Levél Sztálinvárosból


Szabad Ifjúság – 1951. december 23.

Levél Sztálinvárosból:

A karácsony utáni első napon munkába állok


Sztahanovista jelvény 1950-ből

Sztálinvárosban, a 15-ös építkezésen dolgozom. Bri­gádunk felajánlásának telje­sítésével ünnepelte decembet 21-ét, Sztálin elvtárs szüle­tésnapját.
S most nagy örömmel ké­szülünk arra, hogy a jó munka után, a háromnapos munkaszünetre hazautazhatunk a családhoz, kiki a maga falu­jába. Gyakran beszélgetünk erről és arról is, hogy ki meddig marad otthon, így tudtam meg, hogy a karácsony és az újév közötti munkanapokat sokan otthon akarják eltölteni. Ezek azt mondják, hogy “arra a három napra nem érdemes vissza­jönni”.
A mi brigádunkból Kürtösi Mária, Kovács József, Téger Erzsébet és mások is kijelen­tették, hogy ők bizony nem jönnek vissza újév előtt. Ezek a fiatalok nem gondolnak arra, hogy a háromnapi mun­kakiesés, amelyet indokolat­lan távolmaradásuk jelentene, hátráltatná annak az ötemeletes lakóháznak építését, amelyen most dolgozunk. De ezen túl, ez az önkényes “ünneplés” az egész hatal­mas város és a Vasmű felépí­tését késleltetné.
Épen ezért – Kovács De­zső, Tomosovszki József és még néhánan elhatároztuk, hogy a karácsony és újév kö­zötti munkanapokra vissza­jövünk és a többieket is meggyőzzük: tartsanak velünk.
Ezt a három munkanapot is felhasználjuk, hogy Sztálinváros minél előbb felépüljön. Ami engem illet, nekem külö­nösen szívügyem az építke­zés. Nemrég kerültem ide nő­véremmel együtt Besnyő köz­ségből, ahol szüleink gazdál­kodnak. Ilyen hatalmas épít­kezést még sohasem láttam. Tudom, hogy minden, ami itt épül, a békét erősíti, ezért akarom, hogy mielőbb el­készüljön.
Az sem közömbös, hogy a három nap alatt a fizetett munkaszüneti napokkal együtt körülbelül kétszáz forintot fogok keresni.

Patatics József,
segédmunkás

 

Dunaujvaros