Csak papíron történelem


Pajtás – 1975. július 30.

Csak papíron történelem

A XIX. “Barátság” Nemzetközi Négytusa verseny kiemelkedő állomása volt az úttörő négytusa közel húszesztendős történetének. A rendező Dunaújváros, meg a részt vevő 11 ország közös eredménye ez!


A megnyitó ünnepélyes pillanatai. Felvonják a CIMEA zászlaját

Zene, zászlók, vastaps… és valami furcsa, bizonytalan remegés a torokban, valami vibráló fátyol a szem előtt – ér­dekes. Eddig is rekkenő volt a hőség, és semmi Hasonlót nem tapasztaltál.
No persze. Most éppen tizenegy or­szág legjobb négytusázói vonulnak előtted mosolyogva, integetve, és időn­ként az ő szemük is gyanúsan hunyo­rog. Talán azért, mert a Nap szembe­süt?…
A búcsú percei ezek. És a búcsú per­cei – akármilyen ragyogó köntösbe is öltöztetjük azokat – mindig szomorúak. Mert minden jóbarát gazdagítja éle­tünket, távozásukkal tehát szegényeb­bek leszünk… A tegnapi vicc, ugra­tás, a sohasem hallott nyelveken törté­nő, véget nem érő beszélgetések, a si­ker, a kudarc pillanatai most mereved­nek történelemmé, az úttörősport króni­kájába pedig bekerül egy minden dal­lamot nélkülöző kijelentő mondat: “A XIX. Barátság Nemzetközi Könnyűatlétikai Négytusaverseny Dunaújvárosban véget ért”
A résztvevők, a szemtanúk számára persze nem. Az emlékek velünk maradnak…


Az esemény állandó programja: a barátság…

A bolgár csapatban meglepően vilá­gos hajú és meglepően hosszúra nőtt fiú integet körbe: Iván Metodlev Krastev. Nagy karjaival kissé tétován ka­szálja a levegőt, mintha elnézést kérne mindenkitől, hogy így kimagaslik a me­zőnyből. Nem csak itt, a pályán is! 7,7 másodpercet futott 60 méteren, és mivel mindez “csak” 76 pontot hozott a konyhára, kissé elégedetlenül, hogy ne mondjuk ingerülten kezdett ugrálni. Utolsó ugrásával aztán túlszárnyalta az addig biztosan vezető Sindilar Benedictet (Románia), és 643 centiméteres “nemzetközi súlyú” eredménnyel meg­nyerte a távolugrást.
– Hát… nem tudom – közölte a magasból. – Pillanatnyilag első vagyok az összetettben, és a magasugrás tu­lajdonképpen a legjobb számom – 190 cm-t is ugrottam már! – de azért még sok minden történhet…


179 cm! Ivan Krastev remek eredményekkel nyerte a fiúk összetett pontversenyét

És igaza lett Valóban sok minden történt többek között az a meglepő eset hogy a hosszú bolgár fiú csak­nem kiesett 161 cm-nél! Csak harmadik kísérletre “gyömöszölte” át magát a léc fölött. Igaz, utána meg sem állt 179 cm-ig… de ha az a harmadik ugrás nem sikerül, mondjuk megcsúszik a tá­maszkodó láb, nem jön ki centiméterre a lépés, vagy a jóságos ég tudja mi­lyen apróság jön közbe, akkor ma a csehszlovák Sodek Ladislav az összetett bajnok. Így viszont Iván Metodiev Krastev integet győztesként a búcsúzó bol­gár csapat közepéről. A tanulság vi­szont itt maradt: az igazán nagy ver­senyzőt többek között onnan lehet megismerni, hogy nála sohasem jön közbe semmi a döntő pillanatban.


A versenyeket az úttörősport vezetőinek tanácskozása előzte meg. Legfőbb témája a nemzetközi találkozók bővítése volt

