1956 – A magyar dráma – IX.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


Amikor a hazafiak sebesültjeiket a Nyugatról kapott gyógyszerekkel ellátott kórházakba szállították…

OKTÓBER 31. SZERDA

A Szabad Kossuth Rádió szovjet nyilatkozatokat közöl a Szovjetunió és a csatlós államok kapcsolatáról. A begyűjtési miniszter bejelenti a kötelező beszolgáltatási rendszer megszüntetését.
Mindszenty bíboros megérkezik Budapestre.
A Független Kisgazdapárt újjáalakult, intézőbizottságot választott, és újra átveszi régi lapja a Kis Újság irányítását. Újjászerveződött Budapesten a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, elnöke Kéthly Anna, hivatalos lapja a Népszava.
Maiéter Pált nevezik ki a honvédelmi miniszter első helyettesévé Tóth Lajos helyett, Kovács István pedig elfoglalja Tóth korábbi honvédvezérkar főnöki székét.
Nagy Imre bejelenti, hogy a magyar kormány kész kilépni a Var­sói Szerződésből, és kérte a tárgyalások megkezdését a szovjet erők Magyarországról való kivonására.
Több tanácstag létrehozza a dunántúli nemzeti tanácsot. Követelik a szovjet haderő kivonását, a Varsói Szerződés felmondását, szabad választásokat, Magyarország semlegességének bejelentését, valamint szólás-, sajtó-, gyülekezési- és vallásszabadságot.

09.08. h. – Szabad Kossuth Rádió Buda­pest (Nagy Imre kormány)
/Hírek/
8 órakor a városból kapott jelentések alap­ján azt közöltük, hogy a szovjet csapatok elhagyták Budapestet. Ennek ellenkezőjéről mi magunk is meggyőződtünk, és több hallgatónk is kifogásolta. […]

10.00. h. – Ugyanaz az adó
/Hírek/
Mindszenty József bíboros hercegprímás, akit kedden a győztes forradalom kiszabadí­tott, ma reggel 8.55-kor budai lakásába érkezett.

10.55. h. – Ugyanaz az adó
A forradalmi erők megbízottainak és a néphadsereg forradalmi tanácsainak felhí­vása:
[…] 2. Követeljük a kormánytól, hogy a Varsói Szerződésben résztvevő tagállamok azonnali összehívásával mondja fel a szerződést.
3. A Magyar Ifjúsági Forradalmi Bizottság­nak küldöttei és a honvédségi alakulatok forradalmi küldöttei követelik, hogy a szovjet csapatok 1956. december 31-ig hagyják el Magyarország területét. Amennyiben ez nem történik meg, fegyverrel kelünk harcra az or­szág szabadsága és a forradalom tisztasága ügyéért, kifejezve azt, hogy amíg fegyver ve­szélyezteti hazánkat, életünkkel és vérünk­kel harcolunk ellene.

12.00 h. – Ugyanaz az adó
/Hírek/
[…] Kutas Imre, párizsi magyar követ utasí­tást adott, hogy a párizsi magyar követség épületéről vegyék le a vörös csillagot, és tűzzék ki Kossuth háromszínű lobogóját. […]

13.37. h. – A Borsod megyei Munkás­tanács miskolci rádiója
/Riport/
Kedden este 8 órakor a rétsági honvéd­laktanyából négy tiszt és egy gépkocsivezető hírt kapott arról, hogy Felsőpetényben, a kastély egyik emeleti szobájában őrzik az ÁVH-sok Mindszenty József hercegprímást. A fent említett tisztek gépkocsival azonnal Felsőpeténybe mentek, és a hercegprímás őrzésére kirendelt 14 ÁVH-st leszerelték, és Mindszenty Józsefet a rétsági laktanyába magukkal vitték. A hercegprímás végtelenül boldog volt, hogy 8 év után a forradalom katonái szabadították ki, és még az éjjel el akart utazni Budapestre.
Mivel az út nem látszott biztosítottnak, ma reggel 6 és negyed 7 között három harcko­csival és egy rohamlöveggel biztosított Wippon autóval hozták fel Budára a hercegprí­mást. A falvak népe az útvonalakon végig éljenzéssel és virágesővel fogadta a főpapot és az őt kísérő katonákat. […] […] (A hercegprímás) Budán különböző küldöttségeket fogad jelenleg, és ezelőtt egy negyedórával a Magyar Honvéd szerkesztő­sége munkatársának megtette első sajtó­nyilatkozatát:
– Megcsodáltam azt, amit az ifjúság fegyverei, akár a katonák, akár az egyetemisták, akár a vidékiek, akár a parasztok, akár a munkások tettek. Megcsodáltam! Nyolc esztendő után ők tépték fel az én börtönöm lakatjait is. A rétsági katonatisztek voltak azok, akik nem törődtek semmivel, beállí­tottak hozzám, és elhoztak magukkal. A lakta­nyában megpihentem. Én a magyar fegyve­rekre főpapi áldásomat küldöm, és kívánom, hogy azt a dicsőséget, amit a magyar fegyve­rek szereztek, sokasítsák parasztjaink, amikor erre szükség lesz.

