Megnyílt a Skála Áruház


Dunaújvárosi Hírlap – 1983. április 22.

Hétfőn hattól a vásárlóké

“Megszólal” a Skála

Gazdagabb lett városunk egy szép, új áruházzal. Új fejezet kezdődik ezzel a város kereskedelmében. A Skála révén városunk is bekapcsolódhat a két országos áruházi hálózat egyikébe, részesedhet annak árukínálatából. A Skála átadásával azonos “súlycsoportba” tartozik a két legnagyobb városi kereskedelmi szervezet, amelynek most már valóban versenyezniük kell a vásárlók pénzéért.
A Skála áruház megnyitásával áthelyeződik a város kereskedelmi központja. A Dózsa György út városunkban betöltött szerepe megnő, társadalmi elvárás épületeinek, parkjainak gondozása, az “utcabútorok” elhelyezése. És ez az igény tovább sugárzik a Szórád Márton útra, a Táncsics Mihály utcára és remélhetőleg előbb-utóbb a Piac térre is.
A Skála áruház több, mint áruház. Városszervező és városképalakító alkotás is.

Séta az áruházban
A hétfőre tervezett nyi­tásig van még tennivaló, de már a polcokon, gondolákon az összes áru. A holnapi kommunista szombat a munkásszövetkezet és az áruház dolgozói számára a nyitás előtti utolsó simítások ideje.
Nézzünk körül az áruház­ban!
A bejárati üvegajtó mögött az előtér időszakos reklám­akciók helye. Innen jobbra vezet az út a fehér-narancs-sárga bútorzattal, hűtőpul­tokkal berendezett szupermarketbe Ez a város máso­dik legnagyobb ABC-je, a Csemegéhez fogható kínálat­tal, ahol a Skála hagyomá­nyoknak megfelelően kosár helyett bevásárlókocsi könnyíti (vagy nehezíti) a vevők dolgát.
A szupermarket bejáratá­nál újságos kioszk és virágárusító pavilon készteti megállásra a betérőt. Mellette található a tagsági és vevőszolgálati iroda, a lépcső mö­gött pedig ruhatár és csomagmegőrző rejtőzik.
A földszinten van még a Havanna Club ételbár. Egyik bejárata az áruházból nyílik, a másik a teraszról, így nyit­va tartásának nem kell az áruházéhoz igazodnia.
Az előtér egyik lépcsője az alagsorba vezet s műszaki osztályra. Híradástechnikai cikkeken. háztartási gépeken kívül barkácseszközök, lakásfelszerelési kellékek is sora­koznak a polcokon. De van­nak itt mezőgazdasági kisgé­pek, csempék. tapéták, padló­burkoló anyagok is.
Az emeleten mindjárt a feljárattal szemben a divatosztályra érünk. Mellette van a “Méta” szabadidőruhákat kínáló shop, vele szemben a játék-, sport- és kempingcikkek osztálya és az áruház újdonságokat árusító belső üzlete. Az áruház ajándékosztályán pedig fotócikkek, finomkerámiák, könyvek, hanglemezek, bizsuk, népmű­vészeti cikkek kelletik ma­gukat. Átellenben a konfek­ció, méteráru-, lakástextil és a cipő-, bőrdíszmű osztályok választékában lehet gyönyör­ködni.

