1956 – A magyar dráma – XIII.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


A bábkormány rádiójában kezdetét vette az ellenforradalom-propaganda.

NOVEMBER 4. VASÁRNAP

Nagy Imre bejelenti a Budapest elleni szovjet támadást. A szovjet haderő elfoglalja az ország legnagyobb részét, a repülőtereket, az országúti leágazásokat, a hidakat, a vasútállomásokat. Jelentések szerint súlyos harcok folynak Csepelen és Kőbányán. Légi úton érkezett szovjet csapatok kezdenek akciót Győr közelében. Pécsett összetűzésekre kerül sor, amikor a magyar csapatok ellenálltak a szovjet támadásoknak az uránbányáknál és a repülőtereken. Kemény harcok Budapesten. Győr és Sopron orosz kézre kerül. Az egész országban áll a harc, és a helyzet továbbra is zavaros.
Újabb változásokat jelentenek be a kormányban: miniszterelnök: Kádár János; állambiztonsági miniszter és miniszterelnök-helyettes: Münnich Ferenc; külügyminiszter: Horváth Imre; pénzügyminiszter: Kossa István; ipari miniszter: Apró Antal; mezőgazdasági miniszter: Dögei Imre; belkereskedelmi miniszter: Rónai Sándor.
A szabad rádiók adásaiban nyugati segítséget kérnek.
A Magyar Írószövetség nyugati segítséget kér.
A szovjetek által ellenőrzött rádióállomások elrendelik a fegyverek beszolgáltatását és a munka felvételét. Sok szabad rádióadó elesik; a Szabad Kossuth Rádió ismételt S.O.S. jelzések leadása után tűnik el az éterből.

05.20. h. – Szabad Kossuth Rádió, Buda­pest [és Szabad Petőfi Rádió, Győr] FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM
Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke szól a magyar néphez!

ITT NAGY IMRE BESZÉL, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK ELNÖKE. MA HAJNALBAN A SZOVJET CSAPATOK TÁMADÁST INDÍTOTTAK FŐVÁROSUNK ELLEN AZZAL A NYILVÁNVALÓ SZÁNDÉKKAL, HOGY MEGDÖNTSÉK A TÖRVÉNYES MAGYAR DEMOKRATIKUS KORMÁNYT.
CSAPATAINK HARCBAN ÁLLNAK! A KORMÁNY A HELYÉN VAN! EZT KÖZLÖM AZ ORSZÁG NÉPÉVEL ÉS A VILÁG KÖZVÉLEMÉNYÉVEL!
(Himnusz, Szózat)

05.56. h. – Ugyanaz az adó
Figyelem! Figyelem! Figyelem! Figyelem! Figyelem!
Nagy Imre, a nemzeti kormány miniszter­elnöke felhívja Maléter Pál honvédelmi minisztert, Kovács István vezérkari főnököt, továbbá a katonai küldöttség többi tárgya­lásra indult tagját, akik tegnap este 10 órára mentek ki a szovjet hadseregparancsnokság színhelyére és eddig még vissza nem tértek, hogy haladéktalanul jöjjenek, és vegyék át hivatalaik vezetését!

06.45. h. – Ugyanaz az adó
6 óra 24 perckor az Associated Press soron kívüli hírben közölte, hogy az Egyesült Államok vasárnap korán reggel kérte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa tartson rendkívüli ülést, és foglalkozzék a Magyarországon végrehajtott szovjet támadással.

07.57. h. – Szabad Kossuth Rádió, Budapest és Szabad Petőfi Rádió, Győr

Figyelem! Figyelem! Figyelem!
Kedves hallgatóink! A Magyar írók Szövet­ségének felhívását hallják:
Itt a Magyar írók Szövetsége! A világ min­den írójához, tudósához, minden írószövetsé­géhez, akadémiájához, tudományos egyesü­léséhez, a szellemi élet vezetőihez fordulunk segítségért. Kevés az idő! A tényeket ismeri­tek, nem kell ismertetni. Segítsetek Magyaror­szágon! Segítsetek a magyar népen! Segítse­tek a magyar írókon, tudósokon, munkáso­kon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon!
Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek!
S.O.S.  S.O.S.  S.O.S.

