1956 – A magyar dráma – VI.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


A magyar nép kétségbeesése…

OKTÓBER 28. VASÁRNAP

Jelentések szerint helyi tárgyalások folynak a szovjet csapatok parancsnokaival, és néhány esetben a szovjet erők csatlakoznak a felkelőkhöz. A kormány tűzszünetet rendel el. Nagy Imre bejelenti, hogy a szovjet csapatok azonnal kivonulnak, és a titkosrendőrséget feloszlatják. Ígéretet tesz arra is, hogy senkit nem fognak megbüntetni, amiért részt vett a harcokban.
Hattagú pártelnökség alakul Kádár János, Apró Antal, Kiss Károly, Münnich Ferenc, Nagy Imre és Szántó Zoltán részvételével.
Forradalmi munkástanácsok és helyi nemzeti bizottságok ragadják magukhoz a hatalmat spontán módon. Ezt a hatalomátvételt egy sor politikai és gazdasági követelés kíséri. Ezek közül a legfontosabbak: a szovjet csapatok kivonulása; egyenlőség a Szovjetunió és Magyarország politikai és gazdasági kapcsolataiban; a gazdaság átszervezése, a min­dennapi élet demokratizálódása; változások a kormányzat szervezetében és személyi összetételében; a titkosrendőrség feloszlatása; a forradalom résztvevőinek védelme; a Varsói Szerződés felmondása; Magyarország semlegessége; szabad választások kiírása; szólásszabadság, sajtószabadság, gyülekezési és vallásszabadság.
A Hazafias Népfront bejelenti, hogy a helyi nemzeti bizottságok tevékenységének koordinálására Országos Nemzeti Bizottságot alakított. A Budapesti Rendőrkapitányság vezetője bejelenti, hogy a rendőrség megkezdte a nemzetőrség egységeinek megszervezését.

11.07. h. – Kossuth rádió (Nagy Imre kormány) /A Szabad Nép vezércikke/
Nem értünk egyet azokkal, akik az elmúlt napok eseményeit sommásan ellenforradal­mi, fasiszta puccskísérletnek minősítik. […] Látnunk kell végre, hogy egész népünket átfogó és eggyéforrasztó nagy nemzeti de­mokratikus mozgalom fejlődött ki hazánkban, melyet az elmúlt évek önkénye a felszín alá szorított, de az utóbbi hónapokban a szabad­ság első szellőjétől lobogó lángra gyúlt. […]

13.20. h. – Ugyanaz az adó
A Magyar Népköztársaság kormánya a to­vábbi vérontás megszüntetése és a békés kibontakozás biztosítása érdekében elrendeli az általános, azonnali tűzszünetet. – Utasítja a fegyveres erőket, hogy csak akkor tüzelje­nek, ha őket megtámadják.

Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke

14.28. h. – Ugyanaz az adó
/Kommentár/
A harc tüze kialszik. Szeretnénk hinni, sőt mi több, biztosak vagyunk benne, rövidesen vége lesz az áldatlan testvérháborúnak. Budapesten a tűzszüneti felhívásra elhallgat­nak a fegyverek. […] az elmúlt napok véres eseményeinek […] (igazi oka) az a nyolc esztendő, […] amelyre a sztá­linizmus magyarországi válfajának, a Rákosi-féle önkénynek a tombolása, majd restaurá­ciója nyomta rá bélyegét. Sokszor elmondot­tuk, hogy 1945-ben megkaptuk a lehetőséget, hogy szabad Magyarországot építsünk. […] Ma már világosan látjuk, hogy ezzel nem tud­tunk élni […] mi volt a robbantó gyutacsa a budapesti csatározásoknak? […] a huzavona, a félelem az újtól, a valóság félreismerése, a nép akaratának oly sokszor, sokféleképpen történt semmibevevése. […] a béke csak azo­kon a követeléseken nyugodhat, amelyeknek megvalósítására vállalkozott a Nagy Imre kormány.

17.25. h. – Ugyanaz az adó
Nagy Imre:
A kormány felkarolja a nép kezdemé­nyezésére létrejött új, demokratikus önkormányzati formákat, s arra fog törekedni, hogy azokat beiktassa az államigazgatásba.
[…] A rend védelmére, és a közbiztonság helyreállítására haladéktalanul megalakul az új karhatalom a honvédség és a rendőrség alakulataiból, valamint a munkások és az ifjúság felfegyverzett osztagaiból.
[…] A magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság szellemében, a szocialista országok közötti egyenjogúság és nemzeti függetlenség alapján.
[…] A kormány javaslatot terjeszt az Ország­gyűlés elé, hogy az ország címere ismét a Kossuth-címer legyen, és hogy március 15-ét ismét nemzeti ünneppé nyilvánítsák.
[…] Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke szólt a magyar néphez.

