Elmegyünk a Vasműhöz


Szabad Ifjúság – 1951. május 11.

ELMEGYÜNK A VASMŰHÖZ

Fiatalok százai jelentkeznek önkéntes nyári munkára

Egyszerre kezdődött a kezdeményezés az ifjúmunkások és a tanuló fiatalok között: töltsük nyári szünidőnket, szabadságunkat a Dunai Vasmű építésénél. Két héttel ezelőtt az Erőgépjavító Vállalat és a Sallai Imre szakérettségis kollégium fiataljai felhívással fordultak a középiskolás, szakérettségis, egyetemista fiatalokhoz, az üzemek és vállalatok ifjúmunkásaihoz, hogy a nyáron kéthetes önkéntes munkával járuljanak hozzá a Dunai Vasmű felépítéséhez.


Sallai Imre Állami Szakérettségis Kollégium felhívása /Szabad Ifjúság 1951. április 27.

Néhány nap alatt a fiatalok százai csatlakoztak leveleikben a hazafias kezdeményezéshez. Önkéntes munkánkkal is gyorsítsuk meg ötéves tervünk legnagyobb alkotása, nemzeti büszkeségünk, a Dunai Vasmű felépítését! Alább közlünk néhányat a Szabad Ifjúság szerkesztőségébe érkezett levelekből:

Szabadságunk felét Pentelén töltjük
Mi, a MÁVAG vaseszterga-műhelyében dolgozó fiatalok sokat gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk minél nagyobb erővel segíteni a hatalmas békemű, a Dunai Vasmű felépítését. Örömmel olvastuk a Szabad Ifjúságban a Sallai Imre szakérettségis kollégium diákjainak kezdeményezését és elhatároztuk, hogy fizetéses szabadságunknak felét mi is munkával töltjük el Dunapentelén. Hívjuk a fiatalokat, csatlakozzanak minél nagyobb számban a kezdeményezéshez, ezzel is hozzájárulunk a Vasmű határidő előtti felépítéséhez.

Gámel Boldizsár, Sarlós Róbert esztergályos átképzősök.

Háromszáz fiatal akarata ez
Nyolc kemény, tanulásban eltelt hónap van mögöttünk s rövid idő választ el bennünket első nagy állomásunktól, az érettségitől. Tudjuk, hogy a mi békeharcunk a tanulás, ezért a legközelebbi feladatunk: fokozott tanulással készülni az érettségire. Az érettségi után pedig Dunapentelére megyünk. Háromszáz fiatal akarata ez. Így is forró szeretetünket, ragaszkodásunkat akarjuk bizonyítani Pártunkhoz, népünkhöz és a mi drága Rákosi elvtársunkhoz.

Bohner Pál párttitkár,
Czirják Ferenc igazgató,
Barabás György DISZ-titkár,
a debreceni állami szakérettségis kollégium háromszáz hallgatója nevében.

Régi álmunk teljesül…
Szeretnénk mi is részt venni a dunapentelei építkezésen. Már régóta találgattuk, hogyan juthatnánk el mi, középiskolás fiatalok is a Dunai Vasmű építéséhez. Mikor megjelent a Szabad Ifjúságban a Sallai szakérettségis kollégium felhívása, úgy éreztük, hogy legtitkosabb kívánságunkat írták meg. Sietünk válaszolni a felhívásra: mi is ott leszünk Dunapentelén s hívjuk a többi középiskolás fiatalokat is, jöjjenek a Vasműhöz, amelynek felépítése ifjúságunk legszebb feladata.

Hegedűs Tibor, Rácz István, Kovács Béla, a Fazekas Mihály gimnázium tanulói.

Jó tanulással készülünk az érettségire, utána a Vasműhöz megyünk
Még a húsvéti szünet előtt megbeszéltük, hogy néhány napra elmegyünk-e a Vasműhöz. Akkor az idő rövidsége nem engedte meg, hogy részt vegyünk az építkezésen. Most örömmel olvastuk a felhívást és máris nagy lelkesedéssel készülünk arra, hogy a nyári vakációban pótoljuk a mulasztottakat. Mi, szakérettségisek, jó tanulással, az érettségire való alapos felkészüléssel akarunk méltóvá válni arra, hogy a szocialista város építői lehessünk. Reméljük, hogy sok tanuló fiatal gondolkodik még ugyanígy és szintén harci feladatnak tekinti, hogy a munkában résztvehessen. A mi jelszavunk is: érettségi után a Dunai Vasműnél találkozunk!

