Ahol a múlt találkozott a jövővel


Igaz Szó – 1960. szeptember

“Fő céljaink megfelelnek azoknak a követelmé­nyeknek, amelyeket a szocializmus alaptörvénye és a szocialista építés minden országban érvé­nyes gazdasági törvényei állítanak elénk.
S így lesz – többek között – a Dunai Vasmű is egyik nagyfontosságú, leggazdaságosabban dol­gozó kohászati nagyüzemünk…”
(Az MSZMP VII. kongresszusa anyagából. Rész­let Fock Jenő elvtárs az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkárának beszámolójából)

Miért pont itt?

Dunai Vasmű… Sztálinváros…
Nemrég tanult, naponta emlegetett nevek. Naponta emlegettek, éspedig nemcsak országgyűlési ülésterem­ben és kongresszusi beszámolóban, hanem egyszerű emberek, hétköznapi szóbeszédében is.

Miről mesél a föld mélye?

Az üledékes partoldalból, a Koziderből – ahogy az itteniek mondják – egy-egy kiadós eső után még ma is furcsa alakú köveket és apró fémdarabkákat, kőedényeket és római pénzeket mos ki a víz, egy régmúlt pannon birodalom ittmaradt emlékeit.
Ötezer nyomorult faluja – így hívták a régi Pentelét, melynek kubikos- és zsellérviskók övezték utcáit. Utca? Annak sem lehetett azt nevezni. Volt ugyan egy – a Fő utca (hogy is hívhatták volna másként?), a vidéket uraló hat földbirtokos család, a Zsigray, Szávics, Simonyi meg a többiek lakták.
Ezekről az emlékekről beszélgetünk a 80 éves Buruncz Örzse nénivel.
– Nem volt az élet – mondja és elrévedezik. – Körül az egész határ, ameddig csak elláttunk, Bernátkúttól Nagyvenyimig, még a földbirtokosoknál is nagyobb földbirtokosé volt – az apátságé. Nem lehe­tett itt mást látni egész aratási dőben, mint gaboná­val rakott szekereket, melyet papok vigyáztak a kalászostól egész a hajóállomásig. Állt itt az idő – így mondja -, életek mentek el anélkül, hogy valami is történt volna… Mi is történhetett? Ünnep­számba ment, ha nyaranta monitorok jöttek erre gyakorlatozni, és vasárnap a féltizenkettes misére a fehérgalléros matrózokat is bemaséroztatták, a leventezenekarral együtt. Ennél nagyobb esemény nem is történt errefelé.

Dunai hadgyakorlat

Megmozdult a löld

Földindulás, vagy még annál is nagyobb riadalom támadt azon a 10 év előtti tavaszon, 1950 áprilisá­ban, amikor az első földkotrók, árokásók és útegyengetők megjelentek. Ott állt a Kozideren az egész falu. Igen, Dunapentelén megindult a föld. A réten, az ideiglenesen lerakott sínek között ott keringtek még a homokoszlopok, melyeket a száraz déli szél fújt, kergetett a folyó felé, azután szétmállott, eloszlott mindez, el véglegesen, mert a gyér kukoricás helyére aszfaltot öntöttek és betont a régi kaszálóra.


Dunapentelén “megindult” a föld…

A munkálatokat egy vállas, barnaképű férfi ellen­őrizte. Nyomában hárman-négyen is jártak, kecske­lábú asztallal, csillogó műszerekkel és temérdek papírral. Csak néztek, szólni nemigen mertek hozzá, elvégre áramvonalas, fekete gépkocsival járt… Örzse néni azonban egyszer mégis csak elébe állt:
– Ha meg nem sértem uraságodat, kigyelmed lesz itt az új ispán?
– Ispán… méghogy ispán? – s a barnaképü férfi akkorát nevetett, hogy még a hátsó ezüstfogai is kivillantak egy pillanatra. – Az leszek hát, vagy főszolgabíró, ha úgy tetszik – aztán komolyra for­dította a szót. – De csak a vasgyárban, nénikém,mert az épül ott, látja-e ott, a bozótos helyén… egyébként Borovszky a nevem, ha meg nem sértem.

Épül a város

Aztán peregtek az évek. A pentelei parasztgyerek apjára hagyta a földet, a juttatott pár holdat, és beállt az “overálosok” közé. Beállt közéjük még a jómódú Markovics kerékgyártó asztalos két fia is, csak előbb végleg szegre akasztották a papi sze­minárium reverendáját.
És jöttek építeni a pesti diákok, szegedi egyetemis­ták, tiszántúli lányok, szovjet mérnökök érkeztek és görög partizánok, kik itt alapítottak új községet, a pusztaszederjesi Duna-parton, először pihenvén meg a grammoszi harcok után. És jöttek újságírók hírt adni, külföldiek csodálni, tudósok és művészek nézni, kőbe és versbe vésni a magyar csodát -, hogy előrelépett a történelem, hogy ott, ahol századakon át “állt az idő”, most szél támadt a fülledt rónaságon, élet fakadt a pusztában, másokat éltetni tudó, kenyérrel, vassal, sőt később acéllal egy országot is jóllakatni tudó iparváros. Dunai Vasmű… Sztálinváros…

Az idő múlását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy harmadik osztályba járnak a kicsinyek, akik egykor itt, ebben a városban látták meg a napvilágot.
De nem is csak iskolába járnak. Övék az egész város. Szabadon válogathatnak délutánonként az Úttörőház, a kultúrpalota, a vidámpark, a balettintézet, a képzőművészkör, színház, mozi, televízió és ezernyi más – már megszokott – szórakozási és művelődési lehetőség között, úgy tudják, és jól tud­ják: nálunk – ez már az élet rendje.

