Barakktáborok és szociálpolitika


História – 2002. április

Barakktáborok és szociálpolitika

Szegénység Sztálinvárosban, 1950-1958

Sztálinváros építése hivatalosan 1950 tavaszán kezdődött, 1951. november 7-én kapta Sztálin ne­vét; bár 1956 őszétől a város lakói egy ideig a Dunapentele elnevezést használ­ták, a város hivatalos neve csak 1961. november 25. után lett Dunaújváros.
Sztálinvárosban “kisléptékben” vizs­gálható, hogy miként ment végbe állami irányítás alatt és annak ellenére az ipari munkássá válás és az urbanizáció.
A szegénység az állami intézmények szemében régóta megoldandó problé­maként jelent meg, mert puszta létét is a társadalom egységesülését fenyegető­nek vélték. Sztálinváros a hivatalos ide­ológiában a modernizációt, a társadalmi esélyegyenlőséget, a modern elrendezésű lakóterületeket és az összkomfortos lakásokat jelentette, amelyek a “jövőben le­hetővé teszik a szocialista életforma” megvalósítását. Ezzel szemben a város főépítésze, Weiner Tibor már 1959-ben elismerte, hogy a “tervezés megindítot­ta egy ‘tervezett’ város építését, a be­ruházó pedig az ideiglenes létesítmé­nyekkel: lakó- és közcélokat szolgáló barakkokkal, a felvonulási létesítmé­nyek tömegével megindította egy ‘nőtt’ telep szerves fejlődését.” A “nőtt” város a hivatalos beszédmódban a szegénység és a “deviáns” jelenségek melegágyá­nak számított.

A Radar és a Déliváros

Sztálinvárosban a szegénység és annak meghatározása szorosan összekapcso­lódott a város építésének kezdetén lét­rejött és 1965-ig létező barakktáborok­kal, ahol több ezer ember élt. A terve­zett városon kívül épített barakktelepek korántsem jellemezték az egész várost, de fontos funkciójuk volt, még akkor is, ha a korszakban készült propagandisztikus fotókon nem találkozunk velük.
A sztálinvárosi nyomornegyedek kö­zül a legrégebbi a Radar barakktelep volt, amely onnan kapta nevét, hogy egy második világháborús katonai megfi­gyelőállás (radar) helyén épült fel. A Radar barakktábor Sztálinváros köz­pontjától mintegy két kilométerre, a Vasmű mellett állt. (Mára annyi maradt belőle, hogy az egykori bekötőút elején áll a “Radari kocsma”.) A téglából épült barakkok egymástól tíz méterre, egy belső makadámút mentén helyezkedtek el. A tábor lakói legalább fél órát gyalo­goltak, ha be akartak jutni a városba. Az egyes barakképületeket általában 80-100 személy befogadására tervezték.

Részlet Dr. Koczka József – Dr. Berkovics Gábor – Dr. Krajnc Zoltán: A magyar légvédelem “szeme” és “füle” 1917-1945 című, a Haditechnika 2006 februárjában megjelenő lap cikkéből

Magyarországon a lokátor és a nagyfrekvenciás kísérletek a harmincas évektől folytak.
A Tungsram Rt. kutatólaboratóriumában dr. Bay Zoltán vezetésével mikrohullámú adócsöveket terveztek, de önálló lokátortervezés nem történt. Magyarország így né­met segítségre és esetleges importra szorult. 1942 őszén a honvédelmi miniszter a dr. Bay Zoltánnal folytatott sze­mélyes megbeszélés után megbízta a professzort, hogy a magyar hadsereg számára dolgozza ki a radartechnika elméletét, és végezze el az alapkísérleteket. A katonai vezetés 150 000 pengőt biztosított a fejlesztésre. Ezt az összeget a Bay vezette csoport kapta. A német Freya ha­sonlatosságára elkészítendő távolfelderítő radarok terve­zéséről, szerkesztéséről, gyártásáról volt szó, melyek előbb a Viktor, majd később a Sas nevet kapták. A radar gyártása hamarosan megkezdődött, négy darab elkészí­tését tervezték.
1942 decemberében (9-e és 20-a között) Hellebronth Vilmos vezérőrnagy vezetésével Németországba utazott a magyar szakemberek egy csoportja a német lokátorok tanulmányozására. A légierő parancsnoka a következő­ket jelentette a vezérkar főnökének a Milch vezértábor­naggyal folytatott tárgyalásairól:
Négy alap radartípust szükséges a honvédségnek fel­tétlenül rendszerbe állítania, vagy saját fejlesztés és gyártás és/vagy import útján. Ezek német megfelelői a következő eszközök voltak:

  • kereső lokátor: Freya (felderítési távolsága 120-300 km);
  • légvédelmi tűzvezetőlokátor: kis Würzburg vagy Würzburg-Dora (felderítési távolsága mintegy 30 km);
  • vadászrávezető lokátor: nagy Würzburg vagy Würzburg-Riese (felderítési távolsága 40-75 km);
  • vadászrepülő-műszer: Lichtenstein (felderítési távol­sága mintegy 3 km).

A honvédelmi miniszter 1943. március 5-ei hatállyal megbízta dr. Jáky József ezredes miniszteri biztost a ma­gyar rádiólokátor kialakításának, elkészítésének vezetésével.
1943 februárjában már 470 (a tervezett 550-ből) kikép­zett állománnyal feltöltött és felszerelt honi figyelőőrs tartozott a szolgálathoz. Elsősorban a “visszatért” terüle­tek hálózata volt még hiányos, és főleg itt volt nagy az eszközhiány. Mindenesetre folytatódott a további 80 őrs létrehozása. Elkészült a Citadella légvédelmi központ (a budapesti légvédelmi tüzérparancsnokságot is itt helyez­ték el) és a Sziklaközpont (Orléköz) is.
A németek májusban átadtak a magyar hadseregnek három darab Würzburg-Dorát a légvédelmi tüzérség ré­szére, majd novemberben újabb kettőt. Szeptemberben megérkezett az első kereső, távolfelderítő rádiólokátor-ál­lomás (Freya) is Németországból, melyet a katonai veze­tés az éjszakai vadászrávezetés feladataira tervezett fel­használni. A németek által júniusra megígért két darab Würzburg-Riese részei megérkeztek, de egyelőre olyan hiányosak voltak, hogy üzemeltetésükről szó sem lehe­tett. Az irányításukra szolgáló Freya szállításáról ekkor még nem gondoskodtak a partnerek (szeptemberben érkezett meg az eszköz). Dr. Jáky József ezredes minden­esetre utasítást adott, hogy Dunapentelén kezdjék meg a lokátortelep műszaki munkáit. Ide tervezték az importból származó kereső- és vadászirányító lokátorok telepítését. A miniszteri biztos leírta a lokátorrendszer javasolt és szükséges működésének rendjét is harchelyzet esetére.
1943 közepére nagyjából kiépült a magyar hagyomá­nyos figyelő- és jelentőrendszer.