Pálos Magda DISZ-titkár,
Kremsier Katalin, Marjai Irma, Szabó Ilonka, a Bagi Ilona szakérettségis kollégium hallgatói.

Harcosai leszünk a béke elődjének!
Nekünk is régi tervünk az, hogy érettségi után két hetet munkával töltünk el a Dunai Vasmű építkezésénél. Nem felejtettük el, hogy Komszomolszk a szovjet ifjúság kollektív építőmunkájának csodálatos eredménye. Mi is hasonlók akarunk lenni példaképünkhöz, a Szovjetunió komszomolistáihoz. Ezért érlelődött meg bennünk az elhatározás: csatlakozunk a felhíváshoz. Már most is nagy lelkesedéssel beszél mindenki arról a két hétről, amit a Vasműnél fogunk eltölteni. A Dunai Vasmű a béke erődje lesz, mi pedig harcosai akarunk lenni ennek az erődnek. “Érettségi után találkozunk a Dunai Vasműnél!”

Varga Imre párttitkár,
Bánáti Tibor igazgató,
Nagy Károly DISZ-titkár,
a Kalocsai Kilián György szakérettségis kollégium hallgatói nevében.

Én is csatlakozom a hazafias kezdeményezéshez
Örömmel üdvözlöm az Erőgépjavító Vállalat és a Sallai Imre szakérettségis kollégium fiataljainak hazafias kezdeményezését. Csatlakozom hozzájuk és lelkesen készülök júliusi szabadságomra, amikor két hétre a Dunai Vasműhöz utazom. Bízhatnak bennem a dunapenteleiek, mindent megteszek, hogy a két hét sikeres munkával teljék el s eredményesen vegyek részt a Vasmű felépítésében.

Fehér Sándor, az Ózdi Kohászati Üzemek ifjúmunkása.


Zádor István Kossuth-díjas festőművész rajza

Rohambrigádokkal veszünk részt a Vasmű építésében
A Szabad Ifjúság április 27-i számában olvastuk, hogy a Dunai Vasmű építésének meggyorsítására az Erőgépjavító Vállalat fiataljai elhatározták: fizetett szabadságuk ideje alatt Dunapentelére mennek dolgozni. Ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez lelkes örömmel csatlakozunk, mert mindannyian tisztában vagyunk a Dunai Vasmű jelentőségével. Ezért a Győri Vagongyár DISZ-szervezetének közel száz tagja elhatározta, hogy fizetéses szabadságának időtartama alatt rohambrigádokban vesz részt a Vasmű építésénél. A

Győri Vagongyár DISZ-szervezetének tagjai nevében: Kovács László DISZ-titkár

Hívjuk Budapest összes középiskolását
Mi, a Varga Katalin általános leánygimnázium tanulói, nagy örömmel csatlakozunk a Sallai Imre szakérettségis kollégium hallgatóinak felhívásához. Dolgozni akarunk a Dunai Vasműnél, ennél a hatalmas békeműnél, amely már a szocializmus nagyszerű távlatait nyitja meg előttünk. Ezért lemegyünk nyáron Dunapentelére, hogy munkánkkal is segítségére legyünk a szocialista várost építő ifjúmunkásoknak. Hívjuk Budapest összes középiskolását erre az építőmunkára és kérjük a DISZ Központi Vezetőségét, nyújtson módot arra, hogy szabadságunk néhány hetét a Dunai Vasmű építkezésénél tölthessük el.

Elekes Margit, László Ágnes, Kósa Mária, Berta Katalin, Acél Judit, Bruder Erika, Pongor Irén, Fejős Júlia,
Wéber Zsuzsa, Kóta Margit, Nedobitek Ilona, Békés Zsuzsa, Albert Anna, az iskola tanulói nevében.