A MÉG MEGMARADT SZABAD RÁDIÓK ÉS A KÁDÁR KORMÁNY RÁDIÓJÁNAK ADÁSAIBÓL (NEM SORRENDBEN)

21.15. h. – A Kádár kormány rádiója /f./
Felhívás a magyar néphez:
A november 4-ei események a magyar­országi reakciós erők teljes szétforgácsolásához vezettek. Nagy Imre kormánya megszűnt.

08.30. h. – Ismeretlen adó (talán Szolnok) /f./
Figyelem! Figyelem!
Kádár János elvtárs beszél.
Felhívás a magyar néphez.
Megalakult a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. A forradalmi tömegmozgalom, amely október 23-án kezdődött hazánkban, s melynek célja a Rákosi-klikk Pártunk és népünk ellen elkövetett bűneinek helyreho­zása, valamint nemzeti függetlenségünk és önrendelkezésünk védelme volt, veszélybe sodorta szocialista vívmányainkat, népi álla­miságunkat, munkás-paraszt kormányunkat és az ország létét a Nagy Imre kormány gyen­gesége és a mozgalomba sikerrel beférkőző ellenforradalmi elemek növekvő befolyása miatt.
A reakciósok saját egoista célkitűzéseiket tartották szem előtt. Népi demokratikus rendszerünket vették célba. Ez azt jelenti, hogy vissza akarták adni a gyárakat a kapita­listáknak, a földet pedig a földesuraknak… Ha győznek, nem szabadságot, jólétet és demok­ráciát osztogattak volna, hanem nyomort, munkanélküliséget és kegyetlen elnyomást…
Népünk, munkásosztályunk és országunk érdekében a Magyar Forradalmi Munkás-­Paraszt Kormány hivatalosan kérte, hogy küldjenek szovjet csapatokat, melyek segíte­nek népünknek szétoszlatni a sötét reakciós erőket, és helyreállítani a rendet és a békét.


Az ÁVH-sok – a kommunista titkosrendőrség ügynökei, akiknek a hazafiak megbocsátottak – a szovjetektől kapott fegyverekkel gyilkolták a népet, “helyreállították a rendet”, megteremtették a halál békéjét.

21.00. h. – Pécsi rádió (Kádár kormány)
Ma megkezdte tevékenységét a Szovjet Katonai Városparancsnok.
Rendeletei:
Feloszlatják a forradalmi nemzeti taná­csokat.
A lakosságnak le kell adnia a fegyvereket a Városparancsnokságon, a volt ÁVH épületé­ben 1956. november 5. 19 órát megelőzően. Aki illegálisan fegyvert tart, azt az erre a hely­zetre vonatkozó rendkívüli törvények alapján fogják felelősségre vonni.
A lakosság reggel 7 órától este 19 óráig közlekedhet az utcán. Az üzletek ezalatt az idő alatt tarthatnak nyitva.
Abban az esetben, ha egy szovjet katoná­ra, illetve bármely állampolgárra lövéseket adnak le, a Szovjet Fegyveres Erők minden rendelkezésükre álló eszközzel válaszolnak.

09.00. h. – Dunántúli adó /f./
(Közlik, hogy a szovjet csapatok, melyek behatoltak Budapestre, fogságba ejtették a Nagy Imre kormány tagjait… Budapest összes hídját elfoglalták a szovjetek. Újpest elesett. A honvédség alakulatai és a csepeli szabadságharcosok továbbra is ellenállnak. A szovjetek bombázókat is bevetnek, a hon­védség állásait bombázzák. Jelentések szerint súlyos utcai harcok folynak Csepelen és Kőbányán.
Egyre több szovjet bombázó lép be a dél­dunántúli zónába. Szovjet páncélos és tüzér­ségi alakulatok a légierő segítségével nagy erejű támadást folytatnak a dunaföldvári híd ellen.)


