1956 – A magyar dráma – IV.

A MAGYAR FORRADALOM

MAGYARORSZÁGI RÁDIÓADÁSOK
IDŐRENDI SORRENDBEN

1956. OKTÓBER 23-TÓL
NOVEMBER 4-IG


Hogy letörjenek minden ellenállást, a kommunisták üldözni kezdték a kereszténységet…

OKTÓBER 26. PÉNTEK

Az egész országban folytatódnak a harcok. A felkelők az egész Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom közötti térséget elfoglalják.
A párt Központi Vezetősége megígéri, hogy: 1. Hazafias Népfront kormányt választ; 2. a múlt hibáit korrigálja; 3. tárgyal a Szovjetunióval a szovjet csapatok kivonásáról, és a két ország kapcsolatát a teljes egyenrangúság alapjaira helyezi; 4. elismeri a munkástanácsokat, és felemeli a fizetéseket; 5. teljes amnesztiát ad mindazoknak, akik részt vettek a harcokban.

00.35. h. – Kossuth rádió (Nagy Imre kor­mány) /f./
Nagy Imre elvtárs, miniszterelnök fogadta a Borsod Megyei Pártbizottság első titkárának vezetésével érkezett munkásküldöttséget, és az ország összes dolgozójához szóló üzenetet adott át nekik, mely szerint egyetért a javaslatokkal, és megkísérli megvalósítani őket. Nemsokára új kormányt alakít.

05.47. h. – Ugyanaz az adó
A Minisztertanács utasítására a belügy­miniszter közli, hogy a rend fokozatos helyre­állításával lehetővé vált, hogy Budapest lakos­sága 10-től délután 3 óráig szükségletei be­szerzése céljából közlekedhessék az utcán. […]

09.30. h. – Ugyanaz az adó
A magyar Vöröskereszt budapesti szer­vezete kéri a vöröskeresztes önkéntes ápoló­nőket, hogy 10.00 óra után jelentkezzenek a lakásukhoz legközelebb eső kórházban vagy rendelőintézetben, kisegítő szolgálatra. […]

12.58. h. – Ugyanaz az adó
(Az adó ismertette a borsodi dolgozók küldöttségének főbb követeléseit. Ezek kö­zött szerepeltek a következők:) Követelik […] nemzeti kincsünknek, az uránércnek, a magyar nép érdekeinek megfelelő felhasz­nálását.
[…] követelik a kategória alap-bérek eme­lését, […] a nyugdíjkorhatár leszállítását, a nyugdíjak, valamint a családi pótlékok fel­emelését […]

A politikai kérdésekben a legteljesebb mértékben egyetértenek a Gomulka vezette lengyelországi politikai változásokkal, elítélik a magyar országgyűlés “fejbólintó jánosait”, s követelik, hogy legkésőbb január elsejéig vonják ki a szovjet csapatokat Magyarország területéről.

Nagy Imre elvtárs azt válaszolta Borsod megye és Miskolc dolgozóinak, hogy a kö­vetelések minden pontjával egyetért, és vállalja azok végrehajtását. Még ma éjjel vagy holnap reggel új kormány alakul: Hazafias Népfront-kormány.

16.13. h. – Ugyanaz az adó
/Az MDP Központi Vezetőségének nyilat­kozata/
A két világháború óta nem voltak ilyen tragikus napjai hazánknak. Testvérharc dúl hazánk fővárosában.
Ezrekre rúg a sebesültek, és százakra a halottak száma. Haladéktalanul véget kell vetnünk a vérontásnak. Ennek biztosítására a Központi Vezetőség a ‘következő intéz­kedéseket teszi:

  1. A Magyar Dolgozók Pártja és Központi Vezetősége javaslattal fordul a HNF Országos Tanácsának elnökségéhez, hogy tegyenek előterjesztést Népköztársaságunk Elnöki Tanácsának új nemzeti kormány választására.
    Ez a kormány arra hivatott, hogy mara­déktalanul jóvá tegye a múlt hibáit és bűneit, és az egész nemzetre támaszkodva megol­dáshoz segítse népünk minden jogos követe­lését. […]
  2. Az új kormány tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal, hogy a függetlenség és a belügyekbe való be nem avatkozás alapján rendezze az országaink közötti viszonyt. En­nek első lépéseként, a rend helyreállítása után, a szovjet csapatok haladéktalanul visszatérnek támaszpontjukra. […]
  3. A Központi Vezetőség helyesnek tartja az üzemi munkástanácsok választását, a szak­szervezeti szervek közreműködésével. A mun­kásosztály jogos anyagi követeléseinek kielégítése érdekében béremelést kell végre­hajtani. […]
  4. A kormány a harcban való részvételért amnesztiát ad a fegyveres harc minden résztvevőjének. Ennek egyetlen feltétele a fegyverek azonnali, de legkésőbb ma este 10 óráig való letétele.
  5. A Központi Vezetőség és a kormány nem hagy kétséget az iránt, hogy a szocialista demokrácia talaján áll, ugyanakkor szilárd elhatározása, hogy megvédje népi demok­ráciánk vívmányait, és nem tágít a szocia­lizmus ügyétől. Programja alkalmas minden becsületes magyar hazafi egyesítésére. […]
  6. A rend helyreállítása után haladék­talanul hozzáfogunk mindazoknak a változtatásoknak a kidolgozásához, melyeket nép­gazdaságunk irányítása, a mezőgazdasági politika, a népfrontpolitika és pártunk veze­tése, valamint egyéb munkája terén meg kell valósítani, hogy a szocialista demokrácia elvei teljes mértékben érvényesüljenek. […]

Éljen a független, demokratikus és szo­cialista Magyarország!


…leginkább a katolicizmust.

19.07. h. – Ugyanaz az adó
/Hírmagyarázat/
[…] végérvényesen szakítottunk nemcsak a hazánkra annyi bajt, dolgozó népünkre oly sok megpróbáltatást zúdító Rákosi-féle nép­ellenes politikával, hanem az azt követő halogató és hibát hibára halmozó politikával is, melyért sok tekintetben Gerő Ernő viseli a felelősséget. […]

11.57. h. – A baranyai ellenállók rádiója /f./
(A baranyai ellenállók rádiója 11 óra 27 perckor jelentkezett a 13,75 méteres hullám­hosszon. Ebben az adásban többször is meg­ismételték az alábbi felhívást:)
A Kinizsi ellenálló csoportok tegyenek jelentést, és maradjanak érintkezésben egymással. Új parancs kiadásáig a támadási parancs marad érvényben.
(Az illegális magyar adó délután is sugár­zott. Harminc percenként a 18-as és a 40-es hullámsávon jelentkezett felváltva. Beje­lentette, hogy a magyar republikánus rezsim tárgyalni kíván a budapesti rezsimmel. A tár­gyalások előfeltétele, hogy ez utóbbi elfo­gadjon egy 12 pontból álló programot. Ennek főbb pontjai a következők:
A szovjet csapatok azonnal vonuljanak ki Magyarországról; szabad és demokratikus választások; a teljes vallásszabadság bizton­sága; Mindszenty bíboros teljes rehabilitálása; egy minimális életszínvonal garantálása minden munkás számára; az agrár reform maradéktalan végrehajtása; a politikai foglyok azonnali szabadon bocsájtása.)

1956. – A MAGYAR DRÁMA

Dunaujvaros