Ihletet, szereplőket ad a vidék


Napló – 2016. augusztus 13.

Ihletet, szereplőket ad a vidék

Kálnay Adél József Attila-díjas írónő számára sokat jelent a Sárkány-barlang, a falu és a hegy

Tóth B. Zsuzsa

Azt mondják, aki tollforgató em­ber közelében van, ne csodál­kozzon, ha róla szól egy írás. A Kálnay Adél írónő környezetében élők örömmel veszik, sőt, ese­tenként kérik, hogy egy történet szereplőjévé válhassanak. A kétlaki írónő számára ihletet adnak a dunaújvárosi, székesfehérvári diákok, miként a hegymagasi gyerekek úgyszintén. Nem be­szélve a vidékről, ahol minderről beszélgettünk.


Kálnay Adélnak ihletet ad Hegymagas, a Szent György-hegy az itt élőkkel együtt
Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Kálnay Adél 1982-ben hallott először a Szent György-hegy lábánál fekvő kistelepülésről, Hegymagas­ról, amikor barátnője a kör­nyéken keresett házat.
– Egy évvel később érkez­tem hozzá látogatóba. Szil­veszter volt, a téli táj, a hóval borított utcák látványa lenyű­gözött. Felmentünk a hegyre, a látvány maga volt a csoda. Néhány év múlva alakult úgy az életünk, hogy tudtunk ven­ni egy kis parasztházat, így 1988 óta nyaranta itt van a család. Ma már jobbára csak a férjemmel és az unokákkal időzünk, a négy gyermekünk kirepült időközben – mondja az írónő, aki férjével együtt pedagógus. A nyaraik szaba­dabbak, a nyári, őszi, téli szü­netekben a faluban élnek, egyébként pedig Dunaújvá­rosban. Adél ősztől tava­szig Székesfehérváron mese­író klubot tart a gyerekeknek, amellett a könyvtári cimbora klub védnöke. Aktív nyugdí­jas pedagógusként korrepetál, versenyre készít fel diákokat.
– A nyugdíjba menetelem óta hiányt szenvedtem a gye­rekekkel való kapcsolatban, ezt így vissza tudom lopni ki­csit az életembe. Átmenet és folytonosság egyben. Kaphatok még a szeretetükből, ami számomra létszükséglet, mint a növényeknek a locsolás. Szokták mondani, hogy az ember azzá válik, ami a mun­kája. Tanító vagyok, és ebből a szerepből életem végéig nem fogok kilépni, mert azzal a szemmel nézek. Sok olyan dolog van, ami az emberrel vele hal meg – magyarázza Kálnay Adél.
Harminc gyerek közül ki­szúrja, hogy kinek kötődött ki a cipőfűzője, fel tudja mérni, mekkora hangerő kell egy te­remben. Anna unokája mond­ta egyszer, hogy mami, te úgy tudsz szólni, hogy a gyerekek összefutnak a hangodra. Ez bebizonyosodott a napokban tartott első olvasótáborban is Hegymagason, ahol a részt vevő gyerekek valósággal ki­nyíltak a mesék feldol­gozása, a kreatív fel­adatok megoldása köz­ben. Adélnak – mint több felnőtteknek és gyermekeknek szóló kötet szerzőjének – az íráshoz nyugalmat ad a falu.
– Másfajta szemlélődésre van itt lehetőség, mint egy vá­rosban, a negyedik emeleten. Ott távolabb kerülök az em­berektől. Itt, ha beülök az asztalhoz, kilátok az utcára, sokkal közelebb van hozzám minden. Az emberek részesei az életemnek, ha nem is tud­nak róla – vallja a József Atti­la-díjas írónő, aki esetenként szereplőket formáz a hegymagasiakról. A gyerekek nevük­kel, személyiségükkel szere­pelnek, alakot öltenek egy-egy novellában.
– Néhányan tudják, hogy benne vannak egy-egy törté­netben. A Hazatalálni című, német nyelven a frankfurti könyvvásáron nagy sikert ara­tott novella szereplői ilyen fiatalok. A dunaújvárosi gye­rekek pedig már kérik, hogy írjam bele őket a készülő könyvbe. Könnyebb egy sze­replőt testtel, jellemmel fel­ruházni, ha ismerek hasonló személyt. Már kezdeti novel­láimban és azóta is sok írá­somban szerepel a falu vagy a környék mint helyszín. Az el­ső, a Fénykép anyám kezében című kötetemben van egy-két hegymagasi ihletettségű írás, a következő novellakötetben már több. A Titkok egy régi kertben című regényem egé­sze itt játszódik. Hegyma­gasnak is köszönhető, hogy ennyit írok, kiszakadva min­den nyáron a városi körfor­gásból. Itt van egy csende­sebb, nyugodtabb életem, ez kétségtelenül hozzájárul ah­hoz, hogy több írás szülessen – magyarázza. Sokat jelent számára a sár­kánybarlang, a falu, a hegy. Legújabb köteté­ben is – melynek Em­bermesék, tündérme­sék a címe – vannak a falu által ihletett me­sék. A könyv gyere­kekhez és felnőttekhez egy­aránt szól, de nem meglepő ez egy olyan szerzőtől, aki folyamatosan ír minden kor­osztálynak.

