Kölyök


Határőr – 1959. december 15.

KÖLYÖK

– magyar film –

Fiatal szocialista városunk, Sztálinváros tájai és életének megnyil­vánulásai adják a film történetének keretét. Az új, fiatal városban él a kis árva lány, akit csak Kölyök né­ven ismernek – valódi nevén Varga Borbála – a kis hebrencs, akinek minden cselekedete balul üt ki, s emiatt rettegnek tőle az üzem ve­zetői, a művezetőktől a gyárigazga­tóig. Kölyök Sztálinváros egyik legrégibb dolgozója, hiszen 5-6 éves ko­rában már vizet hordott, az első építőknek.
Kölyök meggondolatlan kislány, aki felelőtlenségével sok komoly hi­bát, baklövést követett el, mígnem megelégelte az igazgató és meg­mondta neki: utolsó próbát tesz vele, s ha ismét rosszat hall felőle, elbocsátja az üzemből.
Kölyöknek egy napon különös kalandja történt. Szemtelenkedni kezdett vele egy férfi, akit a csitri lány jól helybenhagyott. Kölyök ijedten szalad a rendőrségre s bejelenti, mit cselekedett. A rendőrőrnagy kedvtelve szemléli a talpraesett kis fruskát, s felajánlja: válasszon közülük apát magának, aki a jövőben meg­védi. Kölyök apja az egyik főhadnagy lesz.
Kölyök új munkahelyén is galibát csinál s az igazgató most már nem ismer tréfát, el akarja küldeni a Vasműből a kislányt. Azonban ismét feltámadtak benne az emlékek, s úgy dönt: a rövidesen megnyíló új munkásszállodába helyezi Kölyköt a gondnoknő mellé.
Kölyök boldog új munkahelyén, de most talán még az eddiginél is job­ban fáj a szíve, amiért őt senki se veszi leányszámba, mindenki ko­molytalan csitrinek tartja.
Egyik barátnője azt tanácsolja, változzon meg, s ha őt nem hívják iga­zi randevúra, hívja ő valami roman­tikus helyre azt a fiút, aki tetszik neki. Gordon Jóska KISZ-titkár egy névtelen levél hívására így kerül a folyóparti öreg malomhoz. Kölyök üldögél itt az egyik kövön s amikor Gordon Jóska meglátja, megkérde­zi tőle, nem látott-e erre egy fiatal, csinos nőt. Arra ugyanis nem gon­dolt, hogy a levél írója Kölyök le­hetett. A kislány fájó szívvel néz a távozó fiú után, s a keserűség szorítja össze szívét.

Kölyök életében újabb bonyodalmak történnek: az ismerkedési esten. Balul üt ki a tűzijáték, mert utána a bálozók feketék lesz­nek, mint a kéményseprők. A következő vasárnapi hajókirándulás­ra sem akarják magukkal vinni büntetésképpen. Végül megkönyörülnek rajta, de, ekkor már Kölyök nem akar velük tartani, mert meglátja a parton Gordon Jóskát, s azt hiszi, őmiatta maradt itthon a fiú. Hamarosan azonban leforrázva veszi tudomásul: Jóska értekezletre megy a városba. Mi­előtt kitörne belőle a sírás, elro­han és otthagyja a bámuló fiút. A vízpartra érve végigheveredik a kikötött rozzant ladikban, hogy szíve viharát csendesítse.
Gordon Jóska az értekezleten egyre többet gondol Kölyökre, vé­gül nem törődve a jelenlevők cso­dálkozó pillantásaival, eltávozik. A folyópartra siet, ott azonban nem talál mást, mint Kölyök tarka kiskendőjét s a csónak rozsdás lán­cát.
A rozzant alkotmány korhadt deszkái engedtek a víz hullámai­nak s mire Kölyök ábrándozásai­ból fölriad, a Duna közepén imbolyog a ladik. Rémült segély­kiáltásaira senki sem felel, végre azonban az országúton egy sport­kocsi közeledik s vezetője az utolsó pillanatban ugrik a vízbe, hogy kimentse az elsüllyedt csó­nak mellett kapálódzó kislányt.
A fiatalember vacsorázni hívja. Kölyök elfogadja a meghívást, de nem is sejti: ezzel a bonyodalmak egész sorát indítja el újra.
“Apjához” siet s kéri: szerezzen neki egy estélyi ruhát. A főhad­nagy felesége nincs otthon s így nekiadja az egyik ruháját. Kölyök a kölcsönruhában kifogástalan ele­ganciával érkezik az étterembe. Gordon Jóska is ott van az étte­remben s figyeli a fiatal párt.
Kölyök a szálloda előcsarnoká­ban elbúcsúzik lovagjától. Amikor azonban megpillantja Jóskát, hir­telen elhatározással magával húzza a fiatal férfit a liftbe, amely a szállodába viszi a lakókat. Gordon Jóska elkeseredett dühvel megy haza: ilyen hát ez a lány? És ami­kor Kölyök a munkásszálloda elé ér, zárt ajtó fogadja s Jóska közli vele: olyan lányokra, akik éjsza­kára férfiak szállodai szobájába járnak, itt nincs szükség.
Kölyök elkeseredetten távozik. Az igazgatóhoz megy, s közli vele: náluk akar aludni. Erre még a Kölyök-bonyodalmakban edzett férfi sincs felkészülve, s kiutasítja. Ez­után “apjához”, a főhadnagyhoz megy. Itt éppen dúl a családi vi­har: az asszony nem hiszi el az eltűnt ruhájáról előadott történetet. Kölyöknek innen is tovább kell állnia. Visszamegy tehát a szálló­ba. Megkeresi a vacsorapartnerét, s elmondja neki: őt itt mindenki gyűlöli s ezért el akar menni vele.
Lelkiismertfurdalást érezve, az igazgató gépkocsin siet megkeresni a kislányt, Jóska egy triciklin in­dul el, a főhadnagy pedig egy rendőrségi autón.
Először az “apa” érkezik, akit végül is felesége küldött Kölyök után, majd az igazgató kéri tánc­ra a kisleányt, és magyarázza, hogy hibázott, érte jött, menjen hozzájuk, ezentúl náluk lakhat. Rövidesen Jóska hajol meg az asztalnál. A kislány egészen ká­bult: hát öt mégis szeretik: féltik, nem engedik elmenni? De Jóska lát­tán ismét felülkerekedik benne a szokásos hetykeség. Mit akar?Az előbb kirúgott…

És a fiú csendesen, zavartan suttogja: szeretlek...
A szálloda előtt három jármű várja Kölyköt. Ő a tricikli kosa­rában foglal helyet és nagy-nagy boldogsággal a szívében fuvaroz­tatja magát hazafelé a fiúval, aki most már az övé.

 

 Mozidélelőtt X. – Kölyök

Törőcsik Mari – 1935-2021


Megkezdték a “Kölyök” forgatását


Kölyök-köszöntő

 

Dunaujvaros