Egy délelőtt a mozi építkezésén


Dunaújváros, 1962 fotó: MTI/Járai Rudolf


Dunaújvárosi Hírlap – 1965. október 22.

Egy délelőtt a mozi építkezésén

 

Tavasz óta tart a Dózsa mozi ta­tarozása. A kivitelező a Fejér me­gyei Tatarozó Vállalat. Hogy miért tart ennyi ideig? Erre próbálunk választ adni az alábbiakban.

KÉT ÓRA TÖRTÉNETE
9 óra 45 perckor fent a tetőn 11 ember tartózkodik. Ebből 5 fogla­latoskodik, a többiek közül kettő sepreget, illetve időnként akrobata mutatványokat végeznek a seprű­vel, 2 asszony a malteros kocsinál támaszkodik, egy öregember az állványon álldogál, egy ember járkál a tetőn cigarettázva.
Ugyanakkor lent ketten álldogálnak. Szólnak le a tetőről, a szólongatásra előjön az épületből három em­ber, s ennek eredményeként darun leeresztenek két üres vödröt a te­tőről.
9 óra 55 perckor fent minden vál­tozatlan, csak a cigarettázva járkáló deszkát visz és állást csinál, majd méricskélni kezd. A földön egy em­ber cementet kever, négyen a csőkorlátnak támaszkodva, cigarettáz­va beszélgetnek.
10 óra 10 perckor a két segéd­munkásnő két vödör habarcsot ad az állványon eddig mozdulatlanul álldogáló öregembernek, de inkább az ott dolgozó négy kőműves szol­gálja ki magát. A két nő leereszti a darun a földre a kiürült kontinert. Ennek következtében a földön is megszűnik az ácsorgás, hárman megrakják az edényt, aztán ismét félreállnak.
10 óra 15 perckor a tetőn a kö­vetkező történik: ketten méricskél­nek, látnivallóan a kátránypapír-borításhoz készülődnek. Négyen nagy lassan kőművesmunkát végeznek, a többiek ácsorognak. Lent egy em­ber homokot kever mésszel, hárman bemennek az épületbe, egy ember a daru kapcsológombjánál áll.
10 óra 25 perckor már csak össze­sen heten foglalatoskodnak kényel­mesen, kilenc sehol sem látható, bementek az épületbe, annak elle­nére, hogy csak a tetőn van mun­ka.
Egy teherautóval deszka, meg lét­rák érkeztek, négy áccsal. Ketten lerakják a terhet, egyikük a mozi bejáratánál méricskélni kezd. Az­tán elmegy az autó és két ember marad csak az épületnél, még dél­ben sem kezdték el az állványo­zást, csak járkálnak, beszélgetnek.
Az épületen ezalatt négy kőmű­ves dolgozik mindössze, szép komó­tosan, a többiek járkálnak, lemen­nek, arébbtesznek valamit, de össze­sen csak tíz ember látható, a szak­ipari munkások közül pedig csak egy, az is a darut kezeli fönt jobbára. S ez így megy továbbra is…

AZ OPTIMISTA BRIGÁDVEZETŐ
Egy brigádvezető található az egész építkezésen, Kelemen Vince. Meg kell adni, ő mindvégig dolgo­zott, nem is figyelte a többit, de nem is feladata, ahogy szavából ki­veszem.
– A művezető nincs itt, elment Ercsibe, átadásra. Több munkahe­lye van, ritkán van itt – mondja a brigádvezető. – Valóban lassan haladunk a munkával, de azért, mert nem volt ember, közben má­sutt, téeszekben is dolgoztunk, azok sürgősebbek voltak. Tegnap volt ter­melési értekezlet, ott mondták, hogy amíg a munkával készen nem leszünk, addig nem visznek el in­nen egy embert sem. Mi azt mond­tuk, november 7-re végzünk. Vég­zünk is, ha az idő jó lesz. A brigádvezető talán kissé túlzot­tan optimista. A tetőszegély még csak félig készült el, a bádogozásból semmi, az állványozást elöl még csak most kezdik. Egyébként a kő­műveseknél 18 embernek kellene lenni, a szakipariaknál négynek. Hogy a hiányzók hol vannak, azt nem tudja a brigádvezető.
– Nincs baj a munkafegyelemmel nálunk – méltatlankodik. – Hiány­zás, vagy ittasság nem fordul elő. A tetőn most babra-munka folyik, ezért nincsenek a segédmunkások kihasználva.

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL
A járókelők, a környékben lakók csak legyintenek, ha az építkezés­ről beszélnek. Óraszámra üldögél­nek, lézengenek, aki dolgozik, azt is rossz nézni, olyan lassan, ráérő­sen. Ez a véleményük a mozi dol­gozóinak, a járókelőknek, a a Kossuth Lajos utcai háziasszonyoknak, akik hónapok óta nap mint nap látják a Fejér megyei Tatarozó Vállalat embereinek tevékenységét.
Nem is csoda. Az ellenőrzés csak­nem teljesen hiányzik, a művezető legfeljebb reggelente, meg este tartózkodik itt, egész nap felügye­let nélkül van az építkezés. A mun­kát sem követelhetik meg rende­sen, ha hónapok óta ilyen “mun­katempóval” is elégedettek.
Végül őszintén megvallva, a bri­gádvezető is úgy említette a no­vember 7-i határidőt, hogy ha be­tartják jó, ha nem, úgy is jó. Az igyekezet alapján mi sem tartjuk valószínűnek, hogy elkészülnek a mozi munkálataival november 7-re. Hacsak – de erre még gondolni sem merünk – a Fejér megyei Ta­tarozó Vállalat meg nem szigorítja az ellenőrzést az építkezésen…

(zsiday)


Mozi főbejárata 1956-ban /fotó: jakd.hu

A mozi felújítási munkálatai 1965 tavaszán kezdődtek, és bár még nem végeztek, a felállványozott nézőtéri oldalfalak ellenére 1966 szeptember végén visszaköltözött az intézmény az ideiglenesen otthont adó Bartók Művelődési Házból.

2020.07.13. – 2020.07.19. – MOZIHÉT CIKKSOROZAT

Dunaujvaros