Római tábor – tervpályázat


Magyar Építőművészet – 1960. június

SZTÁLINVÁROS “RÓMAI TÁBOR” NEVŰ TERÜLETÉNEK RENDEZÉSÉRE KIÍRT TERVPÁLYÁZAT

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázat eredményes volt, mert a díjazott és megvett tervek – bár a kitűzött feladatot egyik sem oldja meg maradéktalanul – a Római tábor nevű terület részletes városrendezési tervének kidolgozásához összességükben megfelelő alapot nyújtanak. Megállapította továbbá a Bíráló Bizottság, hogy olyan pályaterv, amely a kiírásban meghatározott minden feladatot teljes mértékben megoldotta volna, nem volt.

LÁNG TIVADAR (BUVÁTI) ÉS TENKE TIBOR (LAKÓTERV) díjazott terve

A három lakóegység építészeti megoldása alapul szolgálhat a további tervezéshez. Előnyösen kevés elemből, gazdag városképet alakít. A központ a lakóterületek súlypontjában a terep jellegzetes peremvonalától övezve helyezkedik el, a rávezetés hatásos. A közintézmények helyének megválasztása megfelelő, azonban méretük (telek és épület) többnyire nem elegendő. Az utak vonalvezetése a tereppel nem ellentétes, azonban az ősközség felé való kapcsolat sajnálatosan nem veszi figyelembe az adottságokat. Az épületek elhelyezése általában igazodik a terephez. A város felől a rálátás kedvező, a visszatekintés lehetőségét is jól biztosítja. Nyugati irányban áttöréssel ad kilátópontot, bár itt előnyösebb lenne az út északi irányban való elmozdításával a kilátópont zöldterülettel való megközelítése a központ felől. Az építés szervezése az alkalmazott kevés típus miatt előnyösen oldható meg.

 

KISS ALBERT ÉS KOVÁCS BALÁZS (BUVÁTI) díjazott terve

A további tervezés során alapul veendő elvi szerkezeti vázlatot alakít kia terv. Az intézmények elhelyezése a kívánalmaknak megfelel, bár az iskolák kissé szűkösen helyezkednek el. A központ helyének megválasztása nemellentétes a tereppel, de a város főútvonalával építészetileg és vizuálisanmegoldatlan a kapcsolata. A közös zöldterület bevezetése a Sztálin út irányában előnyös. A terv a helyes elvi rendszert a tereptől teljesen idegenüldolgozza ki, emiatt tördelt hossz-szelvényű utak keletkeznek, melyek ellentétesek a beépítés jellegével. Az épületek elhelyezésének rendszere szinténmechanikus, nem követi a terepalakulást és nem törekszik a tervezésiterület domborzatának építészeti hangsúlyozására. Nyugati irányban a kilátás lehetőségeit nem aknázza ki.

BÁLINT JÁNOS, BENEDETTI TIBOR, DÉNESI ÖDÖN ÉS KOPÁRI DÉNES (PÉCSI TERVEZŐ V.) díjazott terve.

A főútvonal bevezetése jól alkalmazkodik a terephez és a központ domborzatilag uralkodó helyen van. A központ építészeti kompozíciója nagyvonalúan utal a dunai kompozíciós kapcsolatra, a közlekedésnek itt tervezett kétszintes megoldása és a tér méretei ezen a helyen léptéktelenek. A meglevő zöldterületeket a terv figyelembe veszi és a kompozícióba befoglalja. A városközpont felőli kedvező rálátás biztosított, a kilátásra azonban a terv kevéssé volt tekintettel. A beépítés rendszere sínpályás daruval történő építésre nincs tekintettel. A beépítés északi irányban túlságosan elnyúlik és elvágja az ősközség felé való bekötési lehetőségeket.

 

FARAGÓ KÁLMÁN ÉS MEZŐ LAJOS (ÉPÍTŐIPARI EGYETEM) díjazott terve

A három lakóegység kialakítása megfelelő, a közintézmények elhelyezése értéke a tervnek. A központ építészeti hangsúlyozása kielégítő, de nem eléggé válik el területileg a környezetétől. Az építészeti főmotívumot a perem közelében jó rálátási lehetőséggel helyezi el. A közúthálózat a domborzati viszonyokra nincs kellő tekintettel. Az iskola és bölcsőde között kéthelyen elhelyezett parkolóhely kifogásolható. A lakóegységek kissé szorultak, emiatt a belső zöldterületek nem teljes értékűek. A város felőli nézetben megoldott városképet ad, nyugati irányban viszont nincs tekintettel sem a terepre, sem a kilátási irányokra. A központ kapcsolatát a zöldterületek felé és a kedvező kilátás irányában jól biztosítja.

SZMETANA GYÖRGY (LAKÓTERV) ÉS SZABÓ IVÁN (ÉPÍTŐIPARI EGYETEM) díjazott terve

A terv kialakítja az előírt három lakóegységet és ezeken belül további kedvező osztással öt kisebb egységet hoz létre. A forgalmi gyűrűn belül helyezett központ a közös zöldterülettel együttesen értékes javaslata a tervnek, azonban a központot tartalmazó terület a terepre való tekintet nélkül nyúlik el. Az iskolák elhelyezése helyenként az óvodáé is, excentrikus. A központot körülvevő út gyűrűn kívüli magasházak szerkezetileg jól helyezkednek el, azonban városképi vonatkozásban további érlelésre szorulnak.

