Dunaújváros építése


Élet és Irodalom – 1977. július 11.

KÁLLAI GÉZA:

Dunaújváros építése

Az alább olvasható dolgozat egy sorozat negyedik darabja. A sorozat első darabját Vicze Magdolnától, a másodikat Pongrácz Zsuzsannától, a harmadikat Bóna Istvántól közöltük.

 Dunaújváros bronzkora

 “Pentele… a’ rómaiaknak lakó helyek vala…”

Intercisától Dunapentele mezővárosig

Az írások Duna­újváros és a Vasmű, valamint kapcsolt részeiről szólnak. Az időszámí­tás előtti évezredekben már lakott terület, az ötvenes évek lázas iparo­sítási idején városalapítás és nehézipari létesítmény célzott területelett, Dunapentele községből pedig Sztálinváros, utóbb Dunaújváros nevű településsé változott. S az, hogy a szocialista város túlélte az 1989-es fordulatot, visszaigazolta, hogy már Széchenyi István is ipart és várost álmodott a Duna jobb partjára Budapest és Mohács között valahol. Sorozatunk ezt a történetet beszéli el. Következő számunkban Klein András Miklós írásának első részét adjuk közre.

Miért éppen Mohács?

Lent délen, Mohácson kezdődött. Ott szándékozott megépíteni a vas és acél országának első szocialista városát és acélkombinátját a fordu­lat évében abszolút hatalmat szer­zett MDP KV néven országló moszkovita négyesfogat. Komolyan hirdette minden orgánum, hogy nemzeti nagylétünk bús temetőjét feledtetni épül ott a magyar nehéz­ipar fellegvára, válaszul a háborús gyújtogatók és hazai szövetségeseik mesterkedéseire. De mint annyi más elhatározás, a Mohácsot választó döntés nem bizo­nyult véglegesnek. Amikor kiderült, hogy Jugoszlávia kommunista veze­tői vonakodnak elfogadni a Népek Lángeszű Vezérének diktátumait, s a Kominform határozatban bélye­gezte meg a Balkáni Eretneket, a megkezdett mű a jugoszláv (nem is olyan) nehéztüzérség lőtávolába ke­rült. Más helyszín után kellett néz­ni. Abban mindenki egyetértett, hogy az új helyszínnek is a Duna mellett kell lennie, de hogy végül is miért épp Szent Pantaleon rangjavesztett mezővároskájára esett a vá­lasztás, nem tudjuk.

Miért pont itt?

A földet itt – a talajmechanikusok nyelvén szólva – 2-6 méter vastag löszösszlet fedi. Ez a felszíni vizektől, szelektől hordott talaj szárazon elég állékony. Kíná­ban negyven méter magas partok is megállnak függőlegesen belőle. Ám a növényzet gyökerei körül képző­dött hajszálcsövek függőleges textú­rát kölcsönöznek neki. így a függő­leges beszivárgás kétszer-négyszer nagyobb benne a vízszintes beszivár­gásnál. Ezért nedvesen könnyen roskad. Megáll függőlegesen a Du­na jobb partján is a partfal, de roskadása már a rómaiakat is arra késztette, hogy castellumukkal időn­ként nyugatnak hátráljanak. A löszbeni alapozás nagy teljesítményű munkagépeket kíván, amik akkor nem voltak elérhetők, és csak elmé­letben, papíron voltak ismertek azok az alapozási módok és betono­zási technológiák, amik a nagy, ipa­ri létesítmények alépítményeihez a löszben szükségeltetnek. De a folyó és a parton azonnal ki­alakított kikötő lehetővé tette a nagy mennyiségű, kaviccsal, homok­kal elvégzett talajcseréket, s az ak­kor a világ élvonalában járó magyar mérnöki tudomány úrrá lett a gon­dokon. Utólag vizsgálva a helykiválasztás szempontjait, sok minden szólt Dunapentele mellett. Ha nem is annyira, mint Mohács, de elég messze van a fővárostól, nem kell tartani a munkaerő ide-oda áramlá­sától. Itt találkozhat a vízen szállított szovjet vasérc útja a tengelyen szállí­tott szénnel, és a készterméket is ví­zen lehet elszállítani. Hiányzott azonban (máig sem épült ki) a Dunaföldvár-Solti hídra vezető ke­let-nyugati főút, és hiányzott a munkaerőt befogadó város. Az első hónapokban a munkaerőt a környező községekből és a Duna-Tisza közéről teherautóstoppal szál­lították, a munkások a barakk tábo­rokat, a legendás hírű Radart, a Dé­livárost építették fel. Elhelyezésük­ről, ellátásukról a vállalatok gondos­kodtak, ahogy tudtak. A barakkok­ban a komfortot zuhanyozó meg a guggolós budi jelentette, de a Horthy-korszak szakszervezeti mozgal­maiban edződött malteroslányokból szocpolossá lett proletárasszonyok komolyan vették a feladatukat, min­denkinek jutott azonnal meleg étel, tiszta ágynemű. Az első nap része­sült mindenki munkavédelmi okta­tásban, kapott munkaruhát, ami sokszor jobb – és tisztább – volt, mint amiben eljött. Hihetetlen de­mokrácia uralkodott. Ugyanabban a gumicsizmát marasztaló sárban caplatott a főmérnöknő, mint a vizes­lány, s az utak szélén integető csámpás inasokat ugyanúgy felvették a te­herautók, mint a lila szegélyű tá­nyérsapkáját lóbáló ávós századost. A barakkok önálló életet éltek, és fizetésnapon idegennek nem volt ta­nácsos a közelükbe menni. Soha­sem ürültek ki, bár a lakók cserélőd­tek. Nem bírt velük a közigazgatás sem. A barakk táborban és az építke­zéseken sikerült a múltat végképp eltörölni. Mindenki olyan nevet mondott be az országot járó munkaerő-toborzóknak, amilyet akart, és a rendőr, de még az ávó hatalma is megtört a Radart övező – lyukas – drótsövényen. A barakkok közt felé­pült óvodák, iskolák, kultúrotthon, boltok, italboltok kihasználtsága olyan nagyfokú volt, hogy megszün­tetésükre a város felépülte után sem lehetett gondolni.