A csehszlovák együttes vonul el az induló hangjaira. Köztük Sodek Ladis­lav, aki alaposan “megrémítette” a baj­nokot, és… igen, az a szelíd szőkeség ott a sor szélén Havlikova Miroslava, a leány egyéni verseny ötödik helyezett­je. De róla más jut eszünkbe, annak ellenére, hogy ekkora mezőnyben ez egészen remek teljesítmény. Egy apró jelenet:
…A távolugróhely nekifutó pályá­jának mindkét szélén lányok haladnak libasorban, egészen apró lépésekkel. Az egyik láb közvetlenül a másik elé, és így tovább, topogásnak látszik az egész. A rohamot mérik. És persze ha­ladnak közben, most éppen egymással szemben, Miroslava és a kubai Sorella Morales. Mindkét tekintet szigo­rúan a földön, mindketten számolják az apró lépéseket… hogy ebből mi lesz…? Puff neki!… A két cipő és a két fej összekoccan, a tejfehér meg az éjfekete lány döbbent meglepetéssel mered egymásra aztán – egyszerre kezdenek mosolyogni, egyszerre állnak félre az útból, és egyforma mozdulat­tal adják egymás tudtára: tessék, pa­rancsolj, folytasd az utadat, számold ki a lépteidet, nyerd meg a versenyt… nem. Ebben a mozdulatban még en­nél is több volt. Valami olyasmi, ami­re a verseny neve is utal.
Barátság…!


Rajt!… A 60 m-es síkfutásban minden tized értékes pontokat jelent

De közben már a finn csapatnak tap­solsz. Csupa szőke, szerény, udvarias, kedves fiú és lány. A legeredményesebb fiú, Jari Nieminen a 38., a legeredményesebb leány Jaana Kurka az 54. he­lyen végzett.
Más világ.
– Ragyogóan szerepelt a csapat! – mondja Piipponen Eia, a küldöttség vezetője. – Tudni illik valamennyien megjavították eddigi legjobb eredmé­nyüket. És ami a lényeg, hogy csakúgy, mint a négytusa közel húszesztendős fennállása óta mindig, ezúttal is bő­vültek baráti kapcsolataink. Továbbá óriási eredmény az is, hogy az idei hazai versenyeken például már 17 300 úttörő állt rajthoz! Azok számára pe­dig, akik itt voltak, egész életükre szóló élmény marad a verseny is, meg a környezet is. Kell ennél nagyobb eredmény…?
A franciák lengetik nyakkendőiket Eredményeik a finn csapat eredményei­hez hasonlóak. A pályán is, azon kí­vül is. Vezetőjük, Vera Ines mondta:
– A barátság, amellyel közeledtünk a verseny valamennyi résztvevőjéhez, és amellyel azok közeledtek hozzánk, el­homályosítja a pályán elért gyengébb eredményeinket.
Azt jelentené mindez, hogy mind a finnek, mind a franciák pusztán a ba­rátság kedvéért “látszólag” versenyez­tek? Semmi esetre sem! Dholland Rémy például, aki 29 méteres teljesít­ménnyel az utolsó helyen végzett a fiúk kislabdahajító versenyében, ugyan­úgy bosszankodott amikor “kilépés” miatt érvénytelenítették utolsó dobását, mintha az aranyérem úszott volna el ez­zel a hibával. Pedig hát az aranyat 83,38 méterrel nyerte a kubai Jorge A. Hernandez…


Ritmusvariációk – szöges cipőre. Jorge A. Hernandez (jobbról) és társai vidámságot hordoztak mindenfelé

Óh, a kubaiak!…
Hat fekete örökmozgó, hat mosoly­gó, dinamittal és melódiával töltött fiú és lány. Az első versenynapot trópusi felhőszakadás fűszerezte. Kissé tanács­talanul szorongtunk az öltözőben, amíg kint a nyár haragja tombolt, amikor egyszerre csak minden recsegő, csat­togó, bömbölő égzengésen keresztül is­merős dallam jutott valahonnét a fü­lünkbe: “Guantanamera…”
Öt perc múlva ott szorongott az egész mezőny a kubaiak szobájában, vagy kívül az ablak előtt, és hat perc múlva már fergeteges karnevál zengett a Kohász Sporttelep öltözőiben. A nyár – nyilván dühében – egy elsőosztályú jégverést is bedobott, de erre már a kutya sem figyelt.
No, és persze nyertek egy zsák ér­met is, mert azért az atlétikához is értenek.


