Regierung von Nagy Imre hereuszutreten? …. Ungarn …. die Regierung von Nagy Imre verlassen hätten, …. die sogenannten Ungarn …. Faschisten, Restaurato­ren und …. wären …. dass auch das ungarische Volk in den vergangenen zwölf Jahren ….
Im Gegenteil, wir waren froh, dass wir sie losgeworden sind. Wie sie sagen, dass in Ungarn die Leitung in den Händen der Faschisten wäre, dass in Ungarn die anständigen Kommunisten, Arbeiter und Bauernkader ermordet werden. Das ist eine ganz gemeine Lüge. Es ist wahr, dass das Volk in seiner berechtigten Wut einige sadistische AVH-Leute und einige unmenschliche Funktionäre erledigte. Doch war nirgendwo Mord …. und es ist sicher, dass die Schuldigen vor einem unabhängigen ungarischen Gerichtshof ihre verdien­te Strafe erhalten werden. Wir leugnen nicht, dass …. doch wurde Kádár nicht von den Faschisten, sondern vom Volk aus der Regierung herausgeschmissen. Das ungarische Volk will weder faschistische, noch kom­munistische Diktatur ….
Heute verlangt das ungarische Volk endlich einmal in seiner tausendjährigen Geschichte mit elementarer Kraft ein unabhängiges, demokratisches, neutrales, freies Ungarn. In diesem Verlangen ….
…. Die jetzt ernannte Regierung Kádárs …. an der rumänischen Grenze die russische ….

*

Itt Rákóczi adó Magyarország!
A Budapesten harcoló fiatalok segélykiáltását olvastuk fel.
…. az oroszok erősen támadtak ….
This is Hungary calling, this is Hungary calling.
Itt Rákóczi adó Magyarország! Itt Rákóczi adó Magyarország!
13 órakor vettük a következő rádiótáviratot: A forradalmi ifjúság …. Több …. kórházat …. bom­báztak. Nem irgalmaztak gyermekeknek sem …. Állandóan bombázzák Budapestet …. ezt a túl erős hatalmat. Aki hallja és adókészüléke van, adja tovább. – Szabad Európa Rádiója figyelem! Halló, halló fi­gyelem, itt Róka beszél, a forradalmi ifjúság rádióján! …. állandóan bombáznak …. Segítséget, se­gítséget, segitséget!
Itt Rákóczi adó Magyarország, itt Rákóczi adó Magyarország. Kedves hallgatóink, a forradalmi ifjúság rá­dióközleményét Róka néven olvastuk fel. Itt Rákóczi adó Magyarország! – A Róka nevű forradalmi ifjúsági rádió közleményét olvastuk be.

*

15.10 h. Itt Rákóczi adó Magyarország!
Hallgassák meg híreinket:
A fővárosban ezidőszerint folyik a harc. Csepel és az összekötő vasúti hid teljesen a szabadságharcosok kezén van. A főváros felé vonuló egyes orosz csapategységeket sokfelé bekerítettük.
Az oroszpáncélosok csak kötelékekben mernek közlekedni. Az utakat több helyen barrikádokkal zárták le előttük. Itt elkeseredett harcok folynak.
…. -tól Ercsiig …. hatalmas egységek …. a magyar honvédek becsülettel helytálltak a betörő orosz egységekkel ….Dunaföldváron viszont kezükben vannak a laktanyák és beásták magukat az oroszok. Kecskeméti hirek szerint orosz csapatok elfoglalták …. jelenleg az orosz támadók kezén van. Veszprémben utcai harcok folynak …. szórványosan ….
A Mátravidék, így Inota a magyar szabadságharcosok kezén van. Itt hétfőn délelőtt a helyzet nyugodt volt.
Itt Rákóczi adó Magyarország! Itt Rákóczi adó Magyarország!
……… a közgyűlés által kiküldött bizottság …. kérjük….. látogassanak el Dunapentelére is….
Rákóczi adó Magyarország!
Adásunkat rövid szünet után folytatjuk.

