Sztálinvárosi munkások a színes üvegkupola alatt


Irodalmi  Ujság – 1955. december 3.

Sándor András

Sztálinvárosi munkások a színes üvegkupola alatt

(Sztálinváros, 1955. november.)
Gách György barátommal a Bé­ke-étteremben találkoztam, délben, amikor az üzemi közétkezte­tés forgalma a legnagyobb, a tanács­apparátus és a különböző vállalatok emberei körülülik az asztalokat, a pincérek pedig összegyűjtve az ap­ró jegyeket, bámulatosan megpakol­va cikáznak a sorok között.
– Láttad már? – kérdezte a fes­tő csillogó szemmel, s mindjárt tud­tam, miről beszél.
– Sajnos, még csak egyetlen sze­letét – válaszoltam.
– Most rakták fel az egészet. Rögtön jössz velem és megnézed.
Tudniillik a Bartók Béla kultúrház színes üvegkupoláját. Ez az ő nagy műve, ezen dolgozott immár három esztendeje. A Bartók Béla kultúr­ház jellegzetes kupolája már elvá­laszthatatlan a sztálinvárosi város­képtől. A tervezés merész volt, ami­kor ezt a kupolát színes üvegnek tervezte, tudniillik az üvegablak­művészet az elmúlt századokban a templom-építészetben virágzott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lett az emberi kultúra és az egyetemes művészet része; a tervező, Minári István, nem látta akadályát, hogy kulturális szükségletek kielégí­tését szolgáló, amúgyis ünnepélyes külsejű épületen, modern körülmé­nyek között, az ország legmodernebb városában felhasználja a díszítésnek ezt a manapság már ritka módját.
A színes üvegablakok (legutóbb Prágában, a Szent Vitus bazilikában láttam néhány csodálatos példányát) a templomokon általában az egyház szentjeinek egy-egy történetét, a le­gendák egy-egy eseményét ábrázol­ták; Gách György tehát úgy okosko­dott, hogy ő a magyar kultúra egyik “szent”-jének történetét örökíti meg a sztálinvárosi kultúrház kupoláján: János vitézét. Mert János vitéz nép­szerűsége és közismertsége nem vi­tás; Petőfi költeményét és Kacsóh Pongrácz dalművét mindenki szereti s még sohasem láttam János vitéz ­előadást, melynek nézőtere ne lett volna zsúfolt.

Ezt persze találkozásunk pillana­táig nem tudtam; fogalmam sem volt, mit ábrázolnak majd a Bartók Béla kultúrház színes üvegei. Az az egy szelet még nem árulta el, hogy János vitéz történetének része; ko­ronás nőt ábrázolt, liliomokkal.

Most már elém tárult az egész kupola. Az állványokat éppen akkor bontották. A kupolából vil­lanyfény világította meg a színes üvegeket, melyek sajátságos fényben ragyogtak. Íme, Iluska mossa a ruhá­kat, mellette Jancsi, a juhászgyerek furulyái. Azután látjuk János vi­tézt teljes huszári díszben. Ott áll a francia királylány, ki nem bánná, ha János vitéz elvenné, de lám, vitézünk már indul is tovább. Szomorúan nézi a rózsát, mely Iluska sírján nőtt, mellette seprőn lovagol a boszorkány, azután az óriás hátán átkel János a tengeren, s végül találkozik tündérországban Iluskájá­val. Cinóber, bíbor, kék, zöld és lila fényben villóznak a képek, sejtelmes fényük nagyon jól illik a meséhez.
Közben jönnek-mennek az embe­rek. A zeneiskola növendékei, az áll­ványozók, sorozásra jelentkező legé­nyek, pedagógusok, a népművelési apparátus tagjai.
– Nézd, milyen szép!
– Jaj, de érdekes!
– Kár, hogy nagyon erős a fény.
– Inkább az a baj, hogy látszik a fényforrás!
– Neoncső jobb volna.
– Vagyis olyan, amelyik jobban szétszórja a fényt.
A sztálinvárosi emberek nem sze­retik az általánosságokat. Itt az öt­esztendős történelem csupa konkrét­ság volt, s így az emberek is mind­járt konkrét megjegyzéseket tesznek.
– Igazuk van – mondja Gách György. – A fényforrás sajnos nem a legjobb. Persze legszebb – termé­szetes fényben.
– Holdfényben gyönyörű szép volt – mondja az egyik állványozó.
– Valóban, mint a mese. Higgyék el. Az köllene, hogy mindig süssön a hold.

A művész odamegy a villanykapcsolóhoz, eloltja a lámpákat. Most borús az idő odakint, de így is új színt kap az egész kupola. Mély, sötét tónust, bársonyosat, hasonlót a boltozatos, félhomályos gót templo­mok mellékoltárainak színes üvegei­hez, vagy a cseppkőbarlang mély­tüzű, sejtelmes ragyogásához.
– Negyvenezer darabból csináltam – magyarázza Gách György – negy­venezer színes üvegdarab ragyog itt napsütésben, borúban, holdfényben vagy villanykörte világánál. Látod azt a lila színt, Iluska szoknyáját? Azokat a darabokat például arany­porral fúvattam be, azért van ilyen színe.
A munkások pedig még mindig a művön vitatkoznak.
– Te, komám, tudod kihez hasonlít a János vitéz? Ahhoz, aki ott a huszonhat per hármasnál dolgozik, az a szerelő… Bizonyára róla min­tázta.
– Az lehet, mert ezek itt olyanok, ezek a figurák, mintha idevalók len­nének. Ezt akármelyiket el tudom képzelni Sztálinvárosban, bármelyik vállalatnál.
Gách György arca most úgy ra­gyog, mint az üvegkupola.
– Látod? Magukra ismernek… Pedig egyetlen sztálinvárosi modellem sem volt. Ez a legnagyobb elis­merés, hidd el.
Ez igaz. Pozitívan nyilatkozott a legigazabb, legnagyobb kritikus. Ez az állványozó.

Dunaujvaros