Felavatták a munkásotthont


Dunaújvárosi Hírlap – 1974. november 6.

Méhes Lajos: “Az új intézmény példája az összefogás erejének”

FELAVATTÁK A MUNKÁSOTTHONT

Országos jelentőségű ese­mény színhelye volt novem­ber 4-én városunk: ezen a napon került sor a Munkás Művelődési Központ klubszárnyának és könyvtárának ünnepélyes megnyitására. A szocialista közművelődés szolgálatában álló új létesít­mény átadása fontos állo­mása Dunaújváros fejlődésé­nek.

A délután fél négykor kez­dődő átadási ünnepségen részt vett és beszédet mondott Méhes Lajos, a Szakszervezetek Országos Taná­csának tagja, a Vasas Szak­szervezet főtitkára. Részt vett az átadáson Takács Im­re, az MSZMP Fejér, megyei Bizottságának első titkára, Simó Tibor, a Szakszerveze­tek Országos Tanácsának kulturális osztályvezetője, Sudár Iván, a Fejér megyei Tanács elnökhelyettese, Sá­rosi József, az MSZMP Du­naújvárosi Bizottságának el­ső titkára, Sugár György, a Vasas Szakszervezet titkára, Sófalvi István, a városi tanács elnöke és Borovszky Ambrus, a Dunai Vasmű ve­zérigazgatója is.
Sófalvi István köszöntő szavai után az új létesít­mény megnyitása alkalmából Méhes Lajos mondott ünnepi beszédet.
Beszédében mindenekelőtt arról az összefogásról be­szélt, ami nélkül ez az országos jelentőségű intézmény nem épülhetett volna fel. El­mondta, hogy Dunaújváros, a Dunai Vasmű és a város valamennyi vállalata, üzeme, intézménye önmagukban is hirdetik a szocialista átala­kulás nagyszerűségét, ám az új Intézmény átadása jelzi, hogy a legendás hírű építőmunka lendülete, hite ma is folytatódik, s ezért méltó tisztelgés ez a megnyitó a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 57. évfordulója előtt is.
Méhes Lajos ezután a szocialista közművelődés és a szocializmus építésének összefüggéseit elemezve utalt az új intézmény rendkívül nehéz, felelősségteljes fel­adataira.

– A közművelődés – mondotta – a kulturális fel­emelkedést szolgálja, fontos föladatai vannak a szocia­lista életmód, a szocialista magatartás erősítésében, az emberi képességek sokoldalú kibontakoztatásában. Leg­főbb bázisunk – hangsú­lyozta – a nagyüzemi mun­kásság, a képzett, öntudatos szocialista munkások tábora. A munka és a művelődés el­választhatatlan egymástól, s az új munkásotthon akkor szolgálja jól a X. pártkong­resszus határozatait, ha maximális erőfeszítéseket tesz a nagyüzemi munkásság felké­szültségének, öntudatának ál­landó emeléséért.
– A szocialista emberré formálást segíteni termelési és technikai szükséglet is — mondotta, — Nagyon fontos, hogy öntudatosan cselekvő emberek vegyenek részt a termelésben.
Hangsúlyozta hogy a ha­talom gyakorlásához hozzá tartozik a művelődés, hogy a hatalmát gyakorló mun­kásosztály törekvéseivel mi­lyen szinten tud részt venni a célok kitűzésében és azok megvalósításában. Kiemelte, hogy az új művelődési köz­pont nemcsak a művelődés terjesztésének, hanem az életforma alakításának is fontos eszköze.

Beszéde befejező részében Méhes Lajos kifejtette, hogy az új intézmény példája az összefogás, erejének dícsére­tes és követésre méltó azok­nak, akik az életforma átala­kításáért tenni hivatottak, s akiknek széles körű összefo­gására a továbbiakban is szükség lesz. Említette azo­kat a forint-milliókat, ame­lyeket a megyei és a városi tanács, a vasmű, a 26-os Építőipari Vállalat, a KISZ, a kulturális minisztérium, a SZOT és a Vasas Szakszer­vezet az új létesítmény felépítésére áldozott, említette a tervezők, az építők alkotó munkáját, amelynek tévén az ország egyik legnagyobb, valamennyiünket gazdagító művelődési intézménye meg­született. Ez a munkásotthon – mondotta – akkor jelent majd felbecsülhetetlen érté­ket, ha a város lakói pezsgő élettel töltik be.

Az ünnepi beszéd elhang­zása után az átadási ünnep­ség vendégei megtekintették a munkásotthont, a modern könyvtárat, az ízlésesen be­rendezett előadótermeket, a technikával gazdagon ellátott) szakköri helyiséget és a hangulatos klubokat.

A. G,

Képek:
József Attila Könyvtár

 

Dunaujvaros