*

17.08 h. Rákóczi adó Magyarország!
Adjátok tovább a bécsi Vöröskeresztnek, lépjenek közbe! Adjátok tovább a genfi Vöröskeresztnek, lépjenek közbe! Több kórház lángokban áll! …. orosz …. Hazaárulók kezén van a Kossuth-adó!
Záhonynál két páncélvonat van! Szabad Európa Rádió, adjátok tovább! …. Adjatok hirt, Szabad Európa, adjatok hirt! . ….
Segítsetek, segítsetek! …. a helyzet tarthatatlan! Közöljétek az ENSZ-ben …. azonnali. … Szabad­ság, segítsetek! ……
A 42 ? m-es hullámhosszon … az ifjúsági küldöttség …. továbbítottuk! ….
A 300 ? m-es hullámhosszon jelentkezzen. Sürgős segítséget kérnek? …. A 42.3 m-es hullámhosszon jelentkezett. Sürgős segítséget kér. Élelmiszer, lőszer fogytán. Az oroszok erősen támadnak. Ők még tart­ják magukat. Kérik, hogy adásukat …. Kérnek választ, hogy az ENSZ küldöttek mikor érkeznek?!

*

17.30 h. Rákóczi adó Magyarország!
Futárjelentések szerint a Dunaföldváron állomásozó, magukat beásott szovjet csapatok támadást készíte­nek elő Dunapentele ellen… (Megismétlik.)
Most érkezett jelentések szerint Székesfehérvár és Budapest irányából , valamint Dunaföldvár irányából fegyveres alakulatok közelednek Dunapentele felé …. (Megismétlik.)
Itt Rákóczi adó Magyarország! Sürgős segítséget kérünk a veszélyeztetett Dunapentelére! Sürgős segitséget kérünk a veszélyeztetett Dunapentelének!
Itt Rákóczi adó Magyarország!
Három irányból készítenek elő támadást a szovjet csapatok Dunapentele ellen! Sürgős segítséget kérünk a veszélyeztetett Dunapentelére!
Megismétlik a fenti jelentéseket 18.07 órakor.

*

18.30 h. A forradalmi ifjúság rádiója – RÓKA!  (Bécsi vétel!)
Kérünk minden nyugati adót, amely adásunkat fogni tudja, adja azt tovább angol, német és francia nyelven!
Segítséget kérünk! A budapesti lakosságnak nincsen élelme, az orvossági és katonai segítség hiányában sokan meghalnak. Kérünk élelmiszert és fegyvereket!
A nagykőrösi úton a vöröskeresztes kocsikra is lőnek az oroszok.
Budapesten a nyolcadik kerületben súlyos harcok dúlnak. A nyolcadik kerület körül van zárva oroszokkal és a lakosság futóárkokat emel. Orosz csapatszállító gépek érkeznek a repülőterekre. A népliget és a Ke­leti Pályaudvar tele van oroszokkal.
A magyar ifjúság utolsó leheletéig harcol a kommunista árulás következtében Magyarországra szabadult oroszok ellen.
Magyarország mindig a nyugat védőbástyája volt.
A helyzet óráról órára súlyosabb. Csak katonai segítség menthet meg bennünket! Magyarország egész né­pe segítséget kér! …..
…. Csepelen a gyárban súlyos károkat okoztak az oroszok ….

*

(…)

1956. november 6. kedd

Éjjel egy órakor magyar mondat az éterben: “…. repülőtér lángokban áll!” – Semmi több.
Ezt a hullámsávot figyelve, német, francia, osztrák amatőröket lehetett hallani, akik egymást figyelmez­tették magyar szabadságharcos adókra. Egyikük szalagról vissza is játszott egy korábbi vételt a többi ama­tőrnek. A jól érthető szöveg:

“Halló! Halló! Szabad Európa Rádiója! Szabad Európa Rádiója!
Felhívlak benneteket, tájékoztassatok a Dunántúl és egész Magyarország jelenlegi helyzetéről. Mi nem tu­dunk senkivel sem összeköttetést teremteni!
Halló! Halló! Akik hallják rádiónkat, továbbítsák!”

