Mérték: a jövő


Fejér Megyei Hírlap – 1975. január 15.

A munkásművelődés dunaújvárosi központja

Mérték: a jövő


A 30 millió forintos beruházással készült épületben számos klubhelyiség, szakköri szoba és oktatóterem áll a látogatók rendelkezésére
fotó: MTI/Jászai – Pártélet 1974

– Láttam ennek a háznak a születését…
A ház: a dunaújvárosi Munkás Művelődési Ház.
S aki a születését látta: Szántó Péter, népművelési előadó, a művelődési ház ifjúsági klubjainak felelőse.

A város szívében

Hajdanában (Dunaújváros­ban ez nem jelenthet többet húsz-huszonkét esztendőnél) valakinek az jutott eszébe, hogy a magyar zene nagyjai­ról nevezzék el a város két egymásba kapcsolódó lakó­tömbjét. Így kapta a város­résznyi két háztömb az Erkel-kert és a Liszt Ferenc-kert elnevezést. Még az ott fölépült étterem is ehhez igazodott: Vígadó lett a neve.
Egyik oldalon nem messze a Duna folyt, a másik olda­lon az Óváros felé nyújtózó völgy húzódott. Az Erkel-kert és a Ságvári városrész közötti területre stadion ké­szült volna, a még megmaradt üres helyre a Barátság liget zöldjét szánták
Akkor – mondom: hajda­nán – úgy látszott, ott lesz az ifjú város egyik széle.
A Barátság liget sokáig va­lóban a városszél “rangját” viselte. Az építők telepei mö­gött afféle füves-gazos grund húzódott, ahol a környék gyerekei Robin Hood-ot, s talán még Tenkest is játszottak. Ta­lán még Szántó Péter is meg­fordult ott – Peti korában.
Most ott áll a ház, a mun­kásművelődés dunaújvárosi központja.
Ott áll a ház, a mai város szívében.

Klubövezet

Szántó Péter, aki nemcsak látta a ház születését, hanem a helyét is ismerte, a hepe­hupás “ligetet”, a dunaúj­városi időmérték szerint ős­kori (tíz évvel ezelőtti) város­szélt, most műmárvánnyal borított falak előtt a “hall” rendeltetéséről beszél. Kötet­len találkozások, előadások színhelye az a helyiség, legkö­zelebb a bejárathoz.
S az igazi dunaújvárosi őskor egykori kultúrházának látogatója ide talán be sem merne lépni. (Nem a Bartókra, hanem az egykori barakkra gondolok,) Ez a gondolat most meg sem for­dul senki fejében, jönnek, ol­vasgatnak, beszélgetnek, té­vét néznek, vagy amihez ép­pen kedvük van.
Nem, ezt a házat már nem lehet a múlthoz hasonlítani.
Klubhelyiségekbe nyitunk be, az elhelyezett képeket néze­getjük: itt a jövő kezd mér­tékké válni.
A klubövezet – Szántó Pé­ter fogalmazta így meg – ha jól számoltunk, huszonhét helyiséget foglal magában. Mindegyik külön műalkotás­nak is megfelelne, de együtt, összképében az övezet – a jövő övezete. Kényelem, ott­honosság, megtervezett, meg­alkotott esztétikum.


Gyerekek a bábszakkörben
fotó: Veszprémi Napló /1974

A nyugdíjasok klubjában a “bácsik” helye dohánybarna berendezéssel csöndes pipa­szóra buzdít, beszélgetésre “trécselésre”, a nyugdíjas nők klubhelyiségének élénkebb (de azért visszafogott…) szí­nei. A gyerekek helye – mesevilág. Az apróságokhoz méretezett bútorok, a renge­teg játék, a kedves felügyelőnénik gyermekparadicsommá tették máris azt a helyiséget. Szánt szándékkal nem óvónő­ket írtam, hiszen a művelődési házban gyermekmegőr­zés címen foglalkoznak a kicsikkel. Amíg apuka, anyuka például előadást hallgat, an­golt, oroszt, vagy más nyel­vet tanul, kisgyereke ott tölt­heti az időt, a mese-megőr­zőben. Jó lenne minden klu­bot sorra-rendre bejárni, az ott folyó munkával, élettel ismerkedni s számot adni ró­la. Nem emléknek, hanem példának.


Kisgyermekek a Művelődési Ház “gyermekmegőrzőjében”
fotó: MTI/Szilágyi Pál – Magyar Hírlap /1974

Még csak a kezdet

A ház, mostani állapotában még csak a kezdet. Az első lépcső – ahogyan Dunaújvá­rosban mondják. A későbbi­ekben színházteremmel, étteremmel, nagy közös össze­jövetelekre alkalmas helyisé­gekkel bővül. A tervekben mindez már megfogalmazó­dott, a rajzasztalokon már kibontakozott a képe a műve­lődési ház végső formájának.
Megvalósulásának fő eszköze ugyanaz, ami az első menetben már győzelemmel szerepelt: az összefogás. A dunaújvárosi üzemek, válla­latok anyagi támogatása, a dunaújvárosi munkások, Du­naújváros minden lakója ön­zetlen lakóhelyszeretete.
Amint Molnár Andrásné, a Munkás Művelődési Ház igaz­gatója a megyei közművelő­dési aktíván elmondta, nem­csak a megvalósító erő volt az összefogás, de a fönntartó is. A Dunai Vasmű, mint a város életét meghatározó leg­nagyobb gazdasági egység, milliókkal járul hozzá a mű­ködési költségekhez. Abból kiindulva teszi ezt, hogy a szocialista nagyüzemnek nemcsak acélt kell adnia az országnak, hanem művelt, kulturált munkásokat is.
A ház ebben az utóbbiban máris igyekszik betölteni ne­mes hivatását. A megterem­tett lehetőséget, az otthonos, kulturált klubhelyiségeket, a százhatvanezer kötetes könyv­tárat élő, eleven tartalommal töltik meg nap mint nap. Szabadegyetemi előadások, szakköri foglalkozások, bri­gádtalálkozók, művészeti es­tek egész rendszere áll csata­sorba a dunaújvárosiak – főleg az ezernyi munkásfiatal – művelődéséért, kulturális előrelépéséért.
A munkának még csak a kezdeténél tartanak, hiszen alig két hónapja nyílt meg a művelődési ház. A kezdeti eredmények máris biztatóak: naponta átlag 800-1000 láto­gató tölti ott idejét, vasárnap ennél is több. A számok mu­tatják, sikerült valóban von­zó, a város lakóinak minden rétegéhez szóló programot al­kotni. Első helyen – erre kö­telezi a nevében kifejezett hívatottság – természetesen a munkások, közülük is a munkásfiatalok szerepelnek.
S nem véletlen, az igaz­gató Molnár Andrásné mel­lett dolgozó munkatársak (öten vannak) valamennyien fiatalok. Sőt: millenniumát élő város mértékével nagyon-nagyon fiatalok. A huszonhá­rom esztendős Szántó Péter talán a legidősebb közöttük…

Láttam ennek a háznak a születését mondja Szántó Péter, s vallja, érzi a városépítők máshol nem érezhető, más­sal nem helyettesíthető nemes büszkeségét.
A ház, a dunaújvárosi Munkás Művelődési Ház, amely­nek látta falai emelkedését, él, lélegzik klubtermeivel, beszél nyelvi laborjával, és kacag gyermekbirodalmával.
Munkájával új kezdődött Dunaújvárosban.
Szép példát mutató, jövőt rajzoló új.

Vincze István


Az eredeti tervekből megvalósult I. ütem, az A és B szárny
Tervező: Baranyai Ferenc

Új művelődési intézmény Dunaújvárosban

Felavatták a munkásotthont

Dunaujvaros