A lokátorok átlagos felderítési zónája közepes magasságon 1944 elején

1943 szeptemberében elkészült a Standard Művekben a második, a tapasztalatok alapján módosított, javított Sas lokátor is. November 2-án Jáky ezredes jelentette a vezérkarnak, hogy a magyar gyártású keresőlokátorból kettő rendelkezésre áll. Ezekből az egyiket augusztusban telepítették a János-hegyi Erzsébet-kilátónál. A lokátor kísérleti példányként szolgált, melynek üzemeltetési ta­pasztalatai alapján módosították a továbbiakban gyártott eszközöket, ezenkívül felhasználták a hazai kiképzés céljaira is. A telepítési hely azonban nem volt megfele­lő, ezért Jáky ezredes Sárit javasolta a keresőlokátor új állomáshelyének. A Sas innen is képes volt a budapesti tűzrendszer három darab Würzburg-Dora tűzvezető loká­torát információval ellátni. A sári telep decemberben elké­szült, és 20-ától megkezdte működését. A második sa­ját gyártású keresőlokátort éjjeli vadászirányításra ter­vezték. Vita folyt arról, hogy hová telepítsék az eszközt. Javasolták Csóványost, majd a Felsőerdő 269. HÁRP-ot, de a vezérkar egyik lehetőséget sem támogatta. Ezek után Terecske és Jászkisér merültek fel megoldásként, végül az időtényezőt figyelembe véve az utóbbi helység mellett döntöttek. (Ez a lokátor és a telep 1944 elején kezdte meg működését.)
A Sasok kitűnően üzemeltek, s különlegesen jó feltéte­lek mellett, időnként még 500 kilométeres távolságban is képesek voltak detektálni a célokat. Az év végére – ahogy ekkor nevezték, az LRB/V (Légvédelmi Rádió-Bemérő/Vadász) telep – üzemképes állapotban volt (esz­köze a német importból származó Freya), Dunapentele állomáshelyen. A tüzér- és keresőlokátorok telepeit LRB/T-nek (Légvédelmi Rádió-Bemérő/Tüzér) és LRB/K- nak (Légvédelmi Rádió-Bemérő/Kereső) nevezték. Jáky ezredes javasolta az elkészült lokátor “berepülését”, majd december 1-jétől rendszerbe állítását. Megoldot­ták a telep híradóhálózatba kapcsolását is. A vezérkar döntésének megfelelően a dunapentelei lokátort a va­dászirányítás mellett távolfelderítő feladatokra használ­ták, bekapcsolását csak “éles” helyzetben engedélyez­ték. A vadászirányítás céljaira a két rendelkezésre álló Würzburg-Riesét ugyanebben a körzetben telepítették. Decemberben a németek a második Freyát is átadták a magyar hadseregnek. 1943 végén azonban még csak a sári és a dunapentelei telep üzemelt. Jáky ezredes októ­berben intézkedett az újabb LRB/V telep munkálatainak megkezdésére Jászkisér község mellett. Ide szintén Sas készüléket (a második elkészült magyar kereső, tá­volfelderítő lokátort) akart telepíteni, vadászirányítási, rávezetői funkcióra.


“SAS” elnevezésű távolsági felderítő radar Dunapentelén

1944-ben a március 19-ei német megszállás után a magyar légvédelmi erőket, köztük természetesen a figye­lő- és jelentőszervezeteket, lokátorokat is, a német erők­nek rendelték alá. A nyilas hatalomátvétel után, novem­ber 14-ei hatállyal a légierőt, a légvédelmet és a légoltalmat összevonták a Légvédelmi Erők Parancsnoksága szervezetbe. 1944 második felétől, a többi csapathoz ha­sonlóan a figyelő- és jelentőszervezet is fokozatosan, a hadműveleteknek megfelelően egyre inkább nyugatra szorult, illetve megsemmisült (feladataikat az új állomás­helyeiken a kiépítetlen állások és a híradóvonalak hiánya miatt csak egyre kisebb hatásfokkal tudták végezni).

Az egyes barakképületek belül öt darab, 7×7 méteres helyiségekből áll­tak, amelyek közvetlenül a szabadba nyíltak. Az épületek egy részét a Sztálin Vasmű Tröszt 1953-ban úgy építette át, hogy egytraktusos rendszert kialakítva hosszanti válaszfal építésével folyosót létesített, és erről a folyosóról nyíltak az egyes helyiségek. Ekkor építették be az egyes barakkokba a közös mosdókat és WC-ket is, és ugyanekkor aszfaltozták – bár nem mindenütt – az addig pusztán téglákból álló padlót. Ekkortájt már 3300-an éltek a Radarban. A barakk­táborokat annak idején “ideiglenes szállásnak” építették, főleg nyári idő­szakra, mivel az ilyen vastagságú falak nem biztosították a megfelelő hőszige­telést. Ennek ellenére sok család másfél évtizedig barakkokban élt.


Barakklakás. Egy szobában egy család, 1958

A Déliváros nevet viselő barakktá­bor a Sztálin Vasmű területétől délre, a tervezett várossal ellentétes irányban nőtt ki a földből az építőmunkások lak­helyeként. 1953 végén a radariakkal egy időben a délivárosi barakkokat is átalakították, hogy a nős dolgozókat is el tud­ják helyezni. Egy délivárosi szobában átlagosan tizenketten laktak. A Déli­városban az évek során több száz család telepedett le a barakképületekben. 1956 elején már 3500 ember élt itt, mostoha körülmények között, melyek azonban sok esetben nem voltak rosszabbak an­nál, mint amit falujukban megszoktak.
A városra jellemző nagyarányú né­pességmozgás ellenére megállapítható, hogy a teljes lakosság körülbelül negye­de barakktáborokban élt az ötvenes években.