A szovjetek megkezdték a magyar fiatalok deportálását.

10.00. h. – Ugyanaz az adó /f./
(Jelentések szerint légi úton érkezett szovjet csapatok szállnak le a Székesfehérvár és Győr közötti területen. A szovjet csapatok és a magyar honvédek között súlyos harcokról érkeznek jelentések.
Gépkocsis és harckocsis szovjet csapatok hatolnak be Magyarország területére Cseh­szlovákiából a komáromi hídon keresztül. Komárom és Győr között szovjet csapatok és magyar honvédek kétségbeesett harcot foly­tatnak. A Szovjet Légierő is részt vesz a csa­tában.
Budapest környékén nagy tüzek látszanak.
Egy magyar repülőbombázó egység erős tűz alá vette a Tiszán átkelő szovjet csapato­kat. A magyar bombázók a szovjetek pontonhídjait bombázzák a Tiszán.
Hatvanban utcai ütközetek folynak.
A pécsi bányászok felfegyverkeztek, és csatlakoztak a szovjetek ellen harcoló honvéd csapatokhoz.
Délelőtt 11 órakor a pécsi, a győri és a mis­kolci rádió még a forradalmárok kezén volt. A pécsi rádió jelentette, hogy a munkások csatlakoztak a hadsereghez, hogy részt vegyenek az oroszokkal szembeni ellen­állásban.)

10.30. h. – Ugyanaz az adó /f./
(Szombathely környékén is harcolnak.
A szombathelyi rádió a szovjet milícia ellenőr­zése alatt áll… 11 óra körül a szovjet katonai parancsnok felhívását közli, melyben a pa­rancsnok követeli az összes fegyver leadását, és a kijárási tilalom elrendelését.
Délben a győri rádió jelenti, hogy Buda­pest lángokban áll. Utcai harcokban vissza­verték a szovjet csapatokat Újpesten, Kőbá­nyán, Kelenföldön, Csepelen és Óbudán…)

14.00. h. – A Szabad Győr Rádiója /f./
A szovjet csapatok, melyek a várost tá­madják, Pápáról légi úton segítséget kaptak. Repülőgéppel érkeztek csapatok a Pápai repülőtérre, és gyorsan továbbküldték őket a győri szovjet állásokba. A szovjet csapatok az erősítések ellenére sem tudták megtörni a győri szabadságharcosok ellenállását.

14.30. h. – Ugyanaz az adó /f./

Felhívás a nyugati kultúra népeihez
S.O.S.  S.O.S.
Az ország elvérzik…
Segítsenek, mentsenek meg, mentsék meg lelkeinket,
S.O.S.!

13.12. h. – Ugyanaz az adó [Valószínűleg a Dunapentelei adó] [Felhívás az ENSZ-hez] […] Ma reggel fél három órakor az orosz csapatok általános támadást intéztek a ma­gyar nép ellen. Kérjük az ENSZ szervezetét, hogy azonnal küldjön segítséget Magyar­országnak!
ENSZ-ellenőrzőket kérünk a Dunántúlra! A világ becsületes millióihoz fordulunk: Segítsetek! Segítsetek! […]

15.21. h. – Ugyanaz az adó
Figyelem! Figyelem! (Angolul, olaszul és franciául segélyhívást olvasnak be. Utána magyarul:)
Figyelem, figyelem! Szabad Európa Rádió! Azonnali fegyveres segítséget kérünk! Ha tudunk, újra jelentkezünk. Adásunkat most megszakítjuk. (Többé nem szólalt meg ez az állomás.)

15.35. h. – Dunapentele hullámsávján [Rákóczi adó] Innen hívunk, Szabad Európa, Szabad Euró­pa, nyugtáztuk adásotokat. Vettük, köszönjük.
Itt a magyar fegyveres adó, Rákóczi adó a neve. Ha veszitek adásainkat, nyugtázzátok a Rákóczi adó nevére! Adásunkat megsza­kítjuk, mert közvetlen veszélyben vagyunk. Sürgősen azonnali segítséget kérünk! […]


A hazafiak hiába várták a Nyugat segítségét.

