Anna Seghers-szel Sztálinvárosban


Béke és Szabadság – 1952. március 16.

ANNA SEGHERS-SZEL SZTÁLINVÁROSBAN

– Sztálinvárosba megyünk – szólt Anna Seghers, a nemzetközi Sztálin-béke-díjjal kitüntetett világhírű német írónő a gépkocsivezetőnek, aki pon­tosan tudta, hogy ez a közlés nem az útirányra vonatkozik.
És Sztálinvárosban a fejébe nyomja szőrmekucsmáját s mitsem törődve a felcsapó latyakkal, indul előre, téglabuckákon, mély árkokon gázol keresztül, deszka­pallókon kapaszkodik fel, szemmelláthatóan élvezi e felszaggatott tájat, melyet az ötéves terv fordí­tott ki sarkaiból, a teremtés láza dúlt fel.

Ötéves tervünk: Béketerv

Mindent tudni akar, egy-egy kérdésnél hosszan elidőzik,nem elégszik meg az egyszerű fe­lelettel, fürkészve, töprengve for­gatja meg a választ, fejét rázza,homlokán két kis figyelő ránc fut össze. Nem, még nem látja elég világosan…

– Kommunista vagyok, író vagyok – mondja – mindennek a velejét akarom.
Megszólítja az útépítő munkáso­kat, beszédbe elegyedik az Erőműtelepen dolgozókkal, minden ér­dekli, mindenre szenvedélyesen kí­váncsi.
Amikor vezetőnk azzal a sajátos büszkeséggel mutatja neki a hatalmas műhelyeket, mintha felserdült fiait mutogatná, Anna Seghers keskenymetszésű szeme kifényese­dik.

A sztálinvárosi dolgozók akik megszokták a külföldi látogatókat, hisz minden ilyen látogatás baráti segítséget, testvéri támogatást nyújtott nekik, az írónő bölcs és meleg tekinteté­ből próbálják kiolvasni, milyen hát az ő Sztálinvárosuk, – az ő szemében. Megjelenik-e az ő arcán is az a meglepett, félig csodálkozó, félig zavart mosoly, amikor súly­talannak, fakónak érzi az ember az elismerő szavakat s percek múlva szólal csak meg, de úgy, hogy csupán kezetszorít…
– Az imperialista országokban is épültek erőművek, acélkombinátok – mondja Anna Seghers s a két figyelő ráncocska elmélyül a homlokán. – Csakhogy minden, ami ott a magasba tör, a mélységbe nyomja azokat, akik megterem­tették. Minden, ami ott terebélye­sedik, a dolgozó népet sorvasztja, fonnyasztja, hogy végülis áldoza­tul dobja őket a profitéhes, gyilkosháborús szenvedélyeknek. Itt pedig a jövőjét építi, a derűs életét építi a dolgozó nép, a falakból is élet­erő sugárzik, a kohók és hengerdék a tettre, készség, a harcos elszántság erődjei, ez teszi olyanná Sztálinvárost, hogy az ember szenvedélye­sen vágyódik rá, hogy újból és új­ból lássa!
Benda Istvánt, az Erőműtelep kőművesét kérdezgeti Anna Se­ghers. Honnan jött, hogy került ide, mit hallott az építkezésről, mielőtt elhatározta, hogy idejön dolgozni. Benda hercegszántói, a község két kilométerre fekszik a jugoszláv határtól.
– Hogy jutott eszébe olyan messziről idejönni?
– A földim, Barna Gergely mű­vezető hívott: “Benda bácsi, magá­nak való hely az ott. Keresni le­het, tanulni lehet, mert előgyártott födémlemezeket csinálunk,ilyet maga még úgysem látott.” Hát eljöttem.
– S csakugyan azt találta itt amit várt?
Benda szemöldöke a magasbaugrik. – Úgy kell lenni, hogy többet kaptam, mint amire számí­tottam, különben nem hívtam volna ide a fiamat.


A sztálinvárosi dolgozók körülveszik Anna Segherst. Balról jobbra: az írónő, Szantaveg Margit sztahanovista, Horváth Erzsi segéd­munkás és Laufer Tibor brigádvezető
(Dénes felv.)

Az egyik szálláshelyen éppen ebédszünetet tart egy huszonnégytagú brigád.
– Ki a brigádvezető?
Vékonycsontú fiatalember jelent­kezik: Laufer Tibor.
– Maga a vezetője ennek a né­pes brigádnak?
– Én!
– Aztán hogyan lett maga a vezetőjük? Miért éppen magát vá­lasztották?
Laufert meglepi a kérdés. Hogymiért éppen ő… Mert benne bíz­tak.
– De miért éppen magában bíztak? Mivel érdemelte ki? Hisz jóval idősebbek vannak itt magá­nál, több tapasztalattal, több gyakorlattal. Mit gondol, miért vá­lasztották éppen magát?
– Mert érzik, hogy szívemen viselem a dolgukat – mondja mostmár meggyőződéssel a fiatal bri­gádvezető. – Mert apja vagyok a brigádnak – vágja ki és elpirul.
Drótszemüveges, idősebb kőmű­ves helybenhagyólag bólint.
– Fiatal apa, de édesapa, azt meg kell hagyni. Ért a vezetéshez. Jó kezekben van nála a brigád sorsa, össze tud fogni bennünket, megszervezi a munkánkat. Mert az a fő: a szervezés. Érteni kell ahhoz.

Nemcsak az öntudatos jó munkások érdeklik az írónőt, de azok is, akiket mégcsak a pénzszerzési lehetőség hú­zott ide, azok, akik még morogva kelletlenül tapossák a sarat s a munkaidő lefújását jelző sziréna-búgást figyelik.
Nagy József tizenhétéves útépítőmunkás néhány hónapja dolgozik itt. Hívták, hát gondolta, megpró­bálhatja éppen. Látszik időtologató motoszkáló mozdulatain, hogy még nagyon újsütetű legény ebben a lüktető tempójú városban, még tele van bizalmatlansággal, hazulról hozott előítélettel, mellyel sorsát féltő “jó kulálkok” tömték tele a fejét.
Anna Seghers megkérdi tőle, szeretne-e szakmunkás lenni. A fiú a vállát vonogatja. Csak dolgozik egy darabig… aztán majd meg­látja.
– Fel kell jegyezni a nevét, szólni a DISZ-szervezetnek, vegye szárnyai alá, nevelje, sok gonddal, türelemmel, szeretettel. Én jövő hé­ten újra eljövök ide s felkeresem mindazokat, akikkel most beszél­tem. Nagyon szeretnék néhány hó­nap múlva, újra ellátogatni, hogy figyelemmel kísérjem azoknak az útját, akikkel itt találkoztam. Ta­lán addigra Nagy József szakmát tanul, talán kieszel valami eljárást, amellyel anyagot takarít meg, ta­lán egy másik Nagy József áll már elém. Harcolni kell ezért az ismeretlen parasztfiúért – mondja végül Anna Seghers. – Ez is a béke kérdéséhez tartozik, hogy a közösség szilárddá kovácsolja a dolgozókat, akiknek úgy kell a he­lyükön állni, mint a kohóknak, erőműveknek, vaskombinátoknak!

Palotai Boris

Dunaujvaros