Tanévnyitó ünnepély az új 10 tantermes iskolában


Sztálin Vasmű Építője – 1952. szeptember 2.


10 tantermes új iskola az Úttörő utcában /fotó: Intercisa Múzeum

Tanévnyitó ünnepély az új 10 tantermes iskolában

Először hallatszott vidám gyermekkacaj az új iskola folyosóján: va­sárnap az ünnepélyes tanévmegnyitó­ra gyűltek össze az új város ifjú pol­gárai. A tágas kapu fellobogózva fogadta végleges “lakóit”, az általá­nos iskola növendékeit.
A város dunaparti negyedében, az Úttörő-utcában emelkedő 10 tanter­mes iskola tornaterme megtelt piros. nyakkendös úttörőkkel, elsőosztályosokkal – boldog szülőkkel. Az ün­nepélyt az elsőosztályosok, – az óvodától búcsúzók és az iskolát kö­szöntők – kedves műsora nyitotta meg. Verssel, tánccal, dallal üdvözöl­ték második otthonukat. A szülök boldog mosolya, szeretetteljes pillan­tása övezte a “legifjabbak” műsorát, akik megható bájossággal adták elő békeharcos számaikat.
Majd Farkas József elvtárs, a Vasvári iskola igazgatója mondott megnyitó beszédet. Hangsúlyozta a sztálinvárosi pedagógusok fokozott felelősségét a szocialista város ifjúságának nevelé­sében, hogy harcos, a nehézségeket legyőző, művelt fiatalokat neveljenek a hazának. Sztálinváros történetében ez a második tanítási esztendő. Az első tanév is komoly sikereket ho­zott a tanulási színvonal, az úttörő munka fejlesztésében. A sztálinvárosi úttörő labdarugó csapat országos vi­szonylatban második helyezést ért el. Különböző szakkörök működnek, amelyeket ebben az évben tovább bővítenek. Az 1952/53-as tanévre megkétszereződött a beiratkozók száma: ahogy nő és erősödik az épít­kezés, úgy fejlődik a város kulturá­lis élete.
Utána Andócs Mária úttörő, iskola­első köszöntötte 400 sztálinvárosi diák nevében az új iskolaévet. Igéretet tett a kitartó, jó tanulásra, az elsőosztályosok segítésére.


Úttörõ lányok a 10 tantermes új elemi iskola elõtt, tanévkezdéskor.
1952. szeptember 2./fotó: MTI/Járai Rudolf

Sárvári György elvtárs a Párt- és a DISZ-bizottság üdvözletét tolmá­csolta az iskolásoknak. “Két évvel ezelőtt, ahol ma hatalmas üzemrészek, gyönyörű lakóházak, iskolák és óvódák vannak, búza- és kukorica­földek voltak. Ez az elvégzett munka bizonyítja, mire képes pártunk vezetésével dolgozó népünk. Lelkes mun­kaverseny, áldozatkészség és hősi helytállás jellemzi ezt az épitkezést. Neveljék pedagógusaink ifjúságunkat szeretett pártunk és épülő szocialista hazánk, a szülök és testvérek szeretetére”.


Gyerekek, gyerekek

Kedden reggel megkezdődik az új falak között a tanítás és városunk ifjú lakói jó tanulással, kiváló ered­ményekkel örvendeztetik majd meg szüleiket. Ezt ígérték a pártnak, Rákosi elvtársnak.

Dunaujvaros