Külföldi tudósok Sztálinvárosban


Szabad Nép – 1953. szeptember 18.

Külföldi tudósok Sztálinvárosban

A margitszigeti Nagyszálló előcsarnoká­ban történt ez a kis epizód, a Tudományos Munkások Világszövetségének tanácsko­zásainak küszöbén. Két ember talál­kozott itt, épphogy lerakták útibőröndjeiket, az érkezés pillanatában: Joliot-Curie és Oparin szovjet professzor. Két szenvedélyes ember találkozása. Oparin mindjárt Joliot-Curie egészsége felől ér­deklődött, mert tudta, hogy a nagy francia tudós a közelmúltban gyengélkedett.
– Már meggyógyultam – felelt Joliot-Curie, és élesremetszett, szellemes arcát, fe­ledhetetlen tekintetét gyermekien meleg mosoly járta át. – Vigyázok az egészségem­re, mert a békéért még sokat kell dolgozni. Egyszerű mondat, de jelmondatnak is szép.

Ezt a történetet akkor beszélték el, autó­úton, amikor a tudósküldöttek autói, autó­buszai Sztálinváros felé húztak. A tanács­kozások befejeződtek, a szélrózsa minden irányából ideérkezett vendégek tanulmányozzák Magyarországot, a dolgozó nép új életmódját. Jószándékúak, érdeklődőek. De azért jó néhányan e tudósok közül magukkal hoztak útipodgyászukban némi előítéletet is. Annál izgalmasabb, érdekesebb találkozni a valósággal, különösen olyan embereknek, akik a tények világában élnek s akik eredményeiket is állandóan ellenőrzik. Ez a fajta kételkedés, pontosab­ban, a bizonyosság vágya a tudomány hi­telességét segíti.

Sztálinváros nekünk, “belföldieknek” is állandó meglepetéseket nyújt. Olyan, mint a növekvő gyermek, aki szüntelenül kinövi ruháját, cipőjét s ezzel szülőinek örömet s egyben gondot is okoz. Sztálinvárosi aforiz­ma lett: ezt a házat tegnap még nem lát­tam. S ez a ház csekély négyemeletes, s már laknak is benne. Hogyan érzékeltessük ezt a növekvést a külföldiekkel, akik há­rom esztendő eredményét egyszerre kapják.
Az autók átgördülnek az “Aranyvölgyön”. Nevét onnan kapta, hogy régebben itt arany után kutattak a penteleiek, de csak bronzot és cserepet találtak. Az “Aranyvölgy” már a múl­té és az arany “titkának” ismerője, akit varázslatos tudományának megfelelően csak tál­tosnak neveztek a falusiak, maga is elvándo­rolt a titkok nyomába – a föld alá. De ez a völgy vezet a tegnapból a mába, a régi Penteléből Sztálinvárosba – a holnap városába.
Kis felköszöntő után a vendégek már a vasmű elkészült és épülő óriásai között jár­nak. Angolok és kínaiak, szovjet emberek és skandinávok, bolgárok és franciák – meg­annyi kis csoport, tele a megismerés izgal­mával. Az ember érzékelő műszerei megfinomulnak, előtérbe lép a látás, a hallás, a meg­ismerés minden érzékszerve. Rengeteg a kér­dés, a megjegyzés, sűrűn hallani a gyors impressziók keltette hangokat.


Az MNDSZ (Magyar Nők Demokratikus Szövetsége) kongresszusának külföldi és magyar résztvevői Sztálinvárosban /1952. május 27.
fotó: MTI/Molnár Edit