17.40. h. – Ugyanaz az adó
Az MDP Központi Vezetősége 1956. október 28-án délelőtt ülést tartott. Megtárgyalta a politikai helyzetet, és a következő határozatot hozta:
A Központi Vezetőség helyesli a Magyar Népköztársaság kormányának mai nyilatko­zatát. Felhívja a párt minden szervezetét és minden tagját, hogy segítsék elő a nyilatko­zatban foglaltak megvalósítását. […]

19.20. h. – Ugyanaz az adó
Kommentár Nagy Imre kormánynyilat­kozatáról:
Nem részletes program még, de mutatja, milyen úton akar járni a kormány, Nagy Imre kormánya. […] Ez a program, amelyet a kormány nyilatkozatban tett… azokra a gon­dolatokra támaszkodik, amelyek az utóbbi napokban … az országban felvetődtek. […] Vajon miért nem teljesültek ezek a kívánságok […] már előbb, vajon miért kellett ezreknek és ezreknek fegyvert ragadniok, miért kellett becsületes, derék hazafiaknak egymást gyilkolniok? […] Az ország élén – még nem is olyan régen – olyan emberek állottak, akik nemcsak méltatlanok voltak a vezetésre, de bűnös nemtörődömségükkel, a nép akaratá­nak semmibevevésével elsősorban felelősek azért a tragédiáért. […] Mindazt, ami az elmúlt héten Budapesten, az országban történt, csak így lehet, így is kell értékelni.

20.25. h. – Ugyanaz az adó
/Esti Híradó/
[…] végre olyan kormányunk van, amely programját nem illúziókból és merev dog­mákból, hanem a valóság talaján, a nép vágyaiból, kívánságaiból építi fel. […] Ennek a megújuló államhatalomnak a létrejöttét, vagy legalábbis csírázó alakulását jelzik az országszerte létrejövő népi bizottságok, amelyek különböző neveken, de szinte azo­nos célokkal […] alakulnak napról napra a városokban, kerületekben, megyékben, falvakban.
[…] Legfőbb feladatuknak a közrend helyreállítását, a termelés megszervezését, a lakosság ellátásának biztosítását tartják. Igazi népi szervek ezek, harcban jöttek létre, mélyen demokratikusak, és ezért magukénak érzi őket az egyes területek lakossága. […]


…kiváltotta a költők és írók lázadását.

VIDÉKI RÁDIÓK

8.03. h. – A Szabad Győr Rádiója
[…] A volt koalíciós pártok képviselőiből megalakult a megye Nemzeti Bizottsága. […] A Nemzeti Bizottság első számú nyilatko­zatában felszólította a budapesti kormányt, hogy haladéktalanul kösse meg a kölcsönös­ség alapján a tűzszünetet a magyarországi szovjet parancsnoksággal. Továbbá azt… ki a magyar kormány, hogy a Szovjetunió kormánya jelentse ki minden késedelem nélkül a világ közvéleménye előtt, hogy a Magyarországon állomásozó szovjet alakulatokat legkésőbb 1957. január 1-jéig teljesen és végérvényesen kivonja Magyar­ország területéről

8.40. h. – Ugyanaz az adó
Mindenhol alakuljanak munkástanácsok! A SZOT elnökségének javaslata: a SZOT elnöksége javasolja, hogy a dolgozók minden gyárban, bányában és munkahelyen szervez­zék meg a munkások irányítását. Válasszátok meg a munkástanácsokat! Javasolják, hogy a munkástanácsoknak a vállalat fontosságának megfelelően huszonöt-hetvenöt tagja legyen, és mindenfajta dolgozó képviseltesse magát bennük. A száznál kevesebb főt alkalmazó üzemek esetében minden munkás lehet tanácstag. […] Felolvassuk a győri szovjet katonai pa­rancsnok nyilatkozatát: “Mi nem tudunk bele­avatkozni az önök belső politikai… Jogosnak tartom a magyar nép megmozdulását az el­nyomó vezetőkkel szemben.” […] Még egyszer biztosított bennünket, hogy a szovjet csapatok semmiféle támadásra nem készülnek, mert szerintük a világ békéje legalább olyan fontos, mint a győri béke.
[…] Felhívás Győr-Sopron megyei ifjúsá­gához:
Harcotok jogos! […] az egész ország népének jogos követelésére eltávolították a párt éléről a Rákosi-féle klikk utolsó képvise­lőjét, Gerő Ernőt! Teljesült az a követelésünk, hogy alakuljon meg az igaz magyar hazafiak­ból álló nemzeti kormány. Az az ember került a kormány élére Nagy Imre személyében, aki olyan sokat és soha meg nem hátrálva harcolt a magyar nemzeti önállóságért.
[…] közlik a SZOT felhívását a munkásta­nácsok megalakítására az üzemekben.