14.00. h. – Ismeretlen Szabad Rádió /f./
Azonnali segítséget kérünk! Csapataink szovjet egységek ellen küzdenek.
Kapcsolatot kérünk a többi magyar rá­dióval!
A frekvenciát és a hullámhosszt kérjük név és hely nélkül.
A magyar nép… sürgős segítséget kér, hogy meg tudja védeni szabadságát és függetlenségét.

16.20. h. – Szabad Magyar Rádió, Csokonai Rádió
[…] Figyelem! Figyelem!
Felhívás az ENSZ főtitkárához!
Az egész magyar nép nevében szólunk Önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. […]

Első alkalommal a néptől idegen kormány hívására avatkoztak belügyeinkbe, melyet a magyar nép fegyverrel a kezében határozottan és félreérthetetlenül visszautasított. Fegyveres harccal elértük, hogy Nagy Imre lett a miniszter­elnök, aki a magyar nép legfőbb óhaját, a sem­legességet és függetlenséget bejelentette. Ez­zel az egész magyar nép Nagy Imre mögé állt, és áll jelenleg is. Bár a semlegességet csak két napig hirdettük, mégis elvárjuk az egész világ­tól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

Kormányunk a Varsói Szerződést felmond­ta, a szovjet vezetők a csapatok kivonásáról tárgyaltak.
[…] Valamennyi ENSZ-megbízottnak és küldöttnek! Valamennyi ENSZ-megbízottnak és küldöttnek!
ENSZ-küldöttek! Népek küldöttei!

Az elkövetkező órákban döntötök e nem­zet életéről vagy haláláról. Miközben hazátok fiai boldogan és békében élnek, a magyar nép fiai a szovjet harckocsik és bombázók gyilkos tüzétől hullanak el. Hazánkat külső fegyveres támadás érte. Utolsó mentsvárként hozzátok fordulunk! Éljetek nemzetetek adta lehetőséggel, mentsétek meg hazánkat a pusztu­lástól és rabszolgaságtól! […]
Mutassátok meg, hogy az ENSZ meg tudja valósítani akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk ismét szabad legyen! Lelkiismerete­tekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cse­lekvésre!

16.26. h. [17.15. h.] – Ugyanaz az adó
Figyelem! Figyelem!
Szabad Európa Rádió, figyelem!
Itt a Csokonai Rádió beszél.
Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk.
Az ENSZ főtitkárához küldött üzenetek nyugtázását köszönettel hallottuk.
[…] Itt a Csokonai Rádió! Egyelőre nyugalom és rend van. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk.
Viszonthallásra.
Éljen a szabadság, éljen a szabad magyar nép!


Az ENSZ nem tudott konkrét segítséget nyújtani a magyar népnek.

20.00. Ugyanaz az adó /f./
(Megismételjük a korábbi S.O.S. jelzése­ket. Az utolsó nagyon gyengén hallatszik. Az interferenciák és a rossz légköri viszonyok miatt alig kivehető a felkelők segélykérésének ismétlése olaszul és németül.
Hirtelen azonban az alapzajból és az elek­tronikus sípolásból kiválik egy hang, és tisztán mondja be angol nyelven a következőket:)

1867-ben atyáink világra hoztak ezen a föl­dön egy nemzetet, mely szabadságban fogant, és elkötelezett híve annak az elvnek, miszerint minden ember egyenlőnek születik… (Itt egy pillanatra elnémul a hang, majd így folytatja:) A bátor élők és holtak, akik itt harcoltak, áldozatukkal olyan szentté és sérthetetlen­né tették, hogy immár sem csorbítani, sem növelni nem lehetséges…


A gyarmatosító szovjetek sok ezer magyar embert megöltek. Sok ezret azonban “demokratikusan” akasztott fel az új hatalom.

1956. – A MAGYAR DRÁMA


Rozsnyai Sándor – Dunapentele 1956


Rákóczi adó

Dunaujvaros