Hoppá!… A rettenetes zápor után kissé csúszott a homok

A lengyeleknek tapsolunk, ők is tap­solnak. A nagyszerű versenynek, a nagyszerű vendéglátásnak. Dunaújváros ismét szert tett néhány igaz barátra! Például Jan Pomian-ra.
– A hatodik helyen végeztünk – mondja Jan. – De azért egyáltalán nem vagyunk letörve. Egyszerűen nem érünk rá! Annyi más élményünk van, amire gondolhatunk…
Meg aztán nem is történt semmi megrázó. A fiúcsapat mintegy 50 pont­tal többet ért el, mint otthon, a lá­nyok meg 50-nel kevesebbet. Az átlag tehát maradt.
– A résztvevők száma pedig tovább emelkedett – mondja Saran Wlodzimierz, a küldöttség vezetője. – Az idén már 1 200 000-en vettek részt a nem­zeti versenyen!
És jövőre ők rendezik a XX. talál­kozót és nyilván ők is “felszólalnak” majd az érmekért folyó vitában…


A “felszállás” pillanata. A mongol versenyzők elmaradtak otthoni teljesítményüktől

A mongol csapat láttán kissé zavarba jössz. Baldzsinyan Batszehent, vagy Gerenszodnom Ganbatot keresed, a remek távolugrót, a nagyszerű futót – de csu­pa Baldzsinyan Batszehen néz vissza rád. Az is lehet hogy csupa Gerenszodnom Ganbat. Hiába na, hasonlíta­nak, különösen így, mutatós egyenru­hájukban. Szerencsére Gerenszodnom Ganbattal abban a pillanatban beszél­gettünk, amikor mindenki mástól külön­bözött, nevezetesen a 60 m-es síkfutás megnyerése után.
– Csapatverseny ez – mondta kissé zihálva. – Így hát kétszeresen örülök ennek a 7,4 másodpercnek. Mert az el­sőségen kívül sok pontot hoztam ve­le a csapatnak is!…
Ezzel otthagyott Mert a következő futómban Baldzsinyan Batszehen állt rajthoz, és egy biztató ordítás ugye­bár neki is jólesik. Ámbár… az is le­het, hogy Csijszeng Szubatort kellett biztatnia…

Az NDK-sok menetelnek előtted. Aha, ott megy Geisler Heidrun. Külö­nös ismertetőjele: magas, fekete, és egy marék érem csörög a nyakában. Ez utóbbi már máskor is megesett vele. A tavalyi berlini versenyen például. Ak­kor megnyerte a 60 m-t, a magasug­rást és második lett távolugrásban. Az idén megnyerte a távolugrást meg a magasugrást, és harmadik lett 60 mé­teren. Jó. Csakhogy a négytusában kislabdahajítás is van, Heidrun reper­toárjából viszont ez a szám hiányzik. És ezért – három “dobogós” száma el­lenére sem győzött az összetettben!
– Labdával a kezemben egyszerűen megbénulok! – kesergett Heidrun. – Pedig legszívesebben úgy eldobnám, hogy többé sose lássam!…


Chicriluc Adriana csaknem kidobta a stadionból a kislabdát. Eredménye: 73,74 m!

A következő csapatban mindjárt lá­tunk is valakit, aki képes ilyesfajta trükkre: Chicriluc Adriana, a román együttes egyik híressége. 73,74 méter­re hajította a kis bőrgolyót, és ezért 111 pontot kapott!
Ezzel együtt tizedik lett az összetett­ben. Neki ugyanis a többi három szám­ban voltak “harmatos” eredményei. Az igazi négytusázó viszont…


Olga Gripkova, a lányok összetett versenyének győztese

Nos, már itt is van. A szovjet csapat­ban található, ott integet az utolsó előtti sorban, a fején fehér fejkendő, a szemében csöppnyi mélabú. Nem cso­da, szép emlékekkel távozik, 347 ponttal nyerte az összetett versenyt, ami kb. 80-90 pontos teljesítménynek felel meg, mind a négy számban! És, ha már a kislabdahajításnál tartunk, hát Olga Gripkovának is ez a leggyengébb szá­ma. Csak nem annyira gyenge. Mert Olga a leggyengébb számában sem adta 70 pontnál alább!…


A legeredményesebb magyar versenyző: Szabó Andrea, az összetett verseny 3. helyezettje!

Elmondhatatlanul kék színű melegítő­jükben a magyar négytusázók zárják a menetet. A lányok némileg vidámabb­nak látszanak a fiúknál.
– Volt jobb! – mondják a ceglédi Táncsics Mihály iskola versenyzői. – Va­lahogy fáradtan versenyeztünk… Egyik számban sem szerepeltünk tudásunkhoz mérten. Sebaj! Már az is szép, hogy megtörtük a dunaújvárosi fiúk hatéves sikersorozatát!…


Magyarok a dobogón! Együttesünk Románia és a Szovjetúnió mögött végzett!