A barakktáborok lakói

Kezdetben minden barakkban az egy faluból jött – általában a baráti és rokoni alapon szerveződő – építőbrigádok lak­tak, majd fokozatosan vállalatonként kezdték el szétosztani a barakklakáso­kat. Sztálinvárosban – akárcsak más ipa­ri városokban – jellemző volt a rokon­sághoz kötött bevándorlás. A barakkok­ban lakó építőmunkások mellé egyre több rokon költözött. Jöttek a felesé­gek, a gyerekek, a nagynénik, a szülők és a testvérek is. A barakkok belső fel­osztása is az itt élő családok miatt vált szükségessé. A bevándorlók Sztálin­városban nem váltak “gyökértelenné”. Gyökereiket magukkal hozták rokonsá­gi és szomszédsági kapcsolataikban, normáikban és életformájukban.


Barakklakás. Tömegszállás vaságyakkal, 1952

A sztálinvárosi barakktáborok lakói túlnyomórészt alkalmi, alacsony státusú fizikai, többnyire építőipari segédmun­kából éltek. (Az 1953. évi, új kormányprogram hatására azonban 1954 és 1957 között csökkentették Sztálinváros beru­házási keretét, ami miatt visszaesett a helyi építőipar munkaerő-szükséglete. Ez a barakktáborok lakóit érintette a legérzékenyebben.)
Az építőipari munkások többségét az északkelet-magyarországi és az alföl­di vidéki nyomor elől menekülők adták. A beruházási alap csökkentése és az építkezések befejezése után azonban már nem kaptak sem lakást, sem mun­kát a városban. Emellett – a központi lakáselosztási rendszer révén – a leg­jobb lakások többsége a Vasmű vezetői­nek, alkalmazottainak és a legfonto­sabb, hiányszakmákat űző szakmunká­soknak jutott, míg a barakklakásokat általában az amúgy is hátrányosabb helyzetű építőipari munkások kapták.
A nők nagy része háztartási munkája mellett csak akkor vállalt “hivatalosan” is munkát, ha a család jövedelme ala­csony volt, és ha éppen munkalehetőség adódott a helyi építőiparban. (A nőknek álláshoz jutni Sztálinvárosban egyéb­ként igen nehéz volt, ezen csak az 1958-59-ben idetelepített könnyűipari üze­mekkel tudtak valamelyest enyhíteni.)
A barakktáborok lakói életformá­jukban – a Sztálinvárosi Hírlap ábrázo­lásai szerint – egyértelműen falusiaknak számítottak, a városias életformával először a belvárosban élő értelmiségiek és az iparvárosokból érkezett szakmun­kások révén találkoztak. Sztálinváros la­kossága nem volt homogén, a város egyes kerületeinek lakói eltérő életfor­mát képviseltek. A barakktáborok la­kóinak többségét a helyi sajtó és a taná­csi osztályok “szegénynek”, “falusias­nak” és “deviánsnak” jellemezték. A barakktáborban élők “falusias”, ezáltal “szocialista városhoz nem illő” életmód­ját leggyakrabban azzal érzékeltették, hogy “elharapózott az állatok tartása a barakkok mellett, így disznót, kecskét, sőt legutóbb egyesek már bornyút is tartottak”.

AZ ELSŐ “SZOCIALISTA VÁROS”: SZTÁLINVÁROS

“…hétszáz nap alatt város született a kukoricaföldek helyén…”

“Vannak becsületes szegények is”

A nyomornegyedekkel kapcsolatos leg­gyakoribb sztereotípia, hogy az utcai és a szomszédsági élet sokkal intenzívebb, mint másutt. A barakktáborok utcáin a korabeli jelentések és újságcikkek írói is általában a rongyos, mezítlábas gyere­kek tömeges jelenlétét emelték ki, “akik az utcákon és a barakkok előtt játsza­doztak”. Ugyanezen jelentések írói megállapították, hogy “a barakkokban lakó családoknak nincsen általában le­telepedési engedélyük, eredeti állandó lakásuk, amelyek a személyi igazolvá­nyukba vannak bejegyezve, a város kü­lönböző részein vannak és azokat már régóta mások foglalják el”. Szerintük “a barakkokban lakó dolgozók nagy részé­nek igen minimális igényeik vannak, úgyszólván örülnek, hogy tető van a fe­jük felett, és maguk sem igen törődnek körülményeik javításával. Itt húzódnak meg azok az elemek is, amelyek sehol sem dolgoznak, alkalmi munkával szer­zik be minimális szükségleteiket vagy a közös tulajdont (pl. a barakktáborok környékén történő falopások). Termé­szetesen a barakktáborokban vannak olyan lakók is, akik az ottani körülmé­nyekhez képest rendben és tisztán tartják lakásaikat és becsületesen élnek.” (A “vannak becsületes szegények is” ki­jelentés régóta része a szegényekről szóló diszkriminatív és megbélyegző be­szédmódnak. Ez ugyanúgy jellemző volt a sztálinvárosi újságírókra vagy szociális ellátásban dolgozókra, mint a 19. száza­di gyárfelügyelői jelentések szerzőire, akik “becsületes” és “lumpen” munká­sokról írtak jelentéseikben.)

