Tüske Tóni


Szabad Művészet – 1952. január

TÜSKE TÓNI

A Sztálin Vasmű építkezés Pártbi­zottságának hetilapja, a “Sztálin Vasmű Építője”, külön rajzos mellékletének címe “Tüske Tóni”. A külön melléklet tréfás és komoly rajzait az épülő Sztálinváros képzőművészeti tanfolyamának munkaközössége s a helyi dekorációs műhely művész-dolgozói készítik. Min­den héten mindössze két oldal terjede­lemben jelenik meg a “Tüske Tóni” – s mégis komplett, s fökép izgalmas tar­talmú, kitűnő szatirikus újság. Minden rajza friss, aktuális hozzászólás a legkonkrétabb helyi problémákhoz; Tüske Tóni valóságos mindentlátó szem és mindenthalló fül. Tudja az elkésők név­sorát, az üzemek munkájában megmu­tatkozó hibákat, az egyik nem működő öntödei daru fogaskereke körüli bajo­kat, stb., stb. – de tudja és számontartja az élenjáró brigádok nagyszerű teljesítményeit, az acélöntők 230%-át, a hegesztőműhely kiváló dolgozónőjének
eredményeit. Szinte mindent tud, amit tudni kell, s mindenről beszél is, ami­ről tanulságos és közérdekű, tehát érde­mes beszélni.


Tüske Tóni – II. évfolyam 5. szám

A “Tüske Tóni” nem egyik napról a másikra született meg. Kitartó, becsü­letes munka érlelte, növelte. Hosszú hó­napok óta dolgoznak lelkes odaadással kifejlesztésén a helyi képzőművészeti tanfolyam vezetője és dolgozói, a Pártbizottság lapja munkatársainak segítsé­gével.
Halász Szabó Sándor, a Képzőművé­szeti Tanfolyam vezetője, már a Tan­folyamok múlt év májusában tartott országos értekezletén elmondta, hogy Dunapentelén, a mai Sztálinvárosban, sikerűlt megteremteni a képzőművészeti szabadiskola és a dolgozók széles tömegei között az eleven kapcsolatot: az iskola a dolgozók életének, az üzemek munkájának élő, mindennapi kérdéseiről szerkesztett faliújságaival igen népsze­rűvé lett a Sztálin Vasmű dolgozói kö­zött. A tanfolyam képzőművész dolgo­zói szorosan együttműködve a helyi írói munkaközösséggel, valóban kitűnő fali­újságokat szerkesztettek, amelvek előtt mindig számos érdeklődőt láthattunk. Sok esetben fordult elő az is, hogy nem tanfolyamhallgató üzemi dolgozók is küldtek egy-egy kritikai megjegyzést tartalmazó szatirikus rajzot a faliúj­ságokba. Az üzemek vezetősége öröm­mel fogadta a faliújságszerkesztők mun­káit.
A faliújságot készítő dekorációs mű­hely dolgozói érdekes újítással, illetve tapasztalat-átvétellel is megpróbálkoztak. Majakovszkij híres Roszta-ablakainak sokszorosító technikájával állították elő színes faliújság-plakátjaikat. Ha­zánkban Dunapentelén, a mai Sztálinvárosban jelentek meg az első, Maja­kovszkij módszerével sokszorosított szí­nes plakátok a nyilvánosság elött. Már maga ez a tény is feljegyzésre érdemes.


Tüske Tóni – II. évfolyam 15. szám

A képzőművészeti tanfolyam dolgozói­nak lelkes és hasznos munkáját látva, a helyi Pártbizottság mindenben támo­gatni sietett az addig, főkép a tanfo­lyam munkájának felügyeletére és se­gítésére illetékes építőipari szakszerve­zet kultúrfelelőse részéről kellő támo­gatásban nem részesülő képzőművészeti munkát. A Pártbizottság támogatásának eredménye a most már nyomtatásban rendszeresen megjelenő “Tüske Tóni” is. A Pártbizottság minden szám leg­jobb rajzát 100 forintos külön jutalomban részesíti. A fejlődés kétségtelen jele, hogy a kis lap üzemi oldalát ma már csaknem kizárólag az üzemek dol­gozói készítik el, az üzemi problémák teljes és beható ismeretében. Sztálinvárosban egyre szorosabbá fűződik a dol­gozóknak az élet mindennapi kérdései­vel is foglalkozni tudó, haladó művé­szethez való kapcsolata. A nyáron még meglehetősen mostohán kezelt képző­művészeti munkának most a Vasipari Dolgozók Szakszervezete kultúrosztálya megfelelő anyagi támogatást is nyújt, s komoly várakozással nézhetünk a Sztálinvárosi Képzőművészeti Tanfo­lyam által, végzett sokatígérő munka további eredményei elé.

(sz.)

Tüske Tóni a József Attila Könyvtár archívumában

Dunaujvaros