Az árubeszerzés külön útjai
A Skála ötvenmillió forint értékű, szemre is tetszetős árukészletének fele-harmada olyan cikk, amit nem lehet megtalálni a város többi üz­letében, mert azokétól eltér­nek a Skála-Coop szervezet és a dunaújvárosi áruház be­szerzési forrásai.
A Skála-Coop maga ter­meltet és importál sokféle cikket, amelyet saját áruházi hálózatában, így Dunaújvá­rosban is forgalomba hoz.
A Skála Dunaújváros Áru­ház öt másik szövetkezeti áruházzal – amelyek már hosszabb ideje tartanak part­nerkapcsolatot külföldi áru­házakkal – kötött együttmű­ködési megállapodást, s jut ezúton további importáruk­hoz.
A munkásszövetkezet ké­szíttet saját ipari részlegével és bedolgozó hálózatával is fatömegcikkeket, bőrdíszműárukat, ágyneműt és egyéb textíliákat az áruház számá­ra.
Megállapodott a munkásszövetkezet néhány termelő vállalattal abban is, hogy piackutatási céllal az áruház újdonságosztályán hozzák forgalomba kísérleti gyárt­mányaikat.
Részben a forgóalap kiegé­szítése végett, részben a jobb áruellátás érdekében megál­lapodást kötött a munkásszö­vetkezet a Triál játék- és sportszer nagykereskedelmi vállalatal, valamint a pécsi Rövidköt nagykereskedelmi vállalattal egy-egy áruházi osztály közös üzemeltetésére. Ezek a nagykereskedelmi vállalatok érdekeltek az áru­ház kiemelt áruellátásában. A Rövidköt Jugoszláv kishatárforgalomból származó áru­kat (főként sportruházati cik­keket) szállít ezért a duna­újvárosi Skálának.
A nagykereskedelmi válla­latokkal közös osztályokon kívül a “Méta” védjeggyel márkázott, szigorú minőségi követelményeknek megfelelő sport- és szabadidőcikkeket is árusítani fog a Skála, megteremtve az áruházon belüli versenyérdekeltséget.

Szolgáltatások az áruházban
A Skála áruház amellett, hogy a város legnagyobb be­vásárlóközpontja, helyet ad több szolgáltatásnak is. A tagsági és vevőszolgálati iro­dában felvesznek előjegy­zést keresett, de nem kap­ható árukra, házhozszállítás­ra, vállalják az OTP-ügyintézést, valutát váltanak át, foglalkoznak virág-, ajándék- és csomagküldő szolgálattal, névkártya készíttetéssel. Áru­házi szolgáltatás a vegyesipa­ri vállalatal kötött szerződés alapján, hogy a vásárolt anyagból öt napon belül ru­hát készítenek, van ezen kí­vül függöny- és szőnyegszegés, ruha méretreigazítás, órajavítás, kulcsmásolás, szemfelszedés, nyilvános te­lefon.
A légkondicionált eladótér, a megszokottnál nagyobb áruválaszték, a vásárlást könnyítő és kiégészítő szolgáltatások a városi kereske­delmi kultúra magasabb lép­csőfokát képviselik.
Mindezért nagyon örülünk az áruház elkészültének.

Ünnepélyes igazgatósági ülést tart ma délután a Du­naújvárosi Munkásszövetkezet abból az alkalomból hogy tíz héttel a határidő előtt el­készült a 4083 négyzetméter alapterületű Skála Dunaúj­város Áruház, városunk legnagyobb kereskedelmi léte­sítménye

Csongor György


Dunaújvárosi Hírlap – 1983. április 26.

Háromszázhuszan állták a rohamot

Megnyílt a Skála Áruház

Ünnepi igazgatósági ülést tartott a Dunaújvárosi Mun­kásszövetkezet pénteken, amelyen részt vett dr. Szlameniczky István, az MSZMP KB tagja, a SZÖVOSZ elnö­ke. Takács Imre, az MSZMP KEB tagja, a megyei pártbi­zottság első titkára. Závodi Imre, az MSZMP KB tagja, a megyei tanács elnöke, Demján Sándor, a Skála-coop vezérigazgatója, Gadanecz György, a városi pártbizott­ság első titkára és Sárosi Jó­zsef a városi tanács elnöke is.
Szabó Gyula, a munkásszövetkezet elnöke beszámolt arról, hogy határidő előtt és a tervezettnél 13 millió fo­rinttal kevesebb pénz felhasználásával elkészült a Skála Dunaújváros Áruház.
Dr. Szlameniczky István felszólalásában elismeréssel illette a Dunaújvárosi Mun­kásszövetkezet kiemelkedő teljesítményét, üdvözölte az áruházépítés sikeres befeje­zését, vázolta a szövetkezeti kereskedelem hazánkban be­töltött szerepét.
Ezt követően Takács Imre, a megyei pártbizottság első titkára Szabó Gyulának, a munkásszövetkezet elnöké­nek átadta az Elnöki Tanács által adományozott Munka Érdemrend arany fokozatát. Dr. Szlameniczky István pe­dig a Kiváló Szövetkezeti Munkáért kitüntetést adta át Blahó Rudolfnak, a Fejér megyei SZÖVBER dolgozójának, a Skála áruház létesít­ményfelelősének és Hadobás Andrásnak, a 26-os ÁÉV 3-as főépítésvezetősége kőmű­vesének.
Kitüntették az áruház fel­építésében, berendezésében legjobb munkát végzett épí­tőipari és szövetkezeti dol­gozókat, majd Szabó Gyula elnök engedélyt kért a vá­rosi tanács elnökétől, hogy hétfő helyett már szombaton megnyithassák az áruházat.
Szombat reggel fél hatkor talpon az egész áruház. El­foglalja helyét a fehérvári, győri és a budapesti Skála áruházak huszonnégy tagú segítő csapata is. Egyikük, Balázs Henriette mondja: – Skálás szokás segíteni ilyen­kor. Amikor megnyílt a Fe­hérvár Áruház, nekünk is ugyanígy segítettek a tapasz­taltabb kollégák.
Néhány perccel hat előtt már háromszázan állnak a bejárat előtt.
– Autószifont szeretnék venni, karácsony óta nem kapok – mondja egy asszony. – Én meg hímzőfonalat – így a másik. Latol­gatják a többiek, lesz-e ba­nán (az nem volt) papírzsebkendő, mit lehet megvenni a hiányzó cikkek közül.
Hat óra. Kinyitják az áru­házat.

Az első vásárló egyike, So­mogyi Istvánné két autószifonnal siet a pénztárhoz.
– Ha már kapni, a fiam­nak is vettem – mondja.
Egy órával később Hege­dűs László, az élelmiszerosztály vezetője már az eladótér árufeltöltését irányít­ja. A kapós árukból bőven van még a raktárban.

Az előcsarnokban, a pincé­ben és az emeleten URH adóvevővel felszerelt nők figyelik a vásárlók tömegét és irányítják a bebocsájtást.
A Skála-coop szervezési főosztályához tartozó hattagú csoport vezetője az önkéntes rendőri karszalagot viselő Révész Anna.
– Ez már a tizenötödik áruháznyitás, amit a mi csa­patunk szervezett meg. Célunk, hogy megelőzzük az ajtó- és kirakatbetöréseket, kulturált vásárlási körülmé­nyeket teremtsünk.

Meg-megújul a vásárlók, kíváncsiskodók rohama. Em­ber-ember hátán lenn és fenn. Kézből-kézbe vándorol az áru, surrognak az elektro­nikus pénztárgépek törölgetik izzadt homlokukat az el­adók. A légkondicionálás csak első fokozaton dolgozik, a beszabályozás még várat magára. Az irodistákból szer­veződött brigád teával, kávé­val, szendviccsel, friss vízzel kínálja a pénztárak, gondo­lák mögött szolgálatot telje­sítőket.
Az eladók az osztályokra beosztott társadalmi munká­sokkal és a társ-áruházakból érkezettekkel együtt három­százhuszan álltak helyt a nyitás csúcsforgalmában.

Az. első nap bevétele 3,8 millió forint volt.

(csongor)


Skála Dunaújváros Áruház

További felhasznált képek:
Dunaújvárosi Hírlap archívuma

 

Dunaujvaros