 SLUM

A Sztálinvárosi Városi Tanács szo­ciálpolitikai csoportjának 1956-os javas­lata szerint a családosok problémáját úgy lehetett volna megoldani, hogy a vállalatok a munkavégzés alapján “fe­lülvizsgálták” volna családos alkalma­zottaikat. Akiket munkavégzésük miatt alkalmatlannak ítéltek, azokat elbocsá­tás után családostól visszaküldték volna eredeti lakóhelyükre. Ugyanebbe az “intézkedéscsomagba” tartozott, hogy a vállalatok a családos dolgozóknak nem adtak volna szállást a barakktáborok területén. Ez alól kivételt jelentett, ha valakit családjával együtt, munkahe­lyének elvesztése miatt egy városi lakás­ból kilakoltattak. Az elképzelés – sok másikhoz hasonlóan – csak papíron va­lósult meg (kivéve a kilakoltatásoknál). A gyakorlatban azt a felelősséget, hogy több ezer szegénynek minősített csalá­dot kitelepítsen, egyetlen tanácsi vagy gyári tisztviselő sem vállalta.


Barakktábor. Fürdő a szabadban, 1950-es évek eleje

A Sztálinvárosi Hírlap ábrázolása szerint a nyitott gödrök, a közvilágítás hiánya természetes állapotnak számí­tott a barakktáborokban. Az ötvenes évek végére a gaz benőtte a barakkok közötti járdákat, törmelék- és hulladék- kupacok borították a házak közötti üres területet. Több száz törött ablakon csillant meg a napfény, és egész sereg üres ajtó- és ablaktok éktelenkedett mindenfelé. Sok ajtó faanyaga és deszka “szállt el a mennybe a kéményen keresz­tül”, ahogyan ezt a lakók “szaknyelven” közölték az odalátogatóval. A különös csendéletet kiemelte a sok fekete, szür­ke disznó, amelyek hol falkába verődve, hol egyedül, otthonosan sétálgattak a Radarban – ahol bőségesen volt miben turkálniuk. Igaz, hogy a tanács kísérletet tett arra, hogy 1957. április 15-én végér­vényesen megszüntesse a “disznó eldorádót”, de ez nem járt sok sikerrel. Lenn a Duna-parton disznóólak sorakoztak, valakinek egész disznófalkája volt. Egy cikk szerint: “A kohászat mellett váro­sunk a sertéstenyésztéséről is nevezetes lenne. A vendégek pedig városunkba érve megállapíthatnák, hogy Nagyté­tény Sztálinvároshoz képest drogéria”.
A hírlap a “deviancia” meglétét az­zal vélte bizonyítottnak, hogy a Déli­városban folyamatosan napirenden vol­tak a lopások, verekedések és botrá­nyok. Az ajtókat, ablakokat, villanyve­zetékeket, sőt még a lezárt épületek zá­rait is ellopták. Ezt azzal magyarázták, hogy ezekből az építőipari munkások saját házat építettek maguknak a kör­nyező településeken. A sztereotípiák nem maradtak hatás nélkül, amely meg­nyilvánult a helyi rendőrség intézkedé­seiben is. 1957-58-tól rendszeresen razziázott a rendőrség a Délivárosban. Az éjszakai igazoltatások során számos börtönviselt, “gyanús ruházatú” embert állítottak elő, ami gyakran a hivatalos normák elleni tiltakozásként viselt “jampec-öltözékre” utalt.