*

(Sajnos nem ismerjük ezt a rádióállomást – ismeretlen hullámsávon jelentkezett – sem pedig az időt, ami­kor hívását az ismeretlen amatőr szalagra vette. Ő 1 óra 40 perckor adta tovább. Az idegen amatőrök termé­szetesen igyekeznek megfejteni e szövegeket, találgatnak, – legtöbbször rosszul. –
Lehallgatásunk szerint két osztrák például, valahol a magyar határ közelében lehet az egyik, szovjet pán­célos rádióüzeneteit továbbítgatta.
Számtalan német amatőr láncot képezett, hogy a Budapesten rekedt német Vöröskereszt részleg szikratávírásza leadhassa az anyagát. Feltehetően érdekes – sajnos morse-jelekkel.
Néhány mondatban ez volt az éjszaka eseménye. – Monitoring.

*

10. 35 h. RÁKÓCZI ADÓ, MAGYARORSZÁG!
Dunapentele munkássága javasolja, hogy Dunapentele egész területét nyilvánítsák a Nemzetközi Vöröske­reszt elosztó helyének.
Ez a város a legalkalmasabb erre a következő okok miatt:

  1. Dunapentelén tökéletes a rend, tökéletesebb, mint az ország egész területén bárhol.
  2. Dunapentele a meginduló élet kiinduló pontja lehet… Igen könnyű ideszállitani. Dunapentele tökéle­tesen megközelíthető délről, északról, keletről és nyugatról. A város megközelithető hajóval, repülőgéppel, gépkocsival és vonattal.
  3. Az orvosság és élelem tárolására, elosztására, elszállítására megfelelő raktárak, járművek, szakembe­rek állnak rendelkezésre.
  4. Dunapentelén minden gyár, üzem, intézmény teljes épségben és részben üzemállapotban van. Az erőmű Dunántúl igen nagy részét képes azonnal ellátni villanyárammal. A kohó, a kokszoló és a többi üzemek tö­kéletesen épek.

A fent előadottak értelmében javasoljuk, hogy Dunapentele egész területén minden fegyveres beavatkozás, fegyverek használata, csapatok átvonulása tilos legyen. Kérjük a felhívottakat a javaslatunk elfogadásá­nak rádión való közlésére. Úgyszintén a szállítmányok érkezésének időpontját kérjük közölni.
Fenti felhivást, melyet a Nemzetözi Vörös Kereszthez, az ENSZ-hez, a Magyarországon tartózkodó összes fegyveres alakulatokhoz, minden magyarhoz és magyar miniszterhez intéznek, megismétlik német és angol nyelven.
A felhívás első mondatai németül így hangzanak:
Achtung, Achtung! hier spricht Ungarn, Rákóczi Sender! Hier spricht Ungarn, Rákóczi Sender!
Aufruf an das Internationale Rote Kreuz in Genf: Trotz dem Aufruf der Vereinigten Nationen, der Angriff gegen unbewaffnete Leute, Frauen und Kinder durch die sowjetische Armee ist noch im Gange. Sie werfen Bomben auf die Rote Kreuz Institutionen, Spitäler und Hilfsplätze. Sie verhindern die Ausgabe der Medizin und Verbände….
…. und dass in diesem Moment Dunapentele, früher Sztalinvaros genannt, ist die ein­zige Stadt in Ungarn, wo keine russische Truppen sind, und die ist in Händen der Revolutionäre der Unga­rischen Armee. Wir fordern Sie, dass diese Stadt als Zentrum des Internationalen Roten Kreuzes… stb.

*

14.52 h. Rákóczi adó, Magyarország!
… Nehéz körülmények között szólunk a világ lelkiismeretéhez. A Szuezi-csatorna esetleges elvesztése nem közömbös Angliának és Franciaországnak, mert az ENSZ-től azonnal rendfenntartó osztagokat kértek abba a körzetbe.
A világnak … egy kis ország, amely szabadságát ezeréven keresztül sok véráldozattal pecsételte meg, elvesztheti a szabadságát? Miért csak a nagyhatalmak érdekei a fontosak, miért nem fontos a mi kórházunk, iskolánk, nemzeti kincseink és az, hogy ezek a bombák és tűz áldozataivá válnak?
Miért nem hallják meg meggyilkolt asszonyaink és gyermekeink segélykiáltását a világ népei! Halljátok meg egy kicsiny nép segélykiáltását! ….
…. ami rövid időn belül bekövetkezik, ha segitség nem érkezik! Láttuk a parancsra ezzel a jelszóval végrehajtott atrocitásokat: “le a fasizmussal!” – Mi nem vagyunk fasiszták! Ezt bebizonyítjuk egy függet­len nemzetközi bizottság előtt, de nem fogjuk ezt azoknak bebizonyítani, akik foszforbombákkal válaszolnak. – Segítsetek, mert a demokrácia megvalósításának jelszavával a demokrácia utolsó lehetőségét rabol­ják el.
Itt Rákóczi adó, Magyarország! Felhívást olvastunk fel!
Szabad Európa München! Szabad Európa München! Válaszoljatok, hogy tudtátok-e venni adásunkat?! (Utána orosznyelvü felhívás következik.)