Szeretjük hazánkat, ezért megyünk nyáron Pentelére
Mi, bölcsészkari hallgatók érezzük, milyen kitüntetés számunkra, hogy a DISZ tagjai vagyunk, amely Pártunk segítője. Ezt a kitüntetést jó munkával akarjuk kiérdemelni. Most keményen tanulunk, hogy jók legyenek a vizsgaeredményeink, nyáron pedig úgy akarunk hozzájárulni szocialista hazánk építéséhez, hogy a Dunai Vasműnél dolgozunk. A Dunai Vasmű egész nemzetünk büszkesége lesz, ezért mi is kötelességünknek érezzük, hogy építéséből kivegyük a részünket. Szeretjük hazánkat, ezért megyünk a nyáron Pentelére!

Rusznyák Péter, Pallagi Edit, Vargha László, Szentpáli Pál, Diószegi István,
a bölcsésztudományi kar II. évfolyamának hallgatói.

Eddig huszonnégyen jelentkeztek
Olvastuk a Szabad Ifjúság április 27-iki számában a Sallai Imre szakérettségis kollégium felhívását. Mi is régen tervezgettük már, hogy a nyári szünidőben részt veszünk a Vasmű építésében. A levél elolvasása után megbeszélést tartottunk és eddig huszonnégyen jelentkeztek nyári munkára a Dunai Vasműhöz. Érezzük, hogy az ötéves terv egyik legnagyobb alkotását építeni nagy kitüntetés. Ezzel a munkával is a békét védjük, a szocializmust építjük.

Sváb András, a Rákóczi Ferenc-gimnázium DISZ-titkára

Válasz a Sallai kollégium felhívására
örömmel olvastak felhívásokat, amelyet a tanulóifjúsághoz intéztetek. A felhívást röpgyűlésen megvitattuk és elhatároztuk, hogy csatlakozunk hozzá. Mi is részt akarunk venni annak a műnek felépítésében, amely népünk felemelkedését, a béke nagy ügyét szolgálja. Valamennyien tudjuk, hogy a szocializmus építése, a béke megvédése egyre komolyabb feladatok elé állít bennünket, fiatalokat is. Nekünk, szakérettségis tanulóknak, akik annyi támogatást kaptunk Pártunktól, dolgozó népünktől, különösen meg kell mutatnunk, hogy méltók vagyunk erre a bizalomra.
Egy évvel ezelőtt még valamennyien a termelés frontján dolgoztunk: gyárban, üzemben, tszcs-ben. Most itt vagyunk, a szakérettségis tanfolyamon, s az érettségi után főiskolákra megyünk, hogy a jövő új értelmisége, a nép művészei lehessünk. Jól tudjuk, hogy nemcsak a tanulásban, hanem a szocializmus építésének minden területén meg kell állnunk helyünket. Ezt fogjuk megmutatni azzal is, hogy a nyári szünetben ott leszünk a Vasműnél, váll-váll mellett dolgozunk, hogy minél előbb felépíthessük ötéves tervünk hatalmas alkotását, népünk büszkeségét. Érettségi után találkozunk a Dunai Vasműnél!

A Vörös Október Állami szakérettségis kollégium hallgatóinak nevében:
Szabó Zoltán párttitkár,
Kun József igazgató,
Bérei János DISZ-titkár

Hárman testvérek, együtt megyünk
Hárman vagyunk testvérek. Az egyik öcsém a Műegyetemen tanul, a másik ipari tanuló. Tőlük hallottam először, hogy nyáron önkéntes rohambrigádokban ezer és ezer ifjú megy majd a Dunai Vasmű építéséhez. Egyik barátom Dunapentelért dolgozik. Nemrégen került oda, de máris annyi szépet és érdekeset írt az ott dolgozó ifjúmunkások közös munkájáról, életéről, hogy bizony meg is irigyeltük. Elhatároztuk tehát mind a hárman: szabadságunkat a Vasműnél töltjük, hogy munkánkkal személyesen is hozzájáruljunk békénk szilárd erődjének, a Dunai Vasműnek felépítéséhez.

Miskolci József, a Kőbányai Textilipar kikészítőműhelyének ifjúmunkása

Július 15-én indulunk!
Vasárnap tartotta DISZ-szervezetünk küldöttválasztó tagggyűlését. Már végefelé járt a taggyűlés, amikor Bedics István, fiatal mérnökünk bejelentette, hogy nyári szabadságából egy hetet a Dunai Vasműnél, az építkezésen akar eltölteni. Néhány perc alatt velem együtt még nyolcan csatlakoztak javaslatához: Szalai Erzsébet, Kiss Zsigmond, Perge Aranka, Hernádi Gizella, Limbai Józsefné, Száki Margit és Kovács Jánosné. Úgy határoztunk, hogy az iskolai év befejezése után, július 15-én indulunk, mert a főiskolások is velünk jönnek. Reméljük, megvalósul tervünk, hogy a kutatólaboratóriumban dolgozó fiatalok ötven százaléka csatlakozik még hozzánk.

