Felavatták a munkásotthont


Dunaújvárosi Hírlap – 1974. november 6.

Méhes Lajos: “Az új intézmény példája az összefogás erejének”

FELAVATTÁK A MUNKÁSOTTHONT

Országos jelentőségű ese­mény színhelye volt novem­ber 4-én városunk: ezen a napon került sor a Munkás Művelődési Központ klubszárnyának és könyvtárának ünnepélyes megnyitására. A szocialista közművelődés szolgálatában álló új létesít­mény átadása fontos állo­mása Dunaújváros fejlődésé­nek.

A délután fél négykor kez­dődő átadási ünnepségen részt vett és beszédet mondott Méhes Lajos, a Szakszervezetek Országos Taná­csának tagja, a Vasas Szak­szervezet főtitkára. Részt vett az átadáson Takács Im­re, az MSZMP Fejér, megyei Bizottságának első titkára, Simó Tibor, a Szakszerveze­tek Országos Tanácsának kulturális osztályvezetője, Sudár Iván, a Fejér megyei Tanács elnökhelyettese, Sá­rosi József, az MSZMP Du­naújvárosi Bizottságának el­ső titkára, Sugár György, a Vasas Szakszervezet titkára, Sófalvi István, a városi tanács elnöke és Borovszky Ambrus, a Dunai Vasmű ve­zérigazgatója is.
Sófalvi István köszöntő szavai után az új létesít­mény megnyitása alkalmából Méhes Lajos mondott ünnepi beszédet.
Beszédében mindenekelőtt arról az összefogásról be­szélt, ami nélkül ez az országos jelentőségű intézmény nem épülhetett volna fel. El­mondta, hogy Dunaújváros, a Dunai Vasmű és a város valamennyi vállalata, üzeme, intézménye önmagukban is hirdetik a szocialista átala­kulás nagyszerűségét, ám az új Intézmény átadása jelzi, hogy a legendás hírű építőmunka lendülete, hite ma is folytatódik, s ezért méltó tisztelgés ez a megnyitó a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 57. évfordulója előtt is.
Méhes Lajos ezután a szocialista közművelődés és a szocializmus építésének összefüggéseit elemezve utalt az új intézmény rendkívül nehéz, felelősségteljes fel­adataira.

– A közművelődés – mondotta – a kulturális fel­emelkedést szolgálja, fontos föladatai vannak a szocia­lista életmód, a szocialista magatartás erősítésében, az emberi képességek sokoldalú kibontakoztatásában. Leg­főbb bázisunk – hangsú­lyozta – a nagyüzemi mun­kásság, a képzett, öntudatos szocialista munkások tábora. A munka és a művelődés el­választhatatlan egymástól, s az új munkásotthon akkor szolgálja jól a X. pártkong­resszus határozatait, ha maximális erőfeszítéseket tesz a nagyüzemi munkásság felké­szültségének, öntudatának ál­landó emeléséért.
– A szocialista emberré formálást segíteni termelési és technikai szükséglet is — mondotta, — Nagyon fontos, hogy öntudatosan cselekvő emberek vegyenek részt a termelésben.
Hangsúlyozta hogy a ha­talom gyakorlásához hozzá tartozik a művelődés, hogy a hatalmát gyakorló mun­kásosztály törekvéseivel mi­lyen szinten tud részt venni a célok kitűzésében és azok megvalósításában. Kiemelte, hogy az új művelődési köz­pont nemcsak a művelődés terjesztésének, hanem az életforma alakításának is fontos eszköze.

Beszéde befejező részében Méhes Lajos kifejtette, hogy az új intézmény példája az összefogás, erejének dícsére­tes és követésre méltó azok­nak, akik az életforma átala­kításáért tenni hivatottak, s akiknek széles körű összefo­gására a továbbiakban is szükség lesz. Említette azo­kat a forint-milliókat, ame­lyeket a megyei és a városi tanács, a vasmű, a 26-os Építőipari Vállalat, a KISZ, a kulturális minisztérium, a SZOT és a Vasas Szakszer­vezet az új létesítmény felépítésére áldozott, említette a tervezők, az építők alkotó munkáját, amelynek tévén az ország egyik legnagyobb, valamennyiünket gazdagító művelődési intézménye meg­született. Ez a munkásotthon – mondotta – akkor jelent majd felbecsülhetetlen érté­ket, ha a város lakói pezsgő élettel töltik be.

Az ünnepi beszéd elhang­zása után az átadási ünnep­ség vendégei megtekintették a munkásotthont, a modern könyvtárat, az ízlésesen be­rendezett előadótermeket, a technikával gazdagon ellátott) szakköri helyiséget és a hangulatos klubokat.

A. G,

Képek:
József Attila Könyvtár

 

Dunaujvaros
Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

http://dunaujvarosmesel.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A weboldal külső, DISQUS hozzászólás rendszert használja.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt. A külső hozzászólás rendszerben pedig a felhasználó saját maga rendelkezik a megadott információkkal. Erről a szolgáltatásról bővebben:

https://disqus.com/

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Kapcsolati adatok

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon tehetnek fel kérdéseket egy tetszőleges névvel, és egy email címmel, amennyiben választ is kérnek. Ezeket az adatokat a rendszer nem tárolja, csak továbbítja.

Save settings
Cookies settings