A Duna fölé ereszkedő teraszon, a fensík kiszögelésén egy író mutatja a szem­közti akácos, szelíd, dunamelléki tájat.
Ez Petőfi országa – mondja darabos angolsággal, de büszkén. Az angol újság­író szemében az ismerősnek szóló fény gyul­lad ki.
Ezután a várost járják a vendégek. Az emberi élet új, meleg kis otthonaiba kopog­tatnak, tán még nagyobb érdeklődéssel, mint a gyárlátogatáskor. A Május 1-utca 14-es háza előtt, a kapuban, három úttörő áll. Nemrég tértek haza az iskolából. For­más, egészséges gyerekek. Szüleik dolgoz­nak, ők mutatják meg a lakást. Andics Sa­nyi rátartian mutatja a szobáját: “Itt mi lakunk, gyerekek”.
Bárhová szabad a belépés, az emberek szívesén fogadják a külföldi vendégeket. Tudják, hogy Nyugaton sok valótlanságot összeírnak az életükről, szeretnék most ezeket a híreszteléseket személyesen meg­cáfolni.
A város nagyon tetszik. De a stílusról kis vita alakul. Valaki közbeszól: az épít­kezés legnagyobb hibája, hogy nem fejezi ki a nemzeti jelleget. Sok itt a kozmopolita elgondolás. Bornál professzor közbeszól:
– A rendelőintézet valóban zűrzavaros elgondolás. De a belseje: a benne folyó gyógyítómunka szép, nagyszerű. A nagy épületeknél az a baj, hogy valójában nincs semmiféle stílusuk – semlegesek.

Rendelőintézet

Este van, hazaértünk. Rendezzük gon­dolatainkat. Vendégeinket erősen foglalkoz­tatja a kirándulás. A valóság tényei tévhitet, előítéletet oszlatnak el. Az élmény nem egy­szerre nyílik ki az emberben, egyik részlet követi a másikat és aztán kialakul az egész. Valaki angolul megjegyzi,:
– Otthon gyakran hallottam, hogy itt akadályozzák az embereket a szabad mozgásban. Ha valami akadályozza az embe­reket ebben, az nem egyéb, mint a túlzsú­folt közlekedés.
Nagy nevetés.


Garancz Magdolna, Barna Mária és Lógó Erzsébet falaznak a választási békeversenyben résztvevő építkezésen. /1953. április 23.
fotó: MTI/Kovács Lajos

Egy nap Sztálinváros vasi építői között

Yves Legrand, a párizsi Természettudo­mányi Múzeum fizikai laboratóriumának ta­nára arról beszél, hogy milyen tévhitek él­nek a hazájában mirólunk. Annál nagyobb az öröme, hogy mindenfelé boldog, szabad emberekkel találkozik.
Sztálinvárosra terelődik a szó.
– “Öreg” ország polgára vagyok, s szá­momra különös meglepetés, hogy egy város ilyen gyorsan nőtt ki a földből.
Legrand professzor három lakásban járt Sztálinvárosban. S most azt mondja: az a kívánsága, bárcsak a párizsi lakosság legnagyobb része – amely lehetetlen lakásvi­szonyok között él – a sztálinvárosiakéhoz hasonló lakásokba költözhetne.
Különösképpen megragadta gyárépítési kul­túránk. Franciaországban ritka dolog az – így mondja – hogy egy teljes nagyüzemet egyszerre építenek fel. Ott rendszerint egy-egy üzemet hosszú időn át bővítenek, toldoznak, foltoznak.
Most arról beszélgetünk, milyen Franciaor­szágban a tudományos kutatás lehetősége.
– Nem elegendő – mondja. – Nincs elég pénz a kutatás céljaira. Az indokínai háború elnyeli ezeket az összegeket.
Hull fiatal kanadai geofizikus, aki csak 1950-ben végezte Torontóban tanulmányait, a tudomány társadalmi szerepéről beszél. El­mondja, hogy Kanadában már ötven esztendő óta tervezik egy öntözési rendszer megépítését a prérividékeken. Ez azonban csak gondolat maradt, a gondolat tudományos kidolgozása késik.
A sztálinvárosi kirándulásról így beszél:
– Engem nagyon érdekel országom ter­mészeti erőforrásainak fejlesztése. S ezért nagyon örülök, amikor látom: egy másik ország milyen sikeresen dolgozik területének gazdasági fejlesztésén, hogy a nép szükségle­teit kielégítse. Engem az ragadott meg, hogy Sztálinvárosban valóra válik egy fejlett iparú város felépítése.
A sokat hangoztatott “vasfüggöny” kérdésére terelődik a szó.
– Mindaz, amit itt, Magyarországon lát­tam, furcsává és nevetségessé teszi a vas­függönyről szóló meséket.
Kedves, nyurga, nyakigláb ember Hull, Bírnál professzor egyik legkitűnőbb mun­katársa. Csupa közvetlenség és jóindulat; – Talán csak azt jegyezném meg bírálatként – mondja – hogy kisebb háztömböket kel­lene építeni Sztálinvárosban. Levegősebbé kellene tenni a lakónegyedeket, kertváros jellegűvé.
S mint kedves, szeretettel teli búcsúszót, fűzi hozzá:
– Engem a magyar munkások nagyon emlékeztetnek szülőhazám, Nyugat-Kanada munkásaira. Azért is szerettem meg őket ilyen rövid idő alatt.
J. G. Crowther tudományos író, a Tudo­mányos Munkások Világszövetségének fő­titkára arról beszél; milyen mély hatást kel­tett benne Sztálinváros szép fekvése. – A Duna friss levegőjének áramlása, a kedves vidék, csodálatos környezetet ad egy ipari városnak.
Az angolok szeretik tréfával fűszerezni mondataikat. Ő sem késlekedik.
– Számomra az a legfontosabb – mond­ja – s ősz haj keretezte arca éppoly mo­solygó, mint amit mond – hogy Sztálin­város látványa megfiatalított. A harmincas esztendőkben, az első ötéves terv idején so­kat tartózkodtam a Szovjetunióban, és Sztálinváros arra az időre emlékeztetett engem.
– Az egész építkezés életet és növekedést mutat. A gyerekek, akik vidáman szaladgál­nak az utcákon, vagy a levegő, amely a fo­lyam felől árad, ugyanúgy erőt és életet sugároznak, mint az épülő gyár és új gépei.


