1956 – A magyar dráma – XI.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


…mégis, az anyák enyhíthetetlen szomorúsága fájdalmasan mutatta az események kegyetlenségét.

NOVEMBER 2. PÉNTEK

A magyar kormány tiltakozását fejezi ki a Szovjet Nagykövétségén amiatt, hogy újabb szovjet egységek lépték át a határt. Két napon belül másodszor fordul hivatalos jegyzékkel az ENSZ-hez Magyarország.
A második jegyzék értesíti az ENSZ főtitkárát a szovjet katonai lépésekről, és kéri, hogy szólítsa fel a nagyhatalmakat Magyarország semlegességének elismerésére.
A szovjet csapatok elfogadják a vasutat a Záhony-Nyíregyháza közötti útvonalon; visszafoglalják a Budapesti Nemzetközi Repülőteret, valamint a kalocsai repülőteret.
Budapesten megalakul a Magyar Egységes Ifjúsági Szövetség

07.26. h. – Szabad Kossuth Rádió, Budapest!
Kovács Béla államminiszter szerdán éjfél­kor a következő nyilatkozatot adta a Szabad Kossuth Rádiónak:
A mai történelmi helyzetben szükséges­nek tartom késedelem nélkül elmondani népünknek azt a megállapításomat, hogy kormányunk teljes felelősségérzettel, helye­sen, jól képviseli hazánk érdekeit. Örömmel állapíthattam meg, hogy a kormány minden emberileg lehetséges erőfeszítést megtett és megtesz nemzetközi kapcsolataink rendezé­sére, további kiépítésére, meglévő baráti kapcsolataink fenntartása és megerősítése érdekében. […]

12.01. h. – Ugyanaz az adó
/Hírek/
Bécs: Tegnap, november 1-jén megnyílt a Szocialista Internacionálé ülése. A Bécsbe érkezett és az ülésen felszólalt Kéthly Annát nagy ünneplés fogadta. Kéthly Anna felszóla­lásában kijelentette, hogy az ünneplés nem őt illeti, hanem teljes mértékben a hős magyar szabadságharcosokat.

Nem hiszem, mondotta Kéthly Anna, hogy a világtörténelemben valaha is folyt volna olyan hősies és elszánt harc a zsarnokság ellen, mint most Magyarországon. […]

Kéthly Anna kijelentette, hogy a Szociál­demokrata Párt addig nem vesz részt Magyar­országon a választásokon, amíg szovjet haderők állomásoznak Magyarország terüle­tén. […]

15.12. h. – Ugyanaz az adó
/Hírek/
A tegnapi nap folyamán megnyíltak a szolnoki politikaifogoly-tábor kapui. Megható jelenet volt az, amikor a kiküldött kormány­bizottság és a 600 volt politikai fogoly a lehajtott nemzeti színű zászló mellett együtt énekelte a Himnuszt, jelét adva annak, hogy egyhangúlag a kormány mellett foglalnak állást. Az ártatlanul elítélt politikai foglyok már visszatértek otthonukba.

17.18. h. – Ugyanaz az adó
A vallási szabadságát visszanyert magyar zsidóság lelkesen üdvözli a forradalom vív­mányait. Hódolattal és kegyelettel emlékezik meg az elesett hősökről. Egynek érzi magát a független, szabad hazával. Felkéri a külföldi zsidó szervezeteket, nyújtsanak e sokat szen­vedett, hős magyar népnek gyors, hathatós anyagi segítséget. […]

19.11. h. – Ugyanaz az adó
Figyelem, figyelem!
Fontos közleményt olvasunk fel.
A magyar kormány ma három szóbeli jegyzéket intézett a Szovjetunió budapesti nagykövetséghez!
Az első jegyzék emlékeztet arra, a magyar kormány már a múlt héten felkérte a Szovjet­unió kormányát, kezdjenek azonnali tárgyalá­sokat a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok kivonására. A Szovjetunió kormánya annak idején ezt helyeslően elfogadta, s hasonlóképpen nyilatkozott a szovjet nagykö­vet is a magyar miniszterelnöknél tett látoga­tása során. A fent ismertetett megbeszélések ellenére azonban, közli a szóbeli jegyzék, október 31-én és november 1-én sajnálatos módon újabb szovjet egységek lépték át a ma­gyar határt. A magyar kormány minden tőle telhető erőfeszítést megtett, hogy elérje a csa­patok visszarendelését, lépései azonban hiábavalónak bizonyultak, sőt a szovjet csapatok tovább folytatták előnyomulásukat, egyes egységek pedig Budapest köré vonul­tak fel. Mindennek következtében a magyar kormány 1956. november 1-jén felmondta a Varsói Szerződést. […] A második szóbeli jegyzék ugyanennek a kérdésnek katonai oldalát közelíti meg, s indítványozza, hogy a szovjet csapatok kivonását előkészítő vegyes bizottság 1956. november 2-án, tehát azonnal kezdje meg a munkáját a magyar országgyűlés épületében.
A harmadik szóbeli jegyzék ismét a szovjet csapatok magyarországi hadmozdulatai ellen tiltakozik.

Ismételten megállapítja, hogy november 2-án, tehát a mai napon is, újabb szovjet egységek lépték át a határt, birtokba véve útközben a vasútvonalakat és vasúti állomásokat.