13.25. h. – Szabad Kossuth Rádió Buda­pest!
Magyarok! A Szabad Kossuth Rádiónak az a véleménye, hogy a vörös csillagnak minél hamarabb le kell kerülnie a magyar ország­gyűlés házának kupolájáról!
A tűzoltók már 11 óra óta dolgoznak. A csillag 100 méter magasan van, 1 tonna súlyú és 4 méter átmérőjű. […]

17.00 h. – Ugyanaz az adó
Ma délután hatalmas tömeg gyűlt össze a Kossuth Lajos téren. Nagy Imre miniszter­elnök a Parlamentből lement a Kossuth szo­borhoz, és beszédet mondott. Beszédében hangsúlyozta, hogy ő nem kérte a szovjet csapatok segítségét, ez az intézkedés az ő tudtán kívül történt. Kijelentette: A varsói egyezmény felmondásával is kérjük a szovjet csapatok azonnali kivonását. […]

18.00. h. – Ugyanaz az adó
A Magyar Vöröskereszt Baross utcai szék­házában. […] Kell az élelem és kell a gyógyszer – és a világ szíve, segítő keze megmozdult. A szür­ke, rideg számok csak annyit mondanak: tegnap 8 repülőgép szállítmány érkezett. Lengyel, belga, román, bolgár gyógyszerekkel, kötszerekkel. Ma egy jugoszláv gép érkezett, s minden percben várnak egy svéd repülő­gépet. Állandó ingajárat van Budapest és Bécs között. 3 magyar és egy svájci gép hozza szünet nélkül az életmentő küldeményeket.
[…]

18.57 h. – Rádió Győr
[…] Várpalotáról kaptuk a jelentést. Az otta­ni bemérő állomás mérései szerint külföldi rádióállomás zavarja á Szabad Petőfi Rádió műsorát. […]

20.01. h. – Szabad Kossuth Rádió Budapest!
/Reggeltől-estig. Hírek/
Ma délelőtt az újjáalakult Kisgazdapárt Semmelweis utcai, ismét birtokba vett szék­házában jártunk, kedves hallgatóink, ahol a párt 9 tagú ideiglenes intézőbizottsága meg­tartotta első ülését, és ennek végezetével a Szabad Kossuth Rádió mikrofonjához kértük a Kisgazdapárt egyik alapítóját, Szabó István nyugalmazott államminisztert, aki természe­tesen most is tagja az intézőbizottságnak. […] -Tegnap délelőtt a Kisgazdapártnak a Pes­ten tartózkodó képviselőtagjai és a pesti tagjai összejöttek a Kisgazdapárt székházában, úgy érezvén, hogy a mai időkben beszélni, tanácskozni kell a Kisgazdapárt újjáélesz­téséről. Ezen a tanácskozáson a felszólalá­sokból egyöntetűen csendült ki az a kívánság, hogy az adott időkben a Kisgazdapártnak igenis újjá kell éledni, újjá kell szerveznie magát, és részt kell vennie az ország felépíté­sében. A gyűlés végeztével az lett az ered­mény, hogy egy 9 tagú intézőbizottságot választottunk, hivatva lesz arra, hogy mindad­dig, amíg a nagy választmány összehívható lesz, a Kisgazdapártban a szükséges ügyeket továbbvigye és intézze.
– A vidék visszhangja már befut hozzánk, több jelentés érkezett, rengeteg paraszt és ér­telmiségi ember jön vidékről is fel, akik a leg­nagyobb lelkesedés hangján beszélnek a Kis­gazdapárt újjáélesztéséről, és részt kérnek már most a szervező munkában. A mai intézőbi­zottsági ülés programot fogadott el. A kisgaz­dapárt tulajdonképpen a 30-as programjából indul ki, s célja az egész magyar népnek a fele­melése, tekintet nélkül a társadalmi állásokra, mert a Kisgazdapárt sohasem volt osztálypárt, a Kisgazdapártban mindenki megtalálta, és megtalálja a jövőben is azt a helyet, melyet az ország építésében vállalni kíván. […] – Befejezésül még annyit, úgy tudjuk, hogy a Kisgazdapárt még nem választotta meg a pártvezérét, és mégis megkérdezzük, hogy kit tekintenek önök a Kisgazdapárt vezéregyé­niségének?
– Azt hiszem, erre könnyű a válaszom, mert nemcsak a magam álláspontját képviselem, hanem az egész ország nevében mondhatom azt, hogy egy szívvel-lélekkel Kovács Bélát tekintjük a párt vezérének, azt a Kovács Bélát, akit a múltban szívvel-lélekkel támogatott a parasztság. […]