A Zoja brigád női tagjai földet lapátolnak az épülő Sztálin Vasműnél. /1953. augusztus 5.
fotó: MTI/Zinner Erzsébet

A jövő Sztálinvárosa

Sok szó esik az angol tudományos hét jelenlegi helyzetéről.
– Az angol tudománynak éppúgy, mint minden tudománynak, küzdenie kell a tudo­mányos eredmények békés célokra való felhasználásáért. Az angol tudósoknak egészen különleges a felelősségük. Igen sok tudomá­nyos eredményünket felhasználták az ameri­kaiak – mondja. – A nukleáris-fizika alap­jainak lefektetése például jelentős rész­ben Rutheford angol tudós nevéhez fűződik. Ez az atomfizika kifejlődésé­nek alapja. Az amerikaiak felhasználták az angol tudós eredményeit, de a továbbfejlesztés adatait már nem közölték velünk. A tudósok­nak minden országban arra kell törekedniök, hogy együttműködjenek és segítsék egymást, az emberiség érdekében, mert közös tapaszta­latcsere esetén a tudósok előbbrevihetik az emberiség ügyét. A Tudományos Munkások Világszövetségének éppen az a funkciója, hogy segítse és előbbrevigye a tudományos tapasztalatcsere kifejlődését.
– A budapesti tanácskozásnak éppen ab­ban rejlik nagy jelentősége, hogy a világ minden tájáról összegyűlhettek itt a tudo­mány kiváló képviselői, s a lehető legjobb munkakörülmények között hozzájárulhattak a tudomány egységének kialakulásához.


A Szakszervezetek Országos Tanácsának (SZOT) francia és svéd vendégei megtekintik az épülő várost. /1952. augusztus 10.
fotó: MTI/Kovács Lajos

Az acél és a szén városa 1953-ban – angol szemmel

Így beszélnek nyugati vendégeink a sztálinvárosi kirándulásról. S persze az élmény elindítja a párhuzamot, a képzettársítások egész sorát. A tudomány nyugati képviselői láthatják, tapasztalhatják hazánkban, milyen erővé válik a tudomány, ha a nép szolgá­latába állítják. S látják, tapasztalják, mit jelent, ha egy egész társadalom áll a tudo­mány mögött.
Mert a tények, a valóság tényei a béke leghívebb diplomatái.

Vészi Endre

Dunaujvaros