 A nagy felvonulás – Garancz István naplója

Partomlásnak kellett bekövetkezni, hogy az akkor már részben családok lakta tábort ’62-ben (’64-es partomlásra utalhat – szerk.) meg lehessen szüntetni. A téesz-szervezés elől menekülők, az államosítás megtörte kisegzisztenciák, a málenkij robottól megroppant életek és az építőipar vándoriparos jellegéhez szokott, szervezett szak­munkások sajátos szubkultúrát ala­kítottak ki, amit csak színezett, hogy ‘51-ben már hét klub működött a városban, és megnyílt a Dózsa filmszínház is. Az üzemorvosokat a ten­gelyakasztó sárban kordék hozták naponta a környék falvaiból a ba­rakkban kialakított rendelőbe, s a jóságos öreg doktor bácsik itt vezet­tek le szüléseket (‘51-ben 11 gyerek született az új városban), és gyógyí­tották a nehéz testi munkában szer­zett számtalan görvélykórt. Sok gon­dot okozott az ivóvíz is, amit lajtos­kocsik hoztak, ki tudja már, hon­nan, és aminek a laboratóriumi pró­bája az volt, hogy először a kordéslovat kínálták meg vele, s az nem mindig itta meg. Ilyen állapotok között, és ebből a – mondjuk úgy, heterogén – mun­kaerőből kellett olyan brigádokat szervezni, nevelni (!), amelyekkel a nagyipari létesítményeket és a vá­rost fel lehetett építeni. Hogy ez si­került, annak egyetlen magyarázata az, hogy ide vezényelték azt a műve­zető-, jobb szóval pallérgárdát, amit csak az ország ki tudott állítani. Ők még az ántivilágban, mondjuk a Ro­mán, König, Stein cégnél, vagy Dá­vid és Tsánál megtanulták, miként lehet az embereket munka- és tech­nológiai fegyelemre szorítani, tud­tak épületeket kitűzni, és ciril betűs rajzot is olvasni. Mindent tudtak. Nekik mutatták be Maximenkót.- Olyan ez, mint a szultán pipája- mondta egyikük a sztahanovista kőműves munkája láttán.- Milyen a szultán pipája, Józsi bácsi? – vihogtak az inasok, és este lett, mire ki tudták venni belőle egy üveg asztali fehér árán.- Hat basa tő ti, nyóc basa szíjjá, két basa gyúttya – a szultán meg csak köpköd össze-vissza.

Szovjet sztahánovisták a Dunai Vasműnél

Igaza volt. Az építési tevékenység nagyobb hányada az anyagmozga­tás, az előkészítés. A szovjet kőmű­vesnek mindent előkészítettek, ke­zéhez adtak. Teljesítette is a normát vagy kétezer százalékra. Amúgy olyan kőműves-kanala volt, amivel téglát faragni és habarcsot teríteni egyformán lehet, és amit másnap olyan komolysággal erőltettek rá a kőműves-brigádokra, hogy az inasok is csak a sapkájukba mertek vigyo­rogni. – Ilyen kanalat festett a miniátor a Képes krónikában a váradi egyház építésének képén – mondta egy, a munkagödrök közt bóklászó régész a szerszám láttán. De azért sztahanovistává, élmun­kássá csak az lehetett, aki tényleg ér­tette a szakmát, és tényleg jó mun­kás volt. Ezt elősegíthette egy hun­cut felszólalás a szabad pártnapon vagy a többnyire felhangolt mozgal­mi múlt, a normacsalás számtalan cinkos módja, de köznevetség lett volna, ha kétbalkezes szaktárs kerül a dicsőségtáblára. Így esett, hogy ‘51-ben munkába kezdett az Öntöde és a Gépgyár, ‘54-ben csapoltak a Nagyolvasztón, és augusztus 20-án működni kezdett a két Siemens-Martin kemence. Megindult az acélgyártás. Hogy ez lehetséges volt, annak a parúzia az oka. Így nevezi a teológia görögül azt a várakozást, ami a Jézus király második eljövetelében hívő közösségeket eltölti. A jövetel várat­lanul és hirtelenül fog bekövetkez­ ni, napját és óráját senki sem tudja. A keresztény kultúrkörben, sokszor szektáktól is érintetten nevelkedett szegény emberek akkor könnyen el­hitték az idő eljövetelét és a társa­dalmi egyenlőség megvalósulását. A földből egyre-másra kinövő, ke­zük nyomát viselő alkotások pedig azt hitették el velük, hogy már csak karnyújtásnyira van a földi menny­ország. Ami sokuknak – akkor! – meg is valósult. Az állandó és biztos munkahely, a kéthetente kapott biz­tos fizetés, üzemi koszt, kvártély, ol­csó mosás, vasalás, táppénz a két há­ború közti, trianoni nyomorúságos lét után a megvalósult mennyor­szágnak tűnt. De még a sokat látott szakmunkások is jókedvre derültek a vastag boríték fogtán. Hogy a Du­na túlpartján lesöpörték a begyűj­tők a padlásokat, az a hír nem jutott el hozzájuk. De a funkcionáriusok elméjébe sem jutott el valami. Az, hogy a Papírgyár, a Ruhagyár, a Fe­hérneműgyár, a Cipőgyár, az Óra­gyár és a felsorolhatatlan sok szol­gáltató elhatározott, tervezett, meg­kezdett, befejezett építése öntudat­ra, magyarságtudatra ébresztette az alkotás mámorában leledző várost. Nem véledenül volt itt az ‘56-os for­radalom és szabadságharc idején legelkeseredettebb és leghosszabban tartó az ellenállás. Pedig az egész várost beléptették ‘51-ben a Magyar-Szovjet Társaságba. Persze voltak elhallgatott képte­lenségek is. ‘51 nyarának végén 237 gyerek csellengett az építkezések körül. Egy reggelen összefogdosták őket, és valamennyiüket elvitték a Rácalmáson létesített gyermekott­honba, a házaspárokat ugyanis betelepítésükkor a barakkokban külön-külön helyezték el. A tervteljesítés érdekében és a mindenkire, min­denkor ráhúzható szabotázs-vádtól rettegve sokszor történtek elhamar­kodott lépések, emiatt rengeteg anyag és elkészült munka ment tönkre. A képzetlen illetve a szűk munkaterületen biztonságosan foglalkoztatható létszámot néha meg­haladó munkaerő iszonyúan sok üzemi balesetet okozott, és bizony akadtak förtelmes, felében-harmadában felderített bűncselekmények is.

Milyen legyen Sztálinváros főtere

A város első beépítési terve sokfé­le részletképzéssel és kisebb mérté­kű zárt térformálással komponált főtér-kialakítást tartalmazott. Sze­rencsére azt Weiner Tibor, aki halá­láig a város főépítésze volt, ‘52-től mind nagyobb léptékben a Duna-part felé egy nyitottabb megoldással fejlesztette. Így, különösen azáltal, hogy megvédte elképzelését, mely szerint a közel 100 méter széles fő­utcával a város jelentős közterületi fórumát kell létrehozni, tágas, leve­gős városszerkezetet sikerült felépí­teni.