*

15.12 h. Rákóczi adó, Magyarország!
A Róka nevű adóállomás jelenti 14 órakor:
A Parlamentet tegnap visszafoglaltuk, a székesfehérvári és a kecskeméti utat szabadon tartjuk. Nem enge­dünk és ti se engedjetek több szovjet csapatot a fővárosba! A betörő szovjet csapatok nagy részét felszá­moltuk. Élelmiszert, gyógyszert és fegyveres segítséget is kérünk!
Itt Róka adó, figyelem, figyelem!

*

(A Rákóczi adón szószerint megismétlik az előbbi közleményt.)

*

Szabad Európa figyelem! Szabad Európa figyelem! – Jelezzétek, hogy 15 h 15 perckor elhangzott adósun­kat vettétek-e ?
Itt Rákóczi adó Magyarország. Jelezzétek, hogy 15 h 15 perckor elhangzott adásunkat vettétek-e?

*

Hungary calling! Rákóczi broadcasting station!
(Az angol nyelvű üzenetet, amely eltér az előbbi magyar szövegtől, nem lehetett megérteni. – Mon.)

*

16.05 h. Rákóczi adó, Magyarország! Figyelem, figyelem!
Okvetlen szükségünk van Dunapentele térségében ejtőernyőn ledobandó fegyver- és lőszer, továbbá élelmi­szer segítségre!
Figyelem! Figyelem! München! München!
Intézkedjetek! Dunapentele térségében okvetlenül szükségünk van gyógyszer, kötszer, fegyver, élelmiszer, lőszersegitségre! Ejtőernyőn dobjátok le!

*

Figyelem, figyelem! Intézkedjetek! Figyelem, figyelem! Sürgősen intézkedjetek!
Felszólitottak bennünket a szovjet csapatok, tegyük le a fegyvert. Nem tesszük le! Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért! Az idegen megszállók ellen!
Figyelem! Figyelem! Sürgősen intézkedjetek! Sürgősen intézkedjetek! A gondolkodási idő, amelyet adtak nekünk, nemsokára lejár. Utána ők támadni fognak. Mi felkészültünk! Várjuk a támadást. Fegyvert, lőszert, gyógyszert, kötszert, élelmiszert dobjatok le ejtőernyőn! Sürgősen intézkedjetek.

*

16.34 h. R á k ó c z i adó, Magyarország! Figyelem! Figyelem! Hallgasson mindenki!
Fontos hirt közlünk! Itt Rákóczi-adó, Magyarország! Dunapentele térségéből jelentették éppen most: Dunapentelét Dunaföldvár irányából négy szovjet harckocsi megközelitette támadási szándékkal. A dunapentelei helyőrségnek tüzérsége tüzet nyitott rájuk, mire az első pillanatban már mind a négy harckocsi megadta magát.
(Megismétlik többször a híradást.) Utána: Szabad Európa válaszolj! 16 óra 30-kor elhangzott adásunkat vettétek-e? – Szabad Európa válaszolj! 16 óra 30-perckor elhangzott adásunkat vettétek-e?

1956. november 7. szerda

10.35 és
11.15 h. Rákóczi adó, Magyarország!
…. hogy az éjszakára …. Dunaföldvári parancsnok …. megbeszélés …. Hajnali három órakor azon­ban három irányból megindult a támadás a város ellen …. A fegyverek zaja pillanatnyilag elhallgatott, de …. a tárgyalás alkalmával felszólították a várost, hogy adja meg magát. A páncélkocsik …. tüzérségi támadás annak a következménye volt, hogy a katonai parancsnokság kijelentette, hogy a várost az utolsó emberig védi. Jelentések szólnak arról, hogy az ország több helyén, úgymint Budapesten, Pécsett. . ..

*

A becsületes magyar emberek nevében a világ becsületes millióihoz szólunk! Hadd kiáltsunk mégegyszer!
Nektek kedves a szabadság? – Ó, nekünk is kedves. – Van feleségetek? Gyermeketek? Vannak nekünk is. – Vannak betegeitek? – Vannak nekünk is száz sebből vérző sebesültjeink, akik a szabadság szent ügyéért hullatták vérüket. De nincsen sebesültjeink számára kötszer, hogy sebeiket bekötözzük és gyógyszerünk, hogy fájdalmaikat csillapítsuk.
És vajjon mit adjunk …. kenyeret kérő gyermekeink kezébe, ha elfogyott az utolsó darab kenyér is. Mindenre, ami kedves nektek, kérünk benneteket, segítsetek rajtunk!
Nem gondoljátok, hogy a szabadságért meghalt szeretteink elhallgatott szíve vádolja mindazokat, akiknek alkalma lett volna segíteni és nem segítettek?
Nem gondoljátok, hogy az ENSZ-nek még mindig alkalma van arra, hogy a további vérontást és …. mega­kadályozza?
Vagy azt akarjátok, hogy minden becsületbe és lelkiismeretbe vetett hitünk örökre kialudjon akkor, amikor az egész világ szabadságeszméjéért kűzdünk?
Ez az üzenetünk ma, amikor tudomásunk szerint összeül az ENSZ-nek rendkívüli közgyűlése, hogy a ma­gyar ügyben döntsön. Ez az üzenetünk Eisenhower elnök urnak, mai megválasztása alkalmával. Hozzáfűz­zük még azt, hogy újbóli megválasztása után elnöksége idején az elnyomottaknak, a szabadságért küzdők­nek pártját fogja …. áldás kiséri …. minden lépését.

*

Tegnapi felhívásunkra, hogy Dunapentelét nyilvánítsák a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi központ­jává – semmi választ sem kaptunk. Válaszoljatok, elfogadták-e a felhívást, amelyet ma is megismétlünk.

*

Szabad Európa München, figyelem! Szabad Európa München! Válaszoljatok, hogy 10.35-kor elhangzott adásunkat vettétek-e ? Válaszoljatok!

*

11.12 h. Rákóczi adó Magyarország! – Felhívás az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez!
Egyiptomban sikerült az ENSZ határozatának érvényt szerezni. Tüzszünet van és a kérdéses övezetbe az ENSZ-nek rendfenntartó csapatai …. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedést kérünk! Hangsú­lyozzuk: a magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedést kérünk!

*

Szabad Európa, München! Szabad Európa München! Figyelem! Kérjük, hogy a Magyarországon lévő szov­jet katonákhoz intézett, most következő felhívásunkat orosz nyelvre lefordítva adjátok le:
Felhívás a szovjet csapatokhoz! – Katonák! A ti államotokat azért hoztátok létre véres küzdelmek árán, hogy szabadságotok legyen. Annak a forradalomnak ma van 39. évfordulója. Miért akarjátok, hogy ami sza­badságunkat eltiportjátok. Látjátok, hogy nem a gyárosok, földesurak és burzsoázia veszi föl a küzdelmet ellenetek, hanem a magyar nép, amely kétségbeesetten harcol azért a jogért, amelyért ti harcoltatok 1917-ben. Szovjet katonák! Ti megmutattátok, Sztálingrádnál, hogy hazátokat hogyan tudjátok védeni az idegen betolakodók ellen. Miért csodálkoztok azon, hogy …. országunkat. Ma egész Magyarország egy … nagy…. Katonák! Ne fogjatok fegyvert a magyar nemzet ellen!

