Tanácstagok a barakkokból


Dunaújvárosi Hírlap – 1985. május 17.

Lapok a város történelméből (I.)

Tanácstagok a barakkokból


1951. március 30-án elfogadott határozat /Néplap 1951. március 31.

 Megírta a Magyar Közlöny

Dunapentele volt az első olyan magyar község, amelyből közigazgatási átszervezés révén úgyszólván egyik napról a másikra város lett.
A várossá alakulással kapcsolatos feladatok megyei szinten is újszerűek voltak, sok gondot okoztak.
Neichel László megyei tanácselnök megbízó levelet küldött Filóné Timler Teréz elnökhelyettessel az építkezés pártbizottságának titkárához, Lombos Ferenchez. Vele és helyettesével, Mester Sándorral tárgyalta meg a teendőket.
Első lépésként meg kellett szüntetni a községi tanácsot. Felül kellett bírálni a tanácstagok tevékenységét, közéleti aktivitását, alkalmasságát. de úgy, hogy ne érje sérelem őket. Ki kellett válogatni az építkezéseken dolgozó, barakktáborban lakó személyek közül, kiket javasoljanak tanácstagnak, kik képviseljék a “telepieket” a város parlamentjében. Eredetileg május elsejére tervezték az alakuló tanácsülést, de ez a dátum korainak bizonyult. Az 1951. május 18-ra kitűzött alakuló ülést igen jól készítették elő. Olyannyira, hogy a meghívott 101 személy közül csak 8-an hiányoztak. A Minisztertanács képviseletében Házi Árpád belügyminiszter vett részt az alakuló tanácsülésen a Mélyépítők radari barakk-kultúrházában.


Dunai Vasmű Építője – 1951. május 22.

Az építők fúvószenekara Dobrik Zoltán vezényletével indulókat játszott. Egyik székesfehérvári iskolából ideszállított úttörők énekszámokkal, virágokkal köszöntötték a résztvevőket. A nap jelentőségét Házi Árpád belügyminiszter méltatta. Aztán a megyei tanács elnöke emelkedett szólásra. A tanácsi munkáról, a feladatokról szólt és ismertette a megyei tanács végrehajtó bizottságának azt a határozatát, amely a dunaújvárosi városi tanács létszámára és feladataira vonatkozott.
A rendes tagok számát 101, a póttagokét 51, a végrehajtó bizottsági tagok számát 13 főben határozták meg. Hamarosan kiderült, hogy ezek a számok túlzottak voltak. Neichel László ezek után bejelentette, hogy a községi tanács tagjai és a végrehajtó bizottsági tagok lemondtak. Viszonylag rövid, de eredményes munkájukért köszönetet mondott. Ez a lemondás azonban formálisnak volt tekinthető, hiszen a 81 rendes és 41 póttag továbbra is a testület tagja maradt. A még hiányzó 20 rendes és 10 póttagot a Magyar Függetlenségi Népfront megyei szervének javaslatára úgy kooptálták.
Így lett a városi tanács rendes tagja Lombos Ferenc, a pártbizottság titkára. Mester Sándor szervező titkár, – később országgyűlési képviselő, Borovszky Ambrus, a NEB igazgatóhelyettese, Farkas Miklós műszaki osztályvezető, Takács Jenő főhadnagy, Vincze Kálmán, a rendőrkapitányság vezetője, Berecz Bertalan a belügyminisztériumból, Menyhárt Gyula géplakatos, Bencsik István, a vasmű üzemi bizottságának titkára, Matola József sztahanovista kubikos brigádvezető, Kornél Valéria segédmunkás, további négy sztahanovista, Bartók Imre kubikos, Borbás József ács, Neugebauer Mária kőműves, Vörös László ács, a DISZ-titkár Kecskeméti László, az MNDSZ ügyvezetője Turbacs Mihályné, Balla István sztahanovista segédmunkás és Tevan Zsófia mérnök, a női építkezés munkavezetője.
Ezt követően került sor a végrehajtó bizottság megválasztására. A testület tagjainak a következőket választották meg: Berecz Bertalant, Borbás Józsefet, Csavajda Györgyöt, Illyés Józsefet, Kecskeméti Lászlót, Lombos Ferencet, Menyhárt Gyulát, Szépes Imrét, Takács Jenőt, Turbacs Mihálynét és Vincze Kálmánt.
Azzal folytatódott a tanácsülés, hogy Neichel László bejelentette, a végrehajtó bizottság tagjai sorából elnökké Berecz Bertalant, elnökhelyettessé Borbás Józsefet, titkárává Illyés Józsefet választotta meg. A Magyar Dolgozók Pártja megyei Bizottsága üdvözletét Csuhaj Ferenc, a pártbizottság titkára adta át. További üdvözlő szavak hangzottak el, majd az említett székesfehérvári úttörők, a Május 1. téri iskola úttörőcsapata köszöntötte az új tanácsot, és virágcsokrot nyújtottak át az új tanácselnöknek.
Berecz Bertalan rövid beszédben köszönte meg a bizalmat.
Beszédét így fejezte be: “Mi a népből jöttünk, szorosan fogjuk egymás kezét és fel fogjuk építeni a szocializmust, megvédjük a békét!”
Indulók hangjára tértek haza a résztvevők a faluba, illetve barakkszállásaikra. Kialudtak a lámpák. Skaliczky Róbert még végignézett a barakk-kultúrtermen, aztán bezárta, hazament ő is.
Kezdődtek a hétköznapok.

Dunaújváros első évei

Hetényi István

Dunaujvaros