Három fejezet a kötetből a castellum.do oldalon:

Dani nem akar kistestvért
 Veronika Tündérországban
 Kutyahideg

– Az első novelláim felnőt­tekhez szóltak, de mivel ezer­nyi gyerek van mindig körü­löttem, kézenfekvő volt, hogy kipróbáljam magam mese­írásban – tudjuk meg tőle. Az első, nyomtatásban megje­lent gyermekkönyve a Zsuzsi című kötet volt, azt követte még hat könyve. A József Attila-díjat felnőtteknek írt könyveiért kapta – amelyek részben itt, a faluban szület­tek. Kedvenc helye saját kert­je, a hegyen a forrás környé­ke, de szívesen körbejárja a hegytetőt is az unokákkal, barátokkal. A hegy pincéiben borozgatnak, a Tapolca-pataknál barátokkal, gyerekek­kel, unokákkal tüzet raknak.
– A faluba költözőitekkel, a bebírókkal együtt jót be­szélgetünk bor és pogácsa mellett. Befogadtak az itteni­ek. Amikor megvettük a há­zat, egyszerre három-négy család érkezett kisgyerekek­kel. Mindannyian ugyanazt vártuk a falutól: a gyönyör­ködés, a szabadság, a városi nyüzsgésből való kiszabadu­lás lehetőségét. Szerény élet­tel kezdtünk. Az állandó tatarozgatás, gyomlálás időszaka volt az számunkra, akik a vá­rosban nem fizikai munkát végeztünk, de itt szívesen tettünk-vettünk. Ezt örömmel és elnéző mosollyal figyelték a falusi nénik, akik sajnos már nincsenek köztünk. Nagy sze­retettel fogadtak bennünket, egy pillanatig sem éreztük, hogy terhükre lennénk, meg­ítélnének. Sőt, sokszor kap­tunk ajándékot tőlük. Hoztak tojást, borral kínáltak, süte­ményt sütöttek. Talán azért is voltunk számukra olyan ked­vesek, mert a gyerekeik már mind messze éltek és mi olyanok voltunk nekik, mint a gyerekpótlók. Bár felnőttek, de olyan korúak, mint az övé­ik. Átplántálták belénk a tö­rődést – emlékezik Kálnay Adél. Azóta viszonylag ké­nyelmessé tették vidéki létü­ket. Táv-kertgondozás ugyan nem létezik, zöldséggel nem bíbelődnek, de vannak fák, és zöld a fű.
– Annyi itt a munka, amennyit az ember jó szívvel és erővel elbír, szívesen meg­csinál. Régi a parasztház, fo­lyamatosan van tennivaló raj­ta, de a jellegét fontosnak tartottuk megőrizni. Annak ide­jén úgy választottuk, hogy családi bázis legyen, és ezt a szerepet folyamatosan betölti. Szívesen jönnek az unokák a barátaikkal. Nagy munka, te­tőcsere előtt állunk éppen – mutat a főutca egyik legszebb parasztházának homlokzata felé. Most éppen meseregényt ír unokái számára. Amint pe­dig a férje is nyugdíjas lesz, terveik szerint felhagynak a városi élettel, és Hegymagas­ra költöznek.

Kálnay Adél Ózdon született. Tizennyolc önálló kötete jelent meg, és huszonhét an­tológiában szerepeltek írásai. írói munkássá­gáért számtalan elis­merésben részesült, köztük legjelentősebb az 1999-ben kapott Greve-díj és a József Attila-díj 2003-ban. Rendszeresen indul a füredi Salvatore Quasi­modo költőversenyen, ahol kétszer különdíjat ítéltek oda neki. (For­rás: wikipédia)

Az üzenet mindig tiszta

 

Kálnay Adél – Levél Anyához

 Boldog karácsonyt!

Kálnay Adélt példaértékű pedagógiai, írói és közéleti tevékenysége alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése “Dunaújváros díszpolgára” kitüntető címben részesítette 2021-ben. Bővebben a dunaujvaros.hu oldalon.

 

Dunaujvaros
Previous
Partitúra