Kellin Magda DISZ-szervezőtitkár,
Textilipari Központ, kutatólaboratórium

Mi is ott leszünk nyáron a Dunai Vasműnél
Én is olvastam a Sallai szakérettségis kollégium felhívását. Több barátommal együtt, már régóta gondolkodtunk azon, hogyan vehetnénk részt ennek a nagy alkotásnak az építésében. Most, hogy elhangzott a felhívás, mi is elhatároztuk: ott leszünk nyáron a Dunai Vasmű építésénél.

Muzsi Jenő, a TTK Kémia-Biológia szakának I. évf. hallgatója.

Örömmel és lelkesedéssel megyünk a Dunai Vasmű építéséhez
Tudjuk, hogy a békéről nem elég beszélni, hanem több és jobb termeléssel harcolni is kell érte. Éppen ezért, május tiszteletére tett felajánlásunkat teljesítettük. Ezenkívül elhatároztuk, hogy a nyáron DISZ-brigádokban megyünk a Dunai Vasmű építéséhez, így akarunk hozzájárulni az első szocialista város felépítéséhez. Mindezzel Pártunk és Rákosi elvtársunk iránti forró szeretetünket akarjuk bebizonyítani és így akarunk hasonlóvá válni példaképünkhöz, a hős lenini-sztálini Komszomolhoz.

Tóth János, az Épületszerelő Vállalat DISZ-titkára

Vizsgák után irány: Pentele
Olvastuk a Szabad Ifjúság legutóbbi számában megjelent felhívást, amelyet a Sallai Imre szakérettségis kollégium hallgatói intéztek a tanulóifjúsághoz. Elhatároztuk, hogy csatlakozunk a felhíváshoz, s nyári munkánkkal mi is elősegítjük a Dunai Vasmű gyors felépítését. Azzal a kéréssel fordulunk a DISZ Központi Vezetőségéhez: tegye lehetővé számunkra is, hogy a vizsgák után Pentelére menjünk dolgozni.

Bíró József DISZ-titkár,
Told György, Máté György, Hovanecz István,
az I. István közgazdasági gimnázium II/b osztályának tanulói

Érettségi után két hétre a Vasműhöz megyünk
Végefelé jár már a tanév. Osztályunk az érettségire készül. Tudjuk azt, hogy most legfontosabb feladatunk a tanulás, de érettségi után a munka frontján is harcolni akarunk a békéért. Ezért elhatároztuk, hogy a tanév befejezése után két hétig mi is részt veszünk a Dunai Vasmű felépítésében. Munkával akarjuk megköszönni a dolgozó nép államának, Pártunknak és Rákosi elvtársnak a tanulásunkhoz nyújtott segítséget.

A XIX. ker. Landler Jenő általános gimnázium IV/b osztálya tanulóinak nevében Czinner Jenő DISZ-titkár

Középiskolás-brigádot szervezünk
Nagy örömmel olvastuk a Sallai Imre szakérettségis kollégium felhívását. Mi is régóta gondolunk arra, hogy a nyáron önkéntes munkával segítjük elő a Dunai Vasmű építését. Magunkénak érezzük a dunapentelei építkezést, hiszen a mi városunkat, a jövő szocialista városát építjük. Megbeszéltük, hogy a nyárra brigádot szervezünk a Dunai Vasműhöz.
Üzenjük a többi középiskolásoknak: mi is ott leszünk nyáron a Vasműnél! Szabadság!

Viszek Ottó, Huszár Miklós, Horváth György, Hornyák József, Bánki Péter, Székely György,
Káldor Nándor, Somló György, a Rudas László gimnázium tanulói.