10.30. h. – Ugyanaz az adó
Kedves hallgatóink! […] Tegnap az esti órákban is érkezett egy nagyobb szállítmány (a Vöröskereszt aján­déka). […] Amerikából is érkezett… […] … főleg kötszer és vérkonzerv. […] Az itt járt veszprémiek milyen tájékoz­tatást adtak a veszprémi helyzetről? Veszprémben jelenleg nyugalom van, azonban a helyzet úgy néz ki, hogy valószínűleg még összetűzésre kerül sor, mivel azt mondják, a szovjet csapatokkal nem tudtak megegyez­ni, és minden eshetőségre készülve jöttek. […]

10.50. h. – Ugyanaz az adó
Tegnap este olasz újságírók érkeztek Budapestről a győri szállodába. […] Mint mondották, Budapest népe hősiesen harcolt ezekben a napokban. […] Az ÁVH lényegében megszűnt. Most már saját magukat szerelik le, vetkőznek, elbújnak! […]

11.00. h. – Ugyanaz az adó
A szombathelyi nép ezekben a percekben békésen tüntet. […] A tömeg nemzeti lobogó­kat visz. Követeléseik:
Teljes demokratikus szabadság, és a szov­jet hadsereg vonuljon ki az országból. […] A Szombathelyi Városi Nemzeti Tanács felhívása! Honfitársak, magyarok, szombat­helyi dolgozók! […]

1. Biztosítani kell a rendet és a nyugalmat annak érdekében, hogy a tárgyalások azonnal megkezdődhessenek a magyar és szovjet kormány között a szovjet csapatok Magyaror­szágról való azonnali kivonása érdekében.
2. Az üzemek, intézmények alakítsák meg haladéktalanul a munkástanácsokat és a dol­gozók követeléseit ezen keresztül juttassák el a Nemzeti Tanácshoz! […] 4. Követeli a Nemzeti Tanács a nemzeti kormánytól a dolgozók szociális helyzetének, elsősorban a lakásviszonyok gyors megjavítását.
5. Kűzd a Nemzeti Tanács a nők munkkörülményeinek megjavításáért. […] 7. Követeli a Nemzeti Tanács a nemzeti hagyományok ápolását […]

12.15 h. – Ugyanaz az adó
A Győr Megyei Nemzeti Tanács felhívását olvassuk be:
A Győr Megyei Nemzeti Tanács Dunántúl nevében felhívja Nagy Imre miniszterelnököt, hogy a következő intézkedéseket azonnal tegye meg:
1956. október hó 28. napján 20 óráig tegyen intézkedést a harcok beszüntetésére. Az előbbi követelés végrehajtása érdekében, kérje fel a szovjet csapatok főparancsnokát a harcokban való részvétel abbahagyására. Ezeket a követeléseket rádió útján közvetítjük, és Nagy Imre személyes válaszát este 8 óráig várjuk.

A Győr Megyei Nemzeti Tanács

13.30. h. – Ugyanaz az adó
Győr Ideiglenes Nemzeti Tanácsa, a megye népével egyetértésben, sajnálattal veszi tudo­másul, hogy a Kossuth rádió a nemzet drámai küzdelmeiben nem a nép igazának megfele­lően végzi a tájékoztatás munkáját. Éppen ezért, Győr város Ideiglenes Nemzeti Tanácsa követeli, hogy a kormány adja át a Kossuth rádiót a magyar írók kezébe, hogy az írók végezzék a nemzeti tájékoztatást. Ők számol­janak be az igazságnak és a nép jogos követe­léseinek megfelelően a fejleményekről.