*

12.15 h. Rákóczi adó Magyarország! (A Rákóczi adó kéri a müncheni Szabad Európa Rádiót, közöljék sür­gősen, mely hullámhosszon vannak magyar rádiók. El lévén szigetelve, fel akarják velük venni a kapcso­latot.) Majd:
Kérünk benneteket, okvetlenül maradjatok ezen a hullámhosszon, mi minden esetben, ha bizonyos mérték­ben hosszabb szünetek után is, de jelentkezünk. Maradjatok ezen a hullámhosszon. Az előbbi kérésünket kérjük sürgősen teljesíteni! Kérjük a még szabad kézen lévő magyar adóknak a hullámhosszát!
13.05-kor újból megszólalt a Rákóczi adó, de adását nem lehetett érteni.

13.40 h. Itt Rákóczi adó Magyarország! Figyelem, figyelem! Szabad Európa figyelem! Itt Rákóczi adó!
Megismételjük 13.05 perckor és 13.20-kor elhangzott adásunkat:
1956 november 6-án a kecskeméti szovjet parancsnokság parlamenterei a következő felszólitást adták át a varos nemzeti bizottságának és a katonai parancsnokságnak:
“Felszólítom Dunapentele helyőrségét, hogy a fegyvert tegye le. Fegyverletétel esetén a katonák, tiszthelyettesek, tisztek életüket, szabadságukat, politikai jogaikat megtarthatják. Ha a helyőrség a fegyvert nem teszi le, úgy a szovjet parancsnokság a várost fegyveres erővel beveszi. A harc után az összes katonák, fegyveresek és civilek hadifogolyként kezelendők.
Válasz: Dunapentele katonai parancsnoksága és a városi nemzeti bizottság a következőkkel válaszol a kecskeméti szovjet parancsnokság felszólítására:
Először: Dunapentele az első szocialista város Magyarországon. A városban többségben munkások laknak és a hatalom az ő kezükbe van letéve. Az 1956 október 23-i győztes forradalom után a munkások megválasztották a nemzeti bizottságot, ahová saját küldöttségüket delegálták. A város katonai parancsnoksága szorosan együtt dolgozik a nemzeti bizottsággal.
Másodszor: A város lakossága fegyverben van …. fegyverét nem adja le …. gyárakat, házakat a sajátke­zűkkel építették fel. A munkásság megvédi a várost a fasiszta túlkapástól …. de a szovjet csapatok el­len is. Harmadszor …. (érthetetlen)
Negyedszer: …. de csak abban az esetben, hogyha belügyeinkbe nem avatkoznak be.
Ötödször: A város védelmére …. rendjére a felfegyverzett munkások vigyáznak. A gyárak, üzemek több­ségükben dolgoznak. A városban ellenforradalmárok, fasiszták nincsenek.
Hatodszor: …. javasoljuk a további megbeszéléseket semleges övezetben.
Dunapentele 1956. nov. 7.
Aláírás: Dunapentelei nemzeti bizottság elnöke, Dunapentele katonai parancsnoka.

*

Felhívás az ENSZ összes tagállamaihoz!
A harc hajnal óta változatlan hevességgel folyik Dunapentele térségében …. sürgős beavatkozásra. Leg­újabb jelentéseink szerint Kecskeméten, Kalocsán fellángoltak a partizánharcok a szovjet csapatok ellen. Kérünk benneteket, Kecskemétre, Kalocsára, Dunapentelére azonnali sürgős segítséget küldjétek. A pil­lanatnyi helyzet Dunapentelén az, hogy tűzkészültség van és a várost három oldalról páncélosok támadják.