Egyhónapos munkával vesszük ki részünket az építésből
Örömmel olvastuk a Sallai Imre szakérettségis kollégium hallgatóinak felhívását a Szabad Ifjúságban. Mi, a Kölcsey Ferenc gimnázium III/c osztályának tanulói, elhatároztuk, hogy a nyári szünidő alatt egyhónapos munkával kivesszük részünket a Dunai Vasmű építéséből. Nyáron mi is ott leszünk a Vasműnél! Elvtársi üdvözlettel:
Dusinszky László osztálytitkár, Fodor Gábor, Gang Miklós, Herceg György, Kátai András, Kovács András, Menráth Miklós, Menhalter Ottó, Székely Sándor, Almási Alfréd, Bogó József, Ceba Ernő.

Megjelent: Szabad Ifjuság, 1951. május 4.


dunapentelei DISZ sátortábor a Köznevelés c. folyóirat címlapján 1951 augusztusában

Mi is ott leszünk!
Olvastuk a Szabad Ifjúságban a Sallai Imre kollégium felhívását. Örömmel láttuk, hogy a következő számban milyen sok középiskolás és egyetemista válaszolt a felhívásra. Elhatároztuk, hogy iparunk büszkeségének, a Dunai Vasműnek építésében mi is részt veszünk. Azokat az elvtársakat fogjuk Dunapentelére küldeni, akik eddigi munkájukkal, jó tanulásukkal méltónak bizonyultak arra, hogy részt vegyenek a nagyszerű építkezésben.

Várnai György, a Vörösmarty Mihály gimnázium DISZ-titkára.

A Vasműhöz, a VIT tiszteletébe
A Szegedi Orvostudományi Egyetem első évfolyamának DISZ alapszervezetében 1951 április 28-án küldöttválasztó taggyűlést tartottunk. A gyűlésen rendkívül lelkes volt a hangulat. Különösen, amikor egyik társunk, Arató Ilona, a III. VIT tiszteletére egyheti munkát ajánlott fel a Dunai Vasmű felépítéséhez. A felajánláshoz számosan csatlakoztak és ezzel alapszervezetünk Szegeden elsőnek tette magáévá a Sallai Imre szakérettségis kollégium felhívását. A Vasműnél brigádot szervezünk s a munkában igyekszünk az élenjárók közé kerülni.

Palotai Sándor, alapszervi DISZ-titkár,
Cserháti István, a Szegedi Orvostudományi Egyetem DISZ-titkára.

Két hetet töltünk a Dunai Vasműnél
Amikor olvastuk a felhívást, hogy lehet menni Dunapentelére, elhatároztuk, hogy mi is lemegyünk a Vasműhöz.
Tavaly ilyenkor még nem dolgoztunk, most már üzemben vagyunk. Két hét szabadságunkat a Dunai Vasmű építésén töltjük. Úgy érezzük, hogy ez a munkában eltöltött két hét lesz az igazi szabadság. A mi üzemünk négyszer nyerte el az élüzem kitüntető címét és akkor nagyon boldogok voltunk. Most szeretnénk megszerezni az ötödik kitüntetést, azt, hogy Dunapentelére mehessünk. Mi, DISZ-funkcionáriusok tudjuk, hogy akkor tudunk jó munkát végezni a Dunai Vasműre való mozgósítással, ha mi is lemegyünk a béke erődjének építéséhez.

Karáfi János, a Kispesti Férfiruhagyár DISZ-titkára,
Goldstein László szervezőtitkár.

 Épül a Békemű

Mi délszláv és szlovák fiatalok is…
Mi, a Zalka Máté szakérettségis kollégium szlovák és délszláv tanítóképző-tanfolyamának hallgatói is örömmel üdvözöltük a Sallai kollégium felhívását. – Hetvenen elhatároztuk, hogy tanfolyamunk befejezése, után segítünk a Dunai Vasmű felépítésében. Saját munkánkkal akarunk hozzájárulni azoknak a gyáraknak és iskoláknak a felépítéséhez, amelyekben később, mint mérnökök vagy tanítók dolgozni fogunk.
Dunapentele a béke erődje lesz. Felépítése nemcsak a magyar, hanem a nemzetiségi fiatalság ügye is. A mi délszláv hallgatóink szeretik a jugoszláv és a magyar népet és ádázul gyűlölik a fasiszta Tito-klikket. Tudjuk, ha a Vasművet építjük, ezzel is segítjük a jugoszláv nép harcát Titóék ellen.

Petlik József párttitkár,
Szlatky János igazgató,
Rákosi Péter DISZ-titkár.

 A sztálinvárosi DISZ-táborok története

Dunaujvaros