Városépítés és letelepedés Dunaújvárosban

A Délivárosban 1958-ban több mint négyezer ember élt, köztük 410 család és 800 gyerek. A több mint 400 déli­városi házaspárból egy felmérés szerint 190 “vadházasságban” (élettársi kap­csolatban) élt. Az élettársi kapcsolato­kat a tanácsi szervek “deviánsnak” mi­nősítették, akárcsak a kocsmához kötött társasági életet, annak ellenére, hogy a barakktáborokban a kocsma volt a tár­sas élet egyik legfontosabb színtere. A barakktáborok lakóinak életformáját hivatalosan megbélyegezték, és a szo­ciálpolitikában ennek függvényében el­sősorban szankciókkal szabályozták.
A szegénység központi kezelése a szocializmusban azért nem válhatott nyilvános kérdéssé, mert hivatalosan nem létezett szegénység. A barakktábo­rok hivatalos megítélését és “problémá­juk” kezelését meghatározták azok az elvárások és sztereotípiák, amelyek a köztudatban a szegénységgel kapcsolat­ban éltek. A szegénységet régtől fogva összekapcsolják a “deviáns” jelenségek meglétével. Ennek következtében a barakktáborok a hivatalos beszédmód­ban “igazgatási”, “gyermek- és ifjúságvédelmi”, “egészségügyi”, “rendőrségi”, “erkölcsrendészeti” vagy “büntetőjogi” problémaként jelentek meg.


Ahol a dolgozó nép művelődik. Bartók Béla kultúrház

A szegénység “funkciója”

A szegénység legszűkebb meghatározá­sai az egyes egyének, illetve családok jövedelmére vagy vagyonára koncentrálnak és általában a létminimum szint­jének és az “életszínvonalnak” a megha­tározásával bajlódnak. Gyakran pusztán arra a kérdésre keresik a választ, hogy “a népesség hány százaléka volt sze­gény” egy adott időszakban. Ugyanen­nek a meghatározásnak a továbbfejlesz­tett változata a jövedelem mellett a fo­gyasztást is figyelembe veszi a “szegény­ségküszöb” meghatározásánál. Ennél szélesebb meghatározás azt tartja sze­génynek, aki bizonyos életesélyektől, gazdasági, szociális vagy kulturális ja­vaktól meg van fosztva. A megfosztottságra (depriváció) épülő szegénység­definíciók alapján folytatott kutatások többek közt olyan kérdéseket helyeznek a középpontba, melyek a fizikai kom­fort, egészség, biztonság és biztonságérzet, “jóléti javak” és “státuszjavak” hi­ányával, az azoktól való megfosztottság hatásaival foglalkoznak.


Ahol a dolgozó nép gyógyul. SZTK-rendelő

A szegénység, illetve a barakktábo­rok sztálinvárosi megléte megközelít­hető abból a szempontból is, hogy kinek állt érdekében a barakktáborok fenntar­tása? A sztálinvárosi barakktáborokban élő szegények számos gazdasági és szo­ciális funkciót kielégítettek. Ebben az értelmezésben példának okáért: a sze­gények elvégzik a “piszkos munkát”, ami fizikailag megerőltető, veszélyes, időszaki, alulfizetett és lebecsült. Ezál­tal számos gazdasági tevékenység ami részben a “piszkos munkára” épül erő­sen függ a szegények, a szegénység meg­lététől. Sztálinvárosban ilyennek számí­tott elsősorban az építőipari munka, ahol általában a szegénynek tartott társadalmi csoportok dolgoztak. A barakk­táborok megléte nélkül melyek szál­lást biztosítottak a “piszkos munkára” fogható csoportok számára -, nem állt volna rendelkezésre állandóan nagyszá­mú, képzetlen, “piszkos munkára” haj­landó munkaerőtömeg.


Az Arany Csillag szálloda elegáns étterme és egy gépgyári művezető családja körében

Nélkülük lehe­tetlenné vált volna az építőipari beruhá­zások megvalósítása, a város felépítése. Bár hivatalosan és nyilvánosan mind a Városi Tanács, mind a Vasmű tisztségviselői ellenezték a barakktáborok meg­létét, mégis számos érdekük fűződött azok fenntartásához, amit bizonyít az is, hogy a város építésének kezdetén öt év­re épített barakkokat végül 15 évig hasz­nálták.

HORVÁTH SÁNDOR

A Déliváros utolsó napjai

Dunaujvaros