*

14.05 h. Rákóczi adó Magyarország! Figyelem! Figyelem! Először hírek:
…. városában a szabadságharcosok felvették a harcot a szovjet betolakodók ellen …. Magyarország …. városa, polgára … a szovjet …. Kecskeméten, Mohácson, több más városban fellendültek a harcok …. Most Dunapentelét támadják több irányból. Eddig ez volt az egyetlen város Magyarországon …. szovjet csapatok megszálltak volna. Most Dunapentelét támadják több irányból páncélosokkal. – Rövid időre meg­szakítom adásomat.
Rákóczi-adó Magyarország! Figyelem, figyelem! Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak! Ezt a kérésünket kérjük továbbitani Eisenhower elnökhöz, kérjük továbbítani Kéthly Annának.
Nagy túlerővel harcolunk! Nagy túlerővel harcolunk! Lehet, hogy rádiónkat is nemsokára meg fogják sem­misíteni. Partizánharcban tovább fogunk harcolni! – Lehet, hogy híreinket nem fogjátok többé tovább hal­lani. Partizánharcban tovább fogunk harcolni. – Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk, fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak!
Kérjük segélyhívásunkat Eisenhower elnöknek és Kéthly Annának továbbitani. Sürgős beavatkozást ké­rünk! Sürgős beavatkozást kérünk! – Adásunkat továbbra is figyeljétek. Mihelyt lesz egy kis idő, hogy a tüzelőállásból visszajöjjünk a rádióhoz, ismét adunk tovább! Figyelem, figyelem! Sürgős beavatkozást kérünk! – Vége. –
14.53 h. Figyelem! Figyelem! A szovjet tankok és légierők támadják Dunapentelét! A harc változatlan hevesség­ben továbbra is folyik! Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk! Itt Rákóczi adó, Magyarország!

*

19.00 h. Budapesti vagy Dunapentelei Szabad Adó.
Die Zivilbevölkerung hat sich bis jetzt aus Vorräten versorgt, die sie in den Lebensmittelgeschäften auf­gefunden hat. Auch die Freiheitskämpfer haben Verpflegung, doch reichen diese leider nur mehr für eine Woche. Grössere Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass die Freiheitskämpfer, die noch ungebrochen sind, langsam müde werden.
Die Anzeichen dafür sind schon vorhanden. Wir bitten den Westen, den Presidenten Eisenhower, dem wir zu seiner Presidentschaft gratulieren, Eden und Hammarskjöeld, ferner alle verantwortliche Regierungs­chefs im freien Westen, nicht nur gute Wörter sprechen wie bisher, sondern um tatkräftige Hilfe und aktiv­es Eingreifen, bis es noch nicht zu spät ist. – Gott sei mit uns, helft uns, unsere liebe, teuere Heimat, Ungarn zu retten!
Wir bitten dieses Telegramm an die UNO Hauptversammlung weiterzuleiten!

(A fenti üzenetet a Bajor Rádióból küldték meg azzal a kéréssel, hogy illetékes helyre továbbítsuk. – A News vette fel. A Bajor Rádió közlése szerint ezt a felhívást egy budapesti, vagy dunapentelei adó kö­zölte. Még azt is megemlítette, hogy harcok folynak Kispesten, Erzsébetvárosban, Kőbányán, Újpesten, Kelenföldön és a IX. kerületben. – Mon.)

*

A Csokonai adó hatodikáról hetedikére virradó éjjel többször jelentkezett – sajnos nem lehetett érteni. Igen gyenge energiával sugárzott.

1956. november 8. csütörtök

02.05 h. Szabad Róka Rádió: Jelenti, hogy a forradalmárok nem adják fel a harcot, nem teszik le a fegyvert, hanem kűzdenek addig, míg az utolsó töltényüket ellőtték. Könyörög, hogy a nyugati világ azon­nal küldjön segítséget, hogy a sok kiontott vér ne maradjon hiábavaló. Azt állítja, hogy az oroszok ember­telen taktikával élnek és gyujtóbombákat is használnak. ‘

*

03.16 h. Szabad Rákóczi rádió:
A küldést Morse-jelek zavarják és alig érthető, de egy mondat világos: “Ne tegyétek le a fegyvert!”

*

Szabad Rajk Rádió:
…. Ne higyjetek …. a hazaáruló Kádár János ígéreteinek …. Ne higyjétek, hogy a Kádár-klikk Ma­gyarország fennhatóságát kívánja biztosítani akkor, amikor idegen hadsereg fegyvereivel rendez tömeggyilkosságot hazánk földjén, amikor a kommunizmus és a nemzeti fennhatóság gyönyörű gondolatait véres es barbár módon (legázolják?). – Ki bízta meg Kádár Jánost és klikkjét az ország kormányzásával, vagy mondjuk úgynevezett kormányzással – az önálló magyar nemzet, vagy az az idegen hóditó hatalom, mely­nek sokezer főnyi csapatai holttesteken gázolnak ebben az országban?
Hiszen, ha ez az új Rákosi végre is akarná hajtani nyilvánvalóan alaptalan ígéreteit, ki biztosítja, hogy az orosz vezetőség megadja neki erre az alkalmat? Nem Kádár János kormánya, hanem a szovjet vezető­ség a korlátlan úr ma hazánkban, melyet most ismét gyarmattá süllyesztettek le …. .
Elvtársak, őrizzük meg a marxista-leninista harci szellemet és folytassuk ennek az elárult és felháborodott pártnak a keretein belül harcunkat a szocialista magyar nemzet függetlenségéért!”