Nyugat-Magyarország területén kelet-nyugati irányú szovjet csapatmoz­dulatok tapasztalhatók. […]

(Felhívás az ENSZ-hez)

Az ENSZ főtitkárának,
Dag Hammarskjöld úrnak (New York):

Excellenciás Uram!
A Magyar Népköztársaság Miniszter­tanácsának elnöke, mint megbízott külügymi­niszter, az alábbi kiegészítő információkat kívánja Excellenciád tudomására hozni:
November 1-jei üzenetemben már említet­tem, hogy újabb szovjet katonai alakulatok vonultak be Magyarországra, hogy erről a ma­gyar kormány értesítette a szovjet nagykövetet, felmondta a Varsói Szerződést, kinyilatkoztatta Magyarország semlegességét, és az ENSZ-hez fordult az ország semlegességének garantá­lására.
November 2-án a Magyar Népköztársaság kormányához újabb pontos értesülések szerint, honvédségi jelentések érkeztek, melyek szerint jelentős szovjet egységek lépték át az ország határát, Budapest felé vonulnak, és útközben birtokukba veszik a vasútvonalakat, vasúti biztosító berendezéseket stb. […] Kérem Excellenciádat, szólítsa fel a nagy­hatalmakat Magyarország semlegességének elismerésére, és utasítsa a Biztonsági Tanács a szovjet és a magyar kormányt a tárgyalások azonnali megkezdésére.

Nagy Imre,
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnöke és meghatalmazott külügyminisztere

20.45. h. – Ugyanaz az adó
/Reggeltől estig/
[…] Amikor lassan kivilágosodott a nemzeti forradalom tizenegyedik napja, akiknél most már szinte megszakítás nélkül szól a rádió, azoknál megnyugvást hoztak az esti kiadások és a reggeliek. Országszerte nagy megelége­déssel fogadták a kormány nyilatkozatát, amely kinyilvánította Magyarország semlegességét.
[…] A budapesti polgár, amikor az utcára lépett, az előző napokénál békésebb képet látott. A forgalom óriási. Üzletek, éttermek, eszpresszók nyitva. A rikkancsok csaknem 20 féle újság címét kiabálják.
[…] Mert hiszen éppen ez a nap legna­gyobb eseménye, hogy […] egyre több hivatal és gyár munkástanácsa jelentettem hogy holnap, de legkésőbb hétfőn munkához kezdenek. […] Egymás után érkeztek a rádióhoz telefonon és írásban a jelentések. A Ganz Vagonban már 1200-an vannak. A Lángban az erőmű már áramot adott. […] 35 vonalon már teljes egészé­ben, némely vonalon pedig az útvonal egy részén haladnak majd a kék pesti autóbuszok.
És a vidék? […] az iskolás gyermekeknek is lejárt a kényszerű különvakáció.
De azért nyugtalan híreket is jelentenek vidékről tudósítóink. Az ország keleti részé­ben néhány helyen érthetetlen mozdulatokat hajtanak végre a szovjet csapatok […]

22.04. h. – Szabad Kossuth Rádió, Buda­pest!
/Hírek/
Washington: Eisenhower elnök ma húsz­millió dollár értékű élelmiszert és más segély­szállítmányt ajánlott fel a forradalmi Magyar­országnak, jelenti az AP.

23.45. h. – ugyanaz az adó
Még sohasem használt módon indított gyűjtést az írószövetség. – Ma délelőtt Buda­pest legforgalmasabb utcasarkain, az Astoriá­nál, az Éjjel-nappal Közértnél, a Kálvin téren, a Nyugati pályaudvar előtt nagy hirdetőtáblák jelentek meg. A táblákon egy-egy igazi 100 forintos és a következő felirat: Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk mártírjaink családjainak. – Magyar írók Szövetsége. […] a délelőtt s a délután néhány órájában előreláthatóan 110 000 forintot adott össze Budapest népe hős mártírjai árván maradt családjainak. […]

24.00. h. – Szabad Kossuth Rádió, Buda­pest és Szabad Petőfi Rádió, Győr!
Nyugati újságírók keresték fel pénteken a felkelők főhadiszállásán Maléter Pál vezérőr­nagyot, a felkelés katonai vezetőjét, a honvé­delmi miniszter helyettesét. […] Mindenekelőtt azt közölte a külföldi újság­írókkal, hogy a katonai felderítés jelentései szerint az elmúlt napokban újabb szovjet alakulatok léptek Magyarország területére. […] […] a hadsereg a kormány további támoga­tását attól teszi függővé, hogy ígéreteit megvalósítja-e, kilép-e a Varsói Szerződésből.

18.00. h. – Szabolcs-Szatmár Megyei Munkástanács Rádiója, Nyíregyháza.
Halottak napja van. (Egyházi személyek beszélnek a halottakról. Az adást igen erősen zavarják, s így érthetetlen. Utána egyházi zene, majd tisztán érthetőek a következő mondatok:)
…Hallod-e szavam, Nagy Imre? Téged is magyarul tanított imádkozni édesanyád, és ha szereted e drága hazát, amelyért annyi vér kifolyt már, fürödj meg az új magyar igékben… A mi kezünkben fegyver van, ezt a fegyvert addig le nem tesszük, míg egyetlenegy szovjet katona is hazánk földjén van!

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros
Previous
Táltos utca