20.01. h. – Ugyanaz az adó
/Reggeltől-estig./
Röviddel a beszéd után Nagy Imre fogadta egy sor angol és amerikai lap, valamint rádió­társaság küldötteit. A gyorsan pergő beszél­getés során rendkívül érdekes és politikailag jelentőségteljes kijelentések hangzottak el. Ezek közül a legfontosabbakat idézzük:
Nagy Imre kijelentette, hogy a Budapestre bevonult szovjet csapatok a kormány követe­lésére visszatértek azokra a támaszpontokra, ahonnan érkeztek.
A Varsói Szerződés felbontásával kapcso­latban Nagy Imre kifejtette:
– Ma Magyarországnak van lehetősége arra, hogy egyedül is, tehát a Varsói Szerződés általános felbomlása nélkül is kilépjen ebből a szövetségből, és ezt az álláspontot képviselni is fogja a megkezdődő magyar-szovjet tárgya­lásokon.
Arra a kérdésre, vajon lehetséges-e, hogy Magyarország egy kelet-európai semleges terület magjává válik, a miniszterelnök így felelt: ez a kérdés előbb-utóbb fel fog merülni.

22.00. h. – Ugyanaz az adó
A Szabad Kossuth Rádióhoz számos kérés érkezett, járjunk közbe az illetékeseknél, hogy többé ne zavarják a külföldi magyar nyelvű adások vételét.
A zavargások megszüntetéséért azonban mégsem tehetünk semmit, mert – mint illeté­kes helyen közölték – a Magyarország területén eddig működő zavaróállomások mind leálltak.

23.40. h. – Ugyanaz az adó
Kedves hallgatóink, ismertetjük, az egye­temi forradalmi diákbizottság felhívását.
[…] Nem akarunk sem sztálinizmust, sem kapitalizmust. Minden más államtól független, igazán demokratikus és igazán szocialista Magyarországot akarunk.
Végezetül a leghatározottabban követel­jük, hogy a rádióból, amely a rajtunk tipró hazaáruló sztálinista klikk kiszolgálója, és még pár nappal ezelőtt is népünk dicsőséges szabadságharcának a leggyalázatosabb rágal­mazója volt, azonnal távozzanak el a Rákosi-féle talpnyalók kiszolgálói.

…a szovjetek megbüntették a kórházakat, ahogy például a Budai Gyermek Kórházat is, ahol 300 gyermeket és sok orvost és nővért mészároltak le.

VIDÉKI RÁDIÓK

13.17. h. – A Borsod megyei Munkásta­nács miskolci rádiója
[Rendkívüli közlemény] Tegnap, október 30-án mi elsőnek közöl­tük az ország lakosságával, hogy a szovjet csa­patok Zsukov marsall parancsára Magyar­ország területéről alakulataik kivonását meg­kezdték!

Azonban általunk, és az egész ország né­pe által is érthetetlen okok kapcsán tetemes szovjet erők, légvédelmi és páncélos fegyver­nem irányt változtatott! – Záhony-Nyíregyháza irányában hazánk területére ismét bevonult!

Érthetetlen és méltánytalan, hogy a szovjet csapatoknak ezen körmozgása miért történik!
Kérésünkre Minisztertanácsot hívtak össze, és már a kora hajnali órákban a követ­kező választ kaptuk:
Teljes megnyugvással adhatok választ arra, hogy az egész ország problémája rendeződik. […] meggondolandó tehát minden cselekedet és provokáció, mert azzal csak ártunk szent ügyünknek, a független és szabad demokratikus Magyarország kiépíté­sét célzó közös harcunknak. […]

