Hetvenes évek mozija

Mozi a hetvenes években /fotó: jakd.hu


Dunaújvárosi Hírlap – 1972. szeptember 8.

Kéthetenként művészfilmek, az iskolásoknak hatféle előadássorozat a Dózsa Filmszínházban

Az idén két új program­mal kedvez a dunaújvárosi mozilátogatóknak a Dózsa Filmszínház. Egyik az “Art-kino” sorozat, a másik az iskolai oktatási évet végigkísérő Ifjúsági Filmakció.

*

Holnap mutatják be a Dó­zsa Filmszínházban az “Art-kinó” sorozat első alkotását. A mozi művészfilm prog­ramjában nyolc filmet mu­tatnak be, mégpedig kéthe­tenként, szombaton. Ezek az előadások negyedhatkor kezdődnek. A sorozat elő­adásaira bérletet lehet vál­tani 25 százalékos árkedvez­ménnyel a jegypénztárnál. A közönség egy-egy előadásra is válthat jegyet – termé­szetesen kedvezmény nélkül – vetítés előtt, vagy azon a héten, amikor a filmet bemutatják.
A szeptember 9-én műsor­ra tűzött film Peter Weiss drámájának angol filmváltozata. Címe: Jean Paul Marat üldöztetése és meg­gyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet szín­játszói előadják de Sade úr betanításában. A sorozat to­vábbi művészfilmjei bemuta­tásuk sorrendjében: A Trans Európa Express című fran­cia-belga film, amelyet Alain Robbie-Grillet rende­zett. A hullaégető című cseh­szlovák alkotás a nácizmus embertelen korát mutatja be egy kisember lélektanán ke­resztül. Francia-olasz film az Alphaville, amely titokza­tos, hideg világba kalauzolja a nézőt a jövőbelátás ürü­gyén. További filmek: Andrzej Munk: “Eroica”, Jancsó Miklós: “Égi bárány”’, Marco Ferreri: “Dillinger halott”. A sorozat utolsó filmje a Tiszta égbolt című szovjet alkotás, amelyet Grigorij Csuhraj rendezett.

*

Az Ifjúsági Filmakció kere­tében háromféle előadásso­rozatot kínál a mozi az általános iskolásoknak. Mindhá­rom sorozat filmjeit úgy ál­lította össze a Fejér megyei Moziüzemi Vállalat, hogy azok kapcsolódjanak az isko­lai tanulmányokhoz. A tet­szés szerint kiválasztható so­rozat megtekintésére bérletet válthatnak tanulóik részére az általános iskolák. Arra is lehetőség van, hogy a peda­gógusok által kért, vagy javasolt két-három filmet ik­tassanak a javasolt nyolc-tíz filmből álló sorozatba.
A közép- és főiskolások számára ugyancsak három 18-20 előadásból álló sorozatot ajánl a Dózsa Film­színház. Az egyik irodalmi, a másik történelmi tárgyú filmek bemutatását ígéri, míg a harmadik egyéb ok­tató, nevelő jellegű filmek válogatása. Természetesen a közép- és főiskolások szá­mára összeállított sorozatot is ki lehet egészíteni öt sza­badon választott filmmel.
Az Ifjúsági Filmakció ke­retében vetítendő filmeket a programban meghatározott napokon, az iskolákkal, ok­tatási intézményekkel egyez­tetett időpontban mutatja be a Dózsa Filmszínház. Az első előadás szeptember 14-én lesz, amikor az Eper és vér című amerikai filmet vetítik. Az Ifjúsági Filmakció kivá­lasztott sorozatának megte­kintésére jogosító bérleteket csak az iskolák megbízottainak adja ki a Dózsa Filmszínház


Dunaújvárosi Hírlap – 1973. január 16.