15.00. h. – Ugyanaz az adó
[…] Hősöket, mártírokat temetünk ma Győrött, de másutt is az országban. […] (Gyászzene.)

15.18. h. – Ugyanaz az adó
[…] Osztrák és magyar gépkocsik folyama­tosan szállítják az osztrák Vöröskereszttől és a svájci Vöröskereszttől érkező küldeményeket. […] A Magyar írók Szövetségének szombat­helyi csoportja nagy lelkesedéssel köszönti a Forradalmi Tanácsot és a munkástanácso­kat. […] Az írók is követelik a kormánytól a szov­jet csapatoknak a harcokból való visszahívá­sát és az ország területéről való kivonását. Ugyancsak követelik az orosz nyelv kötelező oktatásának megszüntetését. […]

17.00. h. – Ugyanaz az adó /f./
Csak pár percre hallottuk a Miniszterta­nács tűzszüneti határozatát. Mi… a 2070-es … egység örömmel fogadtuk a fent említett határozatot, mely megerősíti, hogy a fegyve­res alakulatok csak akkor használhatják fegy­verüket, ha megtámadják őket. Kérjük a Győri Nemzeti Tanácsot, és a megye összes munkását csakúgy, mint a diákokat, tartsák magu­kat ehhez a határozathoz.

17.43. h. – Ugyanaz az adó
… András vájár vezetésével a balinkai bányászok hét tagú küldöttsége kereste fel a Szabad Győr Rádióját. Elmondották, hogy ők is megalakították a munkástanácsot és maguk a bányászok biztosítják a rendet és a fegyelmet. Aggodalommal figyelik azonban a budapesti eseményeket, és ezért kérik, hogy a Szabad Győr Rádión keresztül közvetítsük követeléseiket, amelyeket ilyen módon juttat­nak el a magyar kormányhoz, illetve személye­sen Nagy Imréhez.
Első követelésük az, hogy Nagy Imre hívja fel a Magyarországon tartózkodó szovjet csa­patokat, hogy fehér zászlóval kezdjék meg a Magyarországról való kivonulást. […] A bányászok hogyan látják a jövő útját? Azt válaszolták, hogy véleményük szerint a magyarországi jövő, a magyarországi társa­dalmi forma kérdését teljesen tiszta, kényszer­mentes, szabad választásokkal kell eldönteni. […] A győri helyőrség harcosainak, tiszthe­lyetteseinek és tisztjeinek üzenete!
Győr város dolgozói, kedves barátaink! – Mi, a győri helyőrség katonái, a ti jogos követe­léseitek mellé állunk. Azokat támogatjuk, és ezért készek vagyunk életünket is feláldozni. […] Ne hagyjátok magatokat félrevezetni; a győri honvédségre mindig számíthattok, mint eddig, továbbra is szilárdan mellettetek állunk. […]

21.26. h. – A Borsodi Munkástanács mis­kolci rádiója
Nemrég felolvastuk a Borsod Megyei Munkástanács és a Diákparlament felhívását az ország munkástanácsaihoz. Időközben Nagy Imre beszélt az ország népéhez a Kossuth rádió hullámhosszán. Ezt a beszédet százezrek hallgatták. Most a megyei munkás­tanács rádiója is ismertetni fogja Nagy Imre beszédét, melynek java részével egyetértünk, üdvözölve Nagy Imre egyes bejelentéseit, amelyek végeredményben Borsod megye népének követeléseit visszhangozták.
Nagy Imre hangsúlyozta beszédében, hogy a kormány számít a magyar munkások, parasztok, értelmiségiek, a szabadságharcos diákok támogatására. Mi pedig azt hagsúlyozzuk: számítunk arra, hogy a kormány haladék nélkül megvalósítja mindazt, amit ma este Nagy Imre beszédében bejelentett, és megígért a kormány nevében. […] Mint Nagy Imre bejelentette, a magyar kormány megállapodott a szovjet kormán­nyal, hogy a szovjet csapatokat azonnal kivon­ják Budapestről […] Hadd tegyük ehhez hozzá, hogy ezzel a bejelentéssel csak részben va­gyunk megelégedve, mert Borsod megye munkás népe nemcsak azt akarja, hogy Buda­pestről vonuljanak ki a szovjet csapatok, de az a kívánságunk, hogy a szovjet hadsereg alakulatai menjenek haza egész Magyaror­szág területéről. […]

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros