Milyen legyen Sztálinváros főtere


Magyar Nemzet – 1952. július 6.

Vita az Építőművészek Szövetségében:

Milyen legyen Sztálinváros főtere

Orlov Sztálin-díjas építőművész látogatása óta a ma­gyar építészet is átvette a hasznos eredménnyel járó és a fejlődést nagyban elősegítő szovjet tanítást: mind gyakrab­ban rendez nyilvános vitát a megvalósítás előtt álló város­rendezési és építészeti kérdé­sekről. Az eddigi építészeti ankétokon kiderültek az egyes tervek hiányosságai, hibái és a hozzászólások, javaslatok nagy mértékben tökéletesítették a ma­gyar építészek elgondolásait A napokban ismét igen jelentős városrendezési és épí­tészeti probléma felett folyt élénk vita az Építőművészek Szövetségében. Sztálinváros terének és környékének rende­zését, beépítési módját tűzték napirendre és bemutatták a ter­veket.

Georgij Mihajlovics Orlov Sztálinvárosban

A falon köröskörül függtek a pályatervek, az előtérben helyez­ték el a Sztálinváros elképzelt főterét bemutató modelleket.
Bonta János műegyetemi adjunktus ismertette az építé­szek elé kitűzött feladatot. Sztálinvárosnak, első szocialista városunknak, eszmei, tartalmá­ban ki kell fejeznie, hogy nagy építkezéseink megindulását a felszabadító Szovjetunió tette lehetővé, hogy e város Sztálin­nak köszönheti megszületését. A város főtere elsősorban hiva­tott kifejezésre juttatni ezt az eszmei tartalmat. Itt kap helyet a tanácsház, a párt-székház, a kultúrház, a társadalmi szervezetek központjai és itt áll majd a város nagy névadójának, Sztálinnak szobra is. A repre­zentatív tér egyben a város forgalmi centruma, beletor­kollik a pályaudvarhoz vezető főút, a Budapest felőli for­galmi főútvonal, innen kell kap­csolatot teremteni a Duna és a város zöld területei felé. Ugyan­ekkor azonban számolni kellett az adottságokkal, a kialakítan­tét mentén már. meglévőobjektumokkal, elsősorban a pártházzal.


A Zsitva-Valentiny-Lux-féle terv

Milyen legyen Sztálinváros városképe

A tervezők egybehangzó vé­leménye szerint a kialakítandó főtér tornyos építményt igé­nyel, ami kihangsúlyozná ün­nepi jelentőségét. A pályázaton részt vett építészek különböző elhelyezésben és megoldásban tervezték a sztálinvárosi főtér tornyát. A ZsitvaValentinyLux-féle terv a tér­be torkolló utak metszőpont­jába állította a hatalmas mére­tornyot, a tervbíráló bizott­ság azonban nem értett egyet a torony campanile-szerű kikép­zésével, mert elnyomná a környező épületeket. A Kismarty LechnerMesterPfannl-féle terv legjelentősebb gondolata a már felépült pártszékház belekomponálása a térbe. A PerényiFaragó-Barek elgondolás a jelenlegi pártszékház helyett új épületet javasol, mely esetben a meglévő épületet va­lamelyik társadalmi szerv ren­delkezésére bocsátanák. SchömerCsorbaMalomsokyMedvedtBánóczy közös ter­ve különösen a kultúrpalota elhelyezése szempontjából figye­lemreméltó. Általában minden pályatervben volt sok életre­való elgondolás és ezek rész­beni felhasználásával születelt meg Weiner Tibor pályázatonkívüli monumentális terve, amely most már végleges alap­jául szolgál Sztálinváros város­központjának kialakításához.


Weiner Tibor terve

A Weiner-féle terv kielégíti a felmerült szempontok összességét, nemcsak a tér kiala­kítását, a körülötte létesítendő reprezentatív épületek elhelye­zését oldotta meg sikeresen, hanem kitűnő gondolattal talált helyet a nagyméretű Sztálin-szobor számára is. E terv sze­rint a városközpont hatalmas arányú térségéből a Duna felé egy keskenyebb, elnyújtott újabb teret nyit, amelynek ten­gelyébe állítja a Sztálin-szobrot.


Sztálinváros főterének távlati képe a Weiner-terv szerint

 Sztálinváros és a nagyívű tervek

A bemutatott tervek felett széleskörű vita indult meg. Az ankét részvevői állást foglaltak a torony mellett, amelynek ki­képzésénél a klasszikus hagyo­mányok kell hogy vezessék a tervezőket és a kivitelezőket. Egyhangú helyesléssel fogadták Weiner Tibor tervét a meghosszabbított tér tengelyében el­helyezendő Sztálin-szoborral kapcsolatban, amely mintegy szimbolizálná, hogy Sztálin szelleme őrködik a szocialista magyar város felett. A Sztálin-szoborral szemben, a tér má­sik oldalán pedig a munkás-parasztszövetséget jelképező szoborcsoportozat kerülne fel­állításra.
Sztálinváros kiépülésének, fej­lődésének jelentős állomása volt ez a vitaest. A javaslatok és megjegyzések felhasználásá­val dolgozzák most ki végleges formában Sztálinváros főteré­nek terveit

G. J.

Weiner Tibor – A városépítés módszere

Dunaujvaros