Mozimérleg:

Egy év alatt 400 ezer látogató a Dózsa moziban

Sikeres évet tudhat maga mögött a Dózsa filmszínház. Az elmúlt esztendőben 967 előadás keretében 235 filmet vetítettek több mint 400 ezer látogató előtt. Az elmúlt évekhez viszonyítva tovább nőtt a szovjet filmek látoga­tottsága. A Fekete tollú fehér madár című díjnyertes al­kotást 10 előadáson 3355-en tekintették meg. A szervezett ifjúsági mozilátogatók száma 42 ezer 69 volt. Figyelemreméltóan magas szám.
Az elmúlt esztendő leglá­togatottabb filmjei a “C” ka­tegóriába tartozó kalandfilmek közül kerültek ki. A McKeane aranya című ka­landfilmet 2 alkalommal tűzte műsorára a filmszín­ház. A 22 előalást csaknem 13 ezren tekintették meg. A Psychó-t hét előadáson 4200-an nézték végig.
De szép számmal látogat­ták az “A” kategóriába tar­tozó művészfilmeket is városunk lakói. Az Eper és vér például kétszer ment telt ház előtt. Nagy sikere volt A lo­vakat lelövik ugye cimű al­kotásnak is. A 22-es csap­dája című filmet 10 előadá­son 5580-an látták. A nagy érdeklődésre való tekintettel éppen az elmúlt héten kellett ismét műsorra tűzni. A Joe Hill balladája és Az egy rendőrfelügyelő vallomása az államügyésznek című alko­tást hat, illetve hét előadá­son 3000, illetve 3800 néző látta. Az ebbe a kategóriába tartozó magyar filmek közül a Jelenidő-t nézték meg so­kan. Több mint 2500 nézője volt tíz előadáson.
Az elmúlt évben többször is előfordult, hogy néhány filmet kétszer is műsorra kellett tűzni, olyan nagy volt az érdeklőlés. Éppen ezért határozta el a Fejér megyei Mozi üzemi Vállalat, hogy a nézők igényeinek jobb kielé­gítése érdekében, a szombat, vasárnap és hétfői napokon három előadást tartanak, fél négykor, háromnegyed hat­kor és este nyolc órakor.
Végezetül néhány szót a február havi filmekről. A művészfilmek kedvelői pre­mier előtti bemutató kere­tében tekinthetik meg a Fo­tográfia című új magyar filmet. Az idősebb korosztály bizonyára örömmel fogadja egy régi nagysikerű magyar filmnek, a Lila akác-nak fel­újítását. Februárban láthat­juk majd a Dózsa moziban a Malomkő című angol film­drámát, a burleszkfilmek kedvelői pedig megnézhetik a Botrány az operában című amerikai alkotást.


Dunaújvárosi Hírlap – 1974. március 15.

Részleges felújítások a Dózsa filmszínházban

Új kárpitozott széksor fo­gadja a nézőket nehány napja a Dózsa filmszínház erkélyén. Március első hetében cseréltette ki a vállalat az erkélyen az üléseket kárpitozott huzatú széksorokra. Ez egyúttal az erkélyen a helyárak emelkedésével is együtt járt. Március 7-e óta 2 forinttal drágábbak az erkélyre szóló jegyek.
A mozi épületének felújí­tása folyamatban van. Meg­történt a tető szigetelése, sor karül a .víz- és villanyvezetékek felújítására, s az egyéb szükséges munkák elvégzésére. A földszinti ülések cseréjét egyenlőre nem tervezi a vállalat.
Egy hónapja minden hét­köznap három előadást tart a Dózsa filmszínház. Dunaújváros lakosságának száma 1960-tól mostanáig húszezer­rel nőtt. Új mozi viszont nem épült. Ezért volt indo­kolt az előadások számának növelése, hogy mindenki kiválaszthassa a mozilátogatásra számára legmegfelelőbb időpontot.


A mozi földszinti nézőtere 1991-ben /fotó: Dunaújvárosi Hírlap archívum

2020.07.13. – 2020.07.19. – MOZIHÉT CIKKSOROZAT

Dunaujvaros