FARAGÓ KÁLMÁN ÉS MEZŐ LAJOS (ÉPÍTŐIPARI EGYETEM) megvett terve

A tervezési terület morfológiájának építészeti kiemelésére gondot fordít és a délnyugati peremvonalra 8 emeletes lakóház-karéjt helyez el. Ezeknek az épületeknek a konfigurációja nem a legelőnyösebb és számuk is csökkenthető lenne. A lakóegységek tagolása átgondolt, helyes a központi intézmények belső zöldterületben való csoportosítása, azonban ezek nagy száma a településmagot bizonytalanná teszi. Jó a központ kapcsolata a dunaparti zöldterületek felé. A belső úthálózat többszörösen megtört vonalvezetése kifogásolható. A déli irányból jelentkező városkép jelentéktelen, a kitekintés nem biztosított.

FINTA JÓZSEF (LAKÓTERV) ÉS KASZTA DÉNES (VÁTERV) megvett terve

Úthálózata világos, szerkezeti beosztása megfelelő. Jól megoldott a Sztálin út hosszirányában zöld bevezető sávban elhelyezett közintézmények és az erre merőleges sávban zöldkörnyezetben elhelyezett közintézmények rendszere. A bevezető utat szegélyező lakóépületek elhelyezése sematikus. A közintézményellátás megfelelő, a lakóegységekhez viszonyítva jól elhelyezett intézményekkel. Az ősközség felé vezető meglevő utat elépíti. Az épületek elhelyezése csak a viszonylag rövid méretek folytán nem kerül ellentétbe a terep követelményeivel. A déli városképet nagyszabású motívummal igyekszik biztosítani, a pontházak közötti kitekintés a városközpontról változatos képet nyújthat. Nyugati irányban a kilátást az útvonal vezetésével összehangolja.

MANDEL TAMÁS ÉS PESCHKA ALFRÉD (LAKÓTERV) megvett terve

A központ elhelyezése a vízválasztó vonalon megfelelő, a rávezető útvonal felől a középületek megjelenése kedvező. A központ kiképzése és a dunaparttal való összekapcsolása kulturált. Figyelemre méltó a lakófunkciók gondos tanulmányozása, a beépítésre jellemző viszonylag kisméretű tömbazonban sík terepre alkalmasabb lett volna. A dunaparti beépítés egységes, a nyugati irányú kilátás lehetősége megvan, de a terv nem emeli ki. Az utak vonalvezetése a tereppel nem ellenkezik. A meglevő zöldterületekre a terv nincs tekintettel. A város felőli érkezést és a kitekintést a benzinkút zavarja.

SCHÖMER ERVIN (KÖZTI), IFJ. HÜBNER TIBOR ÉS TÖRÖK FERENC megvett terve

Kedvező a központ kialakítása, jól érvényesül összetett kereskedelmi és kulturális jellege. A központ kapcsolata a keleti zöldterületekkel említésreméltó és megoldott a dunaparttal való kapcsolat is. A lakóterületi egységek a területet átszelő sok egyenes út következtében, melyek átmenő forgalomr ais alkalmasak elmosódnak. Az észak-déli főút is folyosószerűen vezet a lakóházak között, a lakófunkciókat zavarja. A terület domborzatilag leghangsúlyosabb pontjának a főtér odahelyezésével való kiemelkedése előnyös megoldás, az előírt kilátások építészeti keretezésére azonban kevés gondot fordít. Az ősközséghez való kijutást észak felé esetleges beépítéssel zárja. A nyugati oldalon tervezett szerpentin-út kivihetetlen és szükségtelen is. A beépítéssel az északi részen kevésbé alkalmazkodik a terephez, a délnyugati szőnyeg-település a tereptől és a terület egyéb részeinek beépítésétől teljesen idegen.

KAPSZA MIKLÓS (SZTÁLINVÁROSI TERVEZŐ V.) megvett terve

A pályázó a terepet és a kilátási lehetőségeket figyelembe veszi. Főútvonalvezetése megfelelő, követi a terep alakulását. A három lakóegységre való bontás jól dimenzionált, a magasépületek elhelyezése azonban részben indokolatlan. A központ elhelyezése jellegzetes peremvonalon, kiemelt helyen történik, az építészeti főmotívum kiemelkedő terepponton van. A kétszintű üzletközpont ezen a helyen túlzás, a szuperpiac elhelyezése funkcionális szempontból kifogásolható. Az épületek elhelyezése a terepkövetelményeivel nem ellentétes, azonban a beépítés kissé elaprózott. A meglevő zöldterületeket igyekszik megtartani. A város felőli megjelenés kielégítő, a nyugati irányú kilátást a terv biztosítja.

FÜLE LAJOS, LUX KÁLMÁN ÉS MOSKÓ KÁROLY (VÁTERV) megvett terve

A kiírást gondosan figyelembevevő munka. A központ tervezett elhelyezése a városközpont irányából áttekinthető területen megfelelő. Építészeti eszközökkel a tervezési terület jellegzetes vízválasztó vonalának délnyugati szakaszát hangsúlyozza. Északon a beépítés mélyebben fekvő területre kerül, ahol a csatornázás nehézségekbe ütközik. A városközpont felőli rálátás és a visszatekintés megoldottnak tekinthető, az ősközség felé való kilátás építészeti keretezése azonban külön nem hangsúlyozódik. A városközpont felőli oldalon elhelyezett garázs az előbb említett városképeket zavarja. A terv a meglevő növényállományt csak részben kíméli meg és észak felé az ősközséggel való kapcsolatot az adottságok figyelembevétele nélkül oldja meg. A négy épületből álló épületcsoportokból komponált beépítés sík terepre előnyösebben lenne alkalmazható.

A bejegyzés az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével készült.

Dunaujvaros