Weiner Tibor – A városépítés módszere

A város és alkotója

Furcsa ellentmondás feszül a városi lakóházak és az inkább falvak­ba illő óvodák akkor kötelezően al­kalmazott típustervei között, ám az épületmagasságok váltakozása, a szocreál tömbök merevségét egé­szen jól oldja. Az ám, a szocreál. Amikor építé­szeinket rászorították az “élenjáró” szovjet építészet utánzására, az nem volt számukra teljesen ismeretlen. A Harmadik Birodalom elárasztotta építészeti szaklapjaival Európát, s ezekből harsogott a náci neoklasszi­cizmus. Csak egy kicsit kellett bizán­cira hangolni a témát, és kész volt az, amit Zsdánov monumentális propagandának nevezett. Az ötve­nes évek magyar építészete szerke­zeti, épületfizikai szempontból biz­tosan hanyatlást hozott a harmincas évek Bauhausához képest, de az alaprajzok a Bauhaus kiérlelt eré­nyeit hordozzák. Szűkek a belső te­rek, tömörek – valljuk meg, csúnyák – az épületek. De közműellátottsá­guk kifogástalan. A dunaújvárosiak közül pedig nagyon sokan akkor lát­tak először fürdőszobát, amikor az első házak elkészültek és kiutalták a lakásokat. Igaz, egy-egy szobába há­rom-négy embert tuszkoltak (!) be. Még a hozzá nem értő is észreve­szi az építés technikájának fejlődé­sét. ‘58-ig a lakó-városrész hagyomá­nyos építési móddal épült, majd pe­dig az egyre korszerűbb építési mó­dok mindegyike szerepet kapott a város fejlesztésében. Sokszor felme­rült a Dunáról nyíló városkép és vá­rossziluett kialakítása is, ennek meg­építése azonban a magas partfal – a lösz – állékonysági problémái miatt sajnos lehetetlen volt. Ehelyett funkcionálisan is jól kiaknázható zöldterületet alakítottak ki a Duna vonalában. A magyar építészet történetében egyedül Weiner Tibornak adatott meg az a szerencse, hogy egy egész várost tervezzen. 1948 előtti tervei­ről, alkotásairól – ha voltak – sem­mit sem tudunk. A szaklexikonok úgy fogalmaznak, hogy külföldön töltött gyakorlati évek után a felsza­badulást követően a szocialista épí­tészet klasszicizáló, eklektikus törek­véseinek megvalósítója volt. Holott ez csak részben igaz, mert a megideológizálhatatlan városépítésben iga­zi eredményeket ért el, szellős, kö­zösségeket összehozó városrészeket épített. Ezekben is sikerült megőriz­nie – mint említettük – a Bauhaus- tisztázta törekvéseket. Dunaújváros beépítési terve kiválóan megfelelt az akkori Európában elvárhatóknak.
A főtérmegoldás tervezése mellett ő készítette a főútvonalak nagy lakó­házainak és a pártháznak a terveit is. Működését ismertette a Velentiny Károllyal és Visontai Mik­lóssal közösen írt Sztálinváros-Miskolc-Tatabánya című könyvé­ben. Mellékesen ő szerkesztette a Magyar Építőművészet c. folyóiratot is. Építészetének farvízén számos akarnok hajózott, ez is oka volt an­nak, hogy számolatlanul nőttek ki a földből az otrombaságok, és nem csak Dunaújvárosban. Weiner világ­látott építész volt, tudnia kellett, hogy mindaz, amit a magyar építé­szet hagyományaitól idegen, korsze­rűtlen és képmutató stílus honosítá­sáért elkövet – megalkuvás, sőt hiba. Dicséretes, hogy a város későbbi ter­vezése és fejlesztése során mindig törekedtek a komplex intézményi összetételre, kiemelve például a ren­delőintézet és a kórház központkép­ző szerepét. Szerencsésnek bizo­nyult a lakókörzetek és a nevelési, oktatási és egészségügyi intézmé­nyek elhelyezése, és csak most, a megnövekedett gépkocsiforgalom láttán tudjuk értékelni, hogy a vá­rosban az utak hierarchikus rendje áttekinthető.
‘56 nyarán, már Gerő országlása idején, a szabadon bocsátott kalo­csai érsek kormánykísérettel Duna­újvárosba látogatott. Azt mondják, hogy a Martinban a munkások letér­deltek, hogy az érsek áldja meg őket. A kínos hangulatban szóba ke­rült egy templom építése is, de nem lett belőle semmi. Most, ahol az út felfut a löszdombra, egy megkezdett templom árválkodik. Be kellene fe­jezni akkor is, ha egy település szé­lére centrális elrendezésű templo­mot építeni oktalanság, mert a köz­pontos egyházi épületek azért olya­nok, amilyenek, hogy köréjük szer­veződjön az élet. Messze van már az az idő, amikor kiselejtezett mozdonyok kazánjai fűtötték a fontosabb közintézmé­nyeket. A város közműellátottsága kiemelkedő, a közel száz százalék­ban villannyal, vízzel, gázzal, csa­tornával ellátottság példátlan a kö­zépvárosainkban. Persze az ma is érezhető, hogy a népességnöveke­dés üteme mindig meghaladta a la­kásépítés ütemét, ugyanúgy, mint az, hogy bár Dunaújvárost pártunk és kormányunk kiemelt figyelem­mel kísérte, és az infrastrukturális létesítmények mindig szerepeltek a tervekben, de ha anyagi vagy kapa­citásgondok álltak elő, mindig az infrastrukturális fejlesztés maradt el. Ám ahogy növekedett a város, úgy szakadtak el az ipari beruházás­hoz fűződő kötelékek. A hetvenes években a város már önálló életet élt. Kialakult a városi munkameg­osztás, s a régióban Dunaújváros szerepe kiteljesedett.

 

Dunaujvaros