Felismeri?


LOBOGÓ – 1976. május 13. és július 8.

Felismeri?

A feladványok munkásmozgalmi, társadalmi eseményekre emlékeztetnek. A megfejtőknek a kérdések után írt vála­szok közül kell kiválasztani a helyes feleletet. Akik az I-III. kérdésre helyes választ küldenek be, azok között hetenként két 300 forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki. Akik nemcsak az I-III. kérdésre felelnek he­lyesen, hanem a +1 kérdésre is válaszolni tudnak, és a feladatot minden héten megoldják, beküldik, azok között havonta egy 500 forint értékű vásárlási utalványt sorso­lunk ki. A képpel kapcsolatos legjobb történeteket, sze­mélyes élményeket beküldőknek közlés esetén a szokásos honoráriumot fizetjük.
Megfejtésül a jónak tartott válasz jelét kell a levelező­lapra felírni és beküldeni: illetve a lapból kivágott képet is A levelezőlapra írják rá: Felismeri?
A feladványra és a +1 kérdésre adott válaszokat és írásokat május 26-ig adják postára.

I. Mikor készült a fotó:

  • 1950-ben? (1)
  • 1952-ben? (2)
  • 1959-ben? (X)

II. Melyik épülő városun­kat ábrázolja:

  • Leninvárost? (1)
  • Tiszalököt? (2)
  • Dunaújvárost? (X)

III. Milyen nagyberuházás kapcsolódik ehhez a város­hoz:

  • vízierőmű? (1)
  • Vas­mű? (2)
  • Olefinmű? (X)

+1 kérdés:

  • Ha részt vett a képen látható város építésé­ben, vagy azzal kapcsolat­ban élménye van, írja le részletesen!

Az egyik őslakó és építő én vagyok

A 20. héten közölt ké­pen első szocialista városunk, az 1950-től épített Dunaújváros egy részlete látható 1952-ben. A Mezőföld keleti részének gazda­sági, közigazgatási és kulturális centruma – az egykori Duna pentele szomszédságá­ban – az 1949-es párt- és kormányhatározatok alapján épült.

Temesi Pál

“A szántóföldek helyén ha­talmas munkával kialakult városban egymás után épül­tek az új meg új lakónegye­dek, a vasmű, az erőmű, a szalmacellulóz- és papírgyár, számos tanácsi, kommunális szolgáltató és kereskedelmi vállalat dogozójának otthona.
Első szocialista városunkban jelenleg a második generáció van felnövőben. A Dunaújvá­rosban születettek mellett vég­leg e városhoz kötődtek az első lakóik, akik közül sokan részt vettek a város építésé­ben. Köztük egyik olvasónk, aki megfejtéséhez a követke­zőket írta:

“A kép Dunaújvárosban, a József Attila, Vasmű út (Sztálin út), Ady Endre út ál­tal határolt városrészt mutat­ja, amit 1952-ben fotóztak, szerintem a régi víztorony ablakából. Az árnyékból kö­vetkeztetve körülbelül 13-14 óra között.
Az 1952. évet igazolja az is, hogy a parkok még nincsenek fásítva, és a Vasmű úton a burkolatnak csak az egyik ol­dala készült el. Az épületeket akkoriban közművesítették, ezért a járdák csak ezt köve­tően épültek. 1959-ben már nem volt látható ezen a terü­leten fa villanyoszlop. Nagyon szép, dús park épült fákkal.
A kép alsó részén látható három épület az úgynevezett kockaházak. A jobb szélső épület már akkor is lakóház volt, de a középső a szállodát helyettesítette. A harmadik épületben (aminek csak a fel­ső szintjét lehet látni) a föld­szinten volt a Kossuth étte­rem, az első emeleten az ide­iglenes múzeum működött. Jelenleg mind a három ház lakóépület, nyáron csak a sörkert nyit ki, az étterem megszűnt.
Sajnos, már több év óta be­teg vagyok, de az 1950-60-as években sok társadalmi mun­kát végeztem, Dunaújváros egyik őslakója és építője va­gyok. Különösképp sokat dol­goztam a vidám park, a csó­nakház és a volt stadion épít­kezésen. Ennek a helyére vá­rosrészt építenek közületi lé­tesítményekkel, amire most sokkal nagyobb szükség van.”

TEMESI PÁL

A kép, kicsit jobb minőségben:


Sztálinváros, 1952. fotó: MTI/Hollenzer Béla

 

Dunaujvaros