– Lehetett volna jobb! – mondják a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Is­kola lányai. – Természetesen szép az egyéniben és csapatban elért harmadik hely, de ha kevésbé vagyunk idegesek, megnyerhettük volna a versenyt! Lámpalázunk volt a hazai közönség előtt, vagy mi az ördög?… Dehát nem csoda. Még csak hetedikesek vagyunk!…


A búcsú percei. Az út bizonyára újabb sikerek felé vezet!…

Nos, akkor jövőre ugyebár…
Persze, ez még teljesen nyitott kér­dés, még valamennyi hazai együttes beleszólhat a versenybe. Érdemes! A len­gyelországi Torun, a következő versenysorozat színhelye ugyanis – gyönyörű város!

CSER GÁBOR
LENGYEL MIKLÓS és GAÁL ZOLTÁN felvételei

FIÚK

60 m-es síkfutás: 1. Jorge A. Hernandez (Kuba) 7,4 mp és Gerrenszodnom Ganbat (Mon­gólia) 7,4 mp. 3. Breaz Mihail (Románia) 7,5 mp.
Távolugrás: 1. Ivan Metodiev Krastev (Bulgária) 643 cm. 2. Sindiler Benedict (Románia) 634 cm. 2. Breaz Mihail (Románia) 609 cm.
Magasugrás: 1. Ivan Metodiev Krastev (Bulgária) 179 cm. 2. Borisz Kusnarjev (Szovjetunió) 176 cm. 3. Baldzslnjan Batszehen (Mongólia) 173 cm.
Kislabdahajítás: 1. Jorge A. Hernandez (Kuba) 83,38 m. 2. Sadek Vladislav (Csehszlovákia) 83,12 m. 3. Pedro F. Perez (Kuba) 80,72 m.
Összetett: 1. Ivan Metodiev Krastev (Bulgá­ria) 356 pont, 2. Sadek Vladis­lav (Csehszlovákia) 343 pont, 3. Breaz Mlhail (Románia) 332 pont.
Csapatban: 1. Románia 1490 pont 2. Kuba 1404 p. 3. Szovjetunió 1397 p. 4. Mongólia 1381 p. 5. Csehszlovákia 1360 p. 6. Bulgária 1326 p. 7. Lengyelország 1320 p. 8. Magyarország 1271 p. 9. NDK 1178 p. 10. Finnország 1105 p. 11. Franciaország 723 p.

LÁNYOK

60 m síkfutás: 1. Hansel Re­gina (NDK) 7,8 mp. 2. Olga Gripkova (Szovjetunió) 7,9 mp. 3. Fidella Quirot és Geisler Heidrun (NDK) 8,0 mp.
Távol­ugrás: 1. Geisler Heidrun (NDK) 531 cm. 2. Olga Gripkova 520 cm. 3. Hansel Regina 519 cm.
Magasugrás: 1. Geis­ler Heidrun 158 cm. 2. Olga Gripkova 151 cm. 3. Berta Emőke (Magyarország) 148 cm.
Kislabdahajítás: 1. Chicriluc Adriana (Románia) 73,74 m. 2. Teresa Lopez (Kuba) 69,34 m. 3.   Penka Jordanova Lambova (Bulgária) 62,24 m.
Összetett: 1. Olga Gripkova 347 pont. 2. Geisler Heidrun 334 p. 3. Sza­bó Andrea (Magyarország) 327 p.
Csapatban: 1. Szovjetunió 1480 p. 2. NDK 1447 p. 3. Ma­gyarország 1439 p. 4. Románia 1405 p. 5. Csehszlovákia 1342 p. 6. Lengyelország 1337 p. 7. Bul­gária 1308 p. 8. Kuba 1295 P. 9. Mongólia 1154 p. 10. Franciaor­szág 865 p. 11. Finnország 848 p.

Összesített csapatverseny: 1. Románia 2895 p. 2. Szovjetunió 2877 p. 3. Magyarország 2710 p. 4. Csehszlovákia 2702 p. 5. Ku­ba 2699 p. 6. Lengyelország 2657 p. 7. Bulgária 2634 p. 8. NDK 2625 p. 9. Mongólia 2535 p. 10. Finnország 1953 p. 11. Franciaország 1588 p.

Dunaujvaros