1956. november 9. péntek

15.45 h Névnélküli állomás adása:
Jelenti, hogy Budapesten a forradalmárok újra erős támadásokat intéznek a szovjet fegyvereserők és se­gédcsapataik ellen, amelyekre tüzelnek háztetőkről, kiégett házakból és aztán a pincékbe menekülnek. – A szovjet főparancsnokság elrendelte, hogy az összes pincebejáratokat és folyosókat el kell zárni, vagy el kell torlaszolni. Nagyobb forradalmár egységek működnek a harmadik, hatodik és a huszadik kerületekben és a budai hegyekben. – A rádió azt állítja, hogy Kőbánya külső részeiben és Csepelen, ahol a fel­kelők állandóan megerősítéseket kapnak a vidékről, a helyzet rendkívül súlyos. A megerősítések teherautókon érkeznek és a mezei munkásság és a paraszttanácsok által küldött élelmiszereket is hoznak. A szovjet főparancsnokság ennélfogva elrendelte, hogy minden Budapest felé útban lévő járművet alaposan át kell kutatni és eltiltotta, hogy – sürgős eseteket kivéve – teherautók megálljanak Budapest főváros területén.

*

További jelentések: A dunapentelei szabadságharcosok egyes erősségei elestek, de az ellenállás még mindig nagyon erős. Kalocsa környékén a szovjet csapatok nem haladtak előre. Győr környékén a szovjet ­csapatok a határ felé szorítják a felkelőket. Pécs környékén és a Komló erdeiben szovjet tankok támad­ják a magyar harcosokat.

*

15.29 h. Névnélküli állomás, székhelye ismeretlen:
A szabadságharcosok már fáradtak, de lelkesebbek, mint valaha voltak. Segítséget kérünk, amíg nem ké­ső. Kérjük segítsenek bennünket hazánk megmentésében!

Összeállította: Varga László

Manchester Guardian – 1956 november 5. hétfő
“Civilised people of the world! On the watch tower of tousend year old Hungary the last flames begin to go out. Soviet tanks and guns are roaring over Hungarian soil. Our women – mothers and daughters – are sitting in dread. The still have terrible memories of the army’s entry in 1945. Save our souls.
This word may be the last from the last Hungarian freedom station. Listen to our call. Help us – not with advice, not with words, but with action, with soldiers and arms.”

Daily mail – 1956 november 6. kedd
“The Soviet Army attack on unarmed people on women and children is continuing. They are dropping bombs on Red Cross institutions, on hospitals and first-aid stations. They are preventing the distribution of medicineand bandages.
At this moment Dunapentele is the only place in Hungary where are no russian troops. It can be approached from all points of the compass by land, sea, air.
We appeal to you to declare the city as a distribution centre for the International Red Cross…”

News Chronicle – 1956 november 7. szerda
“We ask the millions of the world: Is freedom sacred to you? It is to us. Do you have women and children? We have. Do you have woundeds? We have. The are bleeding from hundreds of wounds and we have no bandages or medicines. What shall we give our children when the last piece of bread is finished? By everything that is holy – help us!
We interrupt now our broadcast for a short time to go and shoot on the barricades.”

A cikkhez Munkácsi Imre bocsájtotta rendelkezésre az 56-os rádióadásokat feldolgozó kiadványt, köszönet érte!


1956 – A magyar dráma


1956-ról 1989-ben cikksorozat


Rákóczi adó


A dunapentelei csata


“Segítsetek! Segítsetek!”


Menekülés a vasfüggöny mögül

Dunaujvaros