11.10. h. – A Szabolcs-Szatmár megyei munkástanács rádiója
Itt a Szabolcs-Szatmár megyei munkás­tanács rádiója beszél. Kedves hallgatóink, megkezdjük adásunkat.
[…] Római diákok, svájciak, amerikaiak, ango­lok és franciák, nyugatnémetek és az egész szabad világ népei! Most, amikor lezárva az elnyomás és zsarnokság béklyóit elindul né­pünk a nemzeti élet megújhodása útján, nem feledkezhetünk meg arról a felmérhetetlen segítségről, mellyel támogatták harcainkat a határainkon túl élő barátaink. Jól tudjuk, mit jelent kiállni a magyar szabadságharc ügyei­ért, a nemzetközi diplomácia frontján, a saj­tóban, vagy a rádióban: jól tudjuk, milyen felmérhetetlen erkölcsi és anyagi erőt jelen­tett nekünk a szabad országok szolidaritása, pénzbeli, gyógyszer- és élelmiszer-segítsége. Tudjuk, és sohasem feledjük, hogy a szabad világ nem hagyott magunkra, mellénk állt, segítségünkre sietett! Mi nem leszünk méltat­lanok ehhez a segítséghez! Fel fogjuk mi is építeni a független és szabad Magyarorszá­got! Megteremtjük mi is a lelkiismereti, a fé­lelem és szolgaság nélküli életet! – Olyan életet, amely egyetlen parancsot ismer csak, sohasem feledni miért fogott fegyvert Ma­gyarország élő lelkiismerete, Kossuth, Rákóczi bátor nemzedéke, az új március ifjúsága!

17.10. h. – Szabad Szombathelyi Rádió
A bécsi rádió jelentése szerint Gerő Ernő, Hegedűs András, Piros László ma délelőtt magas rangú ÁVH-s tisztek kíséretében elhagyták Budapestet, és a Szovjetunióba menekültek.

21.00. h. – Szabad Európa Rádió, München /f./
Egy kétségbeesett rádiós felhívásban a magyar felkelők vastüdőt kértek. Ezt a kérést teljesítette a Szabad Európa Rádió, amikor egy hatalmas C-119-es, az Egyesült Államok Légerejének “Repülő Teherautója” Zürichből elindult Bécsbe több tonnányi gyógyszer­rakománnyal és a felbecsülhetetlen értékű vastüdővel. A Légierő szállítmányának ma délután 3 órakor kellett megérkeznie Bécsbe, ahol a vastüdőt átadták a Magyar Vörös­keresztnek.
Az események láncolata, mely a C-119-es zürichi felszállásával ért véget, hétfő délben kezdődött, amikor a Szabad Európa Rádió vette a felkelők egyik rádiójának, a Miskolci rádiónak a segélykérését.


Ezt a gyermeket egy szovjet géppuska golyózápora terítette le.

21.40. h. A Borsod Megyei Munkástanács rádiója, Miskolc /Sajtószemle/
Mindannyiunkat éget, sebez, felháborít, hogy egyes népi demokratikus országok sajtója és rádiója a hazugságok görbe tükrében ábrázolja a magyarországi eseményeket. Elég hivatkoznunk a Pravda vasárnapi számában megjelent cikke, amely galád módon megrá­galmazza szabadságharcunkat, és az népellenes kalandnak bélyegezte. […] A Szabad Kossuth Rádió ma reggeli híradása szerint a magyar nemzeti kormány megállapítja, hogy az 1948-ban Mindszenty hercegprímás ellen emelt vádak minden törvé­nyességet nélkülöztek. Ennek értelmében a hercegprímás ellen történt összes intézke­dések megsemmisülnek, és a hercegprímás minden eddigi polgári és egyházi tisztségét felveheti, és szabadon gyakorolhatja.
A nyugati közvélemény jelentős segé­lyekkel nyilvánítja ki szolidaritását a magyar szabadságharc ügye mellett, melyet a követ­kező szállítmányok igazolnak: az USA kormá­nya 100 000 dollár segélyt juttat a Vöröske­reszt útján a magyar szabadságharcosoknak és 2000 tonna élelmiszert.
A Nyugatnémet Szövetségi Köztársaság kormánya egymillió márka értékű segélyt juttat Magyarországra, minden erejével támo­gatja a segélyakciókat. Svájc 100 000 frank értékű gyógyszer- és élelmiszersegélyt juttat el a Vöröskereszthez. […] Megerősítették azt a jelentést, hogy idegen erők elkobozzák a Budapestre érkező gyógyszert és élelmiszerszállítmányokat, azzal az indokkal, hogy fegyvert tartalmaznak. A magyar szabadságharcosok ENSZ-megfigyelőket kérnek a magyarországi helyzet megvizsgálására.

23.35. h. – Ugyanaz az adó
Követeljük, hogy a kormány habozás nél­kül, őszintén beszéljen a szabadnak mondott Kossuth rádión keresztül, mert addig nem adjuk fel a harcot. Követeljük, hogy az orosz csapatok azonnal kezdjék el, most már valóban, kivonulásukat, mert addig rend, fegyelem és megnyugvás nem lesz drága, vérrel áztatott hazánk földjén! Ne frázisokat fitogtasson tovább is a kormány, hanem cselekedjék. […]

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros