A tízéves város


Tanácsok Lapja – 1960. június 16.

Először magamnak sem akartam bevallani, de vé­gül kénytelen-kelletlen el kel­lett ismernem eltévedtem. Eddig azt hittem, hogy isme­rem a várost, hiszen ott vol­tam, amikor még térdig jár­tunk az agyagos sárban, a jö­vendő házakat jelző téglahal­mok között, ismerőseim vol­tak az első házak, s a bennüklakók, láttam ifjú erdővé nő­ni a várost, a Vasműtől el­választó egykori suhángokat s emlékszem, amint nem is olyan régen -, lestük a sza­kadó eső múlását az úttörővasutat építő fiatalok brigád­jaival. És most, másfél év után eltévedtem Sztálinvárosban.

Amerre nézek – gyönyörűen gondozott, virágzó par­kok a széles utcák között. Jobbról modern, szép strand­fürdő -, hogyan és mikor ke­rült ez ide? Amott vidám szí­panelházak, s ott, az az óriási földhányás, mi lehet? A tábla tájékoztat: “A Barátság Ligetét és a ligeten létesíten­sportpályát Sztálinváros dolgozói a szovjet elvtársak közreműködésével és a várost felkereső vendégek segítségé­vel társadalmi munkával épí­tik.” Tehát ez lesz a Barátság Ligete. Odább egy modern, nagy épület külsejét csempézik éppen ez az új, 32 tan­termes iskola. A Duna-parton öt nagy panelház épül, a köze­lében alapoznak: ott lesz a 400 ágyas kórház.
Ámulok, s minden utca ke­reszteződésnél újra felfede­zem, újra ismerkedem az egy­re szépülő Sztálinvárossal.

A város az idén ünnepli

fennállásának 10. évfordulóját. Sokféleképpen megemlékez­nek erről: nagyszabású ünnep­ségekkel és otthoniasan, csa­ládiasan, az ország minden ré­széből érkező vendégekkel, s a város lakói maguk között. A nagy ünnepségek naptára:

  • JÚNIUS 19: A régi sztálinvárosiak találkozója. Az ország minden részéből meghívják az egykori építőket, az azóta más­hova rendelt pártmunkásokat, s szíves szeretettel várnak mindenkit, aki valami módon bábáskodott a város születésé­nél hadd gyönyörködjenek most naggyá nőtt gyermekük­ben.
  • JÚLIUS 3: Honvédelmi sport­napot rendez itt a Magyar Honvédelmi Sportszövetség, egésznapos sétarepüléssel, ej­tőernyős-bemutatóval, vitorlá­zó- és motoros sportrepülőgé­pek műrepülésével.
  • JÚLIUS 3-10: A vasasok-ko­hászok országos táncfesztivál­ját rendezik meg Sztálinvárosban.
  • JÚLIUS 17: Felavatják a hen­gerművet, a Vasmű új büszke­ségét. (A több mint fél kilo­méteres csarnokban már az utolsó “simításokat” végzik nemsokára megkezdődik az egyhónapos próbaüzemeltetés.)

A családias ünneplés

már az év elején megkezdő­dött. A tanácstagok beszámo­lóikon felkérték a lakosságot, vegyenek részt a “Szépítsük városunkat” -mozgalomban, se­gítsenek a város csinosításá­ban. Meg is látszik most a vá­roson, hogy 35 ezer lakója vi­gyáz rá!
Április elején külön “Tisz­tasági nap”-ot is rendeztek. A “parancsnok” dr. Liptai Lász­ városi főorvos volt maga is 10 éve sztálinvárosi lakos, aki a társadalmi ellenőrök segítségével, karszalagos úttörők hadával végigellenőrzött minden üzletet, utcát. Egyébként az úttörők, kiszesek, a városi tanács leglelkesebb ifjú segítői: védnökséget vállaltak minden park, az utcák rendje, tisztasága felett.
A “házi ünnepségek” egyik legszebbike volt április elején, amikor a város lakói meg­kezdték az idei társadalmi munkákat. Kétszázötvenezer óra társadalmi munkát aján­lottak fel Sztálinváros lakói, mintegy 90 ezer órát már el is végeztek belőle. Társadalmi munkával épül a Barátság Li­gete. Délutánonként jönnek a különböző üzemek, intézmé­nyek brigádjai, lapátolnak, kubikolnak. 35 ezer köbméter földet mozgattak meg már ed­dig, s még igen sok vár rá­juk, amíg jövőre elkészül a sportpálya, s körülötte a park!
Társadalmi munkával ké­szül egy csónakház a Duna-parton, a jövendő vízitelep el­“objektuma”. Tovább épül, alakul a Vidám Park, s benne most készül az Úttörőváros, ahol kéthetenként 500 gyerek táborozhat majd nyaranta. Az erdőben betonalapot készítet­tek a sátraknak, s csaknem kész már a tábor központi épülete, tágas éttermével, a mosdókkal, öltözőkkel. Mindezt a sztálinvárosiak maguk csinálják – a tizedik születésnap ünnepléseként. Minden társadalmi munkás kis könyvecskével rendelkezik – ebbe ragasztja be az év folya­mán szerzett, végzett munká­jának megfelelő értékű társa­dalmi munka bélyeget.


A gyerekek bájos dolgozatai között találtuk ezt a kis rajzot: egyik V. osztályos kislány mellékelte írásához

Tanulmányi versenyt

is rendeztek az iskolában a ti­zedik évforduló köszöntése­ként. És a gyerekek dolgoza­tot írtak városuk tisztaságáról. Találomra húztam ki néhá­nyat a tanácsnál őrzött dossziéból. Molnár Mária így ír: “Kanyargó országút, apró falusi házak, keskeny táblákban az aranyló búza és a ha­ragoszöld kukorica, itt-ott pár szőlőkaró. Ez volt városunk helyén 10 évvel ezelőtt. Édes­apám az elsők közt jött ide építeni az új szocialista várost. Mikor az egész család ideköl­tözött 1953 tavaszán, már sok épület állt, de a tavaszi eső után még mindig csak ez volt a helyzet: egy kis járda, jó nagy sár, megint egy kis járda és ismét sár.
10 év a történelem sodrában csak egy pillanat, de az embe­ri akarat és munka csodát tett itt, a Duna partján az elmúlt évtized alatt. A házak között üde pázsit és kis virágágyak pompáznak. Az utakat lombo­sodó fák szegélyezik. A kiser­dő velünk együtt nőtt… Mi­kor általános iskolába jártam, szépen működött az úttörőparkőrség. Nagyon sok tagja volt. Vigyáztak a parkokra, de sajnos, előfordult olyan eset, hogy az ifjú “parkőr” megkért 
egy felnőttet, ne rövidítse útját a parkon keresztül, azkiabált vagy meg akarta pofozni a “szemtelen” gyereket. Most, mint középiskolásoknak, könnyebben megy a dolgunk, de a kötelességünk is több. Tavasszal csoportonként jártunk fásítani…”
És így fejezi be: “Most ün­nepeljük Sztálinváros 10. éves fennállását. Az évforduló mél­folytatása lesz, ha az utcák, terek ünnepi szépségét, tiszta­ságát a dolgos hétköznapokra is megőrizzük.
Előre a szép és tiszta Sztálinvárosért!”
Május 1-én s ez is a vá­ros saját ünnepéhez tartozott a tízévesek külön vonultak az ünnepi menetben, tábláju­kon ezzel a felírással: “Együtt születtünk városunkkal.”

És a város családi ünnepé­nek is van “naptára”:

  • JÚLIUS 16: Ünnepi tanácsaülésen osztják ki a kitüntetéseket, emlékérmeket annak a mint­egy 300 “őslakosnak”, akik 10 éve itt élnek, s munkálkodnak városuk felvirágoztatásáért, la­kói boldogulásáért.
  • AUGUSZTUS 20: Munkás-pa­raszt találkozó az alkotmány ünnepén, s az ugyancsak 10 esztendős tanácsrendszer meg­ünneplése. A város körüli föl­deknek az idén már szinte tel­jes egészében a Vörös Csillag Tsz a gazdája s a szocialis­ta munkásváros augusztus 20-án a szocialista utat választott tsz-parasztokkal együtt köszön­ti alkotmányát.
  • NOVEMBER 7: Az Októberi Forradalom évfordulóján oszt­ja ki a városi tanács a társa­dalmi munkások emlékérmeit. Aki 30 órát dolgozott, bronzér­met, aki 70-et, ezüstöt, aki 120-at, aranyérmet kap emlékül.

Nemrég olvastam

egy kanadai uránvárosról, az Ontario tartománybeli Elliot Lake-ről, amely néhány év alatt virágzó, 25 ezer lakusú modern várossá épült -, s most halálra ítélték, mert az Egyesült Államok nem kíván több uránt vásárolni Kanadá­tól. Az egyik ott lakó bányász a hír hallatára ezt mondta: Brit-Columbiában, ahonnan én jöttem, számos halott bá­nyászváros van már. Rövidesen ti is megtudjátok, milyen az, amikor a földből gomba mód­ra kinövő és hirtelen felvirág­zó városok egyik napról a má­sikra meghalnak…”
Sztálinvárosban azt mondta Tapolcai elvtárs, a VB elnöke: – Most, hogy a Vasműben el­készül a hengermű, újabb 500 munkást foglalkoztat majd. Igaz, hogy a jövendő hengeré­szek egy része már Sztálinvárosból kerül ki, de még így is sokan jönnek majd Csepel­ről, Borsodnádasdról, Diós­győrből, Ózdról. Ahány újmunkás – annyi család. Az idén 484 lakás épül, de ez nem lesz elég, mert a Vasműben jövőre már hozzákezdenek az új, hatalmas hideghengermű építéséhez… Minden hónap­ban máris egy bölcsődére való gyerek születik a városban. A VIII. általánosból most kimegy 280 gyerek, de szeptemberben csaknem ezer elsőosztályos jön… Rájuk is gondolnunk kell a további városfejlesztés­nél – s a mamákra is. Ugyan­is az asszonyok munkát kérnek. A férfiruhagyár, fehérneműgyár, fésűsfonoda mellé az idén cipőüzemet is nyitottunk -, 150 ezer pár gyerekszan­dált készít évente -, s épül a szalmacellulózegyár, amely évenként 50 ezer tonna papíralapanyagát adja majd…

Tapolczai Jenő – Egy elnök naplója /1977


A posta külön bélyegzővel látja el a tizedik születésnapját ün­neplő városból küldött leveleket, s a július 17-1 ünnepségekre megjelenik a Sztálinváros elnevezésű cigaretta is

Tervek, a további növeke­dés, a város gyarapodásának, szépítésének hosszúlejáratú tervei. Annyi minden vár még rájuk a következő esztendők­ben!
Lehet, hogy ismét eltévedek, ha legközelebb Sztálinvárosba jövök?

Laky Teréz

Felhasznált képek:
sztálinvárosi érme és jelvény – saját gyűjtés

Dunaujvaros