Fiatal város, öreg táj

S mit lát ma Örzse néni?

S a Kozider fölött, a Héthercegségre néző verandája ablakában új dolgokat láthat már Buruncz Örzse néni. Láthatja az egytagba szántott pentelei határt, hallhatja a gépmuzsikát a Vörös Csillag tsz új házai felől, s ha másfelé fordul, hát eszébe juthat, hogy csak nem hazudott az a Borovszky nevű. Mert tény­leg építettek vasgyárat, de még mekkorát, és tény­leg ő az igazgatója.
És nem is akármilyen az a vasgyár. Felszerelése a leghíresebb külföldi kohászati üzemekével veteked­het. Itt mindent a gép irányít, az ember csak fel­ügyel, irányít és kezeli a gépet, az adagolót, a transzportőrt, meg a többit.

És 1960. április 28-án a csapolást jelző hagyomá­nyos kolompszó azt jelentette, hogy Sztálinváros, a Dunai Vasmű készen állt az l milliomodik tonna öntésére.
Megelégedettség… lel­kesedés… elfogódottság.
Itt ezek a szavak szürké­nek és kevésnek bizonyul­nak. Néhány egyszerű hét­köznapi szám sokkal töb­bet mond ennél. 1 millió tonna… ott, ahol 10 éve még a forgószél kergette a homokot, ott, ahol né­hány ember megálmodta – a várost. De nincs az a vak­merő álom, amit ne tudna vasba és acélba önteni a nép állama, ezrek közös igyekezete. És áll a szo­cialista iparváros, az egy­kori pentelei síkon, ott, ahol egy évtizede a fan­tasztának tartott mérnökök az első műszert felállítot­ták.

A város és alkotója

A legkorszerűbb igényeknek megfelelően

All a gyár. Európa-szerte párját ritkító szociális létesítményeivel, ebédlőivel, melyek cukrászdával és eszpresszóval kiegészülve, mint vendéglátó kombiná­tok várják délidőre a munkásokat; orvosi rendelőjé­vel, amely klinikának is beillene: óvodáival, könyv­táraival és munkásszállóival, melyek a legkorszerűbb igényeket is kielégítik.
S a gyárat, az örökké füstölgő kéménysort ma zsenge erdősor, zöld-övezet választja el a várostól. De van, ami viszont az eddigieknél is szorosabbra vonja kapcsolatukat. Az ugyanis, hogy a gyárban elhasználódott gázokat nem engedik ki a levegőbe, hanem csőrendszerbe kényszerítik, bevezetik a vá­rosba, sok-sok ezer család háztartásában oldva meg ezáltal az ingyenes távfűtést és gázellátást.


Szépen berendezett lakásokban, kultúrált körülmé­nyek között élnek az egykori városalapítók

És épülnek más gyárak is. Nem kohászati, nem nehézipari jellegűek, amelyekben a feleségek, s a város más fiatal nő-lakói maguknak való, jól fizető munkára találnak.
Ezért épült fel az 1200 nőt foglalkoztatni képes szövőüzem, ezért épül most a hipermodern cellulóz­gyár.
Régi épület nincs – hogy is lenne – az új város­ban. 32 tantermes iskolája felülmúlja a legszebb budapesti iskolákat is, befejezés előtt álló 300 ágyas járási kórháza pedig már most rászolgált a “korszerű egészségvédelmi intézetek iskolapéldája” elnevezésre. Hogy klubok, könyvtárak, mozik, színház és hang­versenytermei vannak, már szinte közhelyszámba menő tények, hogy lakói közel 40 ezerre szaporod­tak az évek során, s hogy a vasgyár – az Acélmű teremti meg végsősoron a város gyors, rohamos fej­lődését, szintén közismert tény. Ez hozta a város­nak a vasútállomást, az autóbuszt, a hajót, és ét­termet a régi “késdobáló” barakk-kocsma helyére, a semmi helyére meg a tükrös, pompázatos Arany­csillag szállót.

Megnyílt Sztálinvárosban az Arany Csillag szálloda

De most már állnak a saját lábukon. Állnak és építkeznek tovább. Hívtuk Buruncz nénit is, költöz­zön be a városba. De nem megy. Úgy mondja, most már megmarad a kirenovált kisházban. Esténként kilátogat hozzá a család egy kis levegőt szívni. Saját motorján jön a sofőr-fiú, s a meny, aki óvónő, az­után tisztviselő lánya és a technikus veje. És ott ülnek vele a terített asztalnál, rádiót hallgatnak, új, 10 csöves Oriont, s a legfőbb bosszúságuk mind­össze annyi, hogy esténként a rádióban olyan kevés a cigányzene.

B. L.

Dunaujvaros
Previous
Dobos Ilona