1956 – A magyar dráma – III.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


…és a gyárakban a Moszkvából irányított kommunista rendőrség védelme” alatt.

OKTÓBER 25. CSÜTÖRTÖK

A Nagy Imre kormány állítása szerint erőik helyreállították a ren­det Budapesten, ugyanakkor elismerik, hogy folytatódnak a harcok. Gerő Ernőt megfosztják elsőtitkári tisztétől, és helyét Kádár János foglalja el. Nagy Imre és Kádár bejelentik, hogy a rend helyreállításának folytatása mellett tárgyalásokat kezdenek a szovjet csapatok kivonásáról. Nagy Imre az országgyűlés összehívását, reformprogramot és a kormány újjászervezését ígéri.

04.30. h. – Kossuth és Petőfi rádió Bu­dapest
[…] Budapest lakói, elvtársak!
Az ellenforradalmi bandákat lényegében felszámoltuk, azonban lehetséges, hogy kisebb csoportok menekülés közben újra igyekeznek befészkelni magukat egyes házakba. Fegyve­res erőink folytatják az ellenforradalmi csopor­tok végleges felszámolását. A Budapesti Pártbizottság és a Fővárosi Tanács felhívja a lakosságot, hogy saját érdekében igyekezzék megakadályozni ezeknek az elemeknek a há­zakba való bejutását. […]

08.38. h. – Ugyanaz az adó
[…] 10 óra után már csak ellenforradalmá­rok és a félrevezetett suhancok dühöngése csapott hangot a Blaha Lujza téren. Követel­ték, hogy a Szabad Nép adjon ki általános sztrájkra szóló felhívást. Megkezdődött a szék­ház ostroma. A provokátorok kövekkel támad­tak. Egymás után zúzták be a bejárati oldal hatalmas üvegfalait, az ablakokat. […] A nyomda dolgozói fegyelmezetten foly­tatták munkájukat, de éjfél körül behatoltak a székházba a támadók […]

08.56. h. – Ugyanaz az adó
(A honvédelmi miniszter felhívása) Felhívom mindazokat a honvédségi állományú személyeket, akik valamilyen okból egységeiktől elszakadtak, haladéktalanul, de legkésőbb ma, október 25-én déli 12 óráig jelentkezzenek elhelyezési körletükben pa­rancsnokuknál. […]

10.47. h. – Ugyanaz az adó [Kossuth adó] […] Bár a rend helyreállítása a fővárosban jól halad, egyes felelőtlen elemek, vagy kisebb csoportok igyekeznek zavart kelteni, sőt lö­véseket adnak le. A karhatalom az ilyen jelen­ségekkel szemben erélyesen fellép.


Ha ellenkeztek, kivégezték őket…

12.32. h. – Ugyanaz az adó
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Veze­tőségének Politikai Bizottsága ma, október 25-én megtartott ülésén, Gerő Ernő elvtársat felmentette a Központi Vezetőség első titká­rának tiszte alól. A Politikai Bizottság a Köz­ponti Vezetőség első titkárának tisztségével Kádár János elvtársat bízta meg. Kádár János és Nagy Imre elvtárs a Politikai Bizottság ülé­sének befejeztével nyilatkozatot tesz a rádióban.

15.18. h. – Ugyanaz az adó
Kádár János:
Magyar dolgozók! Kedves elvtársak! Pártunk Politikai Bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg a Központi Vezetőség első titkári tisztével. Sok idő a beszédre ma nincs. Ezért egész röviden kívánok szólni néhány kérdésről […] Elvtársak! A párt Központi Vezetősége javasolja a kormánynak, hogy a rend helyre­állta után a Szovjetunió és Magyarország közötti teljes egyenjogúság, baráti együtt­működés és az internacionalizmus szelle­mében folytasson tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a két szocialista ország közötti kérdések mindkét fél számára méltányos és igazságos rendezéséért. […] Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke:
[…] Kisszámú ellenforradalmár, felbujtó, Népköztársaságunk rendje ellen fegyveres támadást indított, amelyet Budapest dolgozó­inak egy része, az ország helyzete felett érzett elkeseredése következtében támogatott. Ezt az elkeseredést okozták a múlt súlyos politikai és gazdasági hibái, amelyek helyrehozását az ország helyzete és a nép általános óhaja feltét­lenül megkövetelte. […] Mint a Minisztertanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezde­ményez a Magyar Népköztársaság és a Szov­jetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról […]


.a.. vagy – ha szerencséjük volt – internálták őket…

Miskolci Szabad Rádió /f./
(A magyar adókra október 25-én éjjel jellemző zűrzavarban egyszer csak megszólalt egy hang:)
Vessenek véget Budapesten a magyar emberek mészárlásának! Ne higgyétek el a rágalmakat! Sztrájkoljatok! (Ez az adó úgy mutatkozott be mint “a Magyar Rádió Mis­kolci Stúdiója a 224 méteres hullámhosszon”. Később az alábbi követeléseket ismertették:)
Elegünk van! Elegünk van bizonyos veze­tők önkényéből! Mi is szocializmust akarunk, de az ország sajátosságainak megfelelő formában, figyelembe véve a magyar munkás­osztály és a magyar nemzet érdekeit, legszen­tebb nemzeti érzéseinket.

Követeljük mindazoknak a személyeknek az azonnali eltávolítását, akik a személyi kul­tuszban kompromittálták magukat.

Követeljük, hogy a fontosabb kormányzati és pártfunkciókat azok a kommunisták és nem kommunisták töltsék be, akik a proletár in­ternacionalizmus elfogadása mellett tiszte­letben tartják magyar nemzeti hagyomá­nyainkat és ezeréves múltunkat is.
Követeljük […] mindazoknak a vezetőknek és funkcionáriusoknak az eltávolítását, akik a legkisebb mértékben is kompromittálták magukat.
Követeljük Farkas Mihály perének nyilvá­nos folytatását független bíróság előtt, tekin­tet nélkül arra, hogy a per esetleg kompro­mittál jelenleg fontos tisztségeket betöltő személyeket.
Ami a tervgazdaság terén elkövetett sú­lyos hibákat illeti, késedelem nélkül bocsás­sák el a Tervhivatal azon vezetőit, akik ezekért felelősek.
Követeljük a fizetések tényleges emelését.
Hisszük, hogy követeléseink megvaló­sulnak, ha az országgyűlés megszűnik szava­zógép lenni, tagjai pedig nem lesznek többé “fejbólintó jánosok”.
Követeljük, hogy március 15-ét nyilvánítsák nemzeti ünneppé, valamint hogy október 6. legyen nemzeti gyásznap.


… de